Matthew 25

Walo vegevegedi vavahala nimabwaubwau vehabadi

Yeisu hinage iwalo aulidi, iwalo, ‘Yaubada yana Abaloina teina dova: Vavahala nimabwaubwau yadi lampa hivaidi na hilalaune tautawahola towahona ebeha baidadi hivelaulobaloba yana tawahola guyauna ainai. Aidiyena hitau nima eheꞌehebo yauyauledi na nima eheꞌehebo hanahanapudi. Na yauyaulediwa yadi lampa ana bwahi ana lauhepoi nigele hiyavaidi, na hesi hiya hanahanapudiwa yadi bwahi ana lauhepoi hivaidiꞌo yadi lampao baidadiyao.

‘Na tautawahola towahonawa ibwedabweda, eeta maudoidi hihaꞌwahaꞌwa ta hiꞌeꞌenoꞌi iwahine. Na bada boniyai holana ta ehebo tomowa iwui, iwalo, “Tautawahola towahonawa bada teina ilalaoma. Amtowolo na tayaliyayai.” Ta vavahalaowa maudoidi hitowolo yadi lampawowa hiꞌatuꞌatububuni. Na vavahalaowa yauyaulediwowa adi geluwone aidiyai hiꞌawanoi, hiwalo, “Ama geluwo, lampa ana bwahi tupwana ammohegai, wuwuna yama lampa bada habi bohodi”.

‘Na tauhanapuwowa hiwalo, “Nuwana nigele howahowana yama bwahi tupwana amohegomiu, bada omiu amlau tauvegimwalao aidiyai na yami lampa adi bwahi amgimwalaidi”.

10 ‘Eeta hilaulau habi gimwala, na tautawahola towahonawa imahalava ta hiya bada hiꞌatububuꞌo baidanao hiluluwune tawahola guyauna vehabana, na awaꞌeda higuguduine. 11 Mulitai adi geluwowa gimwalaena hiwuyoma ta hiwalo, “Taubada gudu uhoꞌe ta aluwuwa”.

12 ‘Na yadi walo iyemaiha, iwalo, “Omiu vali boda, nigele yayahanapuigomiu”.

13 ‘Ainaena amꞌita avivinigomiu, wuwuna yagu hauga laugwaipilema ahubenana nuwana mahanana nigele amyahanapui.

Taubada yana aiyauya yana taupaihowao aidiyai

(Luke 19:11-27)

14 ‘Yaubada yana loina hinage dova ehebo taubada mata ilalau vali tupwa, na yana taupaihowao iyogaedima ta iloinaedi ebeha yana abaloina hiꞌita avivini. 15 Eeta ehebo yana manene yana taupaihowawa imohei ana bagibagili 5,000 kina na towaho bwauna 2,000 kina, na towaho tonugana 1,000 kina, eeta yana aiyauyane aidiyai hiya ehebo ehebo yana hanapu dova, na mulitai taubadanane ilaugabaidi ilalaune amwaha daodaowai.

16 ‘Ainaena towahowa iya mayana 5,000 kina yana taubada yana manewa ivaidi ta aidiyena iyepaihowadi ta adi lauhepoi 5,000 kina hinage ilolobaine. 17 Towaho bwauna hinage dova yana 2,000 kinawa iyepaihowa ta ainaena yana taubada yana mane ana lauhepoi 2,000 kina ilolobaine. 18 Na towaho tonugana, iya mayana 1,000 kina, ivai ta toputopu iꞌeli na yana taubada yana manewa idadawanine toputopu holanai.

19 ‘Na hauga daodaona tuluhanai yadi taubadawa ilau gwaipilema na ipanivilaedi yadi paihowawa ainona vehabana. 20 Ainaena towaho iya mayana 5,000 kina ilaoma maꞌana lauhepoi 5,000 kina hinage ilawenama ta imomoheine na iwalo, “Taubada 5,000 kina umomohegaune na 5,000 kina hinage yalolobaine, ta teina manenaede”.

21 ‘Na yana taubadawa iwalo, “Ausala, owa taupaihowa namwanamwana na dumwadumwaluna moiha. Bada upaihowa wahiyalaꞌo ginauli iuꞌiudi aidiyena, ainaena am loina ginauli mwalaꞌidi vehabadi yamohego, na hinage yagu abayaliyaya teina ainai umiyamiya”.

22 ‘Mulitai towaho bwauna mayana 2,000 kina imahalava na iwalo, “Taubada, 2,000 kina umomohegaune na ana lauhepoi hinage 2,000 kina yalolobaine, ta teina”.

23 ‘Na taubadawa iwalo, “Ausala, owa taupaihowa namwanamwana na dumwadumwaluna. Bada upaihowa wahiyalaꞌo ginauli iuꞌiudi aidiyena, ainaena am loina ginauli mwalaꞌidi vehabadi yamohego na owa hinage yagu abayaliyaya teina ainai umiyamiya.”

24 ‘Eena towaho tonugana yana 1,000 kina ilawenama na iwalo, “Taubada yahanapuigoꞌo owa towaho yaiyaim na yam wasawasa uvaivaine vali tomowa yadi paihowa aidiyena, 25 ainaena yameheuhi ta 1,000 kinawa toputopu holanai yadadawanine, na yam manewa teina”.

26 ‘Na taubadawa iwalowei, “Owa taupaihowa yababam na tauꞌabitauꞌwata ehebo, uhanapuigauꞌo neta yagu wasawasa yavaivaine vali tomowa yadi paihowa aidiyena, 27 eeta howahowana yagu manene banika ainai umwauwi, ta haugana yawuyoma maꞌana lauhepoi yalobai”. 28 Ta yana hevahevaliwo aidiyai iwalo, “Yagu 1,000 kina ainaena amvai ta towahowa iya 10,000 kina ilolobaine ammohei”. 29 Wuwuna ebe yaiya ana avaꞌavala iyepaihowa mata, ana lauhepoi hinage ilobai, ta imwalaꞌi iꞌalili, na ebe yaiya nigele ana avaꞌavala iyapaihowai, hava ainai imiyamiyane howola abo ainaena hivaivehulu. 30 Ainaena yana hevahevaliwo iloinaedi ta taupaihowa yababawa higabae mahalavaei maseleyai tupwa guguyou ainai, tenem ainai tomowa maꞌadi muya hidoudou na awadi hivetauꞌalahedi baidanao.

Yeisu taumiya baleꞌu maudoidi howola abo ilauvetalaedi

31 ‘Yau Tomowa Moihagu, howola abo mayagu wasawasa pigapigabuna na mayagu tausagenawasao alaoma na yagu vatavata wasawasa ainai yamiya, 32 na abaloina baleꞌuwai maudoina meheguwai hitanoꞌahaidima na yaveꞌahadi dova sipi adi tauꞌita avivini iveꞌahadi gouti aidiyena, 33 na sipi yamwauwahiyedi nimatautuwaguwena na gouti nimaꞌehaꞌehaguwena. 34 Na yau yadi tauwasawasa howola mata hiya nimatautuwaguwena aidiyai yawalo, “Omiu Tamagu yana velauwena amyaliyaya, amlaoma na yami abaloinawa baleꞌu ana abavetuwuni ainai iꞌatububuniwa vehabamiu amvai. 35 Wuwuna mwalona yavahali na aiꞌai ammohegau, na hinage gadogu imaguni na bwahi ammohegau, na hinage yavetaumana yami dalavai na amyogaegau yami vadai, 36 na hinage nigele agu aleꞌo na aleꞌo ammohegau ta yaliliꞌwane, na hinage yalovala na amꞌita avivinigau, na hinage vada abapaiyai yamiyamiya na amtautauboꞌeyegau.”

37 ‘Na taudumwaluwowa aliguwai hiwalo, “Taubada, aiteya hauga yede aꞌiꞌitagone maꞌam vahali na aiꞌaine aveveꞌaigone? Bo gadom imagu na bwahi amomohegone? 38 Bo uvetaumana yama dalavai na ayoyogaegone yama vadai? Bo nigele am aleꞌo na aveveliꞌwagone? 39 bo nuwana ulovala bo vada paipaiyai umiyamiya na atatauboꞌeyegone?”

40 Eena yawalo aidiyai, “Ehe! Neta moiha, ebe yaiya owa augeluwo iuꞌiudi ehebo aidiyena uhagui, neta ainai yau hinage uhahaguigaune”.

41 ‘Na hiya nimaꞌehaꞌehaguwena himiyamiyane yawalo aulidi, yawalo, “Omiu yababamiu amlauvehulugau amlau aiwa alaꞌalahi miyamiya vateyaina ainai, neta Yaubada iꞌatububuniyaꞌo Tomodulele mayana bodao vehabadi, 42 Wuwuna mwalona mavahaligu na nigele aiꞌai amyamohegau, hinage gadogu imaguni na nigele bwahi amyamohegau, 43 na yavetaumana yami dalavai na nigele amyayogaegau yami vadai, yo nigele agu aleꞌo na nigele amyaveliꞌwagau, yo yalovala na vada abapaiyai yamiyamiya na nigele amyatauboꞌeyegau.”

44 ‘Mulitai hiya walo teina hiyemaiha hiwalo, “Taubada, aiteya hauga aꞌiꞌitagone maꞌamvahali, nuwana gadom imaguni, bo nuwana uvetaumana alimayai, nuwana nigele am aleꞌo, bo ulovala, bo vada abapaiyai umiyamiya na nigele ayahaguigo?”

45 ‘Na yawalo, “Moiha taꞌi haugadine aidiyai ebe tomowa iuꞌiudi teina dova nigele amyahagui, neta ainai nigele amyahaguigau”. 46 Eeta hiya abo hilau muya miyamiya vateyaina ainai, na Taudumwalu hesi hiya yawahi miyamiya vateyaina hilobai.’

Copyright information for `KUD