Matthew 27

Yeisu yana lauvetala Pailato mehenai

(Maki 15:1; Luke 23:1-2; Yoni 18:28-32)

Malatomtomwena Taupwaoli mwalaꞌidi yo babadaone maudoidi hiloiloina ebeha Yeisu hiꞌoiye mwalowoi. Ainaena Yeisu nimana hipaidi na hilawei Loma yadi tauloina mwalaꞌina Pailato ainai yo ebeha Pailato iloinaei.

Yudasa yana mwalowoi

(Paihowa 1:18-19)

Na Yeisu ana tauhuhulane, Yudasa ihanapuiyaꞌo ebeha mata Yeisu hiꞌoiye mwalowoi, ta inuwabui na yana mane 30 siliba iwuyowedi taupwaoliwo mwalaꞌidi yo babadao aidiyai, na iwalo, ‘Bada lauhapuli yapaihowaiyaꞌo wuwuna towaho namwanamwana alimiyai yahuhulaenaꞌo’.

Na hiwalo, ‘Neta nigele teya hava alimaiyai, na owa hesi vehabana unuwatuwu’.

Ainaena manewone 30 ivehulu aituluwedi vada tapwalolo mwalaꞌina holanai, na imahalava ta ilau, na balavaiyena gadona ibom ihipwaꞌiꞌiuyoi na imwamwalowoine.

Na taupwaoliwone mane hitanogogoidi, na hiwalo, ‘Nigele howahowana ebe Yaubada ana velau ainai tamwauwi, wuwuna mane teina tomowa ana oiyemwalowoi maihana’. Ainaena hibom hiloina na manenane ainaena ehebo tauꞌabi walata yana toputopu higimwalai yo ebe toputopunane taumanao adi magai. Eena toputopunane yehana himwauwi Wahina Toputopuna, na yehanane howola teina imiyamiya.

Tenem ainaena tauwalo mahalava Yelemaiya yana waloyemidi imahalava, wuwuna mwalona Buki Veꞌahihi ainai yana walo hileleyaꞌo neta:

‘Isileliwone ana maiha hiyogai ana bagibagili 30 siliba, na manedine hivaidi,
10 ta ainaena tauꞌabi walata yana toputopu hiyemaihane dova yada Taubada ivenuwamwauwegau’.

Pailato Yeisu ipanivilaei

(Maki 15:2-5; Luke 23:3-5; Yoni 18:33-38)

11 Na Yeisu Pailato mehenai hivetowolo, ibom tauloina mwalaꞌina, na Pailatonane Yeisu ipanivilaei, iwalo, ‘Uwalo mahalava owa Yudeyaone yadi tauwasawasa awa?’

Na Yeisu iwalo, ‘Bada neta uwaloꞌo’.

12 Eena taupwaoli mwalaꞌidi yo babadao Yeisu hiveꞌewai Pailato mehenai, na Yeisu nigele teya yana yemaiha. 13 Na Pailato iwalo, ‘Vedova walomahalava teina am veꞌewane vehabana ubenalediꞌo?’

14 Na Yeisu nigele hinage iyayemaiha na bada taꞌi inobu. Ainaena Pailato nuwanane ipwanopwano mwalaꞌina.

Pailato iloina na Yeisu ebe hiꞌoiye mwalowoi

(Maki 15:6-15; Luke 23:13-25; Yoni 18:39-19:16)

15 Bolimai ehebo ehebo aidiyai Buidiꞌwa guyauna ainai Lomaone yadi mumuga neta vada abapaiyena ehebo towaho ilivahi na imahalava, ebe yaiya boda nuwanuwadi. 16 Na hauga tenem ainai ehebo towaho vada abapaiyai imiyamiya yehana Balabasi, tomowa maudoidi hihanapuyaꞌo ebeha iya tauyababa mwalaꞌina.

17 Ainaena tomowa himiya ahaiyama Pailato ainai, na Pailato iwalo aulidi, iwalo, ‘Aiteya towaho nuwanuwamiu yalivahi? Balabasi bo Yeisu iya hiveyehaei Besinana towahona?’ 18 Wuwuna Pailato ihanapuiyaꞌo ebeha alomagigiliyena hihuhulaei habi oiyemwalowoina.

19 Na hinage hauganane howola Pailato lauvetala ipaipaihowai na mwanena wasa ivetamalenama, na iwalo, ‘Havena teya hava hinage uloiloinaei towaho teina dumwadumwaluna vehabana, wuwuna wau yaꞌeno niviniviyeine ta abameheuhi mwalaꞌina aliguwai’.

20 Na hesi Taupwaoliwo mwalaꞌidi yo babadao tomowa hiwalo huluhuluidi ta ebe hiꞌawanoi Pailato ainai na Balabasi ilivahi aidiyai, na Yeisu hiꞌoiye mwalowoi. 21 Ainaena Pailato ipanivilauyowedi, iwalo, ‘Hitaubwau aidiyena yaiya nuwanuwamiu na vehabamiu yalivahi?’

Na hiwalo, ‘Balabasi’.

22 Na Pailato iwalo aidiyai, ‘Vedova mata yaloinaeine Yeisu iya hiveyehaei Besinana towahona?’

Na maudoidi hiwalo, ‘Aiwa lagalagana ainai tatutuye patu’.

23 Na Pailato iwalo, ‘Hava yede yana lauhapuli na ainaena ebeha aiwa lagalagana ainai tatutuye patu?’

Na hiwui mwalamwalaꞌi, hiwalo, ‘Aiwa lagalagana ainai tatutuye patu’.

24 Ainaena Pailato ihanapuiyaꞌo ebeha nigele yana wahiyala teya na boda hihamahamadudu, ana ita dova mata hivetuwuni na hiꞌaleha. Na bwahiyena nimanane iuwadi tomowa mehediyai, na iwalo, ‘Havena hinage hava teya yaloiloinaei towaho namwanamwana teina yana mwalowoi vehabana, na omiu taꞌi ambom amloina’.

25 Na boda maudoidi hiwalo, ‘Inamwanamwa. Abom aloinaei, na yana mwalowoi maihana ai yo natumaiyao aidiyai.’

26 Eena Pailato yadi walo bada ibenalenaꞌo, ta Balabasi ilivahi, na hinage yana tauꞌalehao iloinaedi ta Yeisu balavaiyena hisapi na mulitai abo hitutuye patu aiwa lagalagana ainai.

Tauꞌalehao Yeisu hiꞌabitalawahiyei

(Maki 15:16-20; Yoni 19:2-3)

27 Ainaena Pailato yana tauꞌalehao Yeisu hisasapine na hiluwuwei vada mwalaꞌina holanai, na tauꞌaleha maudoidi hitauꞌahaidima Yeisu ainai.

28 Na ana aleꞌo hiwuludi na aleꞌo hawahawawalina wasawasana ainaena hiveliꞌwa habi abitalawahiyeina. 29 Na ana pwaopwaomi haihaili womawomalina ainaena hipaihowai ta vahunai himwamwauwine, na digona nimanai himwauwi, na hinage mehenai hitalupwagogo ta hiꞌabiꞌabitalawahiyei, hiwalo, ‘Yauwedo, owa Yudeya yadi tauwasawasa!’

30 Na hihowahowai yo hinage yana digona hivai ta vahunai higogohane, 31 eena yadi abitalawahi iꞌovi, na aleꞌo wasawasa ainaena hiwulu, ta ibom ana aleꞌowena hiveliꞌwauyoi, na hilauvai habi tutuye patuna aiwa lagalagana ainai.

Yeisu hitutuye patu aiwa lagalagana ainai

(Maki 15:21-32; Luke 23:26-43; Yoni 19:17-27)

32 Na Yeisu himahalavaei ta hilalaweine, na amwahai ehebo Sailini towahona yehana Saimoni hilobai, ta hiloinaei ta ebe Yeisu ana aiwa lagalagana iꞌavalai. 33 Na Saimoni iꞌavalai ana higa himahalava dalava Goligota ainai. (Goligota ana bui neta Uluꞌulu Dalavana.)

34 Na waini yo weꞌaha abeꞌabelena baidana hiyebweli ta himohei yo ebe havena muya ilaulautowoi mwalaꞌina. Na Yeisu waininane ilautowoi ta itaꞌwataꞌwataeine.

35 Yeisu aiwa lagalagana ainai hitutuye patune, ta hivetowolo, na mulitai tauꞌalehaowowa Yeisu ana aleꞌowowa hivaidi na higuguyauwedine hibom aidiyai, na yadi aiyauya dova kati ana yepaipaihi, ta yaiya ebe imugai iya ana aleꞌo ivai.

36 Na mulitai himiya ta hiꞌitaꞌita avivini. 37 Hinage ana aiwa lagalagana vahunai hilele:

YEISU TEINA YUDEYA YADI TAUWASAWASA

Neta yana mwalowoi wuwuna.

38 Na hinage tauꞌaivavaliwowa hitau bwau hiveꞌabahigogoidi, ehebo Yeisu nima tautuwanaena na ehebo nima ehaꞌehanaena.

39 Na taulowolowouhi uluꞌuludi hilaulauꞌwadiyedi na himaluwei, 40 hiwalo, ‘Atemuyamuyam! Uwalo ebeha howahowam vada tapwalolo uloꞌe na ahubena tonuga holadiyai uꞌabiyoi. Hola ubom uhaguiyoigo na aiwa lagalaganaena uꞌaituluma, ebe owa Yaubada Natuna.’

41 Hinage dova Taupwaoliwo mwalaꞌidi yo loina ana tauveꞌitao yo babadao Yeisu hiꞌabitalawahiyei, na hiwalo: 42 ‘Vali tomowa ihaguhaguidi, na ibom nigele iyahauguyowei, ebe iya Isileli ana tauwasawasa, aiwa lagalaganaena iꞌaituluma ta tayemidiyei. 43 Iya Yaubada Natuna na Yaubada iyemidiyei ta iwalo, “Yau Yaubada Natuna”. Hola teina taꞌi Yaubada ihagui na taꞌita!’

44 Tauꞌaivavaliwone Yeisu baidanao hiveꞌabahidi hiya hinage Yeisu hihinali.

Yeisu yana mwalowoi

(Maki 15:33-41; Luke 23:44-49; Yoni 19:28-30)

45 Mahana alaꞌalapwahiyai ana higa lavilaviyena dalava maudoina iguguyou.

46 Lavilaviyai neta Yeisu alinana mwalaꞌinaena iyoga na iwalo, ‘Eli, Eli, lama sabakitani?’ Na ana bui neta, ‘Yagu Yaubada, yagu Yaubada, hava vehabana ulalaugabaigaune?’

47 Tupwana tomowa vahalinai hitowotowolo yana yoga hibenalei, na hiwalo, ‘Ambenalei towaho teina Elaitiya iyogayogaei’.

48 Eena ehebo aidiyena isagena ta balou ivai yo waini abeꞌabelena ainaena ivedaꞌwa na ehebo aipwala mehenai iwomalei, na iveleleihini Yeisu awanai, ta ebeha imalaꞌuꞌui. 49 Na towahonane ana geluwo hiwalo, ‘Hola ulaumwau na tahaꞌwahaꞌwa, nuwana mata Elaitiya ilaoma na ihagui’.

50 Na Yeisu alinana mwalaꞌinaena iyogauyo, na yawahina iꞌoꞌovine. 51 Na aleꞌo mwalaꞌina vada tapwalolo mwalaꞌina ana biliwutuhi ilotapulihi ewaena, ta iꞌaitulu duyai, na mwaniꞌiniꞌi isagena, na gaima mwalaꞌidi hilotatomwahi.

52 Yo hinage magai awadi hilotahoꞌe, na tauyemidiwo bagibagilidi mwalona himwamwalowoiwa hitowolouyo, 53 Yeisu yana towolouyo tuluhanai hiya hinage magai aidiyena himahalavama na Yelusalem ainai hiluwu, na tomowa bagibagilidi aidiyai himamahalavane.

54 Na tauꞌalehaone mayadi taumugai howola Yeisu hiꞌitaꞌita avivini, na mwaniꞌiniꞌi yo ginauli maudoidi himahalava hiꞌitadi, na himeheuhi mwalaꞌina, na hiwalo, ‘Moiha, towaho teina iya Yaubada Natuna’.

55 Tupwadi waiwaihiu hinage lovaena hiꞌitayama. Hiya mwalona Galiliyena Yeisu himulitaenama yo hinage ana hipaipaihowai. 56 Ehebo yehana Meli Magidalaena mayana waligeha, iya Yemesa yo Yosepa hinadi, na hinage Sebedi natunao bwau hinadi.

Yeisu ana mwau magaiyai

(Maki 15:40-47; Luke 23:50-56; Yoni 19:38-42)

57 Lavilaviyena ehebo Alimatiya towahona ilau Pailato ainai, iya wasawasa towahona na hinage Yeisu ana taumulita teya, yehana Yosepa. 58 Na Pailato ainai Yeisu tauna iꞌawanoiyei, ta Pailato italam na ebe ivai.

59 Ainaena Yosepa Yeisu tauna hivai, na aleꞌo masemaselena ainaena hihuma. 60 Yosepanane ana magai vauvauna ainai himwauwi na magainane hiyayatuine dova duluva gaima holanai, na gaima mwalaꞌina na poꞌupoꞌuwana ainaena magai awana hiveꞌeno auhi, na mulitai Yosepa ilalaune. 61 Meli Magidalaena mayana waligeha magaine vahalinai himiyamiya na hiꞌitaꞌita sipwaidi.

Magai hiꞌita avivini

62 Yeisu hiveꞌabahi neta Yudeyaone yadi ahubena atububu ainai, na iꞌahubena neta yadi Tapwalolo ana ahubena, na Taupwaoli mwalaꞌidi yo Palisiwo baidadiyao hilau Pailato ainai, 63 na hiwalo, ‘Taubada, tauꞌoyamawa mwalona mayawahina imiyamiya yana walo anuwatuwu avivini, iwalo, “Ahubena tonugana ainai mwalowoiyena yatowolouyoma”. 64 Ainaena ebe howahowana uloina na magai ana tauꞌita aviviniwo hiꞌita avivini iliꞌilimani ana higa ahubena tonuga, mata dova ta ana taumulitao hilaoma na Yeisu tauna hivai hilawei, na tomowa hiꞌoyamayedi ebeha Yeisu mwalowoiyena bada itowolouyoꞌo; yo ainaena oyama mulimulitana mata oyama mugamugaina imwalaꞌi gabaei.’

65 Na Pailato iwalo aulidi, iwalo, ‘Yami tauꞌita aviviniwo tauꞌalehao amlawedi, na magai hiꞌita avivini iliꞌilimani’.

66 Ainaena hilau aibadi hivai, na magai awana ana gudu gaimane hinage hiꞌaibadini iliꞌilimani na ana tauꞌita aviviniwo hivevetowolodine.

Copyright information for `KUD