Mark 9

‘Na hinage yawalo iliꞌilimani alimiyai ebeha tupwadi alimiyena havena ammwalomwalowoi ana higa Yaubada yana loina wahiwahiyalana imahalava yo amꞌita’.

Yeisu ana ita udoina

(Madiu 17:1-13; Luke 9:28-36)

Ahubena 6 hiꞌovi, na Yeisu ana taumulitao tonuga ilauvaidi, hiya Pita yo Yemesa yo Yoni, ta baidanao hihahaene oya ehebo ewanai ta hibom himiyamiya, na hiꞌiꞌitane Yeisu ana oleya pigapigabuna, na ana aleꞌowone hihewahewa moiha, ana ita nigele ehebo yaiya baleꞌuwai howahowana yo aleꞌo iꞌabiye masele yo ana hewa dova. Na hinage Elaitiya yo Mosese himahalava ta Yeisu baidadi hiꞌauꞌaubabada.

Ta Pita Yeisu iwalo auline, iwalo, ‘Taubada, yada miya teina namwanamwana, eeta yami gwau tonuga aꞌabidi, ehebo owa, ehebo Mosese, na ehebo Elaitiya’. Neta Pita bada iwalowalo awaꞌawawa wuwuna maꞌana geluwone himeheuhiꞌo.

Iꞌovi na yaloyalovi hinage iꞌaituluma ta iꞌoihamuidine, na yaloyalovine ainaena ehebo alinana hibebenaleine, iwalo, ‘Teina Natugu moihana. Yana walowo ambenaledi.’

Ta himwayamwayau hiꞌitaꞌitaꞌauhi, na Yeisu bada ibom na nigele teya hava hiyaꞌita.

Eeta oyaena hiꞌaiꞌaitulu, na Yeisu ilaugagayowedi, iwalo, ‘Ginauliwone wau amꞌiꞌitadine, havena tomowa aidiyai amwalowalo mahalavaedi ana higa yau Tomowa Moihagu mwalowoiyena yatowolouyoma’.

10 Ta laugagayowa hinobuwei, na hibom hiꞌauꞌaubabada hiwalo, ‘Yana walowone towolouyo vehabana vedova ana hanapu?’

11 Na Yeisu ainai hipanivilane hinage, hiwalo, ‘Hava vehabana loina ana tauveꞌitao hiwalo, ebeha Elaitiya ilaumugaima mulitai abo Besinana ilaoma?’

12 Na Yeisu iwalo, ‘Ehe, Elaitiya iya ebeha ilaumugaima yo ainaena ginauli maudoidi iꞌabiye dumwadumwaludi. Na hesi Elaitiyawa bada ilaomaꞌo, na hesi tomowa hipaihowa yababana ainai hava yadi nuwatuwu, dova Buki Veꞌahihi iwalo mahalavaenaꞌo. Na hinage yau Tomowa Moihagu, Buki Veꞌahihi iwalo mahalavaegau ebeha muya mwalaꞌina yalobaidi yo hinage tomowa hisosomanaegau?’

Ehebo gama ana lovala

(Madiu 17:14-20; Luke 9:37-43)

14 Mulitai oyaena hiꞌaituluma ta ana taumulitao maudoidi hilobauyoidi yo boda bagibagilidi baidadiyao, na hinage loina ana tauveꞌitao baidadiyao hiveveꞌawa paꞌipaꞌiꞌi. 15 Na hauganane bodaone Yeisu hiꞌita, nuwadi hipwanopwano mwalaꞌina, ta ainai hisagena mwayamwayau habi velauwei.

16 Na Yeisu yadi veꞌawapaꞌipaꞌiꞌi vehabana ipanivila, iwalo, ‘Hava vehabana amꞌauꞌaubabadane?’

17 Na ehebo towaho bodaone aidiyena Yeisu ainai iwalo, ‘Taubada yadi veꞌawapaꞌipaꞌiꞌi wuwuna natugu, aluꞌaluwa yababana ainai ta nigele howahowana yo iꞌaubabada, na hesi am taumulitao nigele howahowadi yo hiꞌabiye namwanamwa. 18 Na ana lovalane tupwana hauga aluꞌaluwa yababana yana paihowaena itai na awanaena gwalagwalabuho himahamahalava, yo ivesalatauꞌiꞌi eena ibatubatutuli. Na am taumulitaone bada yaꞌawanoiyediꞌo yo ebeha aluꞌaluwa yababana gama ainaena higabae mahalavaei, na nigele howahowadi.’

19 Ta Yeisu aidiyai iwalo, ‘Omiu yede vedova? Ta nuwamiu hipwanopwano aliline! Bada yami nuwapwano ainaena yaꞌabitauꞌwataꞌo. Hola gamanane amlauvaiyama, yaꞌita.’

20 Eeta gamanane hilawei ainai, na aluꞌaluwa yababana Yeisu iꞌiꞌitane, eeta iꞌabilauwi ta gamawa itai, na baleꞌuwai ibeꞌu, na ibatubatutuli na awanaena gwalagwalabuho imahamahalava.

21 Na Yeisu gama tamana ainai iwalo, ‘Aiteya hauga ainai yana lovala ivevetuwunine?’

Na tamana iwalo, ‘Yana hauga heda ainaena.
22 Ebe itai hauga tupwana ainai igebeuyoi aiwa alaꞌalahidi aidiyai, na tupwana hauga weꞌaha niꞌuniꞌudi aidiyai igebeuyoi yo muhamuhana iꞌoiye mwalowoiuyo.’

23 Na Yeisu towahonane iwalo auline, ‘Bada uwalo ebe howahowana, awa? Na hesi unuwatuwu avivini ebe tayemidi, ginauli maudoina malamalaidi alidai.’

24 Tenem ainai towahonane iwalo mwalaꞌi, iwalo, ‘Bada yayemidiꞌo, na nigele yemidi moiha. Nuwanuwagu yo yagu yemidi uꞌabiye wahiyala.’

25 Na Yeisu boda maudoidi hisagesagenama iꞌitadine, eeta aluꞌaluwa yababana iwaloweine, iwalo, ‘Owa aluꞌaluwa yababam yam paihowaena gama iyauyaule, yaloinaego yo utauvehulu taꞌi, yo havena hinage ehebo hauga uluwuluwuyo ainai’.

26 Eeta aluꞌaluwawa iwuiwui ta gama iꞌabiye tai, ta ibatubatutuli mwalaꞌina, na aluꞌaluwa yababana ainaena imahalava ta ilalaune. Na bodaone gama hiꞌiꞌitane ana ita dova imwalowoi, na himeheuhi ta hiwalo, ‘Bada imwalowoiꞌo’. 27 Na Yeisu gama nimanai iꞌabi ta iꞌabiye towolone, bada inamwanamwaꞌo.

28 Mulitai Yeisu mayana taumulitao hiluwu vadai, ta nemai hibom. Eena ana taumulitaone Yeisu ainai hiwalo, ‘Taubada, vedova ai ta nigele howahowamai yo aluꞌaluwa yababana aheusili mahalavaei?’

29 Na Yeisu iwalo, ‘Nigele teya hava ainaena aluꞌaluwa yababadi taheusilidi. Neta taꞌi awanoiyena Yaubada ainai.’

Yeisu yana mwalowoi vehabana iꞌauꞌaubabada

(Madiu 17:22-23; Luke 9:43-45)

30 Yeisu mayana taumulitaone dalavanane hitauvehulu. Ta Yeisu nigele nuwanuwana boda hihanapui aiteya ainai hilalau, ainaede Galili ana amwahanaena hilalaune, 31 ta ana taumulitao iveꞌitadine yana mwalowoi vehabana, iwalo, ‘Howola yau Tomowa Moihagu agu tauhuhulawa abo ihuhulaegau agu alehao aidiyai yo hiꞌoiye mwalowoigau, na ahubena tonuga tuluhanai abo yatowolouyo’. 32 Na yana aubabadane vehabana nigele hiyahanapui, na hesi nigele ainai hiyapanivila, wuwuna himeheuhi.

Tauloina iya taumulita

(Madiu 18:1-5; Luke 9:46-48)

33 Bada dalava Kapeneum ainai himahalava ta vadai hiluluwune, ta nemai Yeisu ipanivila ana taumulitao aidiyai iwalo, ‘Aiteya ginauli vehabana amꞌawaꞌawa paꞌipaꞌiꞌi amwahai?’ 34 Na hihinimaya ta nigele hiyayemaiha, wuwuna yadi awapaꞌipaꞌiꞌi neta ebeha yaiya aidiyena ivetaumugai.

35 Eeta Yeisu imiya na hitau 12 iyogaedima na iveꞌita aidiyai, iwalo, ‘Ebe yaiya owa nuwanuwam ta alimiyena uvetauloina ilowoinanego na ubom umwau aituluyowego yo uvetaupaihowa am geluwo vehabadi’.

36 Ta ehebo gama ilauvaiyama ta ahipudiyai ivetowolo na iꞌatuhapwali ta iwalo aulidine, 37 iwalo, ‘Ebe yaiya owa gama teina dova uꞌawa taumanaei yau vehabagu, neta yau hinage yaꞌawa taumanaego, na nigele ebeha yabom aliguwai, na hinage agu tauvetamale Yaubada baidagu uꞌawa taumanaegai’.

Ebe yaiya iya nigele iyaꞌaleꞌalehaegita iya ihaguhaguigita

(Luke 9:49-50)

38 Yoni ivetuwuni na iwalo, ‘Taubada, ehebo towaho aꞌiꞌitane yehamwena aluꞌaluwa yababadi iheuheusilidi, eeta alaugagayowei, wuwuna towahonane nigele yada boda’.

39 Na Yeisu hesi iwalo, ‘Havena amlaulaugagayo. Wuwuna ebe ehebo yaiya ginauli wahiwahiyaladi yehaguwena ipaipaihowaidi, nigele mata iyahinaligau. 40 Ebe yaiyadiwo nigele hiyaveꞌalehaegita hiya ada haguwo.

41 ‘Na hinage amnuwatuwu avivini neta ebe gadomiu imagumaguni na yaiya bwahi ivenumagomiu wuwuna omiu Besinana yana bodao, iya ana maiha namwanamwana howola abo ilobai.

Hava iꞌabiye yababagita

(Madiu 18:6-9; Luke 17:1-2)

42 ‘Ebe yaiya itowoi na agu tauyemidi teya heda teina dova na iꞌabiye beꞌu, towahonane nuwana waihiunane ilowoinanei na gaima mwalaꞌina gadonai hihipwai ta magaimana hivehanene niꞌuwai.

43 ‘Hinage ebe nimam iꞌabiye beꞌugo ilowoinanego yo utom vehulu. Neta nigele ana yababa ebe manima tomtomna mata yawahim namwanamwana ulobai. Na hesi iyababa alili alimwai ebe manima bwaubwaum na higabae aituluwego dalava alaꞌalahina ainai, tupwanane ainai aiwa nigele yana ababoho.

45 ‘Yo hinage ebe aem iꞌabiye beꞌugo ilowoinanei utomvehulu. Neta nigele ana yababa teya ebe ae eheꞌehebom mata yawahim namwanamwana ulobai. Na hesi yababaꞌalili alimwai ebe maꞌae bwaubwaum na higabae aituluwego dalava alaꞌalahina ainai.

47 ‘Mehem hinage dova, ebe iꞌabiye beꞌugo uwunihivehulu taꞌi, wuwuna nigele ehebo hinage ana yababa ebe mamehe eheꞌehebom mata Yaubada yana Abaloina ulobai. Na hesi yababa alilina alimwai ebe mamehe bwaubwaum higabae aituluwego dalava alaꞌalahina ainai. 48 Tupwanane ainai wesoweso hiꞌaiꞌaidi na nigele yadi abaꞌovi, na aiwa alaꞌalahina nigele yana ababoho.

49 ‘Ainaena tomowa maudoidi aiwa alaꞌalahina iꞌabiye namwanamwadi dova yagahu aiꞌai iꞌabiꞌabiye namwanamwa.

50 ‘Yagahu ginauli namwanamwana na ebe ana lautowoi isawali nigele howahowana yo inamwanamwauyo. Ta ilowoinanegomiu yo yami mumuga ambom amlautowoidi adi amna dova amvelauwegomiu ehebo ehebo ainai.’

Copyright information for `KUD