Matthew 1

Yeisu Besinana ana mumugao

(Luke 3:23-38)

Laulele teina Besinana Yeisu ana mumugao vehabadi. Yeisu tubuna Deivida, na Deivida tubuna mugamugaina Abelaham. Wuwuna teina dova: Abelaham iya natuna Aisake, na Aisake natuna Yakobo, na Yakobo natunao Yuda matahinao. Yuda natunao Pelesi yo Selaha na hinadi Temali, Pelesi natuna Hesiloni, na Hesiloni natuna Alam, na Alam natuna Aminadaba, na Aminadaba natuna Nasoni, na Nasoni natuna Salimoni, na Salimoni mwanena Lehabi na natudi Boasa, na Boasa mwanena Ludi, na Boasa yo Ludi natudi Obedi, na Obedi natuna Yesi.

Yesi natuna Deivida, iya Tauwasawasa, na Deivida Ulaya hiwapena itawaholai, na natudi Solomoni hilabahi. Solomoni natuna Lehobouma, Lehobouma natuna Abaya, na Abaya natuna Esa. Esa natuna Yehosepata, na Yehosepata natuna Yolam, na Yolam natuna Usaya. Usaya natuna Yodam, na Yodam natuna Ehasi, na Ehasi natuna Hesekaya. 10 Hesekaya natuna Manasa, na Manasa natuna Amoni, Amoni natuna Yosaya. 11 Yosaya natunao Yekonaya matahinao, na yadi haugai Babiloniwone hilaoma ta Yudeyaone hiꞌabi avivinidi na hilalawedine tupwa Babiloni ainai ta himiyamiya.

12 Hauganane Babiloni ainai himiyamiya, Yekonaya natuna Selatiyeli, na Selatiyeli natuna Selubabela. 13 Selubabela natuna Abiyuda, na Abiyuda natuna Elayakim, na Elayakim natuna Esoli. 14 Esoli natuna Sadoka, na Sadoka natuna Ekim, na Ekim natuna Eliyuda. 15 Eliyuda natuna Eliyesa, na Eliyesa natuna Madani, na Madani natuna Yakobo.

16 Yakobo natuna Yosepa, iya Meli mwanena, na Meli natuna Yeisu, na Yeisu hiꞌawa Besinanaei.
1:16Giliki alinadiyena hiwalo Keliso, na Hibulu alinadiyena hiwalo Mesaya.


17 Ebe Abelaham ainaena na tavahilidima Deivida ainai, neta yaso adi bagibagili 14. Eeta ebe Deivida ainaena yaso tavahilidima haugana Babiloniwone Yudeyaone hilalawedine Babiloni ainai, neta adi bagibagili 14. Na yadi hauga Babiloni ainaena na Besinana towahona yana hauga ainai yaso adi bagibagili hinage 14.

Yeisu ana labahi

(Luke 2:1-17)

18 Teina dova Yeisu Besinana ana labahine. Yeisu hinana Meli hiwalo abiꞌabiyei Yosepa ainai, na howola nigele hiyamiya bwau na Meli hesi ihiumaꞌo na yana hiumane neta Aluꞌaluwa Veꞌahihi ainaena. 19 Na mwanena Yosepa towaho dumwadumwaluna ta nigele ebeha Meli yana hiumane iyataꞌeyei ana geluwo aidiyai, na inuwavitai ta ebeha yana nuwatuwu dawaniyena itaꞌwataꞌwataei.

20 Na Yosepa yana nuwatuwu howola ipaipaihowa, na yana hauga eno ainai niviniviyena Yaubada yana tausagenawasa ehebo ainai iwalo, ‘Yosepa, owa Deivida tubuna, havena unuwanuwayababa Meli yana hiumane vehabana, neta Aluꞌaluwa Veꞌahihi ainaena, na hesi bada ulauvai mwanem. 21 Howola abo natuna towahona ilabahi, na yehana umwauwi Yeisu, wuwuna iya yana bodao yadi pwanoliwo aidiyena mata ilivahidi.’

22 Ginauli teina bada himahalavaꞌo wuwuna mwalona tauwalo mahalava ehebo Yaubada yana walo iwalo mahalava mugaiyei ta Buki Veꞌahihi ainai ilelelene, iwalo:

23 ‘Vahala nuwanuwapuyona mata ihiuma yo natuna towahona ilabahi, na yehana himwauwi Imanuweli’.
Na Imanuweli ana bui ‘Yaubada baidada’.

24 Eeta Yosepa enoꞌenowena itowolo na tausagenawasanane yana walo imulitaei, ta Meli itatawaholaine, 25 na nigele ꞌwapina iyaꞌabitowoi ta ana higa ilabalaba na Yosepa gamane yehana imwau Yeisu.

Copyright information for `KUD