Matthew 26

Tautaubadao nuwanuwadi Yeisu hiꞌoiye mwalowoi

(Maki 14:2; Luke 22:1-2; Yoni 11:45-53)

Yeisu yana aubabadao iveꞌovidi, na ana taumulitao iwalo aulidi, iwalo, ‘Amhanapuiyaꞌo ahubena bwau, na Buidiꞌwa guyauna tapaihowai, na ebe agu tauhuhulane ihuhulaegau agu alehao aidiyai, na aiwa lagalagana ainai hitutuye patugau yau Tomowa Moihagu’.

Na taupwaoli mwalaꞌidi yo Isileli yadi babadao hitauꞌahai Kayapasi yana vada mwalaꞌina ainai, iya taupwaoli yadi taubada mwalaꞌina. Na babadaowa hibom hiloina ta ebeha oyamaena Yeisu hiꞌabi avivini na hiꞌoiye mwalowoi, na hiwalo, ‘Havena Buidiꞌwa guyauna holanai Yeisu taꞌabiꞌabi avivini, mata dova ta tomowa himodiꞌiniyegita na hiꞌalehaegita’.

Waihiu Yeisu iyewoloi dalava Betani ainai

(Maki 14:3-9; Yoni 12:1-8)

Haugana Yeisu Betani ainai imiyamiya, Saimoni yana vadai, iya mwalona taulepelo teya. Na ehebo waihiu mayana woloi ilalaomane, na woloinane ana maiha mwalaꞌina na gaimapatu namwanamwagaugauna ainai. Yeisu howola vadai iꞌaiꞌai, na waihiunane ilaoma ta woloiwa Yeisu vahunai ihihiwaine.

Na Yeisu ana taumulitaowowa hiꞌita ta waihiuwa hiꞌulumiyanei hiwalo, ‘Hava wuwuna woloi iyepaipaihei? Ilowoinanei ebe woloinane hivegimwalaei na ana maiha mwalaꞌina hivai ta tauwewelohe himohedi.’

10 Na Yeisu yadi walo teina ibenalenaꞌo, ta iwalo, ‘Havena waihiu teina amꞌuluꞌulumiyaei, wuwuna yana velau teina aliguwai inamwanamwa moiha. 11 Tauwewelohewo amwalowalowedine hauga maudoina vahalimiyai himiyamiya, na yau hesi mata nigele hauga daodaona baidamiu tayamiyamiya. 12 Waihiu teina bada iyewoloigauꞌo taugu ana mwau magaiyai vehabana. 13 Na moiha, howola abo wasagu ana guguya tomowa hibenalei baleꞌu maudoina ainai, na waihiu teina yana paihowa aliguwai ana abanuwatuwu avivini auꞌaubabadana hiyewasaei hinage.’

Yudasa italam ebeha Yeisu ihuhulaei

(Maki 14:10-11; Luke 22:3-6)

14  Na Yeisu ana taumulita ehebo yehana Yudasa Isakaliyota ilau taupwaoli mwalaꞌidi aidiyai, 15 na iwalo, ‘Viha agu maiha mata ammohegaune ebe Yeisu alimiyai yahuhulaei?’ Eeta mane siliba ana bagibagili 30 himomoheine. 16 Eena Yudasa yana hawahawaga ihaꞌwahaꞌwai ta ebe Yeisu aidiyai ihuhulaei.

Buidiꞌwa guyauna hipaihowai

(Maki 14:12-21; Luke 22:7-14, 21-23; Yoni 13:21-30)

17 Buidiꞌwa guyauna hipaihowai beledi aꞌavana nigele ana abiye seseha hauga ainai. Na Buidiꞌwa ana ahubena mugamugaina ainai Yeisu tupwadi ana taumulitao hilaoma ainai na hiwalo, ‘Aiteya vada ainai nuwanuwam ebe guyau vehabam aꞌatububuni?’

18 Na Yeisu iwalo, ‘Amlau Yelusalem na yagu awanoi ehebo towaho ainai amwalowei, amwalo, “Taubada yana walo teina dova: Yagu hauga bada ilautebitebiniyao ta nuwanuwagu yam vadai Buidiꞌwa guyauna ma agu taumulitao aꞌai”.’ 19 Na ana taumulitaowowa Yeisu yana walo himulitaei ta towahowa yana vadai Buidiꞌwa guyauna hiꞌaꞌatububunine.

20 Na lavilaviyena Yeisu mayana taumulitao hitau 12 hiluwu ta guyaune hiꞌaꞌaine. 21 Na haugana hiꞌaiꞌai Yeisu iwalo, ‘Augeluwo, yawalo moiha mata ehebo alimiyena ihuhulaegau’.

22 Na Yeisu yana walo teina vehabana hinuwayababa moiha, ainaena ehebo ehebo Yeisu ainai hipanivila, hiwalo, ‘Taubada, yaiya neta? Nuwana yau?’

23 Na Yeisu iwalo, ‘Towahonane iya baidagu gaeba ehebo ainaena aꞌaiꞌaine, iya mata ihuhulaegau. 24 Yau Tomowa Moihagu mata yamwalowoi dova mwalona Buki Veꞌahihi ainai iwalo mahalava mugaiyei vehabagu, na hesi agu tauhuhulane iveꞌatemuyamuya, bada ebe mwalona hinanane havena ilabalabahi mata inamwanamwa alili.’

25 Ainaena ana tauhuhulane Yudasa iwalo, ‘Taubada, aiteya towaho yede? Nuwana yau?’

Na Yeisu iwalo, ‘Bada neta uwalowegoꞌo’.

Taubada yana ai

(Maki 14:27-31; Luke 22:31-34; Yoni 13:36-38)

26 Howola hiꞌaiꞌai na Yeisu aiꞌai ivai ta vehabana iwalovelau na iꞌabitomwahi ta ana taumulitao imohedi, iwalo, ‘Teina taugu amvai ta amꞌai’.

27 Na waini mavedina hinage ivai ta vehabana iwalovelau Yaubada ainai na imohedi, na iwalo, ‘Maudoimiu amnuma. 28 Teina ꞌwahinagu, Yaubada yana ulewahi loina vehabana, isagesagena tomowa bagibagilidi yadi yababao ana abanuwahamu. 29 Na yawalo auligomiu hauga teina na tuluhanai waini teina havena ainaena yanumanumauyo na ana higa omiu baidaguwao waini vauvauna tanuma Tamagu yana abaloina ainai.’

30 Eena wali ehebo hiwaliwaliyei na himahalava ta hihahaene oya Olibe.

Yeisu iwalo mahalava ebeha Pita mata iuvalaei

(Maki 14:27-31; Luke 22:31-34; Yoni 13:36-38)

31 Yeisu iwalo aulidi, iwalo, ‘Mata boniyaiyena maudoimiu amdena vehulugau dova Buki Veꞌahihi yana walomahalava, iwalo: “Sipi adi tauꞌita avivini yaꞌoiye iꞌiwahi na sipi maudoina hitaubudebudeyanaei”.

32 Na yagu towolouyo tuluhanai Galili ainai yamugai na omiu tuluhaguwena amlaowa’.

33 Na Pita yana walo iyemaiha, iwalo, ‘Mata maudoidi hidena gabaego na yabom baidam’.

34 Na Yeisu Pita ainai iwalo, ‘Yawalo moiha boniyai teina mata, mulitai abo amꞌam idou, owa mata mai tonuga uuvalaegau’.

35 Na Pita iwalo, ‘Taubada, nigele howahowana yauvalaego! Ebe hiꞌoiye mwalowoigo yau hinage baidam hiꞌoiye mwalowoigita’. Taumulitaowa maudoidi hinage dova hiwawalone.

Tanovi Getesemani ainai Yeisu iꞌawanoi Tamana ainai

(Maki 14:27-31; Luke 22:31-34; Yoni 13:36-38)

36 Eena Yeisu mayana taumulitao baidanao hilau tanovi ehebo yehanaede Getesemani ainai, na iwawalo aulidine, iwalo, ‘Teinai ammiyamiya, na yau yawutuhae, na yaꞌawanoi Yaubada ainai’. 37 Na hitau tonuga ilauvaidi Pita yo Sebedi natunao bwau. Na Yeisu mayana atemuyamuya na mayana nuwayababa iwalo aulidine, 38 iwalo, ‘Ategu imuyamuya mwalaꞌina, nuwana muhamuhana na mata yamwalowoi, ainaena teinai ammiyamiya na amꞌitaꞌita avivini baidaguwao’.

39 Na Yeisu ihae tupwana na ibeꞌu aitulu baleꞌuwai, na iꞌawanoi, iwalo, ‘Tamagu ee, ebe howahowana muya vedina teina aliguwai uvaivehulu, na havena ainaena yanumanuma, na owa hesi yam nuwatuwuwena upaihowai, na nigele yau yagu nuwatuwuwena’.

40 Iꞌovi na ilau gwaipileuyo ta ana taumulitaowowa hitau tonuga bada hiꞌenoꞌo, na Pita ivanoi na iwalo, ‘Pita, nigele howahowana na mahana hawahawaga ehebo taꞌitaꞌitaꞌauhi?’ 41 Na hinage iwalo maudoidi aidiyai, iwalo, ‘Amhilahilawa na amꞌawaꞌawanoi yo ebe havena towoi amveꞌaveꞌalo. Moiha taꞌi, aluꞌaluwamiu nuwanuwana na hesi taumiu hitapiya’.

42 Na Yeisu iheuyo na iꞌawaꞌawanoi, iwalo, ‘Tamagu, muya vedina teina nigele nuwanuwagu ainaena yanuma na hesi ebe yam nuwatuwu, yamulitaei’.

43 Na Yeisu ilau gwaipileuyo ana taumulitao aidiyai, na ilobaidi hinage hiꞌeno iꞌiwahiꞌo, wuwuna mehedi iꞌenoꞌeno alili. 44 Na hinage ilau vehuludi yo ilau yana awanoi itonugai dova yana awanoi bwauwone.

45 Na ilau gwaipilema ana taumulitao ivanoidi, iwalo, ‘Howola amꞌenoꞌeno yo amꞌaiꞌaiyawasi? Na amꞌita Tomowa Moihagu yau yagu hauga bada imahalavaꞌo na hihuhulaegau tauyababao aidiyai. 46 Amtowolo talau, wuwuna agu tauhuhulawa teina bada imahalavaꞌo.’

Yeisu hiꞌabi avivini

(Maki 14:43-50; Luke 22:47-53; Yoni 18:3-12)

47 Yeisu howola iꞌauꞌaubabada na ehebo ana taumulitawa yehana Yudasa tauꞌalehawone baidanao himamahalavamane. Taupwaoli mwalaꞌidi yo Isileliwone yadi babadao, tauꞌalehawone hivetamaledine Yudasa baidadi, na bodaone mayadi elepa aleꞌaleha yo wepasi Yeisu habi abiꞌavivinina. 48 Yudasa veꞌiveꞌilala bada iwalowenaꞌo na aidiyai iwalo, ‘Ebe yaiya yanihoi neta iya Yeisunane, na amꞌabi avivini’. 49 Eeta idumwalu Yeisu ainai, inihoi na ivelauwei, na iwalo, ‘Yauwedo Taubada’.

50 Na Yeisu iwalo, ‘Augelu hava vehabana ulalaomane?’ Eena bodaone himahalava ta Yeisu hiꞌabi avivinine.

51 Na Yeisu ana bodao aidiyena ehebo yana elepa iwunihiyama ta Taupwaoli mwalaꞌina yana taupaihowa talinana itom vehulune. 52 Na Yeisu towahone iwawalo auline, iwalo, ‘Badagi! Elepa aleꞌalehane umwauyoi yana abamwauwai. Wuwuna tauꞌalehawone aleha yadi abamwalowoi. 53 Uhanapui ebeha ebe nuwanuwagu Tamagu ainai yaꞌawanoi agu hagu vehabana, bada mata tausagenawasa bahuꞌalilidi ivetamaledima. 54 Na nigele! Wuwuna teina amwahane ainaena Buki Veꞌahihi yana walomugai vehabagu mata adi moiha himahalava.’

55 Tenem ainai Yeisu bodaone iwalo aulidi, iwalo, ‘Ebeha yau tauꞌaivavali ta ainaena mayami elepa aleꞌaleha yo wepasi amlaoma habi abiꞌavivinigau! Na hava wuwuna ahubena maudoidi vada tapwalolo mwalaꞌina ainai yamiyamiya na yaveꞌiveꞌita tomowa aidiyai, na nigele amyaꞌabi avivinigau? 56 Na ginauli teina himahalava yo ebe tauwalo mahalavao yadi walomugai Buki Veꞌahihi holanai himahalava.’ Na Yeisu ana taumulitaone maudoidi hidedena vehulune.

Yeisu yana lauvetala babadao mehediyai

(Maki 14:53-65; Luke 22:54-55, 63-71; Yoni 18:12-14, 19-24)

57 Bodaone bada Yeisu hiꞌabi aviviniyaꞌo na hilauvaiyama taupwaloliwone yadi taubada mwalaꞌina yehana Kayapasi ainai. Na Kayapasi yana vadai loina ana tauveꞌitao yo babadao bada hihuluꞌahaimaꞌo ta himiyamiya.

58 Na Pita amwaha daodaowena Yeisu imulitaeine, ta ilaoma Taupwaoli mwalaꞌina yana vada ana abwalu ainai iluwu, na tauꞌita aviviniwone baidanao himiyamiya yo ebe Pitanane Yeisu ana loina ibenalei.

59 Na Taupwaoli mwalaꞌidi yo tauꞌulewahiwo nuwanuwadi Yeisu ana veꞌewa oyaꞌoyama hilobai na yadi veꞌewa oyaꞌoyama ainaena ebe Yeisu hiꞌoiye mwalowoi. 60 Ainaena tauveꞌewa oyaꞌoyamawa hilaoma, na hesi yadi veꞌewa nigele dumwaludi. Na mulitai towatowaho bwau hiwutumahalava, 61 na hiwalo, ‘Mwalona Yeisu iwalo, “Howahowagu Yaubada yana vada yaloꞌe vehulu na ahubena tonuga aidiyai yaꞌabiuyoi”.’

62 Eena taupwaoliwo yadi tauloina mwalaꞌina itowolo, na iwalo, ‘Nigele yam yemaiha, awa? Tomowa yadi veꞌewa alimwai ubenalediꞌo?’

63 Na Yeisu bada inobu, na Taupwaoli mwalaꞌina Yeisu iwalo auline, ‘Uwalo moiha Yaubada Mayawahina mehenai, owa ainaede Besinana towahona, Yaubada Natuna, bo nigele?’

64 Na Yeisu iwalo, ‘Neta bada uwalowenaꞌo, na hinage yawalo alimwai howola abo yau Tomowa Moihagu amꞌitagau Tauwahiyala moiha nima tautuwanai yamiyamiya yo hinage galewa yaloyalovinao ewadiyena yalaolaoma’.

65 Ainaena Taupwaoli mwalaꞌina imodiꞌini moiha ta ibom ana aleꞌo ipulihi, na iwalo, ‘Yana walo yababadi ambenalediꞌo? Moiha, towaho teina Yaubada ihinali. Badagi! Havena hinage tauveꞌewa hiwalowalo yana pwanoliwone vehabadi. 66 Vedova yami nuwatuwu Yeisu vehabana?’

Na hiya hiwalo, ‘Iloweinanei ebe imwalowoi’.

67 Ainaena maninane hihowai yo higoha navanavai, yo hinage hisapi, 68 na hipanivilaei hiwalo, ‘Ebe owa Besinana towahona, uwalo mahalava alimaiyai yaiya isasapigone?’

Pita Yeisu iuvalaei

(Maki 14:66-72; Luke 22:56-62; Yoni 18:15-18, 25-27)

69 Na Pita howola abwalu alonai imiyamiya, na taupaihowa vahavahalana ehebo imamahalavamane ta ipanivilaeine, iwalo, ‘Mwalona towahowa Galiliyenawa Yeisu iya baidam ammiyamiya, awa?’

70 Na tomowa bagibagilidi mehediyai Pita iuvala, iwalo, ‘Ginauli hava uwalowaloweine nigele yayahanapui’.

71 Na Pita iwutu mahalava tupwana abwalu awaꞌedanai. Na ehebo vahala Pita iꞌita, na taumiyaone aidiyai iwalo, ‘Towaho tenem mwalona Yeisu towaho Nasaleti baidana himayamiya’.

72 Na Pita iuvalauyo na iwuluma, iwalo, ‘Yaubada ihanapui ebeha towahone yau nigele yayahanapui’.

73 Hauga iuꞌiuna ainai tauvinunuwone Pita ainai hilaoma, na hiwalo, ‘Moiha uꞌoyama! Owa Yeisu yana boda ehebo, wuwuna alinamne dova Galili alinadi.’

74 Eena Pita ivuluma na walo yababana ainaena iwalo, ‘Tamada! Towaho neta nigele yayahanapui’.

Na hauga tenem ainai amꞌam idou.
75 Ainaena Pita Yeisu yana walowa inuwatuwui ebeha, ‘Mulitai abo amꞌam idou, na owa mai tonuga uuvalaegau’. Ainaena Pita nuwana iyababa mwalaꞌina, na imahalava maseleyai idodoune.

Copyright information for `KUD