James 5

Monir zeirurumanañariz ñetiv

Met ari monir zeirurumanañari hatevetei. Rotap horï povor kao aritï kakamavonañ ou ravapanez tah, povoz arimauz zakep tat ñaihetivonañ iñ hahot hezei. Met arim monir zeirurum bat hezatü zañ tovai samah, ma arim dimir giv tinatü ahoam biamegin hezaek, tibihol men elamah. Met God ñevok evizat dari an etapanezao totoi ravamah, oñ ari kut tat het arim moniñir nonair naitü am batogü manohot hez. Hatevetei, golivor silvao batogü manameg-poñ girgir reamahaek, girgir reet hez-poñihö arim hepekez horiv ba ou batapanen itiñadek ari ñadat horï ravepek. Met paru arim gogot tamahari moreg metat parum zumao ari naman tamegin, pori honoñai tat hezan God mod mapori ritou metat hez-pop parum iñ hamah-povon hatevetet hodad ravat hakezag etei. Ma paru aban tinari ari hañiv etapanez nonor bon pori, ari horï metat ñevok biameg, ma nari menameg. Rotap, met bolohol gipiz manamegin haleñai tamahavoz zut ari ev hamarah het arim zaitivok sohot arimauz heriñik tin metat gipiz muzetü novai dimir giv tinatü tohot ari biñ ravat hez. Oñ bolohol haleñai tamahan uramegivoz zut God tokat hañiv etat kakamao anat bahorï avatapan.

Darim Amip erapanez etevai sook

Nem bosir sau ravat hezari hatevetei. Met dari bitü adasik ñedeamegin hezan utar pelamahan ñekeñ berevamahan nonos urovai sohot tokat gipiz tinatü rapat utap tapanen bat dari nookaz hat het etevai samegivoz zut darim Amip tokat maot erapanez ari ñai bizat het etehot hezei. Rotap pi darim Amip maot erapanezao totoi ravah, povoz pim ñetiv arim loporizaroh bizat badae batohot kez tat tovai sohozei. Nem bosir sau, pi totoi erat dari ñevok evizapanez tahaek, ganö pi hañ horiv etapan hezavoz ari nae nari ñetï horiv haotunei.

10 Nem bosir sau, met batam propet abanari het toohavoz homei. Met pori darim Amipuz abatavonañ ñetiv haohan añarab modarihö bahorï metooh. Toohan paru hañiv namet, oñ paru am tinam sooh-poriz epat hameg, “Met modariz bahorï metoohan rez kek tat tinam tovai emoohari petev biñ ravat hez.” Pot parumaz hameg. Met parum pot tovai emooh-povoz zut ari hodadevonañ tinam het taput tovai sohozei. Met aban nap pim abatao Zop popuz het tovai sooh-ñetiv ari hat haveteg. Met honoñai povor kao piitï ou ravoohan pi am rez kek tat tovai emoohan, God etet masak metat maot batin mavatah-pov ari hodad. Met rotap God pi masakavonañ zakep tat tin etamah, pot haok.

Dari ñetï rotapuv haokaz ñetiv

12 Nem bosir sau, ñetï ahö nao añoman hatevetei. Met ni nap modarin ñetï nao mañat paru nim ñetï pov barotap batapanez homet epat haotun, “Godiz taevavok rotapuvoam ne ev arin añamoh.” Ma, “Tuarih ne rotapuvoam ev hamoh,” pot haotun. Povoz ganö ni ev menohovoz zut nao haken God hañ horiv netapan hezavoz ni nao tekez homekë, povoz nim modarin, “Ne rotap tomazao ev hamoh,” pot mañ, ma ni nao natotuz, povoz parun, “Evo, ne natotü,” pot mañekë.

Mañ haovai sookaz ñetiv

13 Met ni nap niitï honoñai nao ou ravapanen, honoñai povoz homet mañ hahoz. Ma ni mod nap ni tin hekez nao niitï ou ravapan, povoz Godiz biñ ravat pim abatavonañ daañ haovai sohoz. 14 Met ni nap lamao tekë, povoz añarab Iesuz togutaz koravoriz asiv meeken sat mañapanen emapanepuh, Iesuz abatao haovai ueriv nim herisik ur neelat God batin navatapanez mañap. 15 Met paru Godiz tin homeo badae batat mañapan, povoz God ni batin navatapan. Ma ni horï navonañ hekë, povoz pi pov baolat betepan. 16 Povoz arim horï tepekezavoz ba iz batotunei, oñ nae nap mañohozei. Tat nae nap meñizat Godin tin hepekez mañ mañohopeken lamao bepekezarah batin avatohopan. Met aban nap Godinañ tin opepeam sohopanez pop mañ haovai sohopanen pim hahopanez pov kez ravat hepanen God hatevetet meñizohopan. 17 Met batam Godiz propet aban nap Elaiza pi darim zut aban nenap het utar napelotuz Godin ahoam mañ mañoohan hatevetet hahan krismasañ 3 met modavoz ñonihol 6 utar napel het git kezao ravat heh. 18 Tahan maot utar pelapanez Godin mañ mañahan utar pelahan avañik gipiz maot tin tah.

Darim modap bat em batakazat ev

19 Nem bosir sau, arihanañ nap ñetï rotapuv baval hat tovai sohopanezaek, maot kos rez manat non horioroh sohopanen ni tin sookezapuhö, Pi horiek sapan hez, pot homet maot Godiz ñetiv mañat non tinaorotï mañaireken maot sohopanezaek, God pim horï tohopanez poñ baol betepanen pi horiek nasotü, oñ Godizap ravat hepanez maot bavatekë.

(Zemisiz ñetiv menahat nen ev.)
Copyright information for `KUP