Matthew 20

Yomba wain togl mina suna kongun erikwa di boglkwa

“Heven kingdom i yagl ta makanmo pond yomere yegl. Ye tangina mogl ende menda pi ana ye yomba wainmo togl mina suna kongun eraglmedi pre digaglkwa. Ande enge suwara topomo i moni mongo kokunkuno inaglme dungo ana kongun yomba ye prawe dingwa. Ana ye kongun eraglmedi wainmo togl mina suna diendungwa.

“Ana ande kuiya 9 orko, ye aglke endpi maket dumo suna pindre kango, ana yomba tau ye kongun ta erekre yoko kaima igle andigl meglkwa. Ana ye ditongwa, ‘Ene ama akiye pindre na wainna togl mina suna kongun erimbi, ana na minge topo kokunkuno panambere tenaglka.’ Yegl dungo ye ende eingwa. Ana 12 klok ye ende menda pi kordagl yomba tau kongun ditendre, te 3 klok pokndungo ama tau ditendre orkwa. Ana 5 klok enambuka magl orkwa enge, ye pi maket dumo suna pindre kangwa yagl tau igle andigl meglko, ana ye krapogl tongwa, ‘Ene sraglpre ande mundu yene igle kongun ta erekre yoko kaima andigl meglme?’

“Ye di ikine endingwa, ‘Yomba suwarata wu na konguna eraglmedi no kere ikrukwa.’

“Ana ye ditongwa, ‘Ene ama akiye pi na wainna togl mina suna kongun eriyo.’

“Ana kamun akenam dungwa enge wain togl nemyagl ye kongun sugl moglkwa yomba ditongwa, ‘Ene agle dimin kongun yomba wimbi topono tenatnga, ana okuwo inga kongun erikwa i mina mambuno bogl topo te pi, ana kongun komnaiye erikwa i okuwo tenatnga.’

“Yagl tau 5 klok orko mambuno bogl kongun erikwa ikra ye suwarandi topono moni mongo kokunkuno tongwa. 10 Enge igle yagl tau kongun komnaiye erikwa, ye topo mere inamga wedi pir wingwa. Ba ye ama akiye moni mongo suwarandi topo kuno ingwa. 11 Ye monino ingwa i kandre ana kongun nemyagl moglmara tawa dindre ka-tengwa. 12 Ye yegl dingwa, ‘Yomba tau i okuwo di yungo ye ande kuiya suwarata kongun erikwa. Ba ye topo tenere yeglmere no kokunkuno notnga. No ande enge mundu ande gogl domara suna kongun ere pi mim paiyumgra.’

13 “Ana makan nemyagl di ikine ende kongun yomba tongwa, ‘Yeinomga ene pro, na ta erekinde ere tekrika. Ene okuna kana moni mongo suwarata pre ande enge suwarata pra kongun eragle dikitne dino? 14 Erme ene topo indre ana ende yungun po. Na ene topo teimere yeglmere yomba okuwo inga i ama i kuno ende tenambuka pirka. 15 Na monina i nana pirmere eraglka paikrumo? Na wakai erika ba ene sraglpre mundun kinde orko ana kenatna sine?’

16 “Yeglmere, yomba ta okuna unambuka ende okuwo enan, te okuwo unambuka ende okuna enambuka.”

Yesus gogl andrambere ama aglke dungo 3 orkwa

(Mak 10:32-34 te Luk 18:31-33)

17 Ana Yesus ende egli Jerusalem kamun enagledi pindre, ye disaipelma wagle 12 i-pere ende ana uglmange ere yegl ditongwa, 18 “Piryo, nono ende yenda Jerusalem kamun enamga. Ana Yomba Wam tekoglo pris kande ya te lo beke teingwa yomba meglmara endimbi, ana ye indre ka-tange te sigoraglme dinaglkwa. 19 Ana ye ipi Yomba Bina meglmara tembi, ye bakaglte, kumba wip
20:19Kumba wip i yegl: Kan kumba akiemara endi pangwa punduwomugl kau nangiye tonguma singwa i ana yomba si-si erikwa.
si ipi endi-prak mina sinaglkwa. Ba ye ande enge suwota mina andigl ukor enambuka!”

Jems ya Jon mane krapoglkwa

(Mak 10:35-45)

20 Ana okuwo Sebedi embiye ye wam suwo bogl Yesus moglmara undre ye goglko bondugl tendre, ana taragl wakai ta norambedi krapogl tongwa.

21 Ana Yesus ambu i ditongwa, “Ene sragl taragl inagledi pitne?”

Ana ambu i di ikine ende tongwa, “Ene digidi naro, ene king moratnga enge na wana suwo, ta ene ongun wokra amedi moran, ta ene ongun kondakra amedi moran erambrika.”

22 Ba Yesus di ikine ende tongwa, “Ene taragl ta pre na krapeglkwa, i ene ta pirpogl sikrikwa. Na geu nigl mingi neimbo ene ama pra ninambro?”

Ye di ikine endimbrika, “No ninambuglka pra kuno orkwa.”

23 Yesus yegl ditongwa, “Ene kaima na nigl mingina i ninambrika. Ba na onguna wokra mo kondakra amedi morambre dinaglka paikrukwa. Angai dumo suwo i Nina erekuno ere yomba tekondungwa yongwa.”

24 Ana disaipelma 10 ye ka i pirkwa enge, ye deno kumbruko angigle angigle suwo i ka-tengwa. 25 Ba Yesus prapra aglendi makai sindre ana dungwa, “Ene kanigwa, Yomba Bina kingno kande mogl-mitna ende yombano teingwa. Te king kongunmo yomba kande ye yombano no kanno pinande eraglmedi yombuglo kaima teingwa. 26 Ene mina mambuno yegl paikrambuka. Ene meglmara suwarata ye kande eragledi piran, ana ye ene nitno konguno yomba morambuka. 27 Ana ene mina suwarata mogl gumamugl endinagledi piran kade, ana ye ene nigl konguno yoko eretenambuka. 28 Yeglmere, Yomba Wam ye yomba akepledi naraglmedi pre ta ukrukwa. Ye yomba merkinde akepledi tendre, ana kor wanmoglkwa i kindekondo yomba merkinde topo ere i-ikine endinagledi pre ungwa.”

Yesus yagl suwo ongumutno kin yongwa ake pinedungwa

(Mak 10:46-52 te Luk 18:35-43)

29 Yesus disaipelma bogl Jeriko dumo kande kindekondo endeingo ana yomba merkinde omara eingwa. 30 Ana yagl suwo ongumutno kin yongwa konbauna bina amedi mogl Yesus ende wongo pirtre, ana ye mambuno bogl agle binan bogl dimbrika, “Yaglkande, Devit Wam! Ene no mitno goglo.”

31 Yomba merkinde ka tendre kiendi mogltro dingwa, ba ye kaglkane binan bogl kaima imbrika, “Yaglkande, Devit Wam, ene no mitno goglo!”

32 Ana Yesus andigl mogl yaglmo suwo i aglendi krapogl tongwa, “Na ene sragl eretenaglka pre munduno pango dimbre?”

33 Ye ditembrika, “Yaglkande, no ongumutno ake pinedi noratnedi pre munduno pangwa.”

34 Ana Yesus mitno gogl tendre, ye ongumutno suwo-akiye akungo tambre kaima ongumutno pinedungo kandre, ana ye Yesus omara mokomugl embrika.

Copyright information for `KUE