Matthew 18

Yaiya tomowa mwalaꞌina Yaubada mehenai

(Maki 9:33-48; Luke 9:46-48, 17:1-2)

Hauga tenem ainai Yeisu ana taumulitao hilaoma hiwalo auline, hiwalo, ‘Taubada, yaiya alimaiyena yehana imwalaꞌi Yaubada yana Abaloina holanai?’

Na Yeisu gama ehebo iyogaenama, na gamanane ahiꞌahipudiyai ivetowolo, na iwalo aulidine, ‘Ebe nigele amyanuwabui na mumugamiu hedaheda iuꞌiudi dova, mata nigele amyaluwu yana abaloinane ainai. Yawalo moiha yaiyadiwo omiu ebe amnuwadobi gama teina dova, omiu taumiya ewa Yaubada yana Abaloina holanai. Ainaena ebe ehebo tomowa gama teina dova ilauvai vehabagu, iya hinage yau ilauvaigau. Na hesi ebe yaiya agu tauyemidiwo gamane dova teina ehebo iꞌabiye beꞌu, ilowoinanei na gaima mwalaꞌina gadonai hilauhipwai na magaimana higabae aituluwei niꞌuwai ta ihanene. Omiu taumiya baleꞌu atemuyamuyamiu wuwuna ababeꞌu bagibagilidi tomowa ammohemohedi. Moiha, ababeꞌuwo mata hilaoma, na hesi ebe yaiya ana geluwo iꞌabiye beꞌudi howola abo tomowanane iveꞌatemuyamuya moiha.

‘Na ebe nimam bo aem iꞌabiye beꞌugo ilowoinanei na utomvehulu. Neta nigele ana yababa ebe nimam tomtomna, nuwana aem tomtomna mata yawahi namwanamwana ulobai. Na hesi iyababa alili alimwai ebe manima bwaubwaum yo maꞌae bwaubwaum na higabae aituluwego aiwa alaꞌalahi vateyaina ainai. Mehem hinage dova ebe iꞌabiye beꞌugo umaꞌi vehulu taꞌi, wuwuna nigele hinage hava ana yababa, ebe mamehe eheꞌehebom mata yawahi namwanamwana ulobai. Na hesi iyababa aliꞌalili alimwai ebe mamehe bwaubwaum higabae aituluwego dalava alaꞌalahina ainai.

Hedaheda havena amsosomanaedi

(Luke 15:3-7)

10 ‘Hedaheda teina dova havena teya aidiyena amsosososomanaedi. 11 Moiha, hedahedawone adi tauꞌita aviviniwo neta tausagenawasao hauga maudoina galewai Tamagu mehenai himiyamiya na hivinuvinunuidi.

12 ‘Na vedova ebe towaho yana sipiwo adi bagibagili analedi ehebo, na ehebo ilaupwanopwano na iꞌwadalele, mata 99 oyai imwauwidi na ꞌwadaꞌwadalelenane ibehaei, awa? 13 Na ebe ilobauyoi, yawalo moiha alimiyai mata yana yaliyaya mwalaꞌi alilina. Na hesi hitau 99 namwanamwadine nigele vehabadi iyayaliyaya moiha. 14 Ainaena teina taꞌi amhanapui ebeha Tamagu galewai nigele nuwana ebe yaiya teya gama yababa iveꞌalo na ilauyabayababa.

Tahida yana pwanoli vehabana

(Luke 17:3)

15 ‘Na ebe tahim yababana ipaihowai alimwai, utowoi na yana paihowa yababanane amꞌabiye dumwalu, na ebe alinam ibenalei, ausala, neta bada amveꞌauꞌaugeluꞌo. 16 Na ebe nigele nuwanuwana alinam ibenalei, tomowa ehebo bo bwau hinage ulauvaidi ta baidamwao tahimne ainai amwalo na yana pwanoli iꞌita iliꞌilimani. 17 Na ebe bada nigele nuwana na ibenalegomiu, amwalo mahalava Yaubada yana bodao aidiyai, na ebe hinage nigele nuwanuwana Yaubada yana bodaone yadi walo ibenalei, amtaꞌwataꞌwataei na imiya mahalava dova takesi ana tautanowo.

18 ‘Yawalo moiha hava ebe baleꞌuwai ampaidi, ginaulidine galewai mata hinage hipaidi, na hinage ebe hava baleꞌuwai amlivahidi mata ginaulidine galewai hilivahidi.

19 ‘Teina taꞌi yawalo alimiyai, neta ebe yaiyadiwo hitau bwau alimiyena baleꞌuwai hitalam ehebo ginauli vehabana na vehabana hiꞌawanoi Tamagu galewai ainai, ipaihowai taꞌi. 20 Wuwuna ebe ehebo tupwa ainai bwau nuwana tonuga tomowa yehaguwena himiyatoyawa, yau hinage ahiꞌahipudiyai yamiyamiya.’

Nuwahamu vehabana

21 Ta Pita ilaoma Yeisu iwalo auli, iwalo, ‘Taubada, ebe tahigu hauga bagibagilina aliguwai yababana ipaipaihowai, maiviha howahowana na yana yababaone yanuwahamuidi, mai 7 bo maiviha?’

22 Na Yeisu iwalo, ‘Nigele mai 7 aꞌava, na hesi 7 ana bagibagili 70’.

23 ‘Wuwuna Yaubada yana Abaloina dova tauwasawasa ehebo, iya nuwanuwana ebe yana taupaihowao adi buki hiyemaiha ainai. 24 Ainaena ivetuwuni ta towaho ehebo hilawenama ana buki 10 tausani kina, 25 na nigele howahowana iyemaiha, eeta tauwasawasane iloina ta ebeha towahowa mwanena yo natunao yo yadi tobwatobwao maudoidi higimwalaedi, na adi maihane tauwasawasane ivai taupaihowawa ana buki vehabana.

26 ‘Na taupaihowawa mayana nuwavitai ipwagogo na iꞌawanoi ainai, iwalo, “Taubada, uꞌatemuyamuyaegau na howola abo agu buki maudoina yayemaiha”. 27 Eeta tauwasawasane iꞌatemuyamuyaei na ana buki maudoina inuwahamuidi, na taupaihowawa imamahalavane.

28 ‘Imahalava na ana gelu ehebo ilobai, na ana gelune ana buki toea 10 aꞌava ainai, na ana geluwa gadona iꞌabi avivini na iꞌiꞌiꞌine, iwalo, “Teina taꞌi am buki aliguwai uyemaiha!”

29 ‘Na ana geluwa italupwagogo na ainai iꞌawanoi, iwalo, “Uꞌatemuyamuyaegau na howola abo yayemaiha alimwai”. 30 Na ana gelune nigele alinana iyabenalei na vada abapaiyai imwamwauwine ta ebe nemai imiyamiya ana higa ana buki maudoina iyemaiha.

31 ‘Na taupaihowaowa adi gelune mumuganawa hiꞌiꞌitane, ainaena hinuwayababa mwalaꞌina, na hilau tauwasawasane ainai hiwalo mahalavaei. 32 Na tauwasawasane yana taupaihowawa iyogaenama na iwalo auline, iwalo, “Owa taupaihowa yababam, wuwuna uꞌawanoi aliguwai na am buki maudoina yanuwahamuidi, 33 eeta owa hinage howahowana am gelu uꞌatemuyamuyaei na ana buki unuwahamui”.

34 ‘Ainaena tauwasawasane imodiꞌini moiha ta vada abapai ana tauꞌita aviviniwo iloinaedi ta taupaihowawa vada abapaiyai himwamwauwine ta ebe nemai imiyamiya ana higa ana buki maudoina iyemaiha veꞌovidi.’

35 Na Yeisu yana walo iveꞌovi, iwalo, ‘Tamagu galewai hinage mata dova alimiyai ipaihowai, ebe tahimiyao nigele amyaꞌatemuyamuyaedi na yadi yababao amyanuwahamuidi mata nigele iyanuwahamiugomiu’.

Copyright information for `KUD