James 5

Ya mwa'ambwe chele hima leni autangindau

Apa kunu ya mwa'ambwe chele hima leni kunu a sawekondau. Ichai kunu ki sukwano nomo laka ni ku hambwasini ichaka omwesika laka ki ma ku ichaka. Ele mwa'ambwe kuhi hinga tinda kapwaworo. Wondani ele nika'ari kuhi eke ti sekutosiwani tinda kapwaworo. Gol silifa kuhi ti tinda se yiro. Do yiro se to kapwa sumbu kuhi ni amwei woni kunu sawendani hima tape kuhi ti tinda a a iwa ya humbukonda, hi ti tikisapu leni tusiwani u uni humbundau hinga. Kunu ya mwa'ambwe miyafo ku wauro ti Gotri mwanji bwano gisi jipe takaindawani ku wauro. Ma norukweni ku mendi. Kui rupwa ki ahirahi eindau tau raro tau ra himache leni tau wu raro keke ya ti wunu ku ha nambwe. O keke wunu amwaka wu mendini au laka wu gindau. Wondawani hewen kipe ele mwa'ambwe ni aulindau Apukolaka Gotri o ata ni ri mendiro. Gisi gisi kunu do nuwe ki ku dani mwa'ambwe kipe numbwa ku torondani ku eripe'aripendau. Wondani fe hinga ahirahi miyafo ku andani tape kuhi ti kunu hehenandau. O sumbu hinga ti kunu yeni sino gisi jipe takai tandawani ku otokunandau hinga. Kunu hima kipe naha leni nindumwasari wunu ku kotimwosini wunu ku yeni ku siro. Woro wunu ga au wasa kunu wu ye nambwe.

Ele nomo ma nu randani Apukolaka nu nikisi

O hinga keke, ai hiparakambwe le, kunu ele nomo ma ku randani Apukolaka ai tano gisi ti ku nikisinda. Ku hambwandau, yapai chele rupwa ti sembe rihi toronambusini ahirahi kipe rihi mwe wa kinani mwa ga nika ga ri nikisindau. Kunu okwe o hingambwa sembe kuhi ma ku toronambusini ele nomo hinga ma ku randani Apukolaka ni ku nikisinda. Apukolaka ai tano gisi ti takaihiro. O keke sembe kuhi kwambu tiki sa ete da.

Ai hiparakambwe le, kunu apa kui hiparakambwe forini sembe enge ku ani gumwa tokwe rini ku saweholiya kei. Foki Gotri kui sumbu ti o kunu ri kilikonda. Ma ku mendi, koti mendino hima Gotri lengenumbo takai ki kari kwai eninda. 10 Ai hiparakambwe le, kunu imbihumbwa Gotri mwanji ti Apukolaka hi tiki bwarakarandaro hima lei sumbu tini ma ku hambwa. Wunu ni omwemendindau hima le walambe sumbu wunu wu wosindawani ele nomo hinga tinda ete wu randaro. Woro kunu ele wui sumbu hinga numbwa ma ku sirina. 11 Ma ku mendi. Nunu ka hinga nu hambwandau: “Hima le sembe kwambu tiki wu toronambusini ele nomo hinga wu randau ti wunu sa wu eripe.” Kunu Jop ki sukwaro ele simiyanehei sumbu ni ku mendiro. Rini sembe rihi ri toronambusini ele nomo hinga ri randaro. Wosiwanumbwa dani ini Apukolaka rini keke woni sumbu kipe naha ai rini wosiro. Ei, mwe naha nu hambwanda, Apukolaka nunu keke woni gisi gisi sumbu kipe tumbwa nunu wosindau.

Apa mwe naha kari kau nu na hinga

12 Ai hiparakambwe le, metengei naha do sumbu ni ma ku wosi: Apa hewen ko tini, nuwe tini, e, mwa'ambwe fweleni ku uchani mwe naha kari kau ku na kei. “Ei” ku na kinawa “Ei” numbwa ma ku na. Minambwe ku na kinawa “Mina” numbwa ma ku na. Foki mwe naha kari kau ku nawa Gotri apa o sumbu ni o kunu ri silikonda.

Sembe ha hima kipe Gotri ni uchahambwandau sumbu ti kwambu ga dau

13 Kui nindo ki hiparakambwe fori nomo ri randau'u? O hinga nawa Gotri ni sa ri uchahambwa. Kui hiparakambwe fori sembe rihi ti ri eripendau'u? O hinga nawa hukwa ti ri rani Gotri hi tini sa ri rasai. 14 Kui nindo ki hiparakambwe fori hahungo ri mendindau'u? O hinga nawa ori hima sios mekupu hima leni sa ri sawehambwawa wu tani Apukolaka hi tini wu rasaindani lopoche ti hi tiki tusini tape rihi ki wu yehesini Gotri ni wu uchahambwawa sa rini okula. 15 E, Gotri ni sembe mwe naha wu hasini wu uchahambwawa Apukolaka hahungo hima ori ni kipe o rini ai wosikonda. E, kapwa sumbu fo rini ki dawa Apukolaka o kapwa sumbu okwe o ri rani ri humbwekonda. 16 O keke kunu ele kui kapwa sumbu kui hiparakambwe lenga ku anambwani ku anasawefikasini Gotri kipe ai kunu wosi kinani Gotri ni ma ku uchahambwa. Sembe ha hima kipe Gotri ni uchahambwandau sumbu ti kwambu ga dani hima leni kipe naha okulandau. 17 Ilaicha rini nunu hinga hima minde. Woro mwa ye nambwe da kinani Gotri ni kwambu tiki ri uchahambwawani mwa ye nambwe gisi ti asama namili nika ti tapa'angi ini hatachi funda ete ya i. 18 Wowanumbwa Gotri ni ri ai uchahambwawani niri ki mwa ai sikani nuwe ti buchewani ahirahi ti ya ai wosi.

Numbo hukwe ni sirinani iro hima ri ma nu ai rini nu rata

19 Ai hiparakambwe le, e, kui nindo ki hima fori Gotri mwanji mwe ni ri hanja'aisini ri isiwa kunu forito numbo kipe ki ai rini rataro ti nawa 20 ka hinga sa ri hambwa: E, hima fori kapwa sumbu ai wosindau hima forini ri okulani numbo kipe ki ai rini ratawa kapwa sumbu ai wosindaro hima ori himamwale ako ni ai torowa Gotri ele ri wosindaro kapwa sumbu ni ri rani ri humbweno.

Copyright information for `KWJ