2 Corinthians 5

Kaima, no yegl pirkan ounga, no nangino i yeglmere: Makandle yungu akrika mina nono moglpai ounga i yange dagl dinan, ana heven imbo yungu ta yongwa i moglpai eramga pre God norambuka. Yungumo i yomba onguno pagl ta keikrikwa, God yene keingwa pre aimande aimande yenambuka.
5:1“Yungu akirka makandle singwa” i ka di simbogl nono nangino bogl makandle igle wanmounga ipre dungwa. Ana “yungu ta” nono nangino kor kaneta heven inamga.
Kaima, makandle igle no yumbun indre gingin-akin ere mounga, ipre no nomano pond pir mounga i no yunguno heven yongwa imbo gagl alap mereyegl nangino were norambuka. Ana were noro kondinan no nangino yoko ta yeikrambuka. Ana makandle yungu akrika i mina moglpai umga i, yumbun kanekane no engre atne endungo gingin-akin ere mounga. I no makan nangino kondinamnedi ta pirkunga, no heven yungu kor yongwa i gagl alap kor mereyegl were norambedi punga. Yegl eran kade ana geglkwa nangino i kondo ana kor aimande meglkwa nangino i inamga. God yene kor-meglkwa i noragledi pre no akekun orkwa. God yene Holi Spiritmo nono norkwa. Ana taragl kanekane nono okuwo inaglme dipanduglmara igle ana Holi Spirit noro komuno endungwa. Ana okuwo taraglmo i prapra inamga.

Ipre nono yomburo dokokre giglendi mounga. Nono pirkan ounga makandle nangino pangwa mounga i Yaglkande dumomo mina eglkekuri mounga. I nono pirngi keme dindre moglpai ounga, ba taraglmo i ongumutno mina kaima ta kamga i tamanga. Na ka yegl digra, nono nomano gigle dungwa i makandle nangino bogl mounga i kindekondo ana endpi Yaglkande bogl dumono kaima mina moramga. Yeglpre no yungunomugl moramga mo dumo bangeta wanamga, no nomano pir gumamugl endumga i Yaglkande wakai pirambuka taragl i keunde eramga. 10 Sraglpre, no pirkan ounga, Krais nono prapra ka tange norambuka enge kande ye nono yumbu sinambuka. Yegl ere ana nono makandle nangino pango mambuno kinde mo wakai ounere i topo norambuka.

Nono kongun ere yomba akeple dumun ye God bogl nomano suwara yenaglkwa

11 No Yaglkande kunduglmo gounga pangwa. Ipre no yomba nomano uglo yokumun ye Yaglkande wedi pirngi dinaglkwa. Te no sraglmere nomano pago mounga i God kangwa, te na pirka ene no kongun pamere erimedi nomane mina undungo pirkwa. 12 Ana no aglke kordagl kinano sumun kade ene no pre wakai piraglkwa manga. Ba no pepa i boun kade ene no embriye mambunono i kandre wakai piraglkwa pre ounga. Yegl oun ana yomba tau yene taragl kaningwa pre kangino diwakai yei deno munduno mina taragl erekrikwa i ana di ikine ende embriyeno ere kuno ere tenaglkwa. 13 Ba ene pirmbi no yagl du mereyegl kongun ere te ka dumun, i pra no God kongunmo ounga; ba no nomano mo mambuno wakai panan, ka dindre te kongun oun, i pra ene akeple dina pre ounga. 14 Kaima, Yesus Krais yomba kanwakai yongwa mambuno i mina no nomano anduglko kongun ounga. Sraglpre, no nomano gigle dungo yegl kanpogl sumga, i yagl suwarata yomba prapra angaino indre goglkwa, te mambuno i mina yomba prapra gogl kondumga mereyegl mounga. 15 Ana yomba prapra pre goglkwa, ipre yomba kor-meglkwa i yene pirmere ta moglpai erekraglkwa, ba Krais prumere moglpai eraglkwa. Ye yomba pre ere goglkwa ba God ere-ikor endungwa.

16 Ipre enge erme i no makandle embriye mambuno goglo pamere i mina yomba ta mambunono yumbu sikunga. Ba erme no mambuno goglo mina Krais mambunomo ta yumbu sikunga. Kaima, okuna no mambuno goglo mina Krais mambunomo yumbu sumga. 17 Ipre yomba ta Krais mina sidakagl morambuka, God ere i yomba kor endungwa ana embriye mambuno goglo ende korugl pi kondugo, ana embriye mambuno kor mina wanmoglkwa. 18 Taragl i prapra God yene orkwa. Te okuna no ye yaglkumba erete wanmounga, ba erme Krais orko no ye bogl nomane suwara yomga. Ana yomba tau God yaglkumba eretengwa i aglke God bogl nomano suwara yenaglkwa pre no kongunmo i norkwa. 19 God yene Krais mina mogltre ana makan yomba ere i-ikine yene mina endungo ye bogl yaglkumba erekre nomano suwara yeingwa. Yomba tandaglmeno ikra God aglke ta pir moglkrukwa. Ana yomba God yaglkumba erikwa ikra kondo nomano suwara yeingwa kamo ikra no dipene endumga pre kongun norkwa. 20 Ipre no Krais dra indre suglosi ka dumga, no ka beke tomnara i God yene no drano mina ka giglendi di yomba tongwa. Yeglpre no Krais dinambere mere ka giglendi dumga, “Yomba God yaglkumba erikwa i kondo ende ikine wu God bogl nomano suwara yenaglkwa.” 21 Krais ye tandaglme ta paikrukwa, ba nono tandaglmeno ikra God ipi ye mina wendigl tongo tandaglme yomba kaima yeglmere moglkwa. Ye yegl orkwa i nono Krais mina suna moun ye yombuglomo akepledi noran nono God yombama du-yene moramga.

Copyright information for `KUE