1 Peter 5

Kamambuno mina ende okuna eingwa yomba God sipsipmo sugl wakai molo

Kamambuno mina ende okuna eingwa yomba na ka yegl ditenaglka. Na nana ama ene erimere yegl ere ende okuna einga. Te Krais ye giu kande ingwa ina ongumutna kaima mina kaniga pre boglo kuglka, ana okuwo Krais ambuglangemo ombunodi wu pene enambuka i na ombugl ene bogl akiye inamga. Ipre ene sugl yomba kongun yegl eraglkwa pre diga. God sipsipmo ene sugl wakai molo. Ye ene onguno mina meglkwa. Te ene sugl yomba ende okuna eingwa ipre deno munduno argan bogl kongun i eraglkwa i God prumere, ba nomane kinde bogl kongun i erekriyo. Te moni pre nomano panan kongun i erekraglkwa, kongun i eramnedi munduno panan eriyo. Te ene yomba kande moune dipirtre, God sipsipmo ene mina yongo meglkwa i yumbun te ake i-atne endekraglkwa, ba ene mambuno wakai eremeglmbi ana sipsip wagle ene eraglmere i ye ama eraglkwa. Ana Sipsip Sugl Yomba Kande unongugl enambuka enge, ene ekin bitno gagl potndi yongwa imbi ana okuwo ta kinde erekrambuka.

Yomba yene nangino dembiye sikrikwa God argan eretongwa

Kuno yegl keunde ana yagl gakmugl wagle ene ende okuna eingwa yomba ye mina atnekra molo. Ene prapra akiye atne undre angro ambaro ta bogl nomano suwara yei molo. Sraglpre,

“Yomba yene nangino
dembiye singwa i God ake
atne endungwa, ba yomba
yene pre pirko atne orkwa i
God wakaimo tongwa.”
5:5Sindaun 3:34

Ipre enene ake i-atne wu ana Neno kande ongo yombuglo pond mina moraglkwa. Ana ye engemo wakai ta yenambuka enge ene ake i-mitna endinambuka. Ene nomane yumbun kanekane pir wanmeglkwa i ipi God ongo mina endiyo. Sraglpre, ye ene sutno wakai moglkwa.

Enene pirpogl sindre sutno wakai molo. Ene yaglkumbano Satan ye agl-pusi kande kangiye laion mereyegl yomba sinagledi kaglkadi ikine ikine pi wanmoglkwa. Ene pirngi dimara i mina andigl giglendi mogl Satan si-eglke endinaglkwa. Ene pirkan erikwa, angro ya ambaro tau dumo koglkoglo mogl-eingwa i ye yumbun ene imere kuno yegl keunde ingwa.

10 God yene wakaimo kanekane i nemyagl kaima moglkwa. Ene ambuglange wakai mina kor aimande moraglkwa pre Yesus Krais mina God ene aglendi yungwa. Yeglpre ene bange sungunagle keunde ta yumbun i-wanmeglmbi, ana ye yene okuwo ene ere indre ana akegidi tenan ene giglekuidi mogl ana wakai moraglkwa. 11 Ye mina yombuglo pangwa i aimande aimande pai enambiwo. Kaima.

Ka di uglo yeinga

12 Ana Sailas na akeple dungo ene pepa bogl teinga. Na kaniga ye angro kaima mereyegl moglkwa. Te God wakaimo norkwa mambuno i na pepa sungunagle i bogltre dinongugl ende teinga, ene arganmo i mina giglendi andigl moraglkwa, 13 te God yombama Babilon kamun meglkwa ye ya ene ama akiye God pinde yungwa. Ye yeingo te na wana Mak akiye ene diwakai yeitengwa. 14 Ene prapra angro ta onguno ake kungro paunano sineyo ana koglkare wakai diyo. Te ene prapra Yesus Krais mina meglkwa pre bipok dungwa i ene mina panambiwo.

Copyright information for `KUE