Romans 1

Awayauwedo

Yau Paulo Yeisu Besinana yana taupaihowa, yo tauyewasa Yaubada iyogaegau yo imwauwahiyegau na wasa namwanamwana vehabana yawalo mahalava. Wasa namwanamwana mwalona Yaubada iwalo yemidiyei yana tauwalo mahalavao aidiyai, ta hileleyaꞌo Buki Veꞌahihi ainai. Wasane neta Yaubada Natuna Yeisu Besinana vehabana ibom iyemala tomowa moiha Deivida yana huhu ainaena, na mulitai Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana wahiyalaena iꞌabiye mahalava neta iya Yaubada Natuna na mwalowoiyena iꞌabiye towolouyoi, ta iveꞌitagita ebeha Yeisu Besinana iya yada Bada. Na iya ainaena Yaubada iꞌatemuyamuyaegau ta ivesinuwaigau ebeha Besinana yehana vehabana yavetau yewasa ta ebeha tomowa tupwa maudoidi yemidi awaꞌabina yamugaiyedi.

Na omiu hinage Loma Yaubada bada iyogaegomiuꞌo ta omiu Yeisu Besinana yana boda ainai ammiyamiya. Ainaena na yalaulele omiu maudoimiu Loma ainai ana taumiya. Omiu Yaubada ivelauwegomiu ta iyogaegomiu ebeha omiu iya yana tomowao veꞌaveꞌahihimiu. Yaubada Tamada na Bada Yeisu Besinana yadi atemuyamuya yo yadi nuwadaumwali imiya vahaligomiu.

Paulo nuwanuwana Loma itauboꞌeyedi

Yaꞌawa yauwedo Yaubada ainai Yeisu Besinana ainaena, wuwuna bagibagilimiu yami yemidi wasana hibenabenalei tupwa maudoina ainai. Yaubada ihanapuigauꞌo, hauga maudoina yagu awanoi ainai yanuwanuwatuwuigomiu. Yaubada ibom yana paihowa ainai yatalamyowegau mwalaꞌina Natuna wasana ana guguya vehabana. 10 Yagu awanoi Yaubada ainai hauga maudoina ebeha howahowana yalaowa yatauboꞌeyegomiu, ebe teina iya yana nuwatuwu dova.

11 Wuwuna nuwanuwagu mwalaꞌina yo yaꞌitagomiu, ta Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana aiyauya ainaena yaꞌabiye wahiyalagomiu. 12 Teina ainaena omiu na yau tavehaguhagu, eeta omiu yami yemidiyena amhaguigau, yau hinage yagu yemidiyena yahaguigomiu. 13 Tahiguwao, nuwanuwagu ta amhanapui neta hauga bagibagilidi yagu nuwatuwu ebeha yatauboꞌeyegomiu na hesi nigele howahowagu. Na nuwanuwagu ebeha gamwagamwanimiyai tupwamiu yaꞌabiye nuwabuigomiu ta dova taumiya ganamuli tomowadi gamwagamwanidiyai yaꞌabiye nuwabuidine.

14 Wuwuna ilowoinanegau ebe boda maudoidi aidiyai yapaihowa, hiya dalava mwalaꞌidi aidiyai himiyamiya, yo hinage nuꞌula adi taumiyao, yo tauhanapuwo, yo hinage taunuwapwanopwanowo. 15 Ainaena omiu Lomaone nuwanuwagu mwalaꞌina wasa namwanamwana alimiyai yaguguyaei.

16 Wasa namwanamwana ana guguya vehabana nigele yayahinihinimaya, wuwuna Yaubada yana wahiyala ainai imiyamiya ainaena ebe yaiyadiwo hiyemidi ilauyeyawahaidi, mugai ai Yudeya alimaiyai, na omiu taumiya ganamuli mulitai abo alimiyai. 17 Eeta moiha, wasa namwanamwana teina iveꞌitagita ebeha yada yemidi aꞌava ainaena Yaubada imwau yedumwalugita ta hauga maudoina mayada yemidi. Wuwuna Buki Veꞌahihi yana walo dova, iwalo, ‘Taudumwaluwo yadi yemidiyena yawahi hilobai’.

Tomowa yadi mumuga yababana

18 Yaubada hinage galewaena yana modiꞌini bada iveꞌitaenaꞌo hiya taumumuga yababa maudoidi aidiyai, wuwuna hiya yadi mumuga yababana aidiyena mumuga dumwaluna hiꞌauꞌauhidi. 19 Yaubada ana hanapu bada iꞌabiye mahalavayaꞌo aidiyai, na ibom iveꞌitauyowenaꞌo ta nuwadi bada imaseleꞌo. 20 Haugana Yaubada baleꞌu iyemasele, yana mumuga dawadawanidi dova yana alaꞌalawowoli miyamiya vateyaina yo lautowoi haehaedi aidiyena tomowa bada hiꞌitayaꞌo. Eeta nigele howahowana ta tomowa hiwalo, ‘Nigele ayahanapui’.

21 Na hihanapuiyaꞌo ibom Yaubada, na hesi nigele hiyaveꞌahihi bo ainai hiyaꞌawa yauwedo, ainaena ta nuwatuwu awaꞌawawao aidiyai hiwahiyala, eeta guguyou ana amwahao atedi iꞌoiye mwau. 22 Na hiya hiꞌawa hanapuyowedi, na hesi yauyauledi. 23 Wuwuna Yaubada miyamiya vateyaina nigele hiyawalo vetuvehaeyei, na hesi miyalaena yadi abayemidi ginauli vagadi hipaihowaidi adi ita dova tomowa yo lagulagu yo lowolowo yo lagulagu daladaladi, ta aidiyai hitapwatapwalolo.

24 Ainaena Yaubada italam ta yadi nuwatuwu biꞌibiꞌidi atediyai himiyamiya hipaipaihowaidi, eeta gamwagamwadiyena taudi hipwanopwanoli mumuga yababana ainaena. 25 Wuwuna walomoiha Yaubada vehabana higwaipile oyama vehabana ainaena Yaubada nimaginaulidi aidiyai hitapwatapwalolo, na Tauyemaselediwa nigele hiyawalo vetuvehaeyei, ibom ana noꞌo miyamiya vateyaina. Moiha.

26 Ainaena Yaubada italam ta yadi nuwatuwudawaniwo yababadine hipaihowaidi, eeta yadi waiwaihiuwone nigele taudi ana yepaihowa moihana ainaena hiyalaulau, na vali mumuga ainaena hilaulau neta yadi taliya waiwaihiuwo baidadiyao hiꞌenoꞌeno. 27 Na hinage dova towatowahodi. Veꞌawa auꞌaugelu moihana waiwaihiu baidadiyao hibui ta yadi taliya towatowaho baidadiyao hinuwanuwaleleuyoidi. Taudi ana yepaihowa vedebahinihinimayadi aidiyena ta yababana ana maiha ewanai mata yababana.

28 Tenem ainaena nigele nuwadi Yaubada ana nuwatuwu hanapu, eeta Yaubada aidiyai italam ebeha nuwatuwu yababana iꞌoiye mwaudi ta ginaulidine nigele iyalowoinanedi, hipaihowaidi. 29 Hiya mumuga yababa maudoina iꞌoiye mwaudi, dova tobwatobwa nuwanuwadi yo mumuga yababa yo alomagigili yo oiyemwalowoi yo awapaꞌipaꞌiꞌi yo oyamao yo tauvesosomana yo ulumiyai, 30 walo yabayababa yo veꞌaleha Yaubada ainai yo awasewa yo nuwahaehae yo gagasa yo paihowa yababadi adi tauꞌabiye mwalaꞌi, na tamadiyao yo hinadiyao hiꞌawa sewaedi. 31 Na hiya yauyaule, ta yadi waloyemidi nigele hiya paihowaidi, na hinage nigele velau yo atemuyamuya aidiyai iyamiyamiya. 32 Teina tomowaone Yaubada yana loina hihanapuiyaꞌo ta ebe yaiyadiwo dova himumuga mwalowoi taꞌi ilowoinanedi, na hesi yababanane hipaipaihowai ta ainaena adi geluwo hiveꞌaoꞌaonaedi na hiwalo huluhulidi.

Copyright information for `KUD