1 Peter 4

Nono Yesus kamo duglo bogl mambuno goglo kinde kondinamga

Krais ye nangiye mina giu goglkwa.
4:1Ka tau giu geglkwa mambuno i ombugl 1 Pita 3:13-22.
Ipre ene ama embriye ormere yegl kuno yegl eraglmiwo. Yomba ta yene nangiye giu i-moran ana tandaglme mambuno ikra ye kinde kondungwa.
Yeglpre ene nangino bogl moraglkwa enge, yomba mambunono goglo i mina duglo boglkraglkwa. Tamanga, God prumere i keunde duglo bogl moraglkwa. Sraglpre, okuna imbo kamambuno kiurikwa yomba mambuno kinde erimara i mina ene ama erikwa, mambuno kinde pre nomano anduglko, du ere, te kunda pond bogl, te kaiya mokna depigl nendre, te nigl gigle dungwa nendre mambuno kinde ere, te God lomo dumere erekre, ana god kimbi dembiye karaugl erikwa. Ana erme ene mambuno kinde kanekane ikra kamambuno kiurikwa yomba bogl akiye erekrikwa. Ipre ye ene kandre sipuglodi ana ka kinde kanekane ene ditengwa. Ba okuwo yomba geglkwa ya kor-meglkwa Yaglkande ka-tange tenambuka enge, ye yene tandaglme erikwa i mambuno dipene ende tenambuka. Mambuno ipre kamambuno wakai ama yomba geglkwa mina dipene ende tongo pirkwa. Sraglpre, yomba prapra ka-tange tenambuka enge ana yomba geglkwa ye nangino mina taragl erikwa ikra-pre ka-tange tenambuka. Ba ye spirit mina God kor-moglmere yegl ye kor-moraglkwa pre kamambuno ditongwa.
4:6Grik kanno mina ka i mongomo wu pene pikrukwa. Yomba tau ka 3:19 pamere yegl kuno pago dumedi, ana ka yegl yake teingwa, “Mambuno yegl mina Yesus eremogl yomba geglkwa mina kamambuno wakai ditomedi pirkwa. Yomba prapra geglmere yegl geglkwa, ye mambuno kinde erimara i topono ingwa. Ba ye kamambuno wakai ditongwa i ye kor-moraglkwa indre spirit moraglkwa, i God ye yene spirit moglmere yegl.”


God taragl wakai yoko norkwa i nono sugl wakai moramga

Taragl prapra dundinaglkwa enge magl orkwa. Ipre enene pir dimedi sutno wakai mogl kamange engenge ere moraglkwa. Ene yomba ta kanwakai yeinaglkwa mambuno i akegidi molo. Sraglpre, kanwakai yeingwa mambuno i tandaglme merkinde simbre ertre ama mambuno wakai tau engre atne endungwa. Yomba yongugl ene meglmara wimbi ene erewakai erete ana bugli-tegli dikriyo. 10 Ene mundu-mundu God Yesus Krais wakaimo mina taragl wakai yoko tongwa i mina kongunmo yomba wakai mogl ana God yombamo tau wakai moraglkwa pre akepledi teiyo. 11 Yomba ta kamambuno dinan ana God kamo pamere ye dinambuka, te ta ye nigl-kongun ere yomba ta tenambuka panan, ana ye God yombuglo tomere erambiwo. Yegl erimbi ene taragl prapra kandre ana Yesus Krais kangiye mina God dembiye sinaglmiwo. Ye mina kangiye kande ya yombuglomo aimande aimande pangwa. Kaima.

Krais epiglmo meglkwa pre yumbun ingwa

12 Angrima wagle, taragl gaglebogl endi donga mereyegl ene mina unongugl ongwa. Ba ene waikuglkre te i taragl kaneta kaima no mina plau dumedi pirkraglkwa. Tamanga. 13 Ba ene gun yenaglkwa. Sraglpre, Krais yumbun yumere ikra ene ombugl ingwa. Yeglpre ene wakai piryo, okuwo Krais kangiye kande ombuno dinan wu pene enambuka enge ene deno munduno argan eran gun pond kaima yenaglkwa. 14 Ana Krais kangiye i-wan meglkwa ipre yomba dikinde yeitembi ana God eran ene gun yenaglmiwo, sraglpre, God Spiritmo kangiye kande ya yombuglomo pangwa i ene mina moglkwa. 15 Ipre aglau eran ene yomba ta sigogl, kunogl ne, yomba pere mina mambuno kinde kanekane ere, ana mambuno yegl mina ene yumbun indinaglmiwa kanpogl siyo. 16 Ba ene Kristen meglkwa ipre yumbun tembi, ana ene angai goglkraglkwa. Sraglpre, Krais kangiye ene mina yongwa pre God dembiyesi mitna endinaglmiwo. 17 Ana God yombama nono mina mambuno ere ka-tange tenambuka engemo i plau dungwa. Ana ka-tanginambuka i nono mina mambuno boran, ana God kamo wakai sendingwa yomba ye mina mongomo i sraglmere kan inaglme? 18 Ana kamambuno pepa mina yegl dungwa,

“Ba yomba du-yene
meglkwa God ere-inagledi
eran wirigl gogl panan, ana
God mokono tendre
tandaglme erikwa yomba ye
aglo kra moraglme?”
4:18Sindaun 11:31

19 Yomba God prumere ere yumbun i-wanigwa yomba, ye eremogl i God nono ereyei ana engenge sutno wakai moglkwa yagle mina yendre, ana mambuno wakai aimande ere moraglmiwo.

Copyright information for `KUE