Matthew 8

Yeisu taulepelo ehebo iꞌabiye namwanamwa

(Maki 1:40-45; Luke 5:12-16)

Oyaena Yeisu idobima ta boda mwalaꞌina himumulitaeine. Na ehebo aidiyena mayana lepelo ilaoma Yeisu ainai ipwagogo na iwalo, ‘Taubada, ebe nuwanuwam, howahowana uꞌabiye namwanamwagau?’

Eeta Yeisu nimanaena towahowa iꞌabisawahi, na iwalo, ‘Ehe, nuwanuwagu. Unamwanamwa’. Ta towahowa ana lepelo iꞌovi mwayamwayau na inamwanamwauyone. Na Yeisu iwalo, ‘Ulau na havena teya yaiya hinage ainai uwalowalo mahalavaegau, na hesi udumwalu ulau taupwaoli ainai ta iꞌitago na hinage upwaoli Yaubada ainai hava dova ada loina Mosese ainaena, eeta ebe tomowa hihanapuigo ebeha bada namwanamwa ulobaiyaꞌo’.

Tauꞌaleha adi taumugai yana hevali ana abiye namwanamwa

(Luke 7:1-10; Yoni 4:43-54)

Yeisu ilaoma dalava Kapeneum ainai, na tauꞌalehao hiya Loma adi taumugai ehebo ilaoma na iꞌawanoi Yeisu ainai, iwalo, ‘Taubada yagu hevali ehebo ilovala na vadai maꞌana muya mwalaꞌina iꞌenoꞌeno, na nigele yana wahiyala’.

Na Yeisu iwalo, ‘Mata yalaowa na yaꞌabiye namwanamwa’.

Na towahowa Yeisu yana walo iyemaiha, iwalo, ‘Taubada, nigele iyalowoinanego ebe yagu vadai uluwu, na hesi uꞌaubabada mohili na yagu hevaline inamwanamwa. Wuwuna yau loina yahanahanapui, na agu tauloinao yadi walo ana tauꞌawa abi, na hinage yagu tauꞌalehao yaloiloinaedi, na ebe teya ainai yawalo, “Ulau” ilau taꞌi, na ehebo ainai yawalo, “Ulaoma” mata ilaoma; na ebe yagu taupaihowa ehebo yawalo auli na yawalo, “Teina upaihowai” mata ipaihowai.’

10 Towahowa yana aubabada teina vehabana Yeisu iꞌaluwagavai mwalaꞌina, na iwutu gwaipile ta bodaowa himulimulitaeiwa iwalo aulidi, iwalo, ‘Yawalo moiha, nigele teya yaiya yayalobai omiu Isileli alimiyena yana yemidi towaho teina dova, 11 na yawalo mahalava alimiyai neta tomowa bagibagili alilidi howola abo tupwa maudoina aidiyena hihoꞌeyama na Abelaham yo Aisake yo Yakobo baidadiyao hiꞌai toyawa Yaubada yana Abaloina holanai, 12 na omiu hesi ebeha Yaubada natunaowa igabae mahalavaegomiu guguyou holanai na nemai amdoudou muya ainaena.’

13 Badagi na Yeisu tauꞌalehaone adi taumugaiwa ainai iwalo, ‘Ausala, uwuyo. Yam hevaline mata inamwanamwa, dova yam yemidine’. Tenem hauganane ainai taulovalawa yana wahiyala ilolobauyoine.

Tomowa bahudi Yeisu iꞌabiye namwanamwadi

(Maki 1:29-34; Luke 4:38-41)

14  Mulitai Yeisu Pita yana vadai iluwu, na Pita lawana iꞌita ilovala, tauna iꞌalaꞌalawowoli, 15 eeta ilau, nimanai iꞌabi, na ana lovalawa itatalune, na itowolo ta aiꞌai iꞌaꞌatububunine Yeisu vehabana. 16 Lavilaviyena dalavane tanitaniwagadiyaone tupwadi tomowa hilawedima, hiya viꞌaviꞌa aidiyai himiyamiya, ta Yeisu viꞌaviꞌaone yana walowena igabae mahalavaedi na hinage taulovala maudoidi iꞌabiye namwanamwadine. 17 Ginauli teina himahalava na ainaena Aisaya tauwalo mahalava yana walo mahalava mugai imahalava, dova Buki Veꞌahihi ainai iwalo mahalava, iwalo, ‘Iya ada muyao na ada lovalao ana tauꞌavala’.

Tomowa ebeha Yeisu himulitaei

(Luke 9:57-62)

18 Hauga tenem ainai Yeisu boda mwalaꞌina iꞌitadi hinoinoini, ainaena ana taumulitao iloinaedi ta wagaena higeyoꞌawa vali tupwai. 19 Na ehebo loina ana tauveꞌita ilaoma, Yeisu iwalo auli, iwalo, ‘Tauveꞌita, nuwanuwagu yamulitaego. Havaidova ainai ulau, yau baidam talau’.

20 Na Yeisu towahonane iwalo auli, iwalo, ‘Lagulagu nuꞌula mayadi guda, na hinage lowolowo ewai mayadi noi, na yau Tomowa Moihagu nigele yagu abaꞌeno’.

21 Eena ehebo hinage taumulita ilaoma ta Yeisu ainai iwalo, ‘Taubada, utalamwegau na mugai yawuyo ta tamagu yahaꞌwahaꞌwai yana mwalowoi, yamwauwi magaiyai, na abo yamulitaego’.

22 Na Yeisu iwalo, ‘Badagi! Nemai tamamne, na ulaoma umulitaegau, na hiya abo mwalomwalowoidi yadi taumwalowoiwo himagaiyedi’.

Yeisu yaumai mwalaꞌina iꞌabiye daumwali

(Maki 4:35-41; Luke 8:22-25)

23 Yeisu mayana taumulitao higelu wagai, 24 na hiꞌuꞌe higeyogeyoꞌawa vali tupwai, eena wagai Yeisu iꞌeno iꞌiwahiꞌo. Hiꞌadaꞌadau ta yaumai mwalaꞌina itotowamane ta bagodu ihiwahiwa doꞌodoꞌowei wagai na muhamuhana hihanene. 25 Ainaena Yeisu hivanoi na hiwalo, ‘Taubada uhaguigita mata tahanene’.

26 Na Yeisu iwalo, ‘Hava vehabana ammeheuhi? Vedova ta nigele yami yemidine, awa?’ Na itowolo ta yaumai yo bagodu iwalo yagaidi, iwalo, ‘Amlaumwau!’ Na niꞌu maudoina idadaumwaline.

27 Idaumwali, eeta ana taumulitaowa nuwadi hipwanopwano na hiwalo, ‘Towaho havahava teina, ta yaumai yo bagodu alinana hibenalei?’

Yeisu viꞌaviꞌa igabae mahalavaedi

(Maki 5:1-20; Luke 8:26-39)

28 Na bada higeyoꞌawaꞌo ta hiluluwune Gadalawone yadi tupwai, na towatowaho hitau bwau viꞌaviꞌa iꞌabiye yauyauledi ta magai holanaena himamahalavane. Na mayadi modiꞌini, ainaena nigele howahowana teya yaiya yadi tupwai ilau. 29 Hitaubwauwone Yeisu hiꞌita na hilohagali, hiwalo, ‘Ee! Owa Yaubada Natuna, hava utowotowoi na ebeha upaihowai alimaiyai? Lauvetala ana hauga howola, hava vehabana wau ulaoma habi vesilahegai?’

30 Na vahalidiyai maheya hidumudumuli, na adi tauꞌita aviviniwone hiꞌitaꞌita avivinidi. 31 Na viꞌaviꞌaowa Yeisu ainai hiꞌawanoi, hiwalo, ‘Ebe ugabae mahalavaegai, howahowana na maheyaone tenem aidiyai uvetamalegai?’

32 Na Yeisu iwalo, ‘Ammahalava!’ Eeta towatowahowowa bwauwowa aidiyena viꞌaviꞌaowa himahalava ta hidedenane maheyaowa aidiyai hiluluwune, na maheyaowa maudoidi hisagena aliꞌalili ta tapatapai hiholu ta niꞌuwai hihahanenene.

33 Na maheyaowa adi tauꞌitaꞌita aviviniwowa yadi meheuhi ainaena hidena ta hilalaune yadi dalavai, na ginauliwone hiꞌiꞌitadiwa maudoina hiwalo mahamahalavaedi dalava tanitaniwagadiyao aidiyai, neta hava imamahalavane yauyaulewowa aidiyai. 34 Eeta dalava ana taumiyao maudoidi himahalava Yeisu habi itana, na hauganane hiꞌita lobai, hisosomanaei ta ebeha yadi dalavane ilauvehulu.

Copyright information for `KUD