Romans 11

Israel yomba epigl tau God mitno goglkwa

Ipre na ka kra yegl poglka: God ye yene yombama simenda endumo mo? Kaima tamanga! Na ama Israel yomba mogl, te Abraham gawamo ta moglka, te Bensamin yungumo ombuno mina ta moglka. God yene yombama komnaiye pirpogl sungwa pre simenda endekrukwa, kamambuno pepa mina okuna Elaija kamo boglo kiglko pangwa i ene pirkrimo? Ye kamange ere God tendre ana Israel yomba ka-tange tongwa, “Yaglkande, ye ene propetnen wagle sigogltre te altanen siderwagl erikwa. Ana na suwara kaima yoko moglko ye ama na sigoramnedi erikwa.”
11:31 King 19:10,14
Ba God ka sraglwe di ikine ende Elaija tome? Ye yegl ditongwa, “Yomba 7,000 ye god kimbi Bal goglkuno bondugl tekrikwa na nana akegidi moglka.”
11:41 King 19:18
Enge erme ama kuno yegl keunde, yomba epigl ikine meglkwa. I God yene wakaimo mina yomba i pinde yungwa. God i yene wakaimo mina yomba pinde yungwa, ba yomba kongun kanekane erikwa ipre ta pinde ikrukwa. Yomba kongun erikwa ipre pinde yuma ana God wakaimo iwe mongomo kaima ta paikruko.

Ipre nono sraglwe dinamune? Israel yomba ye God mambunomo inapre doko wanmeglkwa i kan ikrikwa. Ba God pinde yungwa yomba i keunde kan ingwa. Yomba tau ye nomano gigle dungwa, i kamambuno mina ka yegl muno beglko pangwa:

“God ere-endungo ye
poglodi pirkwa nomano i
paikrukwa, te ongumutno
akekuglko kankrikwa, te
kinano akegi dungo ka
pirkrikwa. Ye yegl ere
mogl-wingo, erme ama eremeglkwa.”
11:8Lo 29:4; Aisaia 29:10

Te Devit ama ka yegl dungwa:

“Ye kaiya mokna ninaglkwa i
kitn mereyegl nunguno mina
akenambuka. Te ye yange
maugl mina dua-kambu
guange atne simere yegl topo kinde inaglkwa.
10 Te ye ongumutno akemim
eran kanpogl sikrimbi te
mokono aimande ake mawa
sinan aimande paimorambuka.”
11:10Buk Song 69:22,23

God ye Yomba Bina ere yungwa

11 Yeglpre na aglke krapoglka: Israel yomba yange singwa mambuno i mina ye wu kinde pi kondimo? Kaima tamanga. Ye God mokono teingwa, ipre God Yomba Bina ere-yungwa. Ye yegl orkwa i Israel yomba kandre, ana Yomba Bina ere yungwa ipre ye bumbuno gogl ana munduwo kinde piraglmedi pre orkwa. 12 Israel yomba God mokono teingwa ipre ana God eremogl makandle yomba prapra akeple pond ditongwa. Te God mambunomo wakai ye kinde kondingwa pre ana God mambuno wakai kaima ere Yomba Bina tongwa. Yeglpre Israel yomba prapra ende ikine God mina wimbi, nono pirkan ounga God mambuno wakai kaima ere yomba epigl prapra tenambuka.

13 Erme ene Yomba Bina na ka ditenaglka. Na ene meglmara pukamugl kongun eraglka pre God diendungwa. Na ene mina kongun erika ipre gun kaima yeinga. 14 Na kongun yegl erimbo nana yombanma Israel wagle poglodi pirtre ene God bogl meglkwa ipre bumbuno gogl ana munduno kinde piraglkwa ana ye mina yomba tau nana ere-inaglka. 15 Kaima, God eremogl Israel yomba moko tendre, makandle yomba prapra ere igo ana ye God bogl nomano suwara yeingwa. Yeglpre God eremogl Israel yomba aglke i-ikine endinan, nono kanamga yomba gogl maugl mina paingwa mereyegl ye aglke ukor eingwa. 16 Ana bret komnaiye gagl God ofa tengwa i ye taraglmo eran, ana wit ikine yoko yongwa i ombugl ye taraglmo orkwa. Te endi duglo i prapra God taraglmo panan ana endimo yongagle prapra ye taraglmo orkwa.

17 Ana God, endi olip kaima yongagle tau akepaka diende pandigl ana ene endi olip are yongagle mereyegl meglko ye ene indre ana olip kaima mina si yaglko wakai meglkwa. Ana endi olip kaima yongagle tau duglo kaima mina nuglo imere yegl ene ama kuno yegl indre giglendi meglkwa. 18 Yeglpre endi olip kaima yongagle ipre ene pir suglbai bogl ene dembino sikriyo. Ene yegl eraglim dagl, pirdime diyo: Ene olip kaima duglomo ta siriye sitekrikwa, ba ye duglomo i ene siriye sitongwa. 19 Ba ene yegl dinaglkwa: “Ye yongagle pakadi endungwa i na dumona ereyei narko ana na wu giu diga.” 20 I ka kaima; ye pirngi dikrikwa pre God akepaka diendungwa, te ene pirngi dingwa pre dumono mina andigl giglendi meglkwa. I pre enene nangino dembiye sikre kundugl pir wanmoraglmiwo. 21 Juda yomba endi yongagle kaima mereyegl meglkwa, ba God kuko yeikrukwa. Kuno yeglmere ene ama kuko yeikrambuka.

22 Ipre God argan ere ene tendre ka giglendi dungwa i kanpogl siyo, God mambunomo i kinde kondingwa yomba ye ka giglendi ditongwa. Ba ene argan eretongwa i mina aimande moraglkwa. Te ene i mina aimande ta moglkrimbi ene ama akepakadi endinambuka. 23 Ana yongagle tau God akepakadi endungwa ikra ye pirngi dimbi ana ye okuna paimara dumono i mina aglkekor pandigl ikine endinambuka kuno orkwa. 24 Ene okuna endi olip are pereta yongagle meglkwa, ba God ene ake pakadi i-pere ende ana endi olip kaima yongagle pakadi endumara dumomugl i ene aine panduglkwa. Te endimo i ene endinen kaima tamanga. Ipre God eremogl endimo olip kaima yongagle ake pakadi endungo yomara i aglke pandigl ikine endimo mina endinambuka kuno kaima orkwa.

God ye yomba kindaginde mitno goglkwa

25 Angrima wagle, ka ta teke pangwa, i ene pir aglau eredinaglmiwo na ditenaglka. Ene aglau eran no pirpogl sumga yomba mounedi pirdinaglmiwa: Israel yomba tau nomano gigle dungwa i bange sungunagle keunde paimoran, ana enge igle Yomba Bina sramuna ende suna unaglmedi God prumere i suna wu kondimbi ana Israel yomba nomano gigle dungwa ikra pradundinambuka. 26 Mambuno i mina God ye Israel yomba prapra ere-inambuka, i kamambuno pepa mina muno yegl beglko pangwa:

“Nono ere-inambuka yagle
Saion kamun ende menda
unambuka, ana Jekop epiglma
wagle geke beglkwa i ye koko ende kondinambuka.
27 Enge igle na kontrak yegl
ye bogl eraglka, te ye
tandaglmeno prapra koko ende kondinaglka.”
11:27Aisaia 59:20,21; 27:9

28 Kamambuno wakai dingo Israel yomba sendingwa mambuno ikra ene akeple dungo ana ye God yaglkumbamo meglkwa. Ba God komnaiye kana Juda yomba pinde yungwa, i ye kowano awano mina God munduwo pango digi dungwa ipre yegl orkwa. 29 Kaima. God ye yomba pinde indre ana taragl wakai yoko tongwa, ipre okuwo ye nomane suwo yei ere ta endekrambuka. 30 Ene okuna God kamo sendingwa, ba erme Israel yomba ka sendingwa mambuno i mina ene Yomba Bina God miriyemo ingwa. 31 Kuno yegl keunde, Israel wagle ye erme ama ka sende wanmeglkwa, ba God miriyemo ene imere yegl ye ama inaglkwa. 32 Yomba kindaginde God kamo sendingwa pre sikane sungo ka sendingwa mambuno i kanemo paingwa. Ye yegl orkwa i yomba prapra miriyemo tena pre orkwa.

Nono God dembiye sitenamuniwo

33 Aya! God nomanemo wakai ya pirpogl sungwa i pond kaima pangwa.

Te mundi nigl mur-gar yomere
yegl pangwa. Ye nomanemo
mina prukwa i yomba ta
mambunomo doko pirkan
erambuka kuno erekrukwa!
Te ye mambunomo i nono
prapra duglo boramga kuno erekrukwa!
34 Kamambuno pepa mina ka
yegl beglko pangwa: “Yagl-
kande nomane mina ka
prukwa i yomba ira pirpogl
sume? Mo yomba ira God
taragl yegl ero dinambuka kuno orme?”
11:34Aisaia 40:13

35 Te, “Yomba ira okuna
taragl God tongwa pre ana
God erme topo te ikine endinambe?”
11:35Jop 41:11

36 Sraglpre, taragl prapra i
ye ere yongwa, te taragl
prapra ye mem mambuno
moglkwa, te taragl prapra ye
nemyagl moglkwa. Ye kangiye
kande engenge dembiye sitenamga! I kaima.
Copyright information for `KUE