Revelation of John 2

Epeso yadi leta

‘Tausagenawasane tautapwalolowone Epeso ainai iꞌitaꞌita avivinidine yana leta ulele Epesowone vehabadi, na uwalo,

‘Wasa teina ilaoma towahone ainaena iya utuiwone 7 nima tautuwanaena iꞌabi avivinidine, na masele abamwauwina goula 7 ahiꞌahipudiyai ilaulau. Iya teina yana walomahalava alimiyai, iwalo:

‘Yahanapuiyaꞌo, neta yami paihowa mwalaꞌina ainaena, yo yami alamaꞌiꞌita aidiyena, amwahiyalaꞌo, eena tauyababao nigele nuwamiu, eeta amtowoidi ta ebeha hiya tauyewasao na hesi hiya nigele, ta yadi oyamaꞌo amlobaidiꞌo. Na hinage alamaꞌiꞌita amhanahanapui, ta paihowa vitaidi na mwalaꞌidi aidiyena nigele amyatapiya yehagu vehabana.

‘Na yau ehebo ginauli alimiyai yaꞌita nigele iyanamwanamwa, neta mwalona yami velau namwanamwana aliguwai na hesi bada amlau mwauyaꞌo. Mwalona namwanamwamiu, na amnuwatuwu avivini yami miyamiyawa ainaena ambebeꞌune, eeta amnuwabui na ampaihowa namwanamwa, dova mwalona. Na ebe nigele amyanuwabui mata yalaowa na yami masele abamwauwina yavaivehulu alimiyena. Na yahanapuigomiuꞌo ebeha ginauli namwanamwana alimiyai, neta Nikoleitani yana bodao yadi mumuga amtaꞌwataꞌwataei, yau dova.

‘Eeta ebe alimiyena yaiya matalinana ibenalei Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana walo tauyemidiwone aidiyai. Na ebe alimiyena yaiya Tomodulele iwahiyala, gabae iya yawahi ana aiwa ainona yatalamwei iꞌai, aiwane itowotowolo Yaubada yana tanovi namwanamwana ainai.

Simena yadi leta

‘Tausagenawasane tautapwalolo Simenawone ainai iꞌitaꞌita avivinidine yana leta ulele Simena vehabadi na uwalo,

Wasa teina ilaoma iya abavetuwuni yo abaꞌovi ainaena, iya imwalowoiꞌo na itowolouyo ta mayawahina imiyamiya. Iya teina ibom yana walomahalava alimiyai iwalo:

‘Bada yahanapuiyaꞌo amveꞌatemuyamuya, neta omiu wewelohe, na hesi moiha omiu wasawasa. Na hinage yahanapuiyaꞌo ebeha tupwadi hiꞌawaꞌawa yababaegomiu na hinage hiwalo, “Ai Yudeya”, na nigele. Na hesi hiya Tomodulele yana bodao. 10 Na havena ammehemeheuhi ebe ginauli teya ainai muya amlobai. Amnuwatuwu avivini mata howola Tomodulele abo itowoigomiu na tupwamiu hipaigomiu na vada paipaiyai himwauwigomiu, na hesi ami vitaine ahubena 10 aꞌava vehabana. Na amtowolo wahiyala ana higa mwalowoi, ta ebe yawahimiu vateyai yamohegomiu.

11 ‘Eeta ebe alimiyena yaiya matalinana Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana walo tauyemidiwo aidiyai ibenalei, na hinage yaiyadiwo alimiyena Tomodulele amwahiyala gabaei, mata nigele mwalowoi bwauna iyaꞌabiye yababagomiu.

Pegamosi yadi leta

12 ‘Tausagenawasane tautapwalolowone Pegamosi ainai iꞌitaꞌita avivinidine yana leta ulele Pegamosiwone vehabadi, na uwalo,

‘Wasa teina ilaoma iya mayana elepa aleꞌaleha, mehemehegaina tupwa bwaubwauna ainaena. Iya teina yana walomahalava alimiyai, iwalo:

13 Bada yahanapuiyaꞌo tupwanane ainai ammiyamiyane neta Tomodulele yana abamiya wasawasana. Na hesi amyemidiyegau, wuwuna nigele amyauvalaegau. Na Tomodulele yana tupwane ainai mwalona ehebo agu tauwalo moiha hiꞌoiye mwalowoiyaꞌo, yehana Anitipasa, na hesi amꞌabi avivinigau mwalaꞌina.

14 ‘Mumugamiu tupwana vehabana nigele yayayaliyaya, wuwuna tupwamiu Balam yana veꞌitao ammulimulitaedi. Na yana veꞌitaone mwalona Belaki imulitaedi, na Isileli mumuga yababana iveꞌitadi, neta aiwa tagitagi aiꞌai himomoheiwa, ta hiꞌaiꞌai, yo hinage himehemeheganawali. 15 Na hesi ehebo ginauli nigele namwanamwana, neta tupwamiu Nikoleitani yana bodao yadi veꞌita ammulimulitaedi. 16 Ainaena teina taꞌi mumuga yababana aidiyena amnuwabui. Na ebe nigele, hauga habuluna ainai yalaowa na yaꞌalehaigomiu, elepa aleꞌalehaena awaguwena imahamahalava ainaena.

17 ‘Eeta ebe alimiyena yaiya matalinana, Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana walo tauyemidiwo aidiyai ibenalei. Na ebe yaiyadiwo Tomodulele amwahiyala gabaei, aiꞌai dawadawanina yamohegomiu. Na hinage ehebo ehebo ainai yaꞌaiyauya gaima hewahewadi, na gaimadine aidiyai yehamiu vauvaudi leleleledi, neta nigele teya howahowana ihanapuidi, bada hibom tauvainane hihanapuidi.

Tayataila yadi leta

18 ‘Tausagenawasane tautapwalolowone Tayataila ainai iꞌitaꞌita avivinidine yana leta ulele Tayatailawone vehabadi, na uwalo,

‘Wasa teina ilaoma Yaubada Natuna ainaena, iya mehena adi ita dova aiwa hawahawawalina, na hinage aena namanamalidi dova pwawati vauvauna higabu.
19 Iya teina yana walomahalava alimiyai, iwalo:

‘Yami paihowao bada yahanapuidiꞌo, yami velau yo yami yemidi yo yami paihowa yo yami alamaꞌiꞌita, na yahanapuigomiuꞌo teina hauga yami paihowao hinamwanamwa alili, na mwalona tupwana.

20 ‘Na hesi teina ainai ehebo ginauli vehabana nigele yayayaliyaya, wuwuna Yesibeli ainai amtalamwegomiu, ibom waihiune iwawalone ebeha iya ehebo Yaubada ana tauwalo mahalava, na nigele. Hesi waihiune yagu taupaihowaone iveꞌita pwanolidi ta higanaganawali yo hinage aiwa tagitagi aidiyena iniuniulidi, ta ana himohemohei na tupwana hiꞌaiꞌaidi. 21 Na bada waihiunane yana hauga yamohenaꞌo na ebeha yana meheganawali aidiyena inuwabui, na hesi nigele nuwana na yana pwanoline itaꞌwataꞌwataei. 22 Eeta asiyebwa mata yamohei na ebe yaiyadiwo hiya baidanao hipwanoli muya mwalaꞌina hilobai, ebe yadi paihowa yababana aidiyena nigele hiyanuwabui. 23 Na hinage natunao mata yaꞌoiye mwalowoidi, na ainaena tauyemidiwo maudoidi hihanapuigau ebeha yau tomowa maudoidi yadi nuwanuwatuwu atediyai maudoina yahanahanapuidi, na hinage maudoina alimiyai yayemaiha hava dova yami paihowao, namwanamwadi bo yababadi. 24 Na hesi omiu Tayatailawone maudoimiu, vitai teina yababanane nigele amyamulitaedi, yo Tomodulele yana nuwatuwu honihoni nigele amyahanapui, mata nigele avaꞌavala vitavitaina yayamohegomiu. 25 Na hesi mayami yemidi amtowolo wahiyala ana higa yawuyoma.

26 ‘Hinage ebe yaiyadiwo omiu Tomodulele amwahiyala gabaei, na yagu paihowaone besiwa ampaipaihowaidi ana higa yana abaꞌovi ainai, loina yamohegomiu na tupwa maudoidi amloinaedi, dova Tamagu loina imohegauꞌo. Na yami loinane wahiwahiyalana ainaena amloina tomowa aidiyai, dova pwawati ainaena walata taꞌoiwowoli yehaꞌahaꞌa. 28 Na hinage utui sailohana mata yamohegomiu.

29 ‘Eeta ebe alimiyena yaiya matalinana, Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana walo tauyemidiwo aidiyai ibenalei.

Copyright information for `KUD