John 14

Jisas rini Yapai tambwa indau numbo naha

“Apa sembe kuhi ti apapanani saitale kei. Kunu Gotri ni sembe ku hani, ani okwe sembe ti ma ku ani ha. Ai Yapai aka ki aka tipa ti miyafo naha. E, minambwe napo imbihumbwa ete kunu a sawekoro. Ani ani ikondau, kui ko ti ani otokuna ki. E, ani ini kui ko ani otokunasiwa ani ai tani ani ga ku da kinani a ra'aikonda. Wosiwa a dau ko kumbwa kunu okwe ani ga funda nu da ki. Woro kunu ka ko tokwe ani ikondau numbo ti ku hambwandau.”

Wowani Tomas ya rini sawe, “Apukolaka, soki mi ikondau? Nunu nu hikisandau. Hinde hinga ka numbo apa nu hambwano?”

Ete wowani Jisas ya rini sawe, “Ani andombwa numbo, ani andombwa mwanji mwe naha, e, ani andombwa himamwale mu naha. Hima fori ai Yapai tambwa numbo ba foriki hinde apa ri i kumbwa. Minambwe naha. Ani naha kumbwa ri ino. E, mwe naha ku ani hambwapo, apa ai Yapai okwe ku hambwakoro. Do gisi naha ki ku ambwesini, rini ku hambwani rini ku heihiro.”

Wowani Filip ya rini sawe, “Apukolaka, Yapai ma nunu mekusi, wowa nunu o numbwa nu sirina.”

Ete wowani Jisas ya rini sawe, “Filip, gisi miyafo naha kunu ga a daro ti, mi ani hikisandau'u? Hima fori ani ni ri heindau ti, o Yapai ni ri heindau. Wo hinde wowani ete mi sawero, ‘Yapai ma nunu mekusi’? 10 Ani Yapai ga a dawani Yapai ani ga dau, o tini sembe mi handa nambwe'e? Mwanji kunu a sawendau ti, o ai inakahambwa ki kunu a sawenda nambwe, mina, oti Yapai ani ga dasini ri tau hinga rinjenga ri randau. 11 Kunu do mwanji ni sembe ma ku ha: Ani Yapai ga a dawani Yapai ani ga dau. E, minambwe nawa, ele kwambu chele tau hinga a raro tini ma ku hambwani sembe ti ani ni ku ha.

12 “Mwe naha ki kunu a sawendau: Hima fori sembe ani ni ri hano ti, ele tau hinga a raro ti, rini okwe ri ra sindau. Wosini tau laka ri rani ani a raro tau ni ri dikino. Hinde wowani, ani Yapai tambwa ani ikondau. 13 Wosiwa ele sumbu hinga tinda hi ahi ki ku ani siliwa a wosi sindau. Wowa o keke Yapai ri Che ki hi omwesika ti ri torokonda. 14 Ele sumbu hinga hi ahi ki ku ani siliwa, o a wosi sindau.

Jisas Himamwale Kipe ri humbwe ki mwanji injiro

15 “E, ani keke ku wondau ti nawa, ele lo mwanji ahi mwe naha ku sirinakonda. 16 Ani Yapai ni a silikonda, wowa kunu okulano hima ri o kunu ri hakonda. Wosiwa ori hima kunu ga ete da ete dakonda. 17 Dori hima mwanji mwe naha bwandau Himamwale Kipe. Nuwe ki dau himiyama hurahama le hinde apa rini wu rakaru kumbwa. Hinde wowani, wunu rini wu heini rini wu hambwanda nambwe. Woro kundo rini ku hambwandau. Hinde wowani, apa kunu ga ri dau to kui sembe we ki o kwai ri dakonda.

18 “Ani apa kunu ani hanja'aisiwa chenguto hinga hinde ku da kumbwa, minambwe naha. Kunu tambwa a takondau. 19 Kamindache naha, do nuwe ki dau himiyama hurahama le hinde apa wu ai ani hei kumbwa. Woro kundo ku ani hei sindau. Hinde wowani, ani himamwale ga a dau, kunu okwe himamwale ga ku dakonda. 20 Woro o gisi kumbwa ani ai Yapai ga a dawani, kunu ani ga ku dawani, ani kunu ga a daro sumbu ti, o ya ku hambwakonda. 21 E, hima fori lo mwanji ahi ti ri torosini kipe naha ri sirinano ti, ori hima ani keke funda ete ri wondau. E, hima fori ani keke ri wondau ti, ai Yapai okwe o rini keke wonda. Wowa ani okwe rini keke a woni anjenga rini a mekukonda.”

22 Jisas o mwanji hinga ri bwawani hima fori, Jutas, rini Jutas Isukariyot mina, woro rindo Jisas ni ka hinga ya ri sawe, “Apukolaka, minjenga nunu ni mi mekukondau, wo hinde wowani do nuwe ki dau himiyama hurahama leni minjenga wunu mi meku hinga?” 23 Wowani Jisas ga mwanji wasa ya rini sawe, “E, hima fori ani keke wowa, rindo ai mwanji ti ri sirinakonda. Wowa ai Yapai ori hima keke ri wokonda. Wosini rini tambwa si tani rini ki si aka si kisini rini ga si dano. 24 E, hima fori ani keke ri wonda nambwe ti, rini ai mwanji ni ri sirinanda nambwe. Woro dele mwanji ku mendindau ti, o ai mwanji mina. O ri ani humbwewani a taro Yapai ri mwanji.

25 “Ani kunu ga ete a dasini dele mwanji hinga ni o kunu a sawenda. 26 Woro kunu okulano hima ri, Gotri Himamwale Kipe, woro ori hima ni hi ahi ki Yapai rini humbwewa ori takonda. Wowa rindo ele mwanji hinga tinda kunu ri ondiyakandiyani ele inaka kuhi ri yeni ri rasaiwa ele kunu a sawero mwanji tinda ete ya ku ai hambwandakonda.

27 “Sembe wahapi sumbu o kunu ani andosinda. Sembe wahapi sumbu ahi ti o ya kunu ani handa. Ani sembe wahapi sumbu kunu ani handau ti, do nuwe kunu handau hinga mina. Sembe kuhi ti apapanani apa ku aki kei. 28 Ka mwanji kunu a sawero ti ku mendihiro: ‘Ani, ani ikondau. Wosini kunu tambwa ani ai tano.’ E, imbihumbwa ani keke ku wopo, apa Yapai tambwa ani ikondau ti ku eripe'aripeu. Hinde wowani, Yapai ani ni dikisindau. 29 Do sumbu hinga sukwa nambwe dawani o sumbu ni apa do kunu a sawesinda. Woro o sumbu sukwawa, sembe o ku hakonda.

30 “Huwe laka apa kunu ga hinde a bwa kumbwa. Hinde wowani, do nuwe aulindau mekupu hima laka ya tanda. Woro, ri kwambu ti hinde ri ani diki kumbwa. 31 Woro ai okokona ti, do nuwe ki dau himiyama hurahama le sa wu hambwa, ani Yapai keke a wondani Yapai ani sawendiriro sumbu hinga numbwa a wosindau. Woro ma ku saiwa ya nu i.

Copyright information for `KWJ