Romans 4

God eremogl Abraham yomba du-wakai moglme dungwa

Abraham ye nono yomba mounere kuno yegl mogl te kowano awano moglkwa. Nono ye okuna sragl mambuno orme dinamune? Abraham kongun wakai ormara i mina wu du-wakai enan ana i pra yene kangiye ake mitna endinambuka. Ba God ongumuglo mina ye mambuno ormara i ta wu du-yene pikrukwa. Kamambuno pepa mina okuna ka yegl beglko pangwa, “Abraham, ye God wedi pirngi dungo ana God, ye yomba du-yene kaima moglme dungwa.”
4:3Stat 15:6


Yomba kongun ertre topo ingwa i ye topomo yoko ikrukwa, tamanga. Ye kongun ormara ipre topo ingwa. I ye kongun erimara ipre topo ingwa. Ba yomba ta Neno Kande ongumuglo mina ye wu du-wakai enagledi piran, ye sragl erambe? Ye mambuno wakai kanekane erimbo ana tandaglmena dundinambedi erekrambuka, tamanga. Ye yegl pirambuka: God suwara eremogl tandaglmena koko ende yomba du-yene we dinambedi pre pirngi dinan, ana God pra ye pirngi dumara i yomba du-yene we dinambuka. Ana yomba kongun wakai erikwa mo erekrikwa, ba God ongumuglo mina ye wu du-yene eingwa. Ana yombamo i gun pond yenaglimedi pre Devit ama dungwa. Mambuno ipre Devit yegl dungwa:

“Yomba prapra tandagl-
meno i God koko ende
tendre, te aglauno ake bre
eretongwa, yomba i God eran gun yenaglkwa.
Te yomba ta tandaglme
orkwa ipre Yaglkande God ta
pir moglkrukwa, ana ipre
yombamo i ombugl God eran ye gun yenaglkwa.”
4:8Buk Song 32:1,2

Yomba gun yeimeglkwa i nangino punduwo bogl endingwa yomba ye keme gun yeimo, mo yomba nangino punduwo bogl endekrikwa ye ama akiye gun yeme? Nono ka yegl di wanmounga: “Abraham ye pirngi dumara ipre God eremogl ye du-yene moglme dungwa.” 10 Ana Abraham ye srambre ere moglko, God ye pir tongo du-yene moglme? Ye nangiye punduwo bogl ende moglkwa enge, mo ye bogl endekrukwa enge yegl orume? Tamangra, ye bogl endekre moglkwa enge yegl orkwa. 11 Abraham okuna kana nangiye punduwo bogl endekrukwa enge, ye God wedi pirngi dungo, ana God ye yomba du-yene moglme dungwa. Ye du-yene moglkwa ipre God si yei ye nangiye punduwo boglmara igle wu pene ongwa. Yeglpre yomba tau nangino punduwo bogl endekrikwa, ipre ye yagl awano Abraham moglko, ba ye God wedi pirngi dingwa i mina ana God ye yomba du-yene we dungwa. 12 Te ye ama yomba tau nangino punduwo bogl endingwa i ye yagl awano moglkwa. Ye nangino punduwo bogl ende ana Abraham ormere duglo bogl pirngi dingwa. Nono yagl awano i Abraham okuna kana nangiye punduwo bogl endekre pirngi dumere yegl ye erikwa.

God ka dem dipanduglkwa i pirngi dingwa yomba pre dungwa

13 Abraham ya nangiglma gawama bogl lo ka pinande erikwa ipre God dumo makan koglkoglo inaglmedi ka dipandigl ta ditekrukwa, tamanga. Ba Abraham pirngi dungo ana eremogl ye yomba du-yene moglme God dindre taragl yegl eretenagledi pre ka giglendi dipanduglkwa. 14 Yomba lo ka mina duglo bogl wanmeglkwa, ye taragl ikra inaglkwa panan, ana pirngi dingwa mambuno i wu yoko enan, te ka giglendi diendungo pangwa i mongomo paikrambuka. 15 Lo ka pangwa i yomba sendingo ana God dem kumbrukwa unongugl ongwa, te lo ta paikruma dagl, nono yomba i lo ka sendime ta dikungo.

16 Ipre Abraham ya nangiglma gawama okuwo plau dinaglkwa ipre God wakaimo mina taragl yoko inaglkwa pre ka giglendi i dipanduglkwa. God taragl tenagle dungwa i yomba inamunedi pirmbi, ye God wedi pirngi dinaglkwa. Taragl tena dungwa i yomba lo ka pinande erikwa i keunde ta ikraglkwa, tamanga. Yomba prapra Abraham pirngi dumere yegl ye pirngi dimbi ye ombugl inaglkwa. Abraham, ye nono prapra yagl awano moglkwa. 17 Kamambuno muno yegl beglko pangwa: “Na, eremogl ene yomba epigl merkinde neno moratnga pre i-nongugl endiga.”
4:17Stat 17:5
Abraham, ye nono neno moglkwa, te ye God wedi pirngi dungwa. God ye yomba geglkwa ikor endungwa, te ye agle dungo ana taragl paikrikwa wu plaudi paingwa Godmo i Abraham pirngi dungwa.
4:17Grik kanno mina ka i ta dipene endekrukwa, yomba tau ka i yegl pamedi pirkwa, “God ongumuglo mina nono yagl awano Abraham moglmedi pirkwa.”


18 God taragl eragle dungwa ikra konbaunamo Abraham kanpogl sikrukwa, ba ye kaima pirngidi kuie ere moglkwa. Yegl ere “Ye yomba epigl merkinde yagl awano moglkwa.”
4:18Stat 15:5
19 Abraham buglayungu 100 mereyegl nongo ana ye nangiye yono yongwa i prukwa, te Sara ama kindagl kaima yongwa. Ba Abraham pirngimo giglekui dungwa. 20 God ka giglendi dipandigl tongwa ikra Abraham nomano suwo yeikrukwa, te pirngimo gugl sikrukwa, tamanga. Ye pirngimo gigle dungwa ikra God dembiye sitongwa. 21 Te ye yegl pirkan orkwa: “God okuna ka giglendi dipanduglkwa ikra pra mongomo i-pene endinambuka.” 22 Abraham pirngi dungwa mambuno i mina “God eremogl ye yomba du-yene we dungwa.”
4:22Stat 15:6
23 Kamambuno pepa mina muno yegl beglko pangwa: “Abraham yomba du-yene moglme dungwa.” Ka i Abraham suwara pre ta dikrukwa, tamanga. 24 Nono akiye pre ka i muno beglko pangwa. Ana nono Yaglkandeno Yesus Krais goglko ana God ikor endungwa ipre nono pirngi dumga. Yeglpre God nono pirngi dumara i ama pirtre yomba du-yene we dinambuka. 25 Yesus nono tandaglmeno koko endinambuka pre God kanwinge orko sigeglkwa ungwa. Ana Yesus goglko God aglke ye ikor endumara i mina ye nono yomba du-wakai we dinambuka, pre yegl orkwa.

Copyright information for `KUE