John 8

Anahopwendau sumbu tini walambe wosiro humwe

[Ete wosini ele hima wui aka lengu tokwe hisiwasi ya wu ichi'ucha. Ete wowani Jisas Olif kimba laka tokwe ya ri i. Wosini lindanakondawani nurumbumbwa ri saini Gotri aka laka tokwe ya ri ai i. Wosiwani himiyama hurahama miyafo rini haweini ya wu wau. Wosiwani ri litisini ya wunu ri ondiyakandiyanda. Wondawani Gotri lo mwanji ni ondiyakandiyandau hima lenga Farisi hima lenga anahopwesini walambe sumbu ai wosiro humwe fotini ya wu rata. Wu ratani o humwe hima wemi naha ki ya rini wu esi. Wosini Jisas ni ka hinga ya wu sawe, “Ondiyakandiyandau hima, do humwe anahopwesini walambe sumbu ti wondawani hima le tini heifikaro. Moses lo mwanji ete nunu sawero, do humwe miya hinga ti humokuto ti ma nu takehe. Mini hinde hinga mi sawekondau?” Ka mwanji hinga rini wu sawero ti, rini wu kotimwono numbo foti wu waki kinani ekeme wosindau hinga rini wu simiyaro. Wowani Jisas ri litini mwa ti ri onongosini tapa tongo rihi ki nuwe tiki ya ri kainda.

Wondawani rini wu sili siliwani ri saini ri etisini ya wunu ri sawe, “Kui nindo ki hima fori kapwa sumbu fo rini ki da nambwe nawa, humokuto foti metengei naha do humwe ni sa ri takehe.” Wosini ri ai litini mwa ti ri onongosini nuwe ki ya ri ai kainda. Ete wowani o mwanji ni wu mendikoni wunu funda funda wu saini hoko tokwe ya wu raru. Mekupu hima le mwaseni wu raruwani wunu fwele ya wu jepi. Wosini Jisas wu hanja'aisiwani barikapwa ri dawani o humwe to ri miyaningisopo ki ya ti eninda.

10 Wondawani Jisas saini etisini o humwe ni ya ri sawe, “O bai humwe, hima mwe le soki dau? Hinde, hima fori nini kotimwo nambwe'e?” 11 Wowani o humwe ga ya sawe, “Apukolaka, hima nambwe.” Ete wowani Jisas ya tini sawe, “Ani okwe nini a kotimwo nambwe. Ya ma i, wosini ichekai kapwa sumbu fo ai wosi kei.”]

Nuwe ki okundau hi ti Jisas

12 Wosini Jisas ya ri ai wunu sawe, “Ani nuwe ki okundau hi. Ani sirinano hima ri hundu tiki hinde apa ri i kumbwa, mina. Rini himamwale ga dau hi tini ri torono.” 13 Wowani Farisi hima le ya rini sawe, “Mini mi inakahambwa mwanji ni minjenga mi okula kinani amwei mi bwandau. O keke mwanji mihi ti mwe naha mina.” 14 Ete wowani Jisas ga mwanji wasa ya wunu sawe, “O mwe naha, ani ai inakahambwa mwanji leni anjenga ani okula kinani amwei a sawendau. Woro o ai mwanji mwe naha. Hinde wowani, a taro ko ti ani hambwanda, e, ani ai ino ko ti okwe ani hambwanda. Woro kunu a taro ko tinga ani ai ino ko tinga ku hikisandau. 15 Kunu nuwe pe sumbu tini ku sirinani hima ni ku kilindau. Ani hima forini a kilinda nambwe. 16 E, hima ni a kili kinapo, ani norukweni rini a kilino. Hinde wowani, ani bati mina, ani humbwewani a taro Yapai to ani ga funda si randau. 17 Lo mwanji kuhi ki ka hinga sawesindau: E, hima fisi o mwanji hinga numbwa hima i mwakambe ki amwei fi bwawa, o mwanji fihi mwe naha. 18 Ani anjenga ani okulani mwanji ahi numbwa amwei a bwandau, wondawani ani humbwewani a taro Yapai to ai gumwa ki ri etisini ani keke o mwanji numbwa ri bwandau.”

19 Wowani ya rini wu sili, “Yapai mihi soki dau?”

Wowani Jisas ga mwanji wasa ya ri sawe, “Ani ga ai Yapai ga sini ku hambwanda nambwe. E, ani ku ani hambwapo ai Yapai okwe ku hambwau.”

20 Ele mwanji hinga ri bwaro ti, Gotri aka laka we ki kwai angu'omwe owendau aka tipa ki ele himiyama hurahama ni ri ondiyakandiyandani ri bwaro. Woro hima fori rini toro'inji nambwe. Hinde wowani, gisi rihi mwe ti ta nambwe.

Kunu ani ino ko ki hinde apa ku i kumbwa

21 Wosini ya ai wunu ri sawe, “Ani ya ani ikondau, wosiwa ku ani wakikonda. Wondani kunu kapwa sumbu kuhi tinga ya ete ku handakonda. Ani ino ko ti hinde apa ku ta kumbwa.” 22 Ete wowani Juta hima kupu le ya wu sawe, “Hinde wowani ete ri sawero, ‘Kunu ani ino ko ti hinde apa ku ta kumbwa’? Ka rinjenga ri ai yeni ri sikondau po'umo?” 23 Wowani ya wunu ri sawe, “Kunu do kai nuwe ki ku taro. Ani kari kau me ki a taro. Kunu aha'a nuwe kipe hima tiya. Ani do nuwe kipe hima mina. 24 O keke kunu a sawehiro, kapwa sumbu kuhi tinga ete ku hakonda. E, ani ka hima hinga ani nandau tini sembe ku ani ha nambwe nawa, kapwa sumbu kuhi tinga ya ete ku handakonda.”

25 Wowani ya rini wu sili, “Wo mini namo?” Ete wowani Jisas mwanji wasa ya wunu ri sawe, “Ani imbihumbwa ete kunu a sawendaro hima tombwa. 26 Ani kunu a kilino mwanji miyafo ani ki dau. Woro kari ani humbwewani a taro hima ori, ri sumbu ti mwe naha. Ele mwanji hinga tinda ete rini ki a mendiro ti, do nuwe ki dau himiyama hurahama leni a sawendau.”

27 Wowani ri Yapai ni sawero mwanji rihi ti wu hambwa nambwe. 28 Wosini Jisas ya wunu sawe, “Ichekai Hima ri Che dori ni o ku rasaikonda, wosini o gisi kumbwa ka hima hinga ani nandau tini ku ani hambwakonda. Wosinumbwa o ku hambwakonda, ani mwanji foti ai inaka ki a bwanda nambwe mina, Yapai ani ondiyakandiyaro mwanji hinga numbwa a bwandau. 29 Kari ani humbwewani a taro hima ri ani ga o da. Rini ani hanja'aisiwani barikapwa a da numbwa. Mina. Hinde wowani, gisi gisi ele sumbu hinga ri okokonandau tumbwa a wondau.” 30 O mwanji hinga ri bwawani himiyama hurahama miyafo sembe ti ya rini wu ha.

Mwanji mwe naha tito kunu wosiwa lalaunasini ku dano

31 Wosiwani Jisas Juta hima kupu le sembe rini ni haro hima leni ya ri sawe, “E, kunu ani ondiyakandiyaro mwanji tini ku toronambuwa kunu ai himache minde naha. 32 Wondani mwanji mwe naha tumbwa ku hambwandano. Wosiwa o mwanji mwe naha tombwa kunu wosiwa lalaunasini ete ku dano.”

33 Wowani wunu ga mwanji wasa ti ka hinga ya wu sawe: “Nunu Epuraham hima kupu. Nunu gisi fo hima fori nunu ekichasiwani nindumwasari ri tau ra himache hinga nu da nambwe. Woro hinde wowani ka mwanji hinga ni nunu mi sawero, ‘Kunu lalaunasini ku dano’?”

34 Wowani Jisas ga mwanji wasa ya wunu ri sawe, “Mwanji mwe naha ki kunu a sawendau: Ele hima hinga tinda ete kapwa sumbu wu wondau ti, o wui kapwa sumbu tito apukolaka hinga etisini wunu ekichasindau. 35 Nindumwasari tau ra himache fori ya tiki rini rataro hima i aka ki ri hima kupu fo hinga hinde apa ete ri da kumbwa mina, ri che minde naha tombwa ri aka ki ete ri dano. 36 O keke Hima ri Che dori kunu wosiwani lalaunasini ku dau ti, kunu lalaunasini mwe naha ku dau.

37 “Ani, ani hambwanda, kunu Epuraham hima kupu. Woro ku ani yeni si ki ku anakwendau. Hinde wowani, kui sembe we ki ai mwanji fo ku toro nambwe. 38 Ani ai Yapai miyaningisopo ki ani heiro mwa'ambwe tini kunu a bwandau. Wowani kunu kui yapai kunu sawero sumbu ni ete ku sirinandau.”

Kui yapai Saiten

39 Ete wowani wunu ga mwanji wasa ka hinga ya wu sawe, “Nui yapai Epuraham.” Wowani Jisas ya wunu sawe, “E, mwe naha kunu Epuraham anitafenita napo, Epuraham wosindaro sumbu hinga napo, ku wosiu. 40 Ani Gotri ki a rataro mwanji mwe naha numbwa tinda ete kunu a sawendau. Woro apa o keke ku ani yeni si ki ku anakwendau. Epuraham o sumbu hinga ri wosi nambwe. 41 Kunu kui yapai wosindau sumbu hinga numbwa ku wosindau.”

Wowani wunu ga ya rini wu sawe, “Nunu nui nuwai hima numbo tenge humwe hinga wosini nunu ra nambwe. Nui Yapai funda naha ritombwa dau, rini Gotri.”
42 Ete wowani Jisas ga ya wunu sawe, “E, Gotri kui Yapai mwe naha napo, o ku ani okokonano. Hinde wowani, ani Gotri ga a daro tito a tasini do a da. Ani ai okokona ki a ta nambwe mina, Gotri to ani humbwewani a taro. 43 Hinde wowani ai mwanji norukweni ku ani hambwanda nambwe? Do mwanji mu mwe ti ka hinga: Kunu ai mwanji ti wasamba yayanasini ku mendinda nambwe.

44 “Kunu kui yapai, Saiten, to kunu raro. Wosiwani kunu kui yapai ri okokona tunumbwa ku sirina ki au kunu saindau. Imbihumbwa kapwa rini hima ete ri yeni ri sindaro. Wondani rini sumbu mwe naha tini ri sirinanda nambwe. Hinde wowani, sumbu mwe naha rini ki da nambwe. Nimba gambo mwanji ri bwandau ti, o ri sumbu ni ete ri sirinandau. Rini mwanji nimba gambondau hima, wosini rindombwa mwanji nimba gambondau hima ele wui yapai. 45 Ani mwanji mwe naha ki a bwandau. Woro o keke kunu ai mwanji ni sembe ku handa nambwe. 46 Kui nindo ki hinde na hima naha foto ani ki dau kapwa sumbu foti amwei ri wono? E, mwanji mwe naha ki a bwandau nawa, wo hinde wowani mwanji ahi tini sembe ku handa nambwe? 47 Gotri ri che ri, rini ele Gotri mwanji hinga tinda ri mendindau. Woro kunu Gotri che mina. O keke kunu ri mwanji ku mendinda nambwe.”

Epuraham sukwa nambwe dawani ani ete a daro

48 Wowani Juta hima kupu lenga mwanji wasa ya rini sawe, “Mwanji mwe naha ki ka mini nu sawendau ti mi hambwanda nambwe'e: Mini Sameriya ko kipe hima, wosiwani himamwale kapwa foti mini ki o da?” 49 Wowani Jisas ga mwanji wasa ya ri sawe, “Ani himamwale kapwa foti ani ki da numbwa. Mina. Ani ai Yapai hi tini a rasaindawani kunu hi ahi tini ku rakai kinani ku wondau. 50 Ani hi ahi tini a rasai ki a wonda nambwe. Woro hi ahi tini ri rasaindani koti mendindau hima hinga fo o da. 51 Mwanji mwe naha ki kunu a sawendau: E, hima fori mwanji ahi ni ri sirinano ti, rini hinde apa ri ha kumbwa. Minambwe naha.”

52 Ete wowani Juta hima kupu lenga ya rini sawe, “Apa mini nu hambwahiro, himamwale kapwa mini ga dau. Epuraham hasiwani Gotri mwanji bwarakarandaro hima le okwe haro. Wosiwani apa ka hinga o mi sawenda, ‘E, hima fori mwanji ahi ni ri sirinano ti, rini hinde apa ri ha kumbwa.’ 53 Hinde hinga mi hambwandau? Mini ka nui atei Epuraham ni mi dikisindau'u? Rini haro. Gotri mwanji bwarakarandaro hima le okwe haro. Mini bwele hima hinga minjenga mi hambwandau?”

54 Wowani Jisas ga mwanji wasa ya ri sawe, “E, ani hi ahi tunumbwa a rasaiwa, hi ahi ti tikisapu hinga. Woro ai Yapai, rini kui Yapai hinga ku nandau ti, rindo hi ahi ti ri rasaindau. 55 Woro kunu rini ni ku hambwanda nambwe. Ani rini ani hambwanda. E, ete a sawepo, ‘Ani rini ani hambwanda nambwe,’ wopo ani apa kunu hingambwa mwanji nimba a gambono. Woro ani rini ani hambwandani ri mwanji norukweni a sirinandau.

56 “Kui atei Epuraham gisi ahi ri hei ki ri hambwaro tini nimba ete ri eripe'aripero. O tini ri heisini sembe rihi ti kipe naha ya i.” 57 Wowani Juta hima kupu le ya rini sawe, “Mini asama mihi ti 50 hinga i nambwe, woro Epuraham mi heiro'o?” 58 Ete wowani Jisas ya wunu sawe, “Mwe naha ki kunu a sawendau: Epuraham sukwa nambwe dawani ani ete a daro.”

59 O hinga ri bwawani Jisas ni humokuto ba wu ekeheni rini wu ye kinani humokuto ti ya wu ruko. Wokowani Jisas Gotri aka laka ri hanja'aisini ri yanini hoko tokwe ya ri raru.

Copyright information for `KWJ