Acts 26

Pol yene nangiye kumbun ere Agripa mambuglo wagle ka dungwa

Ana Agripa yegl di Pol tongwa, “Ene enene pre ka dinatnedi pre na prawe dinga.”

Yegl dungo Pol ongo mitna ende ana yene pre ka mambuno ere yegl dungwa,
“King Agripa, na gunyei ene tendre erme ene guman mina andigl mogl, Juda yomba ka mongo paikrukwa dikitne erenarikwa i erme na di ikine ende tenaglka. Na gun yeinga i mambuno yegl: no Juda yomba mambunono ya ka tengramo dumga i ene pirkan dime dinga. Ipre na krapoglka, ene mitna gogltre ana kanna pir naro.

“Na gak kembra mogl ende wu erme winga i srambre ere nana makanamugl
26:4Pol gak kembra moglkwa enge ye taun Tarsus ya te provins Silisia moglkwa.
ya te Jerusalem suna moglpai erika i Juda yomba pirkan kondingwa.
Ye kamkand na embriyena pirkan erikwa, ana ye ka boglo kuramnedi pirmbi i pra dipene endiyodo. Na Parisi mogltre ana Parisi mambunono pamere ere wanmoglka. Mambunona i gigle dindre Juda yomba tau engrukwa. God okuna ka dipandigl kowano awano tongwa ikra na inagledi munduna pangwa ipre erme na igle andiglko ye kot erenarikwa. Ka dipandigl ikra no Israel yungu ombuno 12 nomano pond pirkwa i mongomo plau dinambedi ye ermine ya enduwer God dembiye site meglkwa. King yagl wakai, na ama mongomo i plau dinambedi pirtre sugl moglka pre Juda yomba ka dikitne ere narikwa. Yomba geglkwa God ere-ikor endinambuka i ene Juda yomba tau sraglpre pirngi dikramnedi pirme?

“Ana Yesus Nasaret kamun nem, ye kangiye erekinde eragledi pre na okuna ama kongun kinde yegl merkinde erika. 10 Na taragl i Jerusalem kamun erika. Te pris kande wagle yombuglo nariko ana God yombama du-wakai merkinde na eresi kane yungu suna endinga te yomba kande wagle eremogl yomba tau sigoramne dingo na ombugl prawe di-di erika. 11 Te enge merkinde na makai yungu bange bange yomara yomba eresi kane sindre te Yesus wedi yomba pirngi dingwa i kenaglmo sinaglmedi pre bagl nusi-si erika. Te na dena kumbro yomba tendre ana yomba bangeta dumo kande yemara pirngi dingwa yomba meglkwa na eresi te kane sina pre wan einga.

Pol nomano yake tomere ka boglo kuglkwa

(Aposel 9:3-19 te 22:6-16)

12 “Mambuno yegl erika ipre pris kande wagle na kongun giglendi ero digo ana na ende imbo Damaskas kamun enapre einga. 13 Ana konbo bange eingo 12 klok yongo aya King yo, na kaninga ambuglange ta heven imbo ende atne ungwa, ambuglangemo i potndi ande ambuglangemo engre tongwa. Ambuglangemo i wu yomba na bogl akiye omga ikra no were isuna endungwa. 14 No prapra yange makandle sumgo ana Aram ka mina ka ta yegl dungo na pirka, ‘Sol! Sol! Ene sraglpre na eresi te etne? Ene mambuno etnga i yeglmere, buglo muglo nomara katn si ikine ende enene giu gotnga!’

15 “Ana na krapoglka, ‘Yaglkande, ene irane?’

“Ye di ikine ende narkwa, ‘Na Yesus, ene na eresi kinde erenatnga.
16 Erme ene andigltre ana katn mina andigl moglo. Na ene mina plau dinga i ene pinde imbo konguna yomba mogltre ana taragl etne ongumutn mina kanga i ya te okuwo taragl ombuno ditenaglka i ene boglo kugl pene endinatnga. 17 Enene yombanma mina ya te Yomba Bina mina ene i-eglke endinaglka. Ene di ye mina endimbo 18 ene pi ye ongumutno ake pinedi temin ana ye mim mina kondo ende ambuglange mina unaglkwa. Te Satan yombuglomo mina mokono tendre ende God mina unaglkwa. Yegl ere pirngi dimbi tandaglmeno koko endindre i holi endimbo ana God pinde yungwa yomba meglmara igle ye ama pi moraglkwa.’

Pol kongun ormere boglo kugl King Agripa tongwa

19 “King Agripa, na heven imbo ongumutna-mugl orko kaninga i kamo ta sendekrika. 20 Komnaiye kana na Damaskas yomba ditendre te okuwo yomba Jerusalem meglkwa ya te Judia makan prapra, te Yomba Bina ama akiye, ye tandaglme mina nomano yakete God mina enaglmedi pre kamambuno dipene ende teinga. Ana ye embriye mambunono wakai eraglkwa i kaima nomano yake tengwa pamedi yomba kanaglkwa. 21 Yegl erika ipre God holi yungumo togl sunakra Juda yomba na akegidi mogl na sigoramnedi erikwa. 22 Ba God akeple dinare ungo ana enge erme na yawagle andigl mogl yomba kangino paikrukwa ya yomba kande akiye meglmara Yesus Krais taragl orkwa i ka dinongugl endinga. Na ka kor ta dikrika, propet wagle ya te Moses, taragl plau dinambedi pre ka dingo pamara i keme ombugl na di wanmoglka. 23 Ye yegl dingwa, ‘Krais ye giugl pirtre, gogl ana geglkwa mina ye komuno kana andigl ukor pindre ana yene yombama Juda wagle ya te Yomba Bina mina ambuglange ka ditenambuka.’”

24 Pol ka yegl dimoglko ana Festas ka giglendi dungwa, “Pol, ene kinan tongwa! Ene pepa merkinde ketnga pre ene noman sikugl endungwa.”

25 Pol ka yegl di ikine ende tongwa, “Yombana kande Festas, na kinana ta tekrukwa. Na ka dinga i kaima ya te wakai pango dinga. 26 Na ka dinga i mambuno prapra king pirkan orkwa, ipre ye moglmara na pir-oglmbasi ka diteinga. Na pirdime dinga ana ka dinga i king pirkan orkwa, sraglpre, taragl i uglmange ere ta erekrika, taman. 27 King Agripa, propet wagle kanno i ene pirngi dino? Na pirka ene pirngi dinga.”

28 Dungo, King Agripa yegl di Pol tongwa, “Ene pitnga enge sungunagle dinara i mina na Kristen erambedi pitno?”

29 Ana Pol di ikine endungwa, “Enge sungunagle mo olto, i pra. Ba na kamange yegl ere God teinga, ene keme manga, yomba prapra erme na kanna pirmeglkwa ye na moglmere yegl moraglkwa. I na kane paimere yegl ene ta paikraglkwa.”

30 Yegl dungo, king anduglko ana yomba kande ye bogl meglkwa, gavana ya Benaisi te yomba amedi meglkwa ye prapra andiglkwa. 31 Ye andigl ende menda pi ana di pirpir ere yegl dingwa, “Yagl i aglau ta eran ye gorambuka mo kane panambuka i ta manga.”

32 Te Agripa yegl di Festas tongwa, “Yagl i kamo Sisa di dundinambe ta dikruma dagl ana ene ye kane poko endina endongo.”

Copyright information for `KUE