John 2

Hima fori Kena ko ki humwe hopwero

Wosiwani gisi fisi ini humbusiwani lindanawani hima fori Galili mapwa ki dau Kena ko ki humwe ti ya ri hopwekonda. Wondawani Jisas nuwai o michi ki ya ti da. Jisas ga ele ri himache ga wu uchawani wunu okwe humwe hopwekondau sumbu ni wu hei ki ya wu tasinda. Dani ini waini uku ti humbusiwani Jisas nuwai ya rini sawe, “Dele himako waini uku nambwe.” Wowani Jisas ya tini sawe, “O bai humwe, o ai tau, o ni tau mina. Ani amwa ahi ti ta nambwe.” Wowani ri nuwai ele tau ra himache leni ya ti sawe, “E, mwanji fo ri bwawa, o mwanji numbwa ya ma ku sirina.”

O michi kumbwa humokuto ki wosiro tapa'angi hatachi funda hungwe le ya da. Hungwe mwe le, Juta hima le wui lo mwanji ni sirinani ele hinga ki uku wu yandau. Wunu funda funda 20 galen giki'i 30 galen giki fwa ambwe hinga ete wu torondau. Wosiwani Jisas ya wunu sawe, “Uku ti kale bai hungwe ki ma ku guto.” Wowani ele hungwe hinga wu gutowani ya tinda sukwatale. Ete wosiwani ya wunu ri sawe, “Uku gamwe ma gutoni ahirahi aulindau hima tambwa ma ku ra'ai.” Wowani wu gutosini ya wu ra'ai. Wowani ahirahi aulindau hima ori o uku ri aneheiwani waini uku muningi hinga ya ri mendi. Woro rini hambwa nambwe, ka waini uku wu ratororo sumbu ti. Uku gutoro tau ra himache letombwa wunu hambwandau. Wosini ahirahi aulindau hima ori humwe hopwekondau hima o rini ya ri ucha. 10 Wosini ya rini sawe, “Ele hima hinga tinda ete waini uku kipe naha tini mwaseni wu ha'i hatasiwani wu uchawani taro hima le o waini uku ni wu ani humbusiwanimbwa waini uku tako tokwe hinga tini gumwa ki wunu ai handau. Woroti mindo waini uku apambwa mi ratandau ti okwe kipe naha tumbwa mi rataro.” 11 Ka sumbu hinga Galili mapwa tokwe dau ko, Kena, tiki Jisas ri wosiro ti, kwambu chele sumbu ambwe sumbu ambwe metengei naha ri wosiro. Hi hinga okundau kwambu rihi ti ri himache leni o hingambwa wunu ri mekuwani wunu sembe ti rini ni ya wu ha.

12 Ete wosinumbwa Jisas ga ri nuwai ga ri hipache lenga, e, ri himache lenga Kapaneyam ko tokwe ya wu i. Wosini gisi fisi namili hinga o ko laka ki ya wu da.

Jisas Gotri aka laka we tiki ya tau randaro hima leni rawararo

Mt 21:12-13; Mk 11:15-19; Lu 19:45-46

13 Juta hima kupu lei Pasofa gisi laka takaiwani Jisas Jerusalem ko tokwe ya i. 14 Ri ini Gotri aka laka we tiki ri heiwani bulumakau, sipisip, e, apwenumwa leni hasini ya torondau hima le wu dawani, ya anaha anahani tau randau hima le tei wuhi ki kwai ya wu lininda. 15 Wondawani Jisas fekeleruhu hinga fotini ri rukoni tanambwandau kupu hinga ri wosisini Gotri aka laka we tiki daro omwe le, bulumakau lenga sipisip lenga, ya wunu yeni hoko tokwe ya ri rawaru. Wosini ya anaha anahani tau randau hima lei tei leni ri toroni ri jamekowani humokuto ya le yesinakoni ya salesi. 16 Wosini apwenumwa hasini ya torondau hima ele ni ya ri sawe, “Ele mwa'ambwe kuhi ma ku ra'ai. Apa ai Yapai aka laka ti mwa'ambwe wungwa jindau aka hinga ku wosi kei.” 17 Wosiwani ri himache le Gotri chengi tiki dau mwanji fotini ka hinga ya wu ai hambwa, “Mi aka ti kipe naha da kinani ani okokonandau ti, ai sembe hi hinga naha saindau.”

18 Wowani Juta hima kupu le o sumbu hinga wu heikoni ya rini wu sawe, “Kwambu chele sumbu ambwe foti ma nunu mekusiwa nu heitoni ete nu sawe, ‘Oto, do kwambu hinga tini mi torosini o sumbu hinga mi wosiro.” ’ 19 Wowani Jisas ga mwanji wasa ti ya wunu ri sawe, “Do Gotri aka laka ma ku lendosiwa ani ga gisi namili naha tukumbwa ani ai rasaino.” 20 Wowani Juta hima kupu le mwanji wasa ya rini sawe, “Ka himame fisi ini tapa'angi hatachi funda asama ki wu kiro Gotri aka laka tini gisi namili naha kumbwa mindo mi ai rasaino'o?”

21 Woro ka Gotri aka laka mwanji Jisas ri sawero ti, oti ri hima tape tini yepero. 22 Dani ini Gotri wa tiki rini ai rasaisiwani ri himache le imbihumbwa ri bwasiro mwanji ka tini ya wu ai hambwa. Wosini Gotri chengi tinga Jisas bwasiro mwanji o tinga sembe ti ya wu ha.

Jisas ele hima hinga tinda ri hambwasindau

23 Jisas Pasofa gisi laka ki Jerusalem ko ki ri dasini, himiyama hurahama i nindo ki kwambu chele sumbu ambwe sumbu ambwe ri wosindawani o tini wu heini ri hi ni sembe ti ya wu ha. 24 Woro Jisas sembe ti wunu owe nambwe, e, rinjenga wui tapa tenge tiki ri hima tape ti ri owe nambwe. Hinde wowani, ele hima hinga tinda ete ri hambwasindau. 25 Rini hambwa ti keke heifunda nambwe, o keke hima forito tani hima foi sumbu ti rini sawehambwanda nambwe. Mina. Hinde wowani, rinjenga hima i inaka ti tinda ri hambwasindau.

Copyright information for `KWJ