Revelation of John 18

Dalava Babiloni yana beꞌu

Mulitai ehebo tausagenawasa yaꞌita galewaena iꞌaiꞌaituluma, iya mayana loina mwalaꞌina, na hinage maselenaena baleꞌu maudoina iꞌabiye masele, na alinana mwalaꞌinaena ilohagali iwalo, ‘Dalava mwalaꞌina Babiloni bada ibeꞌuꞌo, na Tomodulele mayana aluꞌaluwao yababadi bahudi yo hinage lowolowo yababadi vagadi vagadi hivedalavaenaꞌo. Wuwuna Babiloni yana waini boda bagibagilidi ivenumadi, waininane neta pwanoli yababana. Iya taumeheꞌayo ainaena baleꞌu ana tauwasawasao baidadi hipwanopwanoli, na pwanolinane aidiyena tauꞌawa une yadi wasawasa mwalaꞌina hilobalobaidi.’

Hinage galewaena ehebo alina yabenalei, iwalo, ‘Yagu tomowao dalava neta ainaena ammahalavama, na mata yana yababane alimiyai igeyoꞌawa na ana maiha yababana amlobai. Wuwuna yana yababa ana mwalaꞌi dova galewa yana hae, na yana mumuga yababanane teina vehabadi Yaubada inuwanuwatuwu na iyemaiha.’

Na hinage tausagenawasanane iwalo, ‘Dalava tenem uyemaiha dova yana paihowane, na uyemaiha mai bwau yana paihowa vehabana. Hinage iya yana waini yababana uyebweli mai bwau ta umohei inuma. Na hinage yana walo haehae yo yana meheꞌayo adi maiha umohei, muya yo dou, wuwuna iya iwalo, “Yau alawata, nigele mata hiwape yana tupwa ainai yayamiyamiya, na hinage nigele dou yayalobai”. Ainaena maiꞌehebo muyamuya teina ainai himahalava, neta asiyebwa yo dou yo vahali na aiwa alaꞌalahawawalina iꞌalahiye sawali. Na Taubadawa Yaubada abo waihiune ana maiha imoihei, wuwuna ibom Tauwahiyala moiha.’

Na baleꞌu ana tauwasawasao, hiya waihiune baidadi hipwanoliꞌo na himehemeheꞌayo, hibom hinage dalavanane vehabana hidou vahivahili, na mehelinodi hisagena haugana dalavane iꞌalaꞌalahi na asuna hiꞌita. 10 Na himeheuhi ana muya vehabana, eena amwaha daodaowai hitowolo na hiwalo, ‘Aiyoi, aiyoi! Teina taꞌi dalava mwalaꞌina na wahiwahiyalana Babiloni bada ana mehesabu ilobaiyaꞌo.’

11 Na hinage baleꞌuwai tauꞌawa unewo hinuwavitai na dalavanane vehabana hidou, wuwuna yadi tobwatobwao nigele teya hinage adi taugimwala. 12 Yadi tobwatobwaone goula yo siliba yo gaima wasawasa yo giniuba yo aleꞌo namanamalidi hewahewadi yo aleꞌo wasawasa yebweyebwelidi yo aiwa panepanedi bagibagilidi yo ginauliwo waꞌiya ainaena hipapahowaidine yo aiwa namwanamwadi dova gavi yo kopa yo pwawati yo gaima hewahewadi 13 yo gadoꞌa yo haiyala yo waini yo woloi olibe yo pwalawa yo witi yo bulumakau yo sipi yo hosi yo waga niuniuli, na hinage tomowa mayawahidi higimwalaidi na hinage taupaihowao.

14 Na tauꞌawa unewo hiwalo dalavane ainai, hiwalo, ‘Ginauli namwanamwadi hiya nuwanuwam bada hiꞌoviꞌo, na hinage yam wasawasa, yo amwalo vetuvehae maudoina iꞌoviꞌo, na mata nigele uyalobauyoidi’.

15 Na tauꞌawa unewone hiya wasawasa mwalaꞌina dalavanane ainaena hilobaidi, hitowolo amwaha daodaowai, wuwuna dalavane ana muyao hiꞌitayaꞌo, ta himeheuhi, na mayadi nuwayababa hidou, 16 hiwalo, ‘Aiyoi, aiyoi, dalava tenem mwalaꞌina mwalona ipasa aleꞌo wasawasa yo hewahewadi na hawahawawalidi na ihumauyoi goula yo gaima wasawasa yo giniuba aidiyena, 17 na hauga habuluna taꞌi ainai yana wasawasaone hiꞌoviꞌo’.

Na hinage hiya tauꞌabiꞌeyaisi, yo yadi taugelugelu maudoidi yo niꞌu ana tauꞌadau bagibagilidi ainaena yadi namwanamwa hilobalobai amwaha daodaowena hitowolo,
18 na dalavane asuna hiꞌita, na hiyoga, hiwalo, ‘Nigele teya dalava ana ita dova teina dalavane mwalaꞌinane, na teina wau vedova?’

19 Ainaena vahudi higawalaidi, yo hidou mwalaꞌina, hiwalo, ‘Aiyoi, aiyoi, dalava tenem mwalaꞌina ainaena tauꞌadauwo yadi wasawasa hilobalobaidi na hauga muhamuhana taꞌi ainai yana wasawasa maudoina bada isawaliꞌo.

20 ‘Amyaliyaya galewai omiu Yaubada yana tomowao, yo hinage tauyewasao yo ana tauwalo mahalavao amyaliyaya, wuwuna mwalona ami muyao dalavanane ainaena amlobalobai na teina taꞌi Yaubada muya ainaena iyemaihadiꞌo.’

21 Eena ehebo tausagenawasa wahiwahiyalana gaimatau mwalaꞌi alilina iꞌavalaihini ta niꞌuwai ivehanenene iwalo, ‘Dalava mwalaꞌina Babiloni mata ibeꞌu teina dova gaimane, na mata nigele tayaꞌitauyoi’.

22 ‘Ainaena dalavane ana yaliyaya iꞌoꞌovi, na nigele teya abaꞌaiꞌopiꞌopi alinana, yo yoguli alinana hiyabenabenalei. Na hinage paihowa adi tauhanapuwo nigele mata hiyaꞌitadi, na hinage witi abamutuna daguguna iꞌovi ainaena

23 ‘Na masele abamwauwina maseledi ainai mata nigele hiyaꞌitadi. Na hinage tauvetawahola alinadi dalavane ainaena mata nigele hiya benaliuyowei.

‘Moiha, baleꞌu maudoina ainaena dalavane ana tauwasawasao hihae alili, na yadi balau aidiyena tomowa maudoina baleꞌu ana taumiya hiꞌoyaꞌoyamaedi.

24 Na hinage mwalona tomowa bagibagilidi hiya tauwalo mahalavao, yo Yaubada yana tomowao hiꞌoiye mwalowoidiꞌo dalavane Babiloni ainai. Moiha ulauhapuliꞌo wuwuna taumiya bagibagilidi uꞌoiye mwalowoidiꞌo ainaena ana mehesabu mata ilobai Yaubada ainaena.

Copyright information for `KUD