Revelation of John 9

Hinage tausagenawasa paibina yana yoguli iyuvi, na ehebo utui yaꞌiꞌitane galewaena ibeꞌuma baleꞌuwai, na utuine guda mwalaꞌina ana abahoꞌe ivai, na gudanane ihohoꞌene, na holanaena asu imahamahalavama, dova guguyou mwalaꞌina, ta mahana iguguyou, na hinage baleꞌu maudoina iguguyou asunane ainaena.

Na asune holanaena mwaimwaiꞌeꞌe hiꞌaiꞌaituluma baleꞌuwai, na yadi wahiyala hilobai dova ilamgigina yadi wahiyala, na hinage Yaubada iꞌauhidi ta havena awahi hiꞌabiꞌabiye yababadi, yo aiwa, yo hinage aiꞌai iniꞌinidi, na hesi tomowaone hibom nigele Yaubada ana veꞌiveꞌilala manidiyai iyamiyamiya hiya hesi hiꞌabiye yababadi. Na mwaimwaiꞌeꞌewone nigele adi talam na tomowa hiyemwalowoidi, na hesi muya himohedi waiꞌena 5 aidiyai. Na muyaone mwalaꞌidi, dova ilamgigina yadi awa alahi.

Na waiꞌenaone aidiyai taumuyaone mwalowoi hilauꞌamumuwei, na hesi nigele mata hiyamwalowoi, wuwuna mwalowoi ana amwaha hibeha ahayai. Na mwaimwaiꞌeꞌewone adi ita dova hosi atuꞌatububunidi aleha vehabana, na vahudiyai dova pwaopwaomi goula himwauwidi, na manidi dova tomowa manidi, na hinage vahudi daodaodi dova waiwaihiu, na saladi dova laiyoni saladi. Na nuwanuwadi hilau auꞌauhidi ana ita dova pwawati aidiyena. Na pepediyaone yadi dagugu dova hosi bagibagilidi mayadi waga niuniuli hisagesagena aleha ainai. 10 Na hinage mawulidi, dova ilamgigina wulidi, wuwuna wulidiyena howahowana tomowa hiwomalidi, na waiꞌena 5 aidiyai himuyamuya. 11 Na hinage mayadi tauloina, iya tausagenawasa gudane ana tauꞌita avivini, na yehana Hibulu alinadiyena hiwalo, ‘Abadoni’, na alina Gilisi hiwalo, ‘Apoliyoni’, na ana nuwamasele neta ‘Tauveyababa’. 12 Na vitai ehebo iꞌoviꞌo, na howola vitai bwau hilalaoma.

13 Na tausagenawasa sikisina yana yoguli iyuvi, na ehebo alina yabenalei ilalaomane abapwaoli tupwa vehopali aidiyena, abapwaoline goulane Yaubada mehenai itowotowolo. 14 Na alinane iwalo tausagenawasa sikisinane mayana yoguli ainai, ‘Tausagenawasa hitau vehopali paipaidi bwahi mwalaꞌina yehana Yupeletisi ainai ulivahidi, na hilau’. 15 Eeta tausagenawasa vehopaliwone ilivahidi ta hilalaune, wuwuna Yaubada iꞌatububunidiꞌo yadi ahubena, yo waiꞌena, yo bolimai ta ebe tomowa bagibagilidi hiꞌoiye mwalowoidi. Na ebe tomowa maudoina baleꞌuwai tawahei boda tonuga, mata boda ehebo hiꞌoiye mwalowoidi.

16 Na tauꞌalehaone yadi bodao adi vahivahili yabenalei ebeha 200 miliyoni, maudoidi hosi ainaena hisagesagena. 17 Na teina enoꞌitaꞌita ainai hosiwone yaꞌiꞌitadine, na adi taugeluwone maꞌadi lauꞌauꞌauhi nuwanuwadiyai himwauwidi, tupwadi hawahawawalidi na tupwadi alaꞌalawadi na tupwadi yogeyogedi. Na hosiwone uluꞌuludi dova laiyoni uluꞌuludi, na aiwa alaꞌalahawawalidi yo asu yo gaima alaꞌalawowolidi awadiyena himahamahalava. 18 Eeta boda tonuga baleꞌuwai hiveꞌahadi, ta boda ehebo hiꞌoiye mwalowoidine, teina ginauli tonugaone aidiyena. Neta aiwa alaꞌalahawawalina yo asu yo gaima alaꞌalawowolidi, awadiyena himahamahalava. 19 Wuwuna hosiwone yadi wahiyala awadiyai yo wulidiyai himiyamiya, na wulidine dova weso maꞌawadi, na aidiyena tomowa hiꞌabiꞌabiye muyadi.

20 Na tomowaone maudoidi nigele hiyamwalowoi ginauliwone teina yababadine aidiyena. Wuwuna hava ibom hipapaihowaidiwa nigele hiyataꞌwataꞌwataedi. Na hesi hiꞌabi avivini mwalaꞌina na hipwagopwagogo aidiyai. Ginauliwone dova aluꞌaluwa yababadi yo aiwa tagitagi goula yo siliba yo kopa yo gaima yo aiwa. Teina aiwa tagitagiwone nigele howahowadi na hivinunu yo hibenali yo hilowouhi. 21 Na hinage tomowaone nigele hiyanuwanuwabui oiyemwalowoi yo oba yo meheꞌayo yo aivavali aidiyena.

Copyright information for `KUD