Matthew 9

Yeisu towaho peupeuna iꞌabiye namwanamwa

(Maki 2:1-12; Luke 5:17-26)

Yeisu wagai igelu ta higegeyoꞌawauyo yana dalavai. Na ehebo towaho peupeuna boda hiꞌavalai yana abaꞌeno ainaena ta hilawei Yeisu ainai. Bodaone yadi yemidi Yeisu ihanapuiyaꞌo ta taupeuwa iwalo auli iwalo, ‘Natugu, uyaliyaya, mumugam yababadi adi nuwahamu bada ulobaiyaꞌo’.

Na tupwadi loina ana tauveꞌitao Yeisu yana walo hibenalei ta hibom aidiyai hiꞌauꞌaubabada, hiwalo, ‘Yeisu teina iwalowalo hinahinali Yaubada ainai’.

Yadi nuwatuwune Yeisu bada ihanapuiyaꞌo ta iwalo aulidi iwalo, ‘Hava vehabana am nuwanuwatuwu pwano? Na hava amnuwatuwui ebe yawalowei towaho teina ainai, nuwana yawalo, “Mumugam yababadi bada yanuwahamuidiꞌo”, bo yawalo, “Utowolo na ulau”? Na amhanapui ebeha yau Tomowa Moihagu mayagu loina baleꞌuwai ta tomowa mumugadi yababadi yanuwahamuidi.’ Na taupeuwa iwalo auli, iwalo, ‘Utowolo na yam abaꞌeno uꞌavalai na ulau yam dalavai’.

Eeta taupeuwa itowolo na ilalaune yana dalavai.

Na bodaowa paihowa teina hiꞌita na ainaena hiveꞌahihi yo Yaubada hinoꞌowei, wuwunane iya Yeisu ana tauꞌabiye wahiyala.

Yeisu Madiu iyogaei

(Maki 2:13-17; Luke 5:27-32)

Yeisu tupwa teina ilauvehulu ta ilau na towaho ehebo ilobai, yehana Madiu, takesi ana vadane ainai imiyamiya na iwalo auli, iwalo, ‘Madiu, umulitaegau!’ Eeta Madiu itowolo ta Yeisu imumulitaeine.

10 Mulitai vada ehebo ainai Yeisu iluwu habi ai na tauyababao dova takesi adi tauvaiwo yo hinage tupwadi tauyababao hilaoma Yeisu mayana taumulitao baidadiyao himimiyaꞌahaine. 11 Eeta tupwadi Palisiwo hiꞌiꞌitane ta Yeisu ana taumulitaone aidiyai hipanivila, hiwalo, ‘Hava vehabana yami tauveꞌitane takesi ana tauvaiwo yo tupwadi hinage tauyababao baidanao hiꞌaiꞌaitoyawa?’ 12 Na Yeisu walo teina ibenalei ta iwalo, ‘Hiya ausaladi nigele nuwanuwadi taulaumulamula, na hesi tauꞌasiyebwao nuwanuwadi taulaumulamula. 13 Ainaena ilowoinanegomiu ebe Yaubada yana walo ainai amnuwamasele Buki Veꞌahihi ainai iwalo, “Nuwanuwagu atemuyamuya, na nigele nuwagu pwaoli”. Teina yalaoma nigele taudumwadumwalu vehabadi, na hesi tauyababao habi haguidi.’

Yeisu yana walo hudi vehabana

(Maki 2:18-22; Luke 5:17-26)

14 Na Yoni ana taumulitao hilaoma ta Yeisu hiwalo auli, hiwalo, ‘Ai na Palisiwone yama tapwalolo vehabana ahudihudi, na vedova ta owa am taumulitaone baidamwao nigele amyahudihudine?’

15 Yeisu walo vegevegedi imohedi, iwalo, ‘Vedova, howahowana tawahola ana tauvinunuwo hinuwavitai ebe tautawahola towahona baidadi hiyaliyaliyaya? Bo nigele awa? Na amnuwatuwu avivini ebeha haugana tautawahola towahonane ilaugabaidi mata hinuwayababa na hihudi.’

16 Na ehebo hinage walovegevegedi ainaena iwalo aulidi, iwalo, ‘Nigele howahowana ebe aleꞌo vauvauna tupwatupwana ainaena luwuluwu miyamiyana tahaili auhi mata dova ta lotapulihinawa imwalaꞌi. 17 Na nigele hinage howahowana ebe waini vauvauna wahiwahiyalana tahiwai ꞌwapi abahiwa miyamiyana ainai. Ebe teina dova tapaihowai, weꞌahane yana seseha ainaena ꞌwapiwa ilotapulihi na weꞌahane ilotapahiwai, na isagenavehulu. Hesi ilowainanei ebe waini vauvauna na wahiwahiyalana tahiwai abahiwa vauvauna holanai, eeta ebe maudoina namwanamwana.’

Yeisu waiwaihiu bwau iꞌabiye namwanamwadi

(Maki 5:21-43; Luke 8:40-50)

18 Yeisu howola iꞌauꞌaubabada na ehebo tauloina ilaoma ta Yeisu mehenai ipwagogo, na iwalo, ‘Taubada, natugu waihiuna wau imwalowoiꞌo, na nuwanuwagu ulaoma ta tauna uꞌabitowoi na itowolouyo’.

19 Eeta Yeisu mayana taumulitao tauloinane himumulitaeine. 20 Hilaulau na waihiu ehebo ꞌwahinana isagesagena bolimai 12, tuluhadiyena ilaoma ta Yeisu ana aleꞌone papalinane iꞌaꞌabitowoine, 21 wuwuna yana nuwatuwu atenai iwalo, ‘Bada ebe Yeisu ana aleꞌo aꞌava yaꞌabitowoi mata yanamwanamwa’.

22 Na Yeisu iꞌita gwaipile ta waihiunane iꞌiꞌitane, na iwalo, ‘Yauwedo natugu, yam yemidi ainaena bada unamwanamwaꞌo’. Na hauga tenem ainai waihiuwa inamwanamwane. 23 Eena Yeisu ilau tauloinane yana vadai imahalava na iꞌitadi huwehuwena adi taulauyuviwo hilaulauyuvi yadi nuwavitai vehabana, na hidoudou alinadi mwalaꞌina moiha. 24 Eeta iwalo aulidi iwalo, ‘Ammahalava! Gamahinene teina nigele iyamwalowoi na hesi iꞌeno iꞌiwahiꞌo’. Walo teina ainaena na maudoidi himaluwei.

25 Ta bodaowa himahalava na Yeisu iluwu ta gamahinewa nimanai iꞌaꞌabine na mayawahina itowolo. 26 Na mulitai wasa teina hiyewasaei dalava maudoina aidiyai.

Yeisu taumehegibugibu bwau iꞌabiye namwanamwadi

27 Tupwa tenem Yeisu ilaugabaei na ilaulau, na taumehe gibugibu bwau himulimulitaei na hiyogayoga alinadi mwalaꞌina ainaena hiwalo, ‘Deivida tubuna yo, uꞌatemuyamuyaegai!’.

28 Eena vadai iluwu ta taumehe gibugibuwowa hilaoma ainai na Yeisu iwalo, ‘Vedova, amyemidiyegau ebeha howahowagu mehemiu yaꞌabiye maseledi?’

Na hiya hiwalo, ‘Taubada, howahowam’.

29 Ainaena mehedi iꞌabitowoidi na iwalo, ‘Yami yemidiyena mehemiu himaseleuyoꞌo’, 30 na mehedi himamaseleuyone. Na Yeisu loina yaiyaina imohedi, iwalo, ‘Havena yaiya ainai amwalowalo mahalavaegau’. 31 Na hesi hilau ta Yeisu yana walo hidiꞌwai ta yana paihowawa aidiyai hiwalo mahalavaei dalava maudoina aidiyai.

Yeisu yauyaule ehebo iꞌabiye namwanamwa

32 Na Yeisu mayana taumulitao hilaulau na ehebo towaho alawai memenana iꞌaꞌabigwaipilene, ta hilauvaiyama Yeisu ainai. 33 Eeta Yeisu alawaiwa iheusili, na towahowa inamwanamwa ta iꞌaꞌaubabadane. Na bodaone mayadi yaliyaya Yeisu hinoꞌowei, na hiwalo, ‘Nigele dova yaiya yana paihowa teina dova tayaꞌita Isileli holanai’.

34 Na hesi Palisiwone hiwalo, ‘Alawaiwowa yadi taubada yana wahiyalaena Yeisu alawaiwone iheuheusilidine, na nigele Yaubada yana wahiyalaena’.

Yeisu tomowa iꞌatemuyamuyaedi

35 Ainaena Yeisu dalava mwalaꞌidi yo iuꞌiudi aidiyai itaꞌiꞌili, na yadi vada tapwalolowo aidiyai iveꞌiveꞌita na iloguguya Yaubada yana loina wasana vehabana, na hinage lovala bagibagilidi aidiyena tomowa iꞌabiye namwanamwadi.

36 Na bodaone iꞌitadi na iꞌatemuyamuyaedi, wuwuna adi vitai aidiyena nigele adi tauhagu, dova sipi nigele adi tauꞌita avivini. 37 Na ana taumulitao iwalo aulidi, ‘Laulauꞌeli namwanamwana na omiu taulauꞌeliwone nigele bagibagilimiu, 38 ainaena oyane taniwagana ainai amꞌawanoi ta taupaihowa ivetamaledima yana oyane hiꞌeli’.

Copyright information for `KUD