John 12

Mariya Jisas seke ki weli kuwa kipe ti owehenaro

Mt 26:6-13; Mk 14:3-9

Wondawani gisi ti tapa'angi hatachi funda iwa Pasofa gisi laka sukwakondawani o gisi ki Jisas Betani ko tokwe ya ri i. Ka ko Jisas Lasaras ni wa we ki rini rasairo ko. Wosiwani rini keke a laka ya wu ekikina. Wosini Mata ahirahi tindawani Lasaras to Jisas ga ahirahi andau hima lenga ya ri lininda. Wondawani Mariya ya laka ki randau botoli ki talesindau weli kuwa kipe, hi ti naruto, ya ti rata. Wosini Jisas seke ki ti dawehenasini ti mwa kopika kumbwa ya ai rini hindi. Wowani o weli kuwa kipe naha ti sukwani aka we o ki ya ete ichi'ucha. Wowani ri himache fori, Jutas Isukariyot, ichai rindo Jisas ni omwemendindau hima lei tapa tenge ki hano, woro rindo ya ri sawe, “Ka weli kuwa kipe nu ra'aini hima foringa ya wungwa nu jipo asama funda tau rani nu torono ya laka hinga nu torou. Wosipo o ya nu ra'aini bwarichape hima leni nu ha to!” O mwanji hinga ri bwaro ti, rini ele bwarichape hima keke ri woni ri sawe nambwe. Mina. Hinde wowani, rini hili ya hima. Rindo ya kowe ti ri aulindaro ti, o ki warondau ya gamweche hili ti ra'aindaro.

Woro Jisas ya sawe, “Ma tini hanja'aisiwa sa da. Ka weli kuwa kipe tihi ti owesiwani daro ti, ai hima tape eini sino gisi keke ti owesiro. Bwarichape hima le kunu ga nilitapwa ambwe ete wu dau. Woro ani kunu ga nilitapwa ambwe hinde a da kumbwa.”

Puris hima laka le Lasaras ni wu yeni si ki mwanji wu injiro.

Ete wondawani Juta hima kupu miyafo wu mendiwani Jisas o ko ki ri dau. Wowani rini tambwa ya wu i. Wunu Jisas numbwa wu hei ki wu i nambwe. Mina. Wunu imbihumbwa Jisas wa we tiki rasairo Lasaras okwe rini wu hei ki wu iro. 10 Wowani ele puris hima laka le Lasaras ni wu yeni si kinani mwanji ti wu bwani ya wu injinga. 11 Hinde wowani, Juta hima kupu miyafo Lasaras ni wu heikoni wui apukolaka le wu andosini Jisas numbwa sembe ti wu handaro keke.

Jisas Jerusalem ko tiki King Apukolaka hinga ri raruro.

Mt 21:1-11; Mk 11:1-11; Lu 19:28-40

12 Wosiwani lindanawani ele himiyama hurahama miyafo ka gisi laka ni wu hei ki tasini dau le wu mendiwani Jisas Jerusalem ko tokwe tanda. 13 Ete wowani naku tongo hinga le wu ra ra wu ini numbo tiki rini heini ya wu ucha:

“Gotri hi tini ma nu rasai.
Apukolaka i hi tiki tandau dori hima i hi tini ma nu rasai.
Isurel lei King Apukolaka ri hi tini ma nu rasai.”
14 Wondawani Jisas, hosi hinga fo, hi ti, dongi, akisai sairo fotini ri wakisini o tenge ki ri rauni ya ri liti. O sumbu hinga sukwaro ti, ka Gotri mwanji sawero hinga sukwaro:

15 “Saiyon ko laka, apa aki kei. King Apukolaka mihi ya tau.
Akisai dongi tenge tiki litisini ori tanda.”
16 Metengei naha ri himache le ka mwanji mu mwe ti wu hambwa nambwe. Dani inumbwa Jisas hewen ko tokwe ri ai rauwanimbwa ya wu hambwa, ka Gotri chengi rini ni sawesiwani kale hima ele sumbu hinga rini ni wu wosiro.

17 Lasaras wa we tiki dawani Jisas rini uchani ai rini rasairo sumbu ni heiro himiyama hurahama to o Jisas wosiro sumbu ni ya wu bwani inda. 18 Himiyama hurahama miyafo o kwambu chele sumbu ri wosiro tini wu mendiro ti keke rini wu hei kinani numbo tokwe ya wu i. 19 Wowani ele Farisi hima wunjenga wu anambwa anambwani ya wu sawe, “Ma hei, tau nuhi ti kipe inda nambwe. Wondawani ele himiyama hurahama hinga tinda rini ni sirinani ihiro.”

Girik pe hima fwele Jisas ni wu hei ki

20 Himiyama hurahama miyafo naha ka gisi laka ki Jerusalem ko tiki Gotri ni wu lotu wo ki wu rauro ti, wui nindo ki Girik pe hima fwele okwe ya wu da. 21 Ele Girik pe hima le Filip tambwa ya wu ta, Filip rini Galili mapwa tokwe dau Besaita ko kipe. Wosini ya rini wu sili, “Hima laka, nunu Jisas ni nu hei ki.” 22 Wowani Filip ini Anduru ni sawe. Wowo findo fi ini Jisas ni ya fi sawe. 23 Wowani Jisas ga mwanji wasa ya sawe, “Hima ri Che dori hi laka torono gisi mwe ti apa sukwahiro.” 24 Mwe naha ki kunu a sawendau. E, witi wapa ti nuwe tiki sikasini hani kupwa'ai nambwe nawa, o tindombwa naha dano. E, ri hani kupwa'aiwa, ri ai sukwani ahirahi mwe miyafo naha ai wano. 25 Hima fori ri himamwale tunumbwa ri enependano ti, himamwale rihi humbuno. E, hima fori doha'a nuwe ki ri himamwale tini ri diyahawa, ori hima hinga ti ri himamwale ti ri toronambusiwa ete da ete dano. 26 E, hima fori ai tau ti ri randau ti, ori sa ani sirina. Wosiwa ka a dau ko tukumbwa apa ai tau ra himache ri o kumbwa ani ga si dano. E, hima fori ai tau rano ti, ori hima apa ai Yapai hi laka ti rini hano.

Hima ri Che ri hi numbwa sa wu rasai

27 “Apa sembe ahi ti saitalekoni apapanandau. O keke hinde hinga a saweno? Ka hinga a saweno'o, ‘Yapai, do amwa kipe nomo ma rani humbwe'i’? Mina. Apa o hinga a sawe hinga. Oti o hinga keke do amwa ki a taro. 28 Yapai, hi mihi ti ma wowa omwesika sa sai.” Jisas o hinga ri bwawani, mwanji foti hewen ko tiki sukwani ka hinga ya sawe: “Hi ahi ti a wowani apukolaka saihiro, woroti numbo fonga ani ai wokonda.” 29 Wowani himiyama hurahama le ri mu tiki takaini wu enindaro leto o tini mendini ya wu sawe, “Niri ti o kunda,” wowani hima fwele ya sawe, “Ensel forito mwanji ti o rini sawenda.”

30 Wowani Jisas ya wunu sawe, “Do ata gale ani ni okula ki sukwa nambwe. Mina. O kunu ni okula ki sukwaro. 31 Gotri apa do nuwe pe himiyama hurahama leni wunu kilikonda. Wosini do nuwe ni aulindau hima apukolaka ri rini humbwewa ri ikonda. 32 E, do nuwe ki a dau ti, wu ani toroni rasaino gisi tawa, ele himiyama hurahama hinga tinda ete a matinani ani tambwa a ratano.” 33 Woro o hinga ri sawero ti, ri hano numbo tini ri sawero.

34 Wowani himiyama hurahama le ya rini wu sawe, “Moses kaisiro lo mwanji ti ka hinga nu mendiro: Kurais ete da ete dano. Wo hinde wowani ete mi sawero, ‘Hima ri Che ni wu toroni wu rasaino’? Woro ka Hima ri Che namo?”

35 Wowani Jisas ka hinga ya wunu sawe, “Kamindache naha lindana ti kunu ga o ete dakonda. Apa lindana ti kunu ga ete dawa, o lindana ki ma ete ku inda. Apa hundu ti kunu yoho ki. Hundu tiki indau hima ri, rini ri indau numbo ti ri hikisandau. 36 Woro kunu o lindana kunu ga ete dau ki, o lindana ni sembe ti ma ku ha, wosini apa lindana i che hinga ku sira.

Juta hima kupu le miyafo Jisas ni sembe wu ha nambwe

Jisas o mwanji hinga ri sawesini, wunu ri andosini wui miyaningisopo ki ya ri yani.
37 Kwambu chele sumbu ambwe sumbu ambwe miyafo naha wui miyaningisopo ki ri wosindawani sembe ti rini ni wu ha nambwe. 38 O hinga keke Gotri mwanji bwarakarandaro hima ri, Aisaiya, sawero mwanji ti mwe naha ya sukwa. Aisaiya ete sawero:

“Apukolaka, namoto nui mwanji ni sembe haro?
Wosiwani Apukolaka ri kwambu ti namoni ri mekuro?”
39 Ka mwanji keke Jisas ni sembe ti wu ha nambwe. Woro Aisaiya ri mwanji fotiki o sumbu ni ka hinga ri sawero:

40 “Gotri wui miya ti wunu ri wosiwani saro. Wosini inaka ti humokuto hinga ri wosiro.
O hinga keke mwa'ambwe ti miya tiki hinde wu heini, inaka wuhi ki hinde kipe wu hambwani, sembe ti wu ani hawa kipe hinde wunu a wosi kumbwa. Mina.”
41 Aisaiya do mwanji hinga ri kairo ti, hi hinga okundau Kurais sumbu tini ri heisini rini ni kairo.

42 Mwe naha, mekupu hima le miyafo sembe ti rini ni wu haro. Woro Farisi himako ni wu akini wui sembe ha sumbu ti amwei wu wo nambwe. Ka hinga wu hambwaro, apa lotu wo aka tiki wunu toro'epikinawa wu sirano. 43 Wunu Gotri to wui hi ti rasaino ti wu okokonanda nambwe, mina. Wunu wui okokona ti hima leto wui hi tini wu rasai ki.

Hima leni kilindau Jisas mwanji

44 Wosiwani Jisas uchani ya ri sawe, “Hima fori sembe ani ni haro ti, o ri sembe ti ani numbwa ri ha nambwe, ori ani humbwewani a taro Yapai ni sembe ti ri haro. 45 Woro ori hima ani ni heindau ti, ori ani humbwewani a taro Yapai ni ri heindau. 46 Ani lindana hinga do nuwe ki a taro. O keke hima fori ani ni sembe ri hawa ori hima hundu tiki hinde ri da kumbwa. 47 E, hima fori ai mwanji tini ri mendini o tini ri sirina nambwe nawa, apa hinde rini a kili kumbwa. Hinde wowani, ani nuwe pe hima lei mwanji tini kilindau hima hinga a ta nambwe. Mina. Ani wunu ni ai a ra'ai ki a taro. 48 Ani ni gumwa sini ai mwanji ti mendi nambwe hima ri, mwanji rini kilino sumbu ti ya dau. Ka mwanji a bwaro to, gisi jipe tiki ori hima ni ai kilikonda. 49 Hinde wowani, o mwanji ai inaka tiki a bwa nambwe, mina. Ani humbwewani a taro Yapai to bwele mwanji hinga hinde hinga a saweno tini ri ani sawendiriro. 50 Woro ani hambwandau, Yapai ri ani sawendiriro ti, ete da ete da himamwale tini rata ki sawendiriro. Wosiwani ele mwanji hinga tinda a bwandau ti, Yapai a sawe ki ani sawendiriro hingambwa a sawendau.”

Copyright information for `KWJ