Revelation of John 13

Lagulagu bwau

Yavinuvinunu na ehebo lagulagu yaꞌita ihaema niꞌuwena, na waꞌiyanao adi bagibagili 10, na uluꞌuluna adi bagibagili 7 na waꞌiyanao maudoina maꞌadi pwaopwaomi wasawasa, na uluꞌulunaone aidiyai Yaubada ana walo hinali hileledi. Na lagulagune yaꞌiꞌitane ana ita dova simai mwalaꞌina, na aena adi ita dova hagwai aedi, na awana dova laiyoni awadi. Eena wesowa iya hawahawawalinawa ibom yana wahiyala lagulagune niꞌuwenane imohei, na hinage yana abamiya wasawasa yo yana loina mwalaꞌina imohei.

Na lagulagune niꞌuwenane uluꞌuluna ehebo ana ita dova silasilahena, na bada mwalowoiyena inamwanamwauyoꞌo. Na tenem ainai taumiya baleꞌu maudoidi nuwadi hipwanopwano mwalaꞌina, na lagulagune niꞌuwenane himulimulitaei. Na hinage tomowa maudoina weso hawahawalina ainai hipwagopwagogo, wuwuna bada loina imohenaꞌo lagulaguwa niꞌuwenane ainai. Na hinage lagulagu niꞌuwenane ainai hipwagopwagogo, hiwalo, ‘Nigele teya yaiya yana wahiyala lagulagune teina dova ta ebe hiꞌalehai’.

Na lagulagunane bada talam ivaiyaꞌo Yaubada ainaena ta iwalo haehae na iꞌabiꞌabitalawahiyei, na hinage mayana loina waiꞌena 42 holanai. Na lagulagunane ivetuwuni ta Yaubada iꞌawa yababaei, yehana yo yana dalava yo galewa ana taumiyao iꞌawa yabayababaedi.

Na hinage talam ivai ebeha Yaubada yana tomowao iꞌalehaidi na iwahiyala, na hinage mayana loina bodao bagibagilididi aidiyai, na huhuwao yo alina bagibagilidi aidiyai, yo abaloina bagibagilidi aidiyai. Na taumiya baleꞌu maudoina howola abo ainai hipwagogo, hiya neta nigele yehadi hiyamiyamiya yawahi bukina holanai, bukinane Lamine hiyeyemwalowoine bukina, wuwuna bukine holanai mwalona nigele yehadi hiyalele mugaiyedi abo mulitai baleꞌu iyeyemaselene.

Ainaena ebe yaiya matalinana walo teina ibenalei, wuwuna,

10 ‘Ebe yaiya hiꞌabi avivini, mata hiꞌabi avivini taꞌi, na hinage yaiya ebe elepa aleꞌalehaena hiꞌoiye mwalowoi mata hiꞌoiye mwalowoi taꞌi’.
Walo teina ainaena howahowana Yaubada yana tomowao hiyemidiyei na hiꞌaipate wahiwahiyala.

11 Hinage lagulagu bwauna yaꞌita baleꞌuwena imahalava na waꞌiyanao bwau dova lami waꞌiyanao, na iꞌauꞌaubabada dova wesowa hawahawawalinawa alinanane. 12 Na lagulaguwa niꞌuwenane yana wahiyala maudoina lagulagune bwaunane imohei ta ebeha ibom iloina, ta lagulagune niꞌuwenane iꞌitaꞌita mohilei. Eeta lagulagune bwaunane taumiya baleꞌu maudoina iloinaedi, na lagulaguwa niꞌuwenane ainai hipwagopwagogo, iya mwalona uluꞌulunawa isilahe na inanamwanamwauyone. 13 Na hinage veꞌiveꞌilala mwalaꞌidi ipaihowaidi, dova aiwa alaꞌala hawahawawalina ipaihowai ta galewaena ibeꞌu baleꞌuwai tomowa mehediyai. 14 Na bada talam ivaiyaꞌo ta Yaubada ainaena ebe lagulaguwa niꞌuwenane mehenai veꞌiveꞌilala ipaihowaidi, ta ainaena taumiya baleꞌu maudoidi iꞌoyamaedi. Eeta yana oyamaena aidiyai iwalo, ‘Aiwa tagitagi ehebo amtagi, ta ana ita dova lagulagune iya elepa aleꞌalehaena isisilahewa, na inanamwanamwauyone’.

15 Eeta hitagi na lagulagune bwaunane teina mayana wahiyala ainaena aiwa tagitagiwa ana ita dova lagulaguwa mugamugainawa yawahina imohei ta howahowana iꞌaubabada, na iloina ta ebe yaiyadiwo tomowa nigele ainai hiyapwagogo mwalowoi hilobai. 16 Na hinage maudoidi iloinaedi, habuhabuludi yo mwalamwalaꞌidi na wasawasao yo wewelohewo, na hinage tautaubadao, yo tomowa mohili yo taupaihowao, ta nima tautuwadiyai na uluꞌuludiyai ana veꞌiveꞌilala himwauwi, 17 na aidiyai loina yaiyaina imwauwi neta hiya ebe veꞌiveꞌilalanane nigele aidiyai, havena hinage hivegivegimwala, bo higimwagimwala, Na lagulagunane ana veꞌiveꞌilalane teina yehana yo ana numela. 18 Na ana nuwamasele imiyamiya ebe yaiya mayana nuwamasele lagulagunane ana numela ivahililobai, neta ehebo towaho yehana 666.

Copyright information for `KUD