John 4

Samaria ambu ta Yesus bogl ka dimbrika

Parisi wagle yegl pirkwa: Yesus kongun ere ende okuna pindre disaipel mere baptais erete ana Jon orkwa i engrukwa. Ba Yesus ye yene yomba ta kaima baptais ere tekrukwa, ye disaipelma wagle keunde yomba baptais ere teingwa. Ana Yesus eremogl ye ka dingwa i pirtre, ye Judia makan kindekondo aglke ende ikine Galili enagledi pre ongwa.

Ba ye du ende pi Samaria dumo suna ongwa, Samaria dumo angai ta Sikar we dimara igle ungwa. Ana igle Jekop okuna kana makan ikine wam Josep tongwa ikra Sikar kamun mangigl yongwa. Ana Yesus konbauna eglke ungwa kinde orko ana ande kuiya 12 klok yongo Jekop niglmaugl pere yomara igle kra bina ye amedi mogl prukwa.

Ana Samaria ambu ta nigl koragledi pre ungo, ana Yesus eremogl yegl di ambumo i tongwa, “Ene nigl ta kogl natn ninaglo mo?” (Yene disaipelma wagle kaiya mokna topo era pre ende taun suna eingwa.)

Ana Samaria ambu ikra di Yesus tongwa, “Ene Juda yagl ta motngo te na Samaria ambu pere moglka. Sraglpre ene nigl kogl naro ninagla dine? Ene pro, Juda yomba ya te Samaria yomba ye kaiya mokna yaundo suwara nekrikwa mambuno pangwa.”

10 Ana Yesus di ikine ende ambumo i tongwa, “Ana God wakai ere sragl tongwa i ene pirkan etn, ana yagl nigl pre krapoglkwa i ene pirkan eratnga, ana ene ye krapogl temin kade, ana nigl kor aimande meglkwa i ye ene tenambuka.”

11 Ana ambumo i dungwa, “Yagl kande, ene nigl koratnga baket ta ake moglkitnga, ana niglmaugl i mur atne ime yongwa. Ba ene niglkor aimande yange pangwa i aglokra koratne? 12 Ana no kowano Jekop niglmaugl i waugl no norkwa, ana ye yene ya, nangiglma ya, te sipsip, meme, bulmakau, ye niglmo suwara igle neingwa. Ana ene mogl-mitna ende Jekop engitn kana?”

13 Ana Yesus yegl di ikine endungwa, “Yomba prapra nigl igle ninaglkwa, ye aglke kordagl nigl goraglkwa. 14 Ba yomba ta na nigl tenaglka i ninan ana nigl aglketa goglkrambuka. Tamanga. Na nigl tenaglka i ye mina suna aimande yange paimogl enan ana ye kor aimande meglkwa inambuka.”

15 Ana ambumo di Yesus tongwa, “Yagl kande, niglmo i na naro. Yegl etn na okuwo nigl pre ta goglkre ana aglke aglke wu koglkraglka.”

16 Ana Yesus yegl di ambumo tongwa, “Ene ende pi win agle di-indre ana ende ikine wo.”

17 Ana ambumo yegl di ikine endungwa, “Na wina ta moglkrukwa.”

Ana Yesus di ikine endungwa, “Ene wina ta moglkrume dinga i ka kaima dinga.
18 Ana ene okuna yagl 5 engra ana erme yagl ta bogl miurka i ene win kaima ta manga. I ene ka kaima dinatnga.”

19 Ana ambumo yegl dungwa, “Yagl kande, na kaninga ene propet ta motnga. 20 Na kowana awana Samaria yomba ye makan muglo igle
4:20Ambu kamun muglo iwe dungwa, i Gerisim muglo, i Samaria distrik yongwa. Samaria yomba ende kamun muglo igle pindre ana lotu kande ere ere erikwa. Ka dinongugl endungwa i Luk 9:53 mina kano.
God dembiye karaugl ere te-te erikwa, ba Juda yomba ene eremogl Jerusalem dumo suwara igle keunde God dembiye karaugl ere tenamniwo dingwa.”

21 Yesus yegl di ambumo tongwa, “Ambu ya, ene na ka dinga i pirngi do, okuwo enge ta plau dinan kade ana makan muglo i mo Jerusalem suna i keunde ta yomba ye nina dembiye karaugl ere te moglkraglkwa. 22 Ene Samaria yomba eremogl yomba ira dembiye karaugl ere teingwa i ene ta pirpogl sikrikwa. Ba no Juda wagle yomba ta dembiye karaugl ere tomga i no nono pirkan ounga. Sraglpre, yomba ere-ingwa mambuno i no Juda mina pangwa. 23 Ba enge ta plau dina orkwa ikra, ana erme wu pene ongwa. Yomba God dembiye kaima karaugl ere tenaglkwa engemo, ana ye Holi Spirit yombuglomo mina ya te mambuno wakai kaima mina nina dembiye sitembi, ana yomba yeglmere nina dembiye karaugl ere tenaglkwa, ye wakai pirambuka. 24 God ye Spirit moglkwa, yomba ye dembiye karaugl ere tenaglkwa i yene spiritmo mina ya mambuno kaima mina dembiye karaugl ere tenaglkwa.”
4:24“Yene spiritmo mina” yomba tau ka i yegl yake tengwa, “Holi Spirit yombuglo mina”.


25 Ana ambumo yegl dungwa, “Na pirka Mesaia kangiye ta Krais we dingwa i unambuka, ana ye unambuka enge taragl prapra dipene ende norambuka.” 26 Ana Yesus dipene ende tongwa, “I na moglka, erme ene bogl ka dimoglkwa.”

Yesus disaipelma wagle ende ikine ye moglmara wingwa

27 Yegl dimiurko, ana disaipelma wagle ende ikine undre kaningo, ana ye ambu ta bogl ka denbi dimiurko ye kandre waikiglkwa. Ana ene sraglpre ambu i bogl denbi dine? Ye ka yegl ta di Yesus tekrikwa, te ambuno i ama ka ta ditekrikwa.

28 Ana ambumo nigl baket kindekondo ende ikine taun pindre ana ka yegl di yomba tongwa, 29 “Yagl ta na taragl prapra erika ikra dipene endungwa, ana ene kanaglma wiyo. Ye Krais ta moran pre wa?” 30 Yegl dungo ana ye taun kondo ende wu Yesus moglmara wingwa.

31 Enge igle disaipel wagle yegl di Yesus teingwa, “Beke Notnga, kaiya mokna ta no.”

32 Ba ye di ikine endungwa, “Na kaiya mokna ninaglka yongwa i ene ta pirkan erekrikwa.”

33 Yegl dungo, disaipel wagle yene di imboriya ende dingwa, “Yomba tau kaiya moknamo iteim kana?”

34 Ana Yesus eremogl disaipel wagle ditongwa, “Na kaiya moknana, i na diendungwa yagle prumere ertre, ana na kongunmo ero di narkwa i ere kondinaglka. 35 Ene kanno yegl dingwa, ‘No kaiya mokna sinamga i ba 4 pradinan.’ Ba na ene ditenaglka, kaiya mokna pamara dumo i ene wakai ere kandime diyo, ikra mongo de kondungwa, ana ene uraglkwa mereyegl pangwa. 36 Ana kaiya mokna simakai singwa yomba topomo indre, te kor aimande moraglkwa pre ama ye kaiya mokna simakai sungwa. Yegl eran ana ereyaglkwa yomba ya te simakai sungwa yomba suwo-akiye gun pond yenambrika. 37 Ka dingwa i kaima, yomba ta taragl ereyaran ana yomba ta kaiya mokna sinambuka. 38 Na ene diendinga i ene pi kaiya mokna ta ere yaglkrimara igle siyo, ana yomba kongun yoko ere nangino giugogl ere yaglmara igle ene pi kaiya mokna yoko siyo.”

Samaria yomba merkinde Yesus pirngi dingwa

39 Samaria yomba merkinde taun igle meglmara ambumo ka yegl dungwa, “Na taragl okuna erimere ikra prapra dipogl narkwa.” Ana Samaria yomba i pirtre Yesus pirngi dingwa. 40 Okuwo Samaria yomba Yesus moglmara undre ana ye bogl akiye moramnedi krapogl teingo, ana Yesus ande enge suwo igle moglkwa. 41 Ana yomba merkinde Yesus ka dungwa i pirtre ana pirngi dingwa.

42 Ana ye ambu i diteingwa, “Ene ka dinotnga i pre erme no ta pirngi dikunga, sraglpre erme nono ye dra mina dungo punga i pre, no pirkan ounga. Yagle i kaima yene dumo koglkoglo yomba prapra ikine endinambuka.”

King kongunmo yomba ta wam kinde sungo Yesus erewakai orkwa

43 Yesus ande enge suwo Samaria yomba bogl mogltre ana ende Galili kamun enapre ongwa. 44 Yesus ka yegl dipene endungwa, “Propet ta yene makanmo mina moran ana ye kangiye paikrambuka.” 45 Ana ye ende Galili dumo ongo, yomba ye gunyei diwakai yei teingwa, sraglpre, Pasova enge kande mina ye prapra Jerusalem pindre ana Yesus taragl prapra orko kanigwa ikra pre yegl erikwa.

46 Ana Yesus aglke kordagl ende ikine Kena dumo kande Galili kamun suna ongwa. Igle ye okuna niglkor orko wu wain ongwa. Ana igle king kongunmo yomba ta wam kinde sungo Kaperneam kamun paimoglkwa. 47 Ana yaglmo pruko, Yesus ye Judia kamun kondo ende Galili ume dingo, ye wu Yesus moglmara ungwa. Yaglmo prukwa Yesus ende Kaperneam pindre ana ye wam kinde sungo gorambedi ere pangwa i erewakai ere tenambedi pre yana dungwa.

48 Ana Yesus ditongwa, “Ene kimagl kanekane ta kankrimbi, ene ta pirngi dikraglkwa.”

49 Ana king kimbirmonem yegl di Yesus tongwa, “Yagl kande, na wana gogl dinambiwo ene onglandi wo.”

50 Ana Yesus di ikine endungwa, “Ene ende po, wan ukor ongwa.”

Ana yaglmo i Yesus kamo pirngi dindre endongwa.
51 Ana king kimbirmonem kande ende yungumugl ena pre konbauna bange pi moglko, ye nigl-kongunmo yomba ka ta yundre diteingwa, “Ene wan kindemo argan orko yoko moglkwa.” 52 Ana ye krapoglte ande kuiya sragl mina ye wam kindemo argan orme dungo, ana ye di ikine endingwa, “Enduwe 1 klok mina pokndungo wan kindemo argan orkwa.” 53 Ana nem pir ikine endungwa, enduwe ande kuiya igle mina Yesus ka ditongwa, “Ene wan kor-moglkwa.” Ana king kimbirmonem ikra, ya yombama yungugl meglkwa i kra prapra Yesus wedi pirngi dingwa.

54 Yesus eremogl Judia kamun kondo ende Galili undre ana kimagl i orko, ana wu suwo ongwa.

Copyright information for `KUE