Matthew 7

Awayabayababa

(Luke 6:37-38, 41-42)

‘Havena tomowa amꞌawaꞌawa yababaedi mata dova ta Yaubada hinage iꞌawa yababaegomiu. Wuwuna aiteya ginauli aidiyena tomowa amꞌawa yababaedi mata aidiyena Yaubada iꞌawa yababaegomiu, na hinage vedova mumugamiu tomowa aidiyai Yaubada dova hinage imumuga alimiyai.

‘Na nigele howahowana tahim ainai uwalo ebeha mehenai aiwa muꞌamuꞌalina imiyamiya, wuwuna owa hinage mehemwai etupwa imiyamiya, ta nigele uyaꞌita. Eeta havena tahim uwalowalo ainai ebeha aiwa muꞌamuꞌalina mehenaena uvaivehulu, wuwuna owa hinage mehemwai etupwa imiyamiya. Moiha tauꞌoyama ehebo owa, awa? Na hesi etupwane mehemwena uvaimugaiyei, na ainaena uvinunu iliꞌilimani na mulitai abo tahimne mehenaena aiwa muꞌamuꞌalina uvaivehulu.

‘Havena Yaubada yana paulao edewa umohemohedi, mata dova ta hitaꞌwataꞌwataedi na hiꞌalahigo. Nigele howahowana hinage yami bagi maheya ammohemohedi mata dova ta hiwutuye biꞌibiꞌidi.

Awanoi vehabana

(Luke 11:9-13)

‘Amꞌawanoi, na Yaubada imohegomiu. Na ambeha ta amlobai. Na hinage amꞌaigohagoha ta awaꞌeda hihoꞌe. Moiha ebe taꞌawanoi, Yaubada imohegita na ebe tabeha howola abo talobai, na hinage ebe taꞌaigohagoha awaꞌeda hihoꞌe vehabada.

‘Na vedova omiu hedaheda tamadiyao, ebe natumiyao aiꞌai vehabana hiꞌawaꞌawanoi, mata gaima ammohedi? 10 Nuwana ebe yama vehabana hiꞌawaꞌawanoi weso ammohedi? Mata nigele! 11 Moiha omiu tauyababa, na yami aiyauya natumiyao aidiyai bada amhanahanapui, ebeha ginauli namwanamwa aꞌavadi ammohemohedi, dova hinage Tamamiu galewai, ebe amꞌawanoi ainai, ihanapuiyaꞌo hava namwanamwana ilowoinanegomiu na imohegomiu.

12 ‘Na ebe hava nuwanuwamiu na tomowa alimiyai hipaihowai omiu hinage dova aidiyai ampaihowai, wuwuna teina Mosese yo tauwalo mahalavao yadi loina ana uini.

Amwaha dinodinona

(Luke 18:24)

13 ‘Amwaha dinodinona ainaena amluwu na havena amwaha tabatabana ainaena, neta abasilahe ana amwaha. Amwahane tabatabanane ana lau malamalaina, na ainaena tomowa bagibagilidi hilaulau. 14 Na yawahi namwanamwana ana amwaha ana lau vitaina na ana awaꞌeda dinodinona taꞌi, ainaena tomowa vihavihadi hiluwuluwu.

Aiwa na ainona

(Luke 6:43-44)

15 ‘Tauyewasao oyaꞌoyama aidiyena amꞌita avivinigomiu. Wuwuna mata tupwadi howola abo alimiyai hilaowa, adi ita dova sipi manamanahamdi, na holadiyai hesi dova edewa manimanini. 16 Na yadi paihowa aidiyena howola mata abo amhanapuidi. Wuwuna haihaili nigele howahowana na ainona iyemala sibweya. Buyubuyuwa hinage dova nigele howahowana na ainona iyemala damaya. 17 Wuwuna aiwa namwanamwadi ainodi ausaladi, na aiwa newanewalidi ainodi yababadi. 18 Neta moiha, aiwa ausaladi nigele howahowana na ainodi newanewalidi hiꞌainowedi, na aiwa newanewalidi hinage dova nigele howahowana na ainodi namwanamwadi hiꞌainowedi. 19 Ainaena ebe aiwa nigele hiyaꞌaino namwanamwa tagoha vehuludi na tagabudi. 20 Dova hinage tauwalo mahalava oyaꞌoyama yadi paihowa aidiyena howahowana amhanapuidi.

Tauꞌoyamao

(Luke 15:25-27)

21 ‘Bagibagilidi aliguwai hiꞌawaꞌawa taubada na hesi mata nigele hiyaluwu Yaubada yana Abaloina ainai, na yaiyadiwo hiya Tamagu galewai yana walo ana taupaihowao hiya hibom. 22 Hauga ilalaoma ainai tomowa bagibagilidi howola abo aliguwai hiwalo, “Taubada vehabam apapaihowane, neta yehamwena awalo mahalava yo viꞌaviꞌa tomowa aidiyena agabae mahalavaedi yo paihowa abanuwapwanopwano apapaihowaidine”.

23 ‘Mata aidiyai yawalo, “Nigele yayahanapuigomiu yaiyadiwo omiu, amwuyo na havena amluwuluwuma wuwuna omiu tauyababao”.

Vada ana wahuwahu

(Luke 6:47-49)

24 ‘Yagu walo teina ebe yaiya ibenaledi na ipaihowaidi iya dova ehebo tauꞌabi vada hanahanapuna, yana wahuwahu gaima ainai iꞌaꞌabine, 25 na mulitai ꞌwesu italu na abaita isagena yo hinage yaumai mwalaꞌina itowa na hesi yana vadane nigele iyabuiyei, wuwuna ana logidiwone gaima ainai hiꞌabi aviviniꞌo.

26 ‘Na ebe yaiya yagu walowone teina ibenalediꞌo na nigele iyapaihowaidi, iya dova tauvadaꞌabi yauyaulena yana wahuwahu namonamo ainai iꞌaꞌabine, 27 na mulitai ꞌwesu mwalaꞌina italu na abaita isagena na hinage yaumai mwalaꞌina itowa mata vadanane ibuiyei na iꞌoiloꞌeloꞌe moiha.’

28 Haugana veꞌitaone teina Yeisu iveꞌovidi bodaone nuwadi hipwanopwano, 29 na hiwalo, ‘Veꞌita teina dumwadumwaluna na wahiwahiyalana, na ita yada loina ana tauveꞌitao yadi veꞌita tapitapiyadi’.

Copyright information for `KUD