Matthew 3

Yoni tauꞌabiye bapitaiso

(Maki 1:1-8; Luke 3:1-9, 15-17; Yoni 1:19-28)

Hauga tenem ainai Yoni tauꞌabiye bapitaiso imahalava balabala awawai tupwa Yudeya holanai na iguguya, iwalo, ‘Mumugamiu yababadi aidiyena amnuwabui wuwuna Yaubada mata muhamuhana alidai ivetauloina’.

Tauwalo mahalava Aisaya mugai Yoni vehabana iwalo mahalava, iwalo:

‘Towaho ehebo tupwa balabala awawai alinana mwalaꞌina ainaena iyogayoga, iwalo:
“Bada yana amwaha amsepa na amꞌabiye duyedumwalu”.’
Yoni ana aleꞌo lagulagu kameli wiyawiyana, na ana tulituli kameli ꞌwapina, na ana mwaimwaiꞌeꞌe yo mwagagau taꞌi.

Na Yoni balabala awawai iloguguguya na Yelusalemaone yo Yudeyaone yo weꞌaha Yolidani papalinane ana taumiyaone maudoidi hilaoma Yoni ainai, na mumugadi yababadi hiwalo mahalavaedi ainai, eena iꞌabiꞌabiye bapitaisodi weꞌaha Yolidani ainai.

Na Palisiwone yo Sadusiwone bagibagilidi hinage hilaolaoma habi bapitaiso, na Yoni iꞌitadi ta iwalowedi, iwalo, ‘Tauꞌoyamao! omiu dova weso! Na yami nuwatuwu ebeha mata Yaubada yana modiꞌini ainaena amdena, awa? Ainaena ilowoinanegomiu yo yami nuwabui moiha amveꞌitaedi yami paihowa namwanamwadi aidiyena. Na havena amnuwahaehae wuwuna ebeha omiu Abelaham tubunao na hesi Yaubada howahowana yo gaimao teina aidiyena Abelaham tubunao ipaihowaidi. 10 Na ebe mumugamiu nigele namwanamwana mata Yaubada iwalo yagaigomiu, dova aiwa, ebe nigele ainona namwanamwana tomowa higoha vehuludi ta aiwa alaꞌalahina ainai hivehuludi na iꞌalahidi.

11 ‘Na ebe amnuwabui, yau weꞌahaena yaꞌabiye bapitaisogomiu na hesi howola abo ehebo towaho ilalaoma, iya imwalaꞌi gabaegau, na nigele howahowagu na aena ana huma yaꞌavalai. Na towahonane mata ilaoma na Aluꞌaluwa Veꞌahihi, dova aiwa alaꞌalahina ainaena iꞌabiye bapitaisogomiu. 12 Na towaho teina yana goliyena mata aiꞌai dova pegapega itapidi yo ainodi hiholu na mulitai ainodi namwanamwadi ivehae yana vadavada ainai, na mohomohodine aiwa alaꞌalahina miyamiya vateyaina ainai igabudi.’

Yoni Yeisu iꞌabiye bapitaiso

(Maki 1:9-11; Luke 3:21-22)

13 Hauga tenem ainai Yeisu tupwa Galili ilauvehulu na ilau Yolidani Yoni ainai habi bapitaiso. 14 Eeta Yoni itowoi na Yeisu yana nuwatuwu higwaipile ta iwalo, ‘Ilowoinanei na owa uꞌabiye bapitaisogau, na vedova ta ulaoma ta ebeha yau yaꞌabiye bapitaisogo?’

15 Na Yeisu Yoni yana walone iyemaihane, iwalo, ‘Nigele. Hesi teina dova. Owa uꞌabiye bapitaisogau, wuwuna teina ainaena loina maudoidi namwanamwadi tamulitaedi.’

16 Eeta Yoni italam ta Yeisu iꞌabiye bapitaisone. Na Yeisu howola bwahiyena igayogayo taohani, na galewa ilotahoꞌe na Yeisu Yaubada Aluꞌaluwana iꞌiꞌitane ana oleya dova gabubu iꞌaituluma na ainai itotowane. 17 Na hinage ehebo alinana galewaena hibenalei iwalo, ‘Teina natugu yavelauwei iya vehabana yayaliyaya mwalaꞌina’.

Copyright information for `KUD