Revelation of John 6

Lauhipwaone maudoidi 6 hilivahi gabaedi

Na Lamine yaꞌita lauhipwa ehebo ililivahine lauhipwaowa aidiyena, na meimeituwaone vehopali aidiyena ehebo alinana dova tutu yabenalei, iwalo, ‘Ulaoma!’. Eeta yavinuvinunu na ehebo hosi hewahewana ilaoma, na ana taugelune nimanai gita, na Yaubada pwaopwaomi wasawasana imomoheine. Na ilau iꞌaleha ta ebe iwahiyala.

Na Lamine lauhipwa bwauna ilivahi, na hinage meimeituwa bwauna alinana yabenalei iwalo, ‘Ulaoma’. Eeta hinage teya hosi hawahawawalina ilaoma, na ana taugelune Yaubada wahiyala himohei ta aleha ivaiyama baleꞌuwai, na ebe tomowa maudoidi hibom hiꞌalehauyoidi ta hiwunuwunuyoidi. Ta elepa aleꞌaleha mwalaꞌina imohei.

Na Lamine hinage lauhipwa tonugana ilivahi na hinage meimeituwa tonugana alinana yabenalei iwalo, ‘Ulaoma’. Eeta yavinuvinunu na ehebo hosi gibagibana ilaoma, ana taugelune nimanai yana sikele aiꞌai vehabana. Na ehebo alina meimeituwaone vehopali ahiꞌahipudiyena yabenalei, iwalo, ‘Aee, kapole vahali mwalaꞌina: pegapega ana vitai ehebo neta ahubena ehebo ana maiha na pwalawa ana vitai tonuga neta ahubena ehebo ana maiha. Na hesi olibe aiwadi yo guleipi oyadi havena amveyaveyababadi.’

Na Lamine hinage lauhipwa vehopalina ilivahi, na hinage meimeituwa vehopalina alinana yabenalei, iwalo, ‘Ulaoma’. Eeta yavinuvinunu na ehebo hosi ana ita tupwana hewahewana ilaoma. Na ana taugelune yehana Mwalowoi na hinage Bwebweso vahalinai imulimulitaei, na hitau bwauwone loina hivai Yaubada ainaena ebeha tomowa maudoidi himutudi alehaena yo vahaliyena yo asiyebwaena yo hinage lagulagu manimaninidi aidiyena, na nigele ebeha tomowa maudoidi himutudi, na hesi baleꞌu maudoina ainaena boda tawahei adi bagibagili vehopali, na aidiyena mata ehebo boda maudoidi himutudi, na boda tonuga hitupwa.

Na hinage Laminane lauhipwa 5 ilivahi, na Yaubada yana abapwaoli elauhanai yana tamowao aluꞌaluwadi yaꞌitadi, hiya mwalona baleꞌuwai Yaubada yana walo ana tauwalo moiha namwanamwadi, na teina vehabana tomowa hiveꞌalehaedi na hiꞌoiye mwalowoidine. 10 Na aluꞌaluwaone alinadi mwalaꞌinaena hiyogayoga, hiwalo, ‘Bada Tauwahiyala moiha na veꞌaveꞌahihim, aiteya hauga ainai mata ama tauꞌoiye mwalowoiwone baleꞌuwai ulauvetalaedi na uyemahaidine’.

11 Eeta adi aleꞌo hewahewadi imohedi, na iwalo ta hauga ubwaꞌubwana hiꞌaiyawasi, ana higa tupwadi hinage yadi taliya taupaihowao yo tahidiyao taumiya baleꞌu hiꞌoiye mwalowoidi, ta dova mwalona hiya himwamwalowoiwa Yaubada yana paihowa vehabana ta adi vahivahili howahowadi na abo Yaubada taumiya baleꞌu iyemaihadi.

12 Na Lamine hinage yaꞌita lauhipwa 6 ilivahi na mwaniꞌiniꞌi mwalaꞌina isagena, na mahana iguguyou, ana ita dova walata dubina, na hinage waiꞌena ana ita maudoina hawahawawalina ꞌwahina dova. 13 Na utuiwone galewaena hibeꞌuma, dova ebe aiwa ainona yaumai wahiwahiyalana itowa ta ainonaone hiholuholu.

14 Na galewa yaꞌita dova peipa iyou ta isawali, na oya ehebo ehebo yo bwanabwanao himiya geyoꞌawa vali tupwa aidiyai.

15 Na baleꞌu adi tauwasawasao yo tauloinao yo aleha adi babadao yo wasawasao yo tauwahiyalao, yo hinage tomowa mohili yo taupaihowao, maudoidi hidena oyai, na duluva yo gaima aidiyai hiꞌaidawani. 16 Eena hiyoga gaima yo oya aidiyai, hiwalo, ‘Ambeꞌuma ewamaiyai, ta ebe havena iya abamiya wasawasa ainai imiyamiyane iꞌitaꞌitagai, na hinage Lamine yana modiꞌini ainaena.

17 ‘Wuwuna Yaubada na Lamine yadi modiꞌini ana ahubena mwalaꞌina bada imahalavamaꞌo, na nigele teya yaiya howahowana na iwahiyala gabaedi.’

Copyright information for `KUD