Revelation of John 3

Sadisi yadi leta

‘Tausagenawasane tautapwalolowone Sadisi ainai iꞌitaꞌita avivinidine yana leta ulele Sadisiwone vehabadi, na uwalo,

‘Wasa teina ilaoma towahone ainaena, iya towahone Yaubada Aluꞌaluwana 7 yo hinage utui 7 ainai himiyamiya. Iya teina yana walomahalava alimiyai, iwalo:

‘Yami paihowa bada yahanapuidiꞌo, na wasamiu yabenalei ebeha mayawahimiu ammiyamiya, na hesi nigele, wuwuna aluꞌaluwamiu bada himwalowoiꞌo.
Ainaena enoꞌenowena amtowolo na hava habuluna alimiyai imiyamiya amꞌabiye mwalaꞌi, na havena maudoina imwalomwalowoi. Yahanapui yami paihowa yagu Yaubada mehenai tupwana nigele hiyadumwalu. Na mwalona veꞌitanane hiveꞌitagomiuꞌo yo ambenalenaꞌo, howahowana amnuwatuwu avivini na amnuwabui, ta ammulita iliꞌilimani. Na ebe nigele enoꞌenowena amyatowolo, howola abo alimiyai yalaowa na aluwamiu yavegavai dova tauꞌaivavali, na nigele amyahanapui aiteya ahubena ainai yalaowa.

‘Na tupwamiu Sadisi ainai ami aleꞌo masemaseledi, howola abo omiu baidaguwao talau oviꞌovi maꞌada aleꞌo hewahewadi, wuwuna omiu ilowoinanegomiu. Na ebe yaiyadiwo alimiyena Tomodulele amwahiyala gabaei omiu hinage ami aleꞌo hewahewana amliꞌwadi, na havena yehamiu yawahi bukina ainaena yahoꞌehoꞌe vehulu, na hesi ebeha yehamiu mata yawalo mahalavaedi Tamagu mayana tausagenawasao mehediyai, ebeha omiu yagu boda.

‘Eeta ebe alimiyena yaiya matalinana Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana walo tauyemidiwo aidiyai ibenalei.

Piladelipiya yadi leta

‘Tausagenawasane tautapwalolowone Piladelipiya ainai iꞌitaꞌita avivinidine yana leta ulele Piladelipiyaone vehabadi na uwalo,

‘Wasa teina ilaoma iya masemaselena na moihana ainaena, na hinage iya Deivida yana abahoꞌe nimanai iꞌabiꞌabi avivini, na ebe awaꞌeda ihoꞌe nigele teya howahowana na igudui, na hinage ebe igudui nigele teya howahowana ihoꞌe.
Iya teina yana walomahalava alimiyai iwalo:

‘Yami paihowao bada yahanapuidiꞌo, na hinage yahanahanapui yami wahiyala tupwana imiyamiya, wuwuna yagu veꞌitao ammulimulitaedi, na hinage yehagu nigele amyauvalaei. Eeta amwaha yahoꞌeyaꞌo mehemiyai na nigele teya howahowana na igudui.
Na moiha, hiya Tomodulele yana bodao hiꞌoyama hiwalo ebeha hiya Yudeya, na hesi nigele. Eeta howola abo yaloinaedi na hilaoma mehemiyai na hipwagogo na maudoidi hihanapui ebeha omiu yavelauwegomiu. 10 Na howola abo hauga vitai imahalava baleꞌuwai, na tomowa maudoidi itowoidi na omiu hesi mata vitaine ainai yaꞌita avivinigomiu wuwuna yagu walo ammulimulitaedi na vehabagu amꞌalamaꞌiꞌitaegomiu.

11 ‘Muhamuhana abo yalaowa na hava dova alimiyai imiyamiya amꞌabi avivinidi na mata nigele yaiya maihane alimiyena iyavaivehulu. 12 Na ebe alimiyena teya Tomodulele iwahiyala gabaei, yaloina na ivelogidi Yaubada yana vada veꞌahihi vehabana, na mata nigele hinage iyalaugabaei, na alimiyai Yaubada yehana yalele, na hinage Yaubada yana dalava yehana yalele, neta Yelusalem vauvauna, howola abo galewaena iꞌaituluma yagu Yaubada ainaena. Na hinage alimiyai yehagu vauvauna yalele.

13 ‘Eeta ebe alimiyena yaiya matalinana, Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana walo tauyemidiwo aidiyai ibenalei.

Laodisiya yadi leta

14 ‘Tausagenawasane tautapwalolowone Laodisiya ainai iꞌitaꞌita avivinidine yana leta ulele Laodisiyaone vehabadi, na uwalo,

‘Wasa teina ilaoma Moiha ainaena iya tauwalo moiha, na hinage iya Yaubada yana paihowao wuwuna, iwalo mahalava alimiyai iwalo:

15 Yami paihowao bada yahanapuidiꞌo ebeha nigele alaꞌala wowoli yo gwagwama. Nuwanuwagu ehebo tupwa ainai ammiyamiya. 16 Na hesi omiu bada ahiꞌahipuwai, nigele alaꞌala wowoli yo gwagwama yadi tupwai amyamiyamiya. Ainaena awaguwena mata yahowa vehulugomiu. 17 Na omiu amwalo, “Yau wasawasa, na ginauli maudoina howahowagu”, na nigele amyahanapui ebeha omiu bada wewelohe, na atemuyamuyamiu, na hinage mehegibugibumiu na bugebugewamiu. 18 Ta ainaena yavenuwamwauwegomiu na aliguwena goula moiha amgimwala na ainaena amwasawasa, na hinage aleꞌo hewahewadi amgimwala na amliꞌwadi na havena mabugebugewamiu amlaulau, na hinage mulamula amgimwala na mehemiyai amhiwaidi na mehemiu himaseleuyo.

19 ‘Na amnuwatuwu avivini ebeha yaiyadiwo omiu yavelauwegomiu, ta yahinahinabodaigomiu neta yaꞌabiye dumwalugomiu ta amwahiyala na amnuwabui. 20 Na amꞌita, yau yami awaꞌedai yatowotowolo na yaꞌaigohagoha. Na ebe yaiya owa alinagu ubenalei awaꞌeda uhoꞌe, mata yaluwuwa na owa na yau taveꞌauꞌaugelu, na owa baidagu taꞌai yaugogo. 21 Na ebe yaiyadiwo alimiyena Tomodulele amwahiyala gabaei, yatalam alimiyai na baidaguwao tamiya yagu abamiya wasawasa ainai, dova yau Tomodulele yawahiyala gabaeine, ta Tamagu yana abamiya wasawasa ainai baidagu amiyamiyane.

22 ‘Eeta ebe alimiyena yaiya matalinana Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana walo tauyemidiwo aidiyai ibenalei.’

Copyright information for `KUD