Matthew 6

Velau vehabana

Yeisu iwalo, ‘Ebe nuwanuwamiu amvelau hiya wewelohedi aidiyai, havena tomowa mehediyai ampaipaihowai. Ebe dova ampaihowai, mata nigele awanamwanamwa nuwana maiha amyalobai Tamamiu galewai ainaena.

‘Eeta haugana amvelau wewelohedi aidiyai havena yoguli amyuviyuvi, dova tauꞌoyamao hiya vada tapwalolo nuwana dalava aidiyai yadi velau tuluhanai yoguli hiyuvidi ta ebeha tomowa hinoꞌowedi. Bada neta adi maiha hauga teina taꞌi ainai hilobalobai na hesi hauga ilalaoma nigele maiha mata hiyalobai. Eeta omiu haugana velau ampaihowai, bada ammohe dawaniyei, ta nima tautuwamiu yana velau, havena nima ehaꞌehamiu ihanahanapui, ta ebe havena tomowa hiꞌitaꞌita, na Tamamiu ibom yami velau dawani iꞌitayaꞌo mata mulitai maiha namwanamwana imohegomiu.’

Awanoi vehabana

(Luke 11:2-4)

‘Yami awanoi teina dova, ebe amꞌawanoi Yaubada ainai havena tauꞌoyaꞌoyamao dova amꞌawaꞌawanoi, wuwuna hiya nuwanuwadi na tomowa mehediyai nuwana tapwalolo holanai nuwana dalava aidiyai hitowotowolo na hiꞌawaꞌawanoi. Bada neta adi noꞌo hauga teina hilobalobai. Na owa ebe uꞌawanoi, uluwu mugai yam vada holanai na awaꞌeda uguduꞌauhi na uꞌawanoi dawani Tamada ainai, na ibom iꞌitago na mulitai maiha namwanamwana imohego.

‘Na hinage yam awanoi aidiyai havena walo uꞌataꞌataiuyoi dova hiya taumiya guguyou yadi obaꞌobao. Hiya yadi yemidi ebeha walo bagibagilidi aidiyena Yaubada yadi awanoi ibenalei. Havena omiu dova, wuwuna omiu Tamamiu imiyamiya, na iya yami nuwatuwu dawani ihanapuidiꞌo na abo mulitai vehabadi amꞌawanoi.

“Ainaena awanoi ana hauga aidiyai teina dova amꞌawanoi:

Tamamai owa galewai yeham aveꞌahihiyei,
10 na aꞌawanoi ta owa uloinaegai, ta yam nuwatuwu ebeha apaihowai baleꞌuwai dova hiya galewai hipaipaihowai.
11 Amai ahubena ehebo ehebo ainai umohegai.
12 Na mumugamai yababana unuwahamuidi, dova ai hinage ama geluwo mumugadi yababadi alimaiyai anuwahamuidi.
13 Havena utowotowoigai, na hesi iya yababanane ainaena uhaguigai.”
6:13Buki tupwadi mwalona hiwalo, ‘Owa yam abaloina; owa yam wahiyala; owa yam wasawasa, mata teina ta hauga hilalaoma, Moiha’.

14 ‘Ebe omiu ami geluwo yadi yababao alimiyai amnuwahamuidi, Tamamiu galewai hinage yami yababao alimiyai inuwahamuidi. 15 Na ebe ami geluwo yadi yababao alimiyai nigele amyanuwahamuidi, Tamamiu hinage omiu yami yababao mata nigele iyanuwahamuidi.

Aiꞌai ana hudi vehabana

16 ‘Ebe haugana tapwalolo vehabana amhudi, havena ami oleya hiyabayababa dova taunuwayababa. Teina tauꞌoyama yadi paihowa dova, wuwuna hiya adi ita hiꞌabiye yababadi ta ebeha yadi hudi tomowa hihanapui. Bada neta adi noꞌo hauga teina hilobalobai. 17 Na omiu hesi haugana am hudi tapwalolo vehabana, ammaniꞌabi yo amhuwali, ta ami oleya hinamwanamwa tomowa aidiyai, 18 ta ebe tomowa yami hudine havena hihanahanapui, na Tamamiu taꞌi hava atemiyai imiyamiya ihanapuiyaꞌo, na ana maiha namwanamwana imohegomiu.

Maiha galewai vehabana

19 ‘Havena yami wasawasa baleꞌuwai amtautauꞌahaidi, wuwuna wesoweso na pwaha, wasawasa baleꞌu hiꞌabiꞌabiye yababadi na hinage tauꞌaivavali hiluwuluwu yami vada aidiyai habi aivavali, 20 na hesi howahowana na yami wasawasa galewa vehabana amꞌaipate wahiwahiyala. Wuwuna galewai nigele wesoweso na pwaha ainai hiyamiyamiya. Ainaena yami wasawasa mata nigele hiyaꞌabiye yababadi na hinage nigele tauꞌaivavali. 21 Eeta aiteya tupwa ainai yami wasawasa imiyamiya, neta tupwanane ainai yami nuwatuwu hisagena.

Tauda ana masele

(Luke 11:34-36)

22 ‘Meheda dova tauda ana masele. Eeta ebe meheda ausaladi tauda maudoina himasele, 23 na ebe meheda hiyababa tauda hinage maudoina higuguyou, na ebe maselene alidai iboho, mata guguyou mwalaꞌina itaꞌiꞌiliyegita.

Yada taubada ehebo taꞌi

(Luke 16:13)

24 ‘Taupaihowa ehebo nigele howahowana na ipaihowa tautaubadao bwau aidiyai, mata ehebo itaꞌwataꞌwataei na ehebo vehabana ipaihowa, na ehebo iꞌawa namwanamwaei na ehebo iꞌawa yababaei. Dova hinage nigele howahowana Yaubada yana paihowa na wasawasa baleꞌuwai taꞌabi bwauwedi.

Havena atehawawali

(Luke 12:22-34)

25 ‘Na yawalo auligomiu ebeha havena yami miyamiya baleꞌuwai vehabana amnuwatuwu mwalaꞌina, aiꞌai yo ami bwahi yo ami aleꞌo vehabadi. Wuwuna yawahida ginauli mwalaꞌina alidai, na tobwatobwa ꞌwapi vehabadi nigele ginauli mwalaꞌina.

26 ‘Teina ehebo abaꞌita yamohegomiu lowolowo ainaena, hiya nigele hiyalaulaupeli na nigele hiyalaulauꞌeli, na hinage nigele yadi vadavada. Lowolowowone ginauli iuꞌiudi na hesi Tamadane galewai hauga maudoina aiꞌai imohemohedi. Na amnuwatuwu avivini ebeha omiu ginauli mwalaꞌina Yaubada ainai. 27 Na viha alimiyena howahowana yana nuwatuwuwena mata yana hauga baleꞌuwai iꞌabiꞌabiye daodao? Nigele, awa?

28 ‘Na hava vehabana amnuwanuwatuwu mwalaꞌina ami aleꞌo vehabadi? Na ehebo hinage teina abaꞌita, vane yadi ini dalavai vehabana amnuwatuwu behabehaei. Hauga maudoina nigele hiyapaipaihowa, na hinage nigele adi aleꞌo hiyapaipaihowaidi. 29 Na moiha, Solomoni ana aleꞌowo yo ana pasao adi ita namwanamwadi, na vane adi ita hesi inamwanamwa alili. 30 Eeta amnuwatuwu avivini Yaubada yana itaꞌavivini alimiyai vehabana. Iya awahi iveꞌaupasadi vane namwanamwadi aidiyena. Mata vane hitaya na iꞌahubenama hiwelai yo higabudi, na omiu awahi amnamwanamwa gabaei. Na moiha, ami aleꞌowo imohegomiu. Ainaena yami yemidi Yaubada ainai havena itapitapiya.

31 ‘Na havena amnuwanuwatuwu pwano amwalowalo, “Hava aꞌai?” nuwana “Hava anuma?” nuwana “Hava aliꞌwa?” 32 Walo teina dova hiya howola guguyou ainai himiyamiya yadi aubabada. Na hava yami nuwatuwu Tamamiu galewai bada ihanapuiyaꞌo, dova aiꞌai yo ami bwahi yo hinage ami aleꞌo, na imohemohegomiu.

33 ‘Eeta howahowana ebe mugai Yaubada yana loina yo yana amwaha dumwadumwaluna ambehaei na ammulitaei, ta ebe aiꞌai yo hinage ami aleꞌo imohegomiu.

34 ‘Ahubena ehebo ehebo ana nuwanuwatuwu himiyamiya; mata vehabana na iꞌahubena vehabana. Eeta mata havena am nuwanuwatuwu iꞌahubena vehabana.

Copyright information for `KUD