Romans 11

Isileli vihavihadi mata himiya namwanamwa

Yapanivila, moiha Yaubada yana bodao Isileliwone itaꞌwataꞌwataediꞌo, bo? Nigele! Yau ehebo Isileli huhu Beniyamina ainaena, na ama mumuga mwalaꞌina yehana Abelaham. Ainaena yahanapuiyaꞌo ebeha ai Yaubada yana bodao ivesinuwa mugaiyegai ta ai yana tomowao, eeta nigele mata iyasosomanaegai. Mwalona Elaitiya Isileli ivetalapiliyedi Yaubada ainai, na yana walowone Buki Veꞌahihi ainai iwalo, ‘Bada, yam tauwalo mahalavao maudoidi hiꞌoiye mwalowoidiꞌo yo hinage yam abapwaoli hiꞌabiye yababayaꞌo, na yau yabom yatutupwane, na teina taꞌi nuwanuwadi ebeha hiꞌoiꞌoiye mwalowoigau’. Na yana panivilane maihana hava Yaubada ainai iwawaloweine? Na Yaubada iwalo, ‘Nigele ebeha ubom umiyamiyane, yagu bodao hitau 7,000 hinage himiyamiya, hiya Baꞌala ainaena yaꞌabi avivinidi, ta nigele ainai hiyatapwatapwalolo’. Hinage dova teina taꞌi Yaubada bada yana bodao Yudeya aꞌava vihavihamai ivesinuwaegai yana veꞌiꞌilaena, na ai teina atupwa amiyamiyane. Hagu teina alobai nigele ebeha yama paihowao aidiyena, na hesi Yaubada yana veꞌiꞌila ainaena, wuwuna veꞌiꞌila maꞌana maiha neta nigele veꞌiꞌila moihana.

Yede vedova. Teina ainaena Isileli maudoidi hava hibehabehaeine nigele hiyalobai, na hesi ai vihaviha aꞌavamai Yaubada yana bodao ivesinuwanegai ta livahine alolobaine. Na maudoidi talinadine itui ta Yaubada yana yoga nigele hiya benalei. Na Buki Veꞌahihi dova yana walomahalava, iwalo:

“Mwalona ta wau Yaubada iꞌabiye nuwapwanopwano,
ainaena mehedi igibuidi
na hinage talinadi iꞌabiye tuidi”.
Deivida hinage yana walomahalava dova iwalo:

“Ilowoinanedi ebe yadi guyau aidiyena mata hiꞌona na ilauhipwaidi dova hipwahipwa,
yo hinage dova haꞌe aidiyai hibeꞌu, ta maihana hiveꞌalo.
10 Na hinage ilowoinanedi ebe mehe gibugibudi havena hava hiꞌitaꞌita,
na hinage hauga maudoina adi avaꞌavala vitaidi aidiyena tuluhadi hilotayou vateyai.”

Hiya nigele Yudeya adi livahi vehabana

11 Na yapanivila, nuwana Yudeyaone bada hibeꞌu vateyaiꞌo ta nigele mata hiyatowolouyo, bo? Nigele, howola abo hitowolouyo. Eeta amnuwatuwu avivini neta hiya hilauhapuli ta omiu nigele Yudeya livahi amlobalobai ta Isileliwone hiꞌalomagigiliyegomiu. 12 Na moiha omiu nigele Yudeya awanamwanamwa amlobalobai wuwuna hiya Yudeya bada hibeꞌuꞌo, na hesi ebe hitowolouyo neta awanamwanamwa mwalaꞌina maudoida alidai.

13 Yagu walo teina omiu nigele Yudeya vehabamiu, wuwuna yavetauyewasa omiu nigele Yudeya vehabami eeta yagu paihowa teina vehabana yawalo haehaei. 14 Ta ebe Yudeyao hiꞌalomagigiliyegomiu, na yadi alomagigiline ainaena nuwadi iꞌabi gwaipiledi, ta livahi hilobai Yaubada ainaena. 15 Na moiha, Yaubada Yudeya itaꞌwataꞌwataedi na omiu nigele Yudeya Yaubada iꞌawa auꞌaugeluwegomiu, na ebe aiteya hauga ainai Yudeyaone hinuwabui neta, ginauli namwanamwana, na ainona taumwalowoi mata hiyawahai iliꞌilimani. 16 Ebe pwalawa tupwana Yaubada tamohei, neta veꞌaveꞌahihina ta pwalawane maudoina mata veꞌaveꞌahihina. Dova hinage aiwa ebe lamlamna amꞌita veꞌaveꞌahihina, bada amhanapuiyaꞌo ebeha lagalagana maudoina veꞌaveꞌahihidi.

17 Na Yudeyaone dova Yaubada yana aiwa, wuwuna lagalaganao tupwadi igodudi na omiu alimiyena itoleꞌaivelaheyedi, wuwuna omiu vali aiwa laganao na hesi ivaigomiu ta yana aiwa ainai itubweigomiu, eeta yana aiwane ana bwahiyena amnumanuma, neta Yaubada yana velau hauga maudoina amlobalobai. 18 Na hesi velaunane havena vehabana amnuwatuwu haehae, wuwuna lagalaga nigele howahowana wuwu iloinaei, na hesi aiwa wuwuna howahowana lagalaga iloinaei. 19 Wuwuna ebe amnuwahaehae na amwalo, ‘Yaubada yana aiwa lagalaganao bada igodudiꞌo na ai alimaiyena itoleꞌaivelaheyedi’. 20 Neta walo moiha. Na hesi amnuwatuwu avivini neta lagalaganaone igogodudine, nigele hiyayemidiyei, ainaena omiu yami yemidiyena amtowolo wahiyala. Eeta ilowoinanegomiu ebe Yaubada ammeheuhei na havena amnuwahaehae, 21 Yudeyaone hiya lagana moihadi na Yaubada itaꞌwataꞌwataedi. Yami nuwatuwu amwalo ebeha mata nigele iyatom vehulugomiu, bo?

22 Veꞌita teina iveꞌitagita ebeha Yaubada yana veꞌiꞌila yo yana lauvetala taꞌita lobaiyaꞌo, neta taubeꞌu aidiyai loina imwauwi. Na omiu mata inuwanamwanamwa alimiyai ebe nuwanamwanamwa ainai ammiyamiya. Na hesi ebe yana veꞌiꞌilane amtaꞌwataꞌwataei, omiu hinage igoduvehulugomiu. 23 Na ebe Yudeya hinuwabuiuyo na hiyemidiuyowei, mata Yaubada itubweuyoidi, wuwuna Yaubada howahowana na ipaihowai. 24 Na omiu nigele Yudeya amnuwatuwu avivini neta mwalona omiu vali aiwa lagalaganao, ta nigele Yaubada yana aiwane ainai amyamiyamiya, na hesi yana paihowa abanuwapwanopwano mwalaꞌina alimiyai ipaihowai, wuwuna yana aiwane ainai itubweigomiu, eeta Yudeyaone, hiya Yaubada yana aiwa lagalaganao moiha, ta Yaubada howahowana itubweuyoidi yana aiwane ainai.

Isileli mata livahi hilobai

25 Tahiguwao, nuwanuwagu ehebo ginauli dawadawanina Isileli vehabadi yawalo mahalava alimiyai na ebe havena amnuwahaehae, na hesi ginauli teina amhanapui neta howola Isileli mayadi awasewa himiyamiya ana higa omiu nigele Yudeya ami vahivahili maudoina ilaoma Yaubada ainai. 26 Na howola abo Isileli livahi hilobai. Wuwuna Buki Veꞌahihi ainai iwalo mahalava, iwalo:

‘Taulivahine towaho Saiyoni howola abo imahalava
na Yakobo yana huhu yadi yababa aidiyena ivaivehuludi.
27 Na haugana ebe yadi yababa yavaivehulu,
mata waloyemidi namwanamwana yamohedi.’
28 Na moiha, teina hauga Yudeya Yaubada hiveꞌaveꞌalehaei, wuwuna yana wasa namwanamwana hitaꞌwataꞌwataei, ainaena omiu nigele Yudeya livahi amlobalobai, na hesi amnuwatuwu avivini ebeha Isileli Yaubada ivelauwedi, wuwuna mwalona tubudiyaone Yaubada ivesinuwanediꞌo yana bodao. 29 Wuwuna Yaubada mumugana yo yana velau yo yana vesinuwa aidiyai mata nigele iyamwau gwaipiledi. 30 Na omiu nigele Yudeya mwalona Yaubada nigele amyamulitaei, na teina hauga Yaubada yana atemuyamuya bada amlobaiyaꞌo, wuwuna Isileli Yaubada hitaꞌwataꞌwataei. 31 Ainaena wau Yudeyaone Yaubada hiꞌawa sewaei ta atemuyamuyane ehebonane amveveꞌalone hiya hinage mata hiveꞌalo. 32 Wuwuna Yaubada tomowa maudoida ipaihowigita ta awasewa yana pai holanai tamiyamiya. Eeta iya mata yana atemuyamuya iꞌabiye mahalava maudoida alidai.

33 Yaubada yana wasawasa yo yana nuwatuwu honihoni imwalaꞌi alili ainaena ita nigele teya howahowana Yaubada yana nuwatuwu yo yana paihowa ihanapuidi.
34 Eeta moiha, yana hanapu imwalaꞌi alili,
ainaena nigele howahowada tadiꞌwai yo ebeha taveꞌita ainai teya hava ginauli vehabana.
35 Na nigele howahowana ta ana vagavaga tamwauwi na ebeha alidai iyemaihauyoi.
36 Wuwuna ibom ginauli maudoina adi taupaihowa, yo hinage ibom yana wahiyalaena ginauli maudoina ibom vehabana iginaulidi. Ainaena Yaubada tawalo vetuvehae vateyai. Moiha.
Copyright information for `KUD