Mark 8

Yeisu boda 4,000 iveveꞌaidine

(Madiu 15:32-39)

Hauga tenem ainai boda mwalaꞌina hinage hitauꞌahaiyama Yeisu ainai, na nigele adi. Ta ana taumulitao iyogaedima na aidiyai iwalo, ‘Tomowa teina yaꞌatemuyamuyaedi, wuwuna bada ahubena tonuga teinai baidaguwao amiyamiya, na nigele adi. Ebe mavahalidi yavetamaleuyoidi mata amwahai hitai, wuwuna tupwadi amwaha daodaowena hilalaomane.’

Eena Yeisu ana taumulitaone ainai hiwalo, ‘Vedova balabala awawa teina, na mata vedova tomowaone adi talobaine?’

Ta Yeisu ipanivilaedi iwalo, ‘Viha ami belediwone?’

Na hiwalo, ‘Beledi 7’.

Eeta boda iloinaedi ta baleꞌuwai himimiyane, na beledi 7 ivaidi, na vehabadi iꞌawa yauwedo Yaubada ainai, ta iꞌabitomwahidi, na ana taumulitao imohedi, yo tomowa aidiyai higuyauwei ta hiꞌaꞌaine.

Tupwana yama habuludi hinage himiyamiya, ta Yeisu vehabadi iꞌawa yauwedo ta ana taumulitao iloinaedi hinage higuyauwedi tomowa aidiyai.

Eeta maudoidi hiꞌai ta hiꞌai iꞌiwahi na mulitai uleya hitanoꞌahaiyama ta boha 7 hiꞌoiye mwaudine. Na bodaone adi bagibagili 4000 dova.

10 Tenem ainai ivetamaleuyoidi, na mayana taumulitao himwayamwayau ta yadi wagai higelu, ta Dalimanuta tupwanaena hilalaune.

Palisiwone nuwanuwadi veꞌiveꞌilala hiꞌita

11 Palisiwone hilaoma, ta Yeisu ainai hiꞌawa paꞌipaꞌiꞌi, ta hitowoi yo ebeha veꞌiveꞌilala ehebo ipaihowai vehabadi na hiꞌawa moiha ebeha yana wahiyala Yaubada ainaena ilaoma. 12 Na Yeisu mayana nuwayababa aidiyai iwalo, ‘Vedova ta yaso teina omiu nuwanuwamiu veꞌiveꞌilala, na hesi mata nigele veꞌiveꞌilala amyaꞌita’. 13 Iꞌovi na itauvehuludi na wagai igeluyo ta higegeyoꞌawane hali tupwai.

Helodi yo Palisiwone yadi veꞌita dova beledi ana abaꞌabiyeseseha

(Madiu 16:5-12)

14 Adi tamahina nigele hiyavai wuwuna hinuwapwanopwanowedi, na beledi ehebo taꞌi wagai itutupwane. 15 Ta Yeisu ivenuwamwauwedi iwalo, ‘Palisiwone yo Helodi adi beledi ana abiyeseseha ainaena amꞌita avivinigomiu’.

16 Eeta taumulitaone hibom aidiyai hiwalo, ‘Nuwana Yeisu yana walo wuwuna ada tamahina tanuwapwanopwanowei’.

17 Na Yeisu yadi nuwatuwu bada ihanapuiyaꞌo ta iwalo, ‘Hava vehabana amwalowalo ebeha nigele ami tamahina? Neta nigele vehabana yayawalo. Nuwana howola manuwapwanopwanomiu, ta nigele howahowana yo yagu walo amhanapuidi. 18 Mamehemiu na hesi nigele amyaꞌita, na hinage matalinamiu, na hesi nigele amyabenaledi, ainaede nigele howahowana amnuwatuwu avivinidi yagu paihowa bodaone adi veꞌai vehabana awa? 19 Hauganane beledi nima eheꞌehebo ainaena tomowa 5000 yaveveꞌaidine, na tupwa viha boha amtatanoꞌahaidine?’

Ta hiwalo, ‘Boha 12’.

20 Na Yeisu ipanivila hinage, iwalo, ‘Na hauganane beledi 7 ainaena tomowa 4000 yaveveꞌaidine, na tupwa viha boha amtatanoꞌahaidine?’

Na hiwalo, ‘Boha 7’.

21 Eeta Yeisu iwalo, ‘Omiu besiwa yami nuwatuwu nigele hiyamasele’.

Yeisu taumehe gibugibu iꞌabiye namwanamwa

22 Mulitai Bedesaida ainai hilaoma, ta towaho taumehe gibugibu tomowa hilauvaiyama Yeisu ainai, ta hiꞌawanoiyei yo ebe iꞌabitowoi na inamwanamwa. 23 Na Yeisu taumehe gibugibuwa nimanai iꞌabi ta ilauvai, na dalavanane ainaena himahalava. Ta Yeisu towahonane mehena iwulaidi na nimanaena mehena iꞌabitowoidi na iwalo, ‘Howahowana hava uꞌitadi?’

24 Na towahonane ivinuvinunu ta iwalo, ‘Tomowa yaꞌitadi na adi ita dova aiwa hilowolowouhi’.

25 Na Yeisu hinage towahonane mehena iꞌabitowoiuyoi, ta ivinunuyo, mehena himasele moiha, na ginauli maudoidi iꞌitadine. 26 Iꞌovi na Yeisu ivetamalei, iwalo, ‘Havena uwuyowuyo dalava mwalaꞌina ainai, na hesi ulau yam vadai’.

Pita iwalo mahalava Yeisu vehabana

(Madiu 16:13-20; Luke 9:18-31)

27 Tenem ainai Yeisu mayana taumulitao hilalau Sisaliya Pilipai dalavanao vehabadi, na amwahai ana taumulitao aidiyai iwalo, ‘Vedova tomowa yadi walo vehabagu ebeha yau yaiya?’

28 Na ana taumulitaone hiwalo, ‘Tomowa tupwadi hiwalo ebeha owa Yoni tauꞌabiye bapitaiso, na tupwadi hiwalo ebeha owa Elaitiya, na tupwadi hiwalo ebeha owa tauwalo mahalava mugamugaina teya’.

29 Eena hinage ipanivilauyowedine, ‘Na omiu vedova yami nuwatuwu ebeha yau yaiya?’

Na Pita iyemaiha iwalo, ‘Owa Besinana towahona’.

30 Na Yeisu ivenuwamwauwedi, iwalo, ‘Havena yaiya ainai amwalowalo mahalavaegau’.

Yeisu iwalo mahalava yana mwalowoi vehabana

(Madiu 16:21-28; Luke 9:22-27)

31 Hinage ivetuwuni yo hava howola abo ilobai iveꞌitaei aidiyai, iwalo, ‘Yau Tomowa Moihagu howola abo muya mwalaꞌina yalobai. Wuwuna babadaone yo taupwaoliwone mwalaꞌidi yo loina ana tauveꞌitao mata hisosomanegau, yo hiꞌoiye mwalowoigau, na ahubena tonuga dagelanai abo yatowolouyoma.’ 32 Yeisu yana walo teina ainaena imwau mahalavaenaꞌo yana mwalowoi vehabana. Na Pita Yeisu ilauvai ta baidana hilau lovai, ta iwalo tomtom ebe havena ginauliwone teina himahamahalava Yeisu ainai.

33 Na Yeisu iꞌita gwaipile ta ana taumulitao ivinuvinunuidi, ta Pita iwalo yagai, iwalo, ‘Owa Tomodulele, teina taꞌi ulaugabaigau, wuwuna yam nuwatuwu tomowa yadi nuwatuwu na nigele Yaubada yana nuwatuwu dova’.

34 Eeta Yeisu boda maudoidi yo ana taumulitao baidadiyao iyogaedima ta aidiyai iwalo, ‘Yaiya ebe nuwanuwam na umulitaegau, ilowoinanego na yam nuwatuwu utaꞌwataꞌwataedi yo hinage am aiwa lagalagana uꞌavalai ta umwalowoi, neta dova agu mulita ana amwaha. 35 Na ebe yaiya yawahina inuwavi, mata yawahinane ivetauꞌwadalele. Na ebe yaiya vehabagu yo wasa namwanamwana vehabana yawahina italamwei na imwalowoi, iya mata yawahina moiha ilobai. 36 Ebe yada wasawasao mwalaꞌidi baleꞌuwai talobaidi neta ginauli awaꞌawawa, na hesi ginauli mwalaꞌina neta yawahida moiha. 37 Wuwuna ebe yawahida moiha tavetauꞌwadalele, nigele hinage teya ana miyalae iyamiyamiya. 38 Yau Tomowa Moihagu, na ebe yaiya owa vehabagu uhinimaya na uuvalaegau, yaso teina yababadi na pwanopwanolidi mehediyai, howola abo yauvalaego, hauganane Tamagu yana wasawasa pigapigabuna ainaena yawuyoma yana tausagenawasaone baidaguwao.

Copyright information for `KUD