Mark 10

Yagl ambu bogl indre wu perepere eingwa pre Yesus kamo beke tongwa

(Matyu 19:1-12 te Luk 16:18)

Yesus dumo igle kindekondo, ana ende Judia makan kande pi ana Jodan Nigle sipraksi ende koglo ongwa. Ana yomba merkinde aglkekor ye moglmara wingo ana ye engenge ormere ikra ere beke tongwa.

Ana Parisi wagle tau ye moglmara undre ana aglau ta erambo mo di krapogl teingwa, “Dinoro, nono lono mina yagl ta embiye pra sendo dumo?”

Yesus krapogl ikine endungwa, “Moses sragl lo ene dito du?”

Ye yegl di ikine endingwa, “Moses yegl eriyo dungwa, yagl ta embiye si endinagledi eran, ye ambu sendingwa pepa muno ta bogl tendre ana embiye sendo do dungwa.”

Ba Yesus di ikine endungwa, “Lo i ene pre Moses muno bogl tongwa. Sraglpre, ene nomano giglekui dungwa ana ka beke tenan pir inaglkwa mere kuno erekrukwa. Ba, ‘God kamun makan mambuno bogl ere yongwa enge, ana yagl ya ambu beke yongwa.’
10:6Stat 1:27
‘Ana mambuno yeglpre, yagl nem ya mam kondo ana ye embiye bogl wu suwara embir ana ye suwo nangino wu yomba suwara nangiye orkwa.
10:8Stat 2:24
Yeglpre ye suwo moglkiurka, ye yomba suwara miurka.
Yeglpre taragl God tongumasi i-suwara endungwa. I kaima yomba ta simbiglkidi i perepere endekraglkwa.”

10 Ana ye prapra aglke ende ikine yungugl eingwa enge, disaipel wagle Yesus dungwa ipre krapogl teingwa. 11 Yesus di ikine endungwa, “Yagl ta embiye sende ana ambu ta inan, yaglmo i ambu kunogl gundungwa. 12 Ana kuno yegl ambu i eremogl wiye sende ana yagl kor ta enan, ambumo i yagl kunogl gundungwa.”

Yesus gak kembra ende na moglka wiyo dungwa

(Matyu 19:13-15 te Luk 18:15-17)

13 Yomba tau gak kembra Yesus akenambedi pre auro iyu ye moglmara wingwa. Ba disaipel wagle yomba ka-teingwa. 14 Ana Yesus i kandre, ye munduwo kinde orko ana disaipelma wagle ditongwa, “Ene kan winge erimbi gak kembra na moglmara wiyondo, ana ene ye i-teke pandiglkriyo. Sraglpre, God kingdom imbo gak kembra yeglmere moraglkwa ye pre yongwa. 15 Na ka kaima ene diteinga, yomba ta gak kembra yeglmere moglkran God kingdomo ta ikrambuka. Kaima yene suna ta pikrambuka.” 16 Ana ye gak kembra kungro i-magl komba mina ende suwarandi ongo bitno mina yei ana kamange ere tongwa.

Yagl gakmugl ta taragl merkinde paitongwa

(Matyu 19:16-30 te Luk 18:18-30)

17 Yesus mambuno bogl endongo yagl ta mukundi wu Yesus guma mina undre, yange goglko bondugl tendre ana krapogl tongwa, “Beke Notnga, yagl wakai, na sragl ere kor aimande moraglka inagle?”

18 Yesus krapogl tongwa, “Sraglpre ene na wakai we dine? Yomba wakai ta moglkrikwa, ba God suwara wakai moglkwa. 19 Ene lo prapra pitnga: ‘Ambu kunogl gundokro, yomba ta sigoglkro, kunogl gogl nekro, kakimbi dikro, ana nen ya man dinambrere ero.’”
10:19Kisim Bek 20:12-16; Lo 5:16-20


20 Ana yagl i dungwa, “Beke Notnga, na yagl gak kembra moglka enge lo i prapra pamere mere pinande erika.”

21 Ana Yesus toro mendigl pandigl kandre ana ye wakai kan dungwa, “Ene taragl suwarata erekitnga, ene endpi, taragl ake-nenga prapra topo bogl indre, ana moni ipi kiuglgiunde yomba to. Ana ene heven suna taragl wakai mere paitenambuka, yegl ertre ana okuwo na wimara wo.”

22 Yagl gakmugl ka i pirtre gumadra wu kinde ongo, ye kinde pir endongwa. Sraglpre, ye diminge merkinde paitongwa pre.

23 Yesus kan winambo dindre ana disaipelma wagle ditongwa, “Yomba taragl merkinde paitenambuka ye yombuglo ere ende God kingdomo mina suna enamunedi eraglkwa ba manambuka.”

24 Ana disaipel wagle ye kamo i pirtre sipuglo dingwa. Ba Yesus aglke dungwa, “Gak wagle, yomba ende God kingdomo suna enamunedi eraglkwa i yombuglo kaima pangwa! 25 Bugla-kamel kar kuiye mina ende suna enan kuno erambuka. Ba yomba taragl merkinde paitongwa God kingdomo mina suna enagledi eran kuno erekrambuka.”

26 Ana disaipel wagle ka i pir sipuglo pond dindre ana ye yene di imboriya endingwa, “Yegl panan God kingdom okuwo ira pi ereinambe?”

27 Yesus toro ye kandre ana dungwa, “Yomba taragl prapra eraglkwa kuno erekrukwa, ba God taragl prapra erambuka kuno orkwa.”

28 Ana Pita di Yesus tongwa, “Kanno, no taragl prapra kindekondo ene unara umga!”

29 Yesus di ikine endungwa, “Na ka kaima ene diteinga, na pre ya te kamambuno wakai pre ye yungumo toglmo mo, angiglma mo ambaglma mo nem mo mam mo nangiglma mo kaiya mokna togl kondinan, 30 ye enge erme 100 merkinde i-ende mitna enambuka, ana ye yungumo toglmo mo angiglma mo ambaglma mo mama mo nangiglma mo kaiya mokna togl, te yumbun indre mogl enan ana okuwo enge ta unan ye kor aimande meglkwa inambuka. 31 Ba erme yomba mere ende komnaiye wingwa, ye ende okuwo embi, te yomba mere okuwo wingwa ana ende okuna enaglkwa.”

Yesus gogl andrambuka pre aglke dungo suwota orkwa

(Matyu 20:17-19 te Luk 18:31-34)

32 Yesus disaipelma wagle bogl ende egli Jerusalem enamunedi konbauna ende eingo, Yesus konbo okuna yei tongo ana disaipel wagle nomano kanekane yeingwa. Ana yomba tau akiye omara mokomugl eingwa, ye kundugl geglkwa. Aglkekor ye disaipel 12 aglendi i-bina ende ana taragl ye mina plau dinambuka ipre ditongwa. 33 “Piryo, nono ende yenda Jerusalem omun, ana Yomba Wam tekoglo pris kande wagle ya lo beke teingwa yomba mina endimbi, ana ka dikogl ye sigoramune dindre ana tekoglo Yomba Bina onguno mina endinaglkwa. 34 Ana ye bakagl tendre, eursi te, kumba wip
10:34Kumba wip i yegl: Kan kumba akimara endi pangwa punduwomugl kau nangiye tonguma singwa i ana yomba ere si-si erikwa.
si ana ye sigoraglkwa. Ba ande enge suwota mina ye andigl ukor enambuka.”

Jems ya Jon kande erambugledi pre krapogl Yesus tembrika

(Matyu 20:20-28)

35 Ana Jems ya Jon, Sebedi wam suwo Yesus moglmara undre dimbrika, “Beke Notnga, no taragl ta pre kra porambuglka i ene dinambuglere ere noratnga.”

36 Ana Yesus krapogl tongwa, “Ene na sragl ere norambedi pirmbre?”

37 Ye di ikine endimbrika, “Ene ambuglange botnen mina suna moratnga enge, no kanwinge etn ene bogl akiye ongun wokra ta moran ye ongun kondakra ta moran erambuglka.”

38 Yesus ditongwa, “Ene taragl kra peurka i mambuno ta pirpogl sikiurka. Na nigl mingi ninaglmara i ene pra ninambro mo? Te na baptais eraglmere kuno yeglmere ene ama erambro?”

39 Ye di ikine endimbrika, “No pra kuno orkwa.”

Yesus ditongwa, “Na nigl mingi ninaglmara i ene kaima yene nendre, te na baptais eraglmere kuno yeglmere ene ombugl erambrika,
40 ba onguna wokra amedinaglkwa mo kondakra, i na ta moglo ditenaglka kuno erekrukwa. Dumo yeglmere yomba inaglmedi pre God akekun ere kondungwa yongwa.”

41 Disaipel wagle ye ka i pirkwa enge, deno pond kumbro Jems ya Jon teingwa. 42 Ana Yesus eremogl ye prapra aglendi makai sindre ana dungwa, “Ene i pirkwa, Yomba Bina kingno kande mogl-mitna ende yombano teingwa. Te king kongunmo yomba kande ye yombano no kanno pinande eraglmedi yombuglo gigledi kaima tongwa. 43 Ene mina mambuno yegl paikrano. Yomba ta ene wagle kande eragledi piran kade, ye ene nitno konguno yomba moglo do. 44 Ana yomba ta mogl komuno endinagledi piran kade, ana ye yomba prapra nitno konguno yoko erondo. 45 Te Yomba Wam na akepledi naraglmedi pre ta ukrukwa. Taman, ye yomba akepledi tendre ana ye kor wanmoglkwa i kindekondo, ana yomba merkinde topo ere i-ikine endinagledi pre ungwa.”

Batimias ongumuglo mim orko Yesus erewakai ere tongwa

(Matyu 20:29-34 te Luk 18:35-43)

46 Ye ende wu Jeriko wingwa, ana Yesus ya disaipelma wagle yomba merkinde bogl akiye ye siti kondo ende menda wingo, yagl ongumuglo mim orkwa ta kangiye Batimias, ye Timias wam, konbauna menda amedi mogl taragl ta naraglmedi pre yana di-di orkwa. 47 Ana ye pruko i Yesus Nasaret nem umiwo dingo pirtre ana ye mambuno bogl kaglkane yungwa, “Yesus Devit Wam, na mitna goglo!”

48 Ana yomba merkinde ye katendre ana kiendi moglo dingwa. Ba ye kaglkane binan bogl yungwa, “Devit Wam, ene na mitna goglo!”

49 Yesus andigl mogltre ana dungwa, “Ye agle diyo.”

Ana ye ongumuglo mim orkwa yagle agle dindre, dingwa, “Ene gunyei andiglo. Ye ene pre agle dungwa.”
50 Ye gaglmo suna olto piyasi eglke ende ana ye puglondi andigl, ende Yesus moglmara ungwa.

51 Yesus krapogl tongwa, “Ene na sragl ere narambedi pitne?”

Ana ongumuglo mim orkwa yagle ye dungwa, “Beke Notnga, na pinedi kanagledi pirka.”

52 Ana Yesus ditongwa, “Endpo, enene pirnginen erewakai ere tongwa.” Oglandi kaima ye pinedi kandre ana Yesus konbauna omara mokomugl ongwa.

Copyright information for `KUE