Matthew 19

Vinawahe vehabana

(Maki 10:1-12)

Yeisu yana veꞌitao iveꞌovidi na tupwa Galili ilauvehulu na Yudeya tupwanai ilalaune, neta bwahi Yolidani vali tupwanai. Na boda hinage mwalaꞌina Yeisu himulitaei na nemai yadi taulovalao iꞌabiye namwanamwadi.

Na Palisiwone hilaoma ta nuwanuwadi Yeisu hitowoi, ainaena ainai hipanivila, hiwalo, ‘Taubada, ebe towaho mwanena yana paihowa vehabana nigele iyayaliyaya, howahowana na ivinawaheyei?’

Na Yeisu iwalo, ‘Buki Veꞌahihi ainai lelelewa bada amhanapuiyaꞌo ebeha hauga ana abavetuwuni ainai Yaubada tomowa bwau iyemaseledine, towaho na waihiu. Na lele teya iwalo, “Teina wuwuna ta towaho tamana na hinana ilauvehuludi na asolena baidana himiya bwau, na hitau bwauwone taudi ehebo taꞌi”. Teina ainaena bada hiveꞌeheboꞌo na nigele hiyamiyawahi. Eeta Yaubada bada iyemiya bwauwediꞌo ainaena havena teya tomowa mata iyayemiya wahiyedi.’

Eena hipanivila, hiwalo, ‘Hava wuwuna Mosese iloina ebeha towaho howahowana na vinawahe peipana ilele na mwanena imohei abo mulitai ivinawaheyei?’

Na Yeisu iwalo, ‘Neta uluꞌulumiu yaiyaidi vehabana Mosese itatalamne alimiyai ta mwanemiyao ebe dova amvinawaheyedi, na hesi hauga abavetuwuni ainai nigele hinage talam vinawahe vehabana iyamiyamiya. Na yawalo alimiyai neta ebe towaho mwanena nigele iyapwanoli na bada ivinawaheyei na itawahola wahi vali waihiu ainai, neta imehemeheꞌayo.’

10 Na ana taumulitao hiwalo auli, hiwalo, ‘Ebe towaho na waihiu adi loina teina dova, howahowana havena hitawatawahola’.

11 Na Yeisu iwalo, ‘Nuwatuwu teina nigele tomowa maudoidi vehabadi, na hesi yaiyadiwo Yaubada nuwatuwu imohemohedi hiya hibom, 12 wuwuna tupwadi towatowaho yadi hauga tubui ainaena nigele tawahola ana nuwatuwu aidiyai iyamiyamiya. Na tupwadi towatowaho uvidi hihapihapidi ainaena nigele howahowana na hitawahola. Na hinage tupwana towatowaho Yaubada yana Abaloina vehabana hibom hiveꞌahihiuyowedi eeta nigele hiyatawatawahola. Ebe yaiya amwahane howahowana ilowoinanei na imulitaei.’

Yeisu hedaheda iwalovelauwedi

(Maki 10:13-16; Luke 18:15-17)

13 Tupwadi tomowa hedaheda hilawedima Yeisu ainai ta ebe iꞌabitowoidi na vehabadi iꞌawanoi Yaubada ainai. Na ana taumulitaone hesi hedahedaone hilaugagayowedi. 14 Na Yeisu iwalo, ‘Havena hedaheda amlaulaugagayowedi na hesi amtalamwedi ta aliguwai hilaoma, wuwuna hedaheda teina dova Yaubada yana Abaloina ilowoinanedi moiha’. 15 Eena Yeisu hedahedaone iꞌabitowoidi na mulitai ilalauvehuludine.

Wasawasa vehabana

(Maki 10:17-31; Luke 18:18-30)

16  Mulitai ehebo hevali Yeisu ainai ilaoma na iwalo, ‘Tauveꞌita, aiteya paihowa namwanamwana yapaihowai na ainaena ebe yawahi miyamiya vateyaina yalobai?’

17 Na Yeisu iwalo, ‘Hava wuwuna upanivila aliguwai paihowa namwanamwana vehabana? Wuwuna taunamwanamwa ehebo mohimohili imiyamiya, ainaena ebe nuwanuwam yawahi miyamiya vateyaina ulobai ilowoinanego na ibom yana loinao umulitaedi.’

18 Na towahowa ipanivila, iwalo, ‘Aiteya loina?’

Na Yeisu iwalo, ‘Havena yemwalowoi; havena meheꞌayo; havena aivavali; havena veꞌewa awaꞌawawa;
19 na tamam yo hinam uveꞌahihiyedi; yo hinage am geluwo uvelauwedi dova ubom uvelavelauwegone’.

20 Na towahowa iwalo, ‘Loina teina maudoina yamulita iliꞌilimanidiꞌo, na hava hinage yapaihowai?’

21 Na Yeisu iwalo, ‘Ebe nuwanuwam mumugam maudoina namwanamwadi, ulau gwaipile yam dalavai na yam tobwatobwa maudoina uvegimwalaedi na adi maihane uꞌaiyauyanedi tauwewelohe aidiyai, na mulitai ulaoma umulitaegau ta ebe ainaena howola abo yam wasawasa galewai ulobai’.

22 Hevaliwa Yeisu yana walo teina ibenalei na mayana nuwavitai iwuwuyone. Wuwuna yana tobwatobwao ibagibagili alili.

23 Eeta ana taumulitaowa iwalo aulidi, iwalo, ‘Neta moiha, tomowa wasawasadi yadi luwu Yaubada yana Abaloina holanai iꞌololo. 24 Na hinage yawalo auligomiu ebeha lagulagu mwalaꞌina kameli nigele howahowana na nidili gudana ainai iluwu, na hesi tomowa wasawasadi yadi luwu Yaubada yana Abaloina holanai iꞌololo aliꞌalili.’

25 Yeisu ana taumulitao yana walo teina hibenalei na nuwadi ipwanopwano mwalaꞌina, na hiwalo, ‘Ebe teina dova, yaiya yede howahowana na awanamwanamwane ilobai?’

26 Ainaena Yeisu ivinuvinunuidi na iwalo, ‘Ginauli teina ivitai aliꞌalili tomowa aidiyai, na hesi Yaubada ainai ginauli maudoina malamalaidi’.

27 Na Pita iwalo, ‘Ai vedova? Wuwuna yama tobwatobwa maudoina atauvehuludi na amumulitaegone.’

28 Na Yeisu iwalo, ‘Moiha taꞌi, howola abo baleꞌu ana abiye vauvau ainai yau Tomowa Moihagu yagu vatavata wasawasa ainai yamiya, na hinage omiu agu taumulitao am tau 12 yami vatavata 12 aidiyai hinage ammiya na Isileli yadi huhuwo 12 amloinaedi. 29 Na ebe yaiyadiwo omiu yami vadao yo tahimiyao yo nuhumiyao yo tamamiyao yo hinamiyao yo natumiyao yo yami oyao amtauvehuludiꞌo, howola abo ginaulidine adi maihao maꞌadi lauhepoi analedi amlobaidi, yawahimiu miyamiya vateyaina baidana. 30 Na teina hauga taumugai bagibagilidi howola abo himulita, na hiya himulimulitane howola abo himugai.

Copyright information for `KUD