Titus 1

Awayauwedo

Yau Paulo, Yaubada yana taupaihowa na Yeisu Besinana ana tauyewasa, yagu paihowa teina imohegau ebeha Yaubada ivesinuwaidiꞌo yaꞌabiye wahiyaladi, na hiyemidi moiha, na walomoihana yaveꞌitaei na ainaena yalauvaidima ta hihanapu. Hanapu na yemidi ainodi neta ebeha yawahi vateyai Yaubada imohedi, dova hauga mugai ainai iwawalo yemidiyeiwa ta nigele iyaꞌoyama. Ainaena Yaubada ibom yana walowena hauga vesivesinuwana ainai Yeisu ilaoma na yawahida vateyai iꞌabiye mahalava, na Yaubada, iya ada Taulivahi iloinaegau na yaguguyaei.

Taito owa yaꞌawa natuna moiha alimwai yada yemidi ehebo ainaena, tamada Yaubada yo ada Taulivahi Yeisu Besinana yadi veꞌiꞌila na yadi nuwadaumwali himiya vahaligo.

Taito yana paihowa Kiliti ainai

Yalaugabaigo Kiliti ainai eeta ebe hava tapwalolo holadiyai nigele namwanamwana uꞌabiye dumwalu, yo taumugaiwo uvesinuwaidi dalava ehebo ehebo aidiyai dova yawawalo auligowa.

Na yagu loina taumugai aidiyai vesinuwa vehabana, ebe towaho mumugana namwanamwana, na mwanena ehebo, ta natudiyao Yaubada ainai hiyemidi eeta ainaena hiya nigele tauꞌalomagigili, yo nigele tauyababa, yo nigele tauꞌabitauꞌwata. Wuwuna taumugaiwo Yaubada vehabana hipaipaihowa, ainaena ilowoinanedi na mumugadi namwanamwana, na havena veꞌewa aidiyai yo havena hiꞌawa paꞌipaꞌiꞌi yo himodimodiꞌini, yo havena weꞌaha wahiwahiyalana ainaena hinumanuma yauyaule, bo tomowa hitalatalaidi, yo tobwatobwa hinuwanuwaleleyedi. Na hesi ilowoinanedi na taumanao hiꞌita avivinidi, ta mumugadi dova taumumuga namwanamwana, yadi nuwatuwuwo hunadi. Hinage mumugadi dumwaluna yo masemaseledi na alamaꞌiꞌita wuwudi.

Na hinage veꞌita moiha bada hibenalenaꞌo ta hiyemidiꞌo, eeta hiꞌabi avivinidi, ta ebe vali tomowa aidiyai hiveꞌita, na yaiyadiwo tauꞌawa oyaꞌoyama hiꞌabiye dumwaludi.

10 Wuwuna tauꞌabitauꞌwata bagibagilidi himiyamiya, na Yudeya yadi loina ana taumulitao hibagibagili alili hiwalowalo awawa yo tomowa hiꞌoyaꞌoyamaedi. 11 Ainaena yadi aubabada oyaꞌoyama vehabana taꞌauhidi, wuwuna tomowa natudiyao baidadiyao hibenabenaledi na hilaulau yabayababa, na yadi veꞌita oyaꞌoyama ainaena nuwanuwadi mane hilobai.

12 Teina ainaena tauwalo mahalava ehebo iya Kilitiyena iwalo, “Kiliti hiya tauꞌoyamao yo tauꞌabitauꞌwatao, na mumugadi dova lagulagu, neta ai iꞌiwahi vehabana hinuwanuwatuwu mwalaꞌina”.

13 Na yana walone teina walo moiha. Eeta uhinahinabodaidi ta hinuwabui yo hiyemidi moiha. 14 Hinage uꞌauhidi havena Yudeya yadi vedevedede hibenabenaledi, yo hinage tauꞌabitauꞌwatao havena himulimulitaedi.

15 Tomowa masemaseledi aidiyai ginauli maudoidi masemaseledi, na hiya wasa namwanamwana ana tauꞌabitauꞌwata, yadi mumuga yababana, hiya aidiyai nigele teya ginauli masemaselena, wuwuna yadi nuwatuwu maudoina yababana. 16 Na hiya hiwalo ebeha Yaubada hihanapiyaꞌo, na yadi paihowa aidiyena Yaubada hiuvalaei, wuwuna hiya tauyababa na loina ana tauhinali, na paihowa namwanamwadi nigele iyalowoinanedi.

Copyright information for `KUD