Hebrews 10

Imbihumbwa pe angu'omwe handaro sumbu ti kapwa sumbu ti hinde rani rumbwe'i kumbwa

Ka Moses kaisiro Gotri lo mwanji, waya sukwano sumbu mwe naha tini wu heini wu sirinani wu wondau. Woro mwe naha mina, nimba yepero. Moses kaisiro Gotri lo mwanji ete sawero, ka angu'omwe hinga tumbwa ele asama hinga sa ete handa. Woroti ele himiyama hurahama o angu'omwe hinga ra ra lotu wo aka tokwe tawa kapwa sumbu wuhi funda ete rani rumbwewa hima ako naha hinde wu sira kumbwa. E, Moses kaisiro Gotri lo mwanji wunu okulawa ako naha wu sirapo, apa angu'omwe Gotri ni hinde wu ai hakoro ambwa. E, kale lotu wo ki tandau hima le angu'omwe numbo funda naha wu hani ako naha wu sirapo, apa wui sembe tiki kapwa sumbu wuhi hinde wu ai hambwakoro ambwa. O keke ele asama hinga, ka angu'omwe wu woni wu hakoni kapwa sumbu wuhi wu ai hambwau. Hinde wowani, kale bulumakau hura fi ga, e, meme fi ga wui kapwa sumbu hinga tinda norukweni apa hinde rumbwe'i kumbwa.

Woro o keke Kurais do nuwe ki takoni ete ri sawe,

“Mini omwe ti yesini angu'omwe hinga handau sumbu ti mi diyahandau. Woro mini hima tape foti o mi otokunasinda, hima minde hinga a sira kinani.
Kale angu'omwe hi tiki tinda tusini handau sumbu ti, e, kapwa sumbu keke angu'omwe ba fo ba fo handau sumbu ti mini mi diyaha.
O keke apa ka hinga a sawenda: ‘Gotri, ma ani hei, do ki a dau ti. Ka imbihumbwa mi chengi ki ani ni sawero hinga mi okokona tini a sirina kinani a tahiro.” ’
Moses kaisiro Gotri lo mwanji ele angu'omwe ni ha kinani sawero ti, Jisas metengei sawero bomo fo ka hinga, “Mini omwe ti yesini o angu'omwe ki ba fo ba fo sumbu wosindau ti mi diyahandau. Mini kale angu'omwe hinga hi tiki tinda ete tundau sumbu ti, e, kapwa sumbu keke angu'omwe handau sumbu ti mi diyahandau.” Wosinumbwa gumwa ki ka hinga ri ai sawe, “Ma ani hei, do ki a dau ti. Ani mi okokona tunumbwa a sirina ki a tahiro.” Ele mwanji ri sawekoni sumbu hukwe ri dukuni rumbwe'isini gumwa ki tandau sumbu ako tini ya ri esinambu. 10 Jisas Kurais rini Gotri okokona tunumbwa ri sirinani rinjenga ri tape tini angu'omwe hinga numbo funda naha ri haro. O hinga ri wosiro kekembwa nunu apa Gotri miyaningisopo ki hima kipe naha ya nu sirasinda.

Kurais hima tape angu'omwe hinga haro kekembwa apa kapwa sumbu rani rumbwe'ino

11 Kale puris hima wu etisini tau wuhi ti ele gisi hinga wu randau. Wondani angu'omwe tumbwa numbo miyafo naha ete wu handau. Woro kale angu'omwe hinga hima i kapwa sumbu ti hinde apa rani rumbwe'i kumbwa. 12 Woro Kurais rini nui kapwa sumbu keke ri tape ti angu'omwe hinga numbo funda naha ri haro. O sumbu hinga to ete da ete dano. O hinga ri wosini, apa Gotri tapa mama tokwe ya ri lininda. 13 Wosini Gotri Jisas ni omwemendindau hima leni ri seke tako tokwe ri oweno gisi tini ya ri nikisinda. 14 Rini ri hima tape ti angu'omwe hinga numbo funda naha ri haro keke ele himiyama hurahama ako naha siraro le wunu ri ai okulawani kipe naha tumbwa ya ete wu da.

15 Gotri Himamwale kipe okwe o mwanji ni okulani ka hinga nunu sawero:

16 “Apukolaka ete sawero, ‘Do gisi hukwe humbusiwa pwe, ichai Isurel himako ga mwanji ako ti nu bwe inji.
O nu injino mwanji ako mwe ti ka hinga: Ai lo mwanji hinga wui inaka tiki ani owesini, wui mwahapa ki a kaisino.” ’
17 Wosini mwanji fwele ka hinga ri ai sawe: “Apa kapwa sumbu wuhi ga wui sawesiya'ai sumbu ga ele ni hinde ani ai hambwa kumbwa.” 18 Gotri ele kapwa sumbu hinga rani ri rumbwe'iro ti nawa apa kapwa sumbu keke angu'omwe fo ai ha hinga.

Nunu sembe mwe naha ma nu hasini nu ini Gotri ni nu takai

19 O hinga keke, ai apwai hima, hinde apa nu aki kumbwa, Jisas ri fi tukumbwa ka Gotri Aka Tipa Kipe Naha Naha ki nu raruno. 20 Nunu o himamwale dau numbo ako tini nu sirinani nu ino. Hinde wowani, Jisas rinjenga ka aka tipa ki yechikinasindau nika'ari laka ri lefehesini numbo ako ti ri namburo. Nika'ari mwe ti, ri tape tini yepero. 21 O keke, nunu Gotri himache leni aulini dau puris hima Apukolaka fori o ya da. 22 Rindo ri fi ti nui sembe we ki dawehenasiwani nui sembe ti ri yokoni imbihumbwa pe nomo ete nu randaro ti, ri rani rumbwe'isini nui tape ti ri fwa halaya naha tiki nunu ri yokoro. O hinga keke apa ele inaka ki sukwandau nimba gambo sumbu hinga nu hanja'aisini sembe nuhi ti Gotri numbwa nu hasini rini tambwa takaini ma nu i. 23 Nunu sembe nu haro sumbu kipe naha tini amwei nu bwandani Gotri nunu hano mwa'ambwe kipe tini ma nu toronambusini nu nikisinda. Apa nu akini lembeni kei. Nu hambwandau, Gotri sawero sumbu hinga ti mwe naha o ya ri wosikonda. 24 Nunu nui hiparakambwe le keke ma nu hambwandani wui sembe ti nu yewa ele hima keke woni ana'okulandau sumbu kipe sa wu wo. 25 Apa ele hiparakambwe lenga funda nu wauni nu litino sumbu ti nu hanja'ai hinga, hima fwele wosindau hinga, mina. Kunu ku hambwandau, Kurais tano gisi ti takaihiro. O keke nui hiparakambwe lenga kwambu ki ma nu etisini nu ana'okulanda.

Gotri Che ni gumwa apa nu si kei

26 E, Kurais ri mwanji mwe naha ti nu torosini dani ini nui okokona tini nu ai torosini kapwa sumbu ni nu hambwasini ete nu wondawa o kapwa sumbu keke angu'omwe anandi foti apa hinde nu ai ha kumbwa. 27 Mina. Apa aki omwesika laka nu akindani nunu kotimwono gisi tunumbwa nu nikisindano. Gotri ni sawesiya'airo hima le usungwaha da nambwe hi ki wu raiwa wunu humbuno. 28 Nunu nu hambwandau, hima fori Moses kaisiro lo mwanji ni ri sawesiya'aiwa hima fisi'i namili ri woro sumbu ni wu heini bwawa apa rini keke hinde wu wo kumbwa, mina. Ori hima wu yeni wu sino. 29 Woroti kunu ka Gotri Che ni gumwa siro hima fori hinde hinga ku hambwandau? Ori hima rini nomo omwesika naha ti ri rakondau ti, Moses kaisiro lo mwanji ni sawesiya'airo imbihumbwa pe hima le raro nomo ni dikindau. Hinde wowani, Kurais fi mwe ti imbihumbwa Gotri mwanji injiro tini sirinani dawehenaro, woro fi o to ori hima ni yokowani ako naha ri siraro. Wosiwani ori hima ri woro sumbu ti, rini keke dawehenaro Kurais fi ni kapwa mwa'ambwe naha ri nasini hima keke woni okulandau Gotri Himamwale kipe tini walambe sumbu naha ri wosiro. 30 Nunu ka mwanji hinga ni sawero hima ri nu hambwandau, “Kapwa sumbu wasa ai hano sumbu ti ai tau fo. Anjenga sumbu wasa ani ai hakonda.” Wosini gamwe tinga ri ai sawe, “Apukolaka tombwa ele ri himiyama hurahama koti wuhi torono gisi kumbwa wunu ri kilikonda.” 31 E, himamwale ga dau Gotri ri tapa ki nunu toroni kapwa sumbu wasa nunu ri hano ti, oti aki omwesika naha nu akikondau.

Nunu sembe ha sumbu ti kwambu tiki ma nu eti

32 Woroti kunu imbihumbwa metengei naha Gotri kunu okulasiwani kui sembe ti hi okundau hinga siraro tini ma ku ai hambwa. Ka gisi ki amwaka omwesika naha ti ku andaro ti, o sumbu ni ku diki kinani tau kwambu naha ku wondaro. Wondani kunu kwambu tiki ete ku enindaro. 33 E, gisi fweleki himiyama hurahama lei miyaningisopo tiki kunu esisini kapwa mwanji ti kunu sawendawani nomo ti wui mwakambe ki ku randaro. E, gisi fweleki kale nomo hinga randau hima lenga funda ku etisini nomo funda ku randaro. 34 Wondani kalapus tiki daro hima le keke ku wondani, hima fwele kui mwa'ambwe ti wu ra'aindawani kunu ya nimba ku eripe'aripenda. O kui mwa'ambwe keke mwanji fo ku bwa nambwe. Hinde wowani, kunu nuwe pe mwa'ambwe ni dikindau ete da ete da mwa'ambwe kuhi ku hambwasini ku toro ki ete ku nikisindau.

35 O keke kunu sembe ha sumbu kuhi kwambu ki ku haro ti, hanja'ai kei, mina. Hinde wowani, o kui sembe ha sumbu keke Gotri sumbu wasa kipe naha o kunu hakonda. 36 Kunu kwambu ki ma ku etisini Gotri okokona tunumbwa ma ku sirinanda. Wowambwa Gotri imbihumbwa mwanji injiro ele mwa'ambwe o ku torokonda. 37 O mwe naha. Gotri mwanji ka hinga sawe,

“Gisi huwe laka hinde ri da kumbwa, kamindache naha ori hima ta kinani sawero ti, o takonda. Hinde apa ri anayiti kumbwa.
38 E, sumbu kipe ni sirinandau ai hima ri, sembe ti ani ni ri hasini norukweni ete ri ichi'uchandano. E, ri akini ri lembeniwa sembe ahi ti hinde rini keke a wo kumbwa.”
39 Woro nunu nu akini nu ai lembeninda nambwe. O keke walambe hinde nunu i kumbwa. Mina. Nunu sembe kwambu tiki nu hasini himamwale ako ni nu torosindau.

Copyright information for `KWJ