Luke 12

Gambolombo sumbu tini hambwafwa'ai

Mt 10:26-27

Da hinga wowani himiyama hurahama miyafo naha, apa hinde gendi kumbwa, woro wunu wu wauni funda ete wu anatakai anatakaini hima fwele seke ti fweleni ya yitinda. Ka gisi ki Jisas metengei naha ri himache leni ka hinga ya wunu ri sawe: “Kunu Farisi hima lei bereti ni owesiwani hehenandau wo, yis, tini ku hambwafwa'ai. Yis mwe ti gambolombo sumbu wuhi tini a sawendau. Ele sumbu hinga tinda ete wu ichakisiwani dau ti amwei sukwano. Wowa ele yanisiro sumbu ti hima le ya wu hambwakonda. O keke ele mwanji hundu tiki ku bwaro ti, ele himiyama hurahama ni nika tinga wu mendino. E, ele mwanji aka we ki kwai usariche ku bwaro ti, aka hoko ki wu etisini amwei wu bwano.

Hima le namo naha ni akino?

Mt 10:28-31

“Ai nau le, ka hinga kunu a sawenda: Kunu apa hima tape tumbwa yeni sino hima leni ku aki kei. Wunu o sumbu hinga wu wosisini sumbu ba fotinga hinde apa wu wosi kumbwa. Woro ku akino hima rini o kunu a mekusikonda: Ori hima naha ni ya ma ku akinda. Rindo himamwale tinga yeni sindau ti, hima ni toroni hi tiki rawaindau kwambu ri torosindau. Ei, mwe naha ki kunu a sawendau, kari hima ni ya ma ku aki.

“Ku hambwandau, hima le tapa'angi raisi'apwe cheche leni humokuto ya fisi ki wu randau. Woro Gotri raisi'apweche forini ri hikisanda nambwe. Rini kui mwa nimbi tinda ete ri gendisindau. O keke kunu apa aki kei. Kunu kale raisi'apwe cheche leni ku dikisindau.

Jisas hi tini sawefikandau sumbu

Mt 10:32-33; 12:32; 10:19-20

“Woro kunu a sawenda: E, hima fori hi ahi tini ele himiyama hurahama i miyaningisopo ki amwei ri bwano ti, dori Hima ri Che okwe ori hima ni Gotri ensel lei miyaningisopo tiki amwei ri bwano. E, hima fori ele himiyama hurahama i miyaningisopo tiki hi ahi tini gumwa ri siwa, ani okwe Gotri ensel lei miyaningisopo tiki ori hima ni gumwa rini a sino.

10 “Hima fori dori Hima ri Che ni kapwa mwanji ri bwano ti, Gotri o ri kapwa sumbu o ri rani ri humbwekonda. Woro hima fori Gotri Himamwale ni ri saweholiyano ti, Gotri apa o ri kapwa sumbu hinde rani ri humwe kumbwa.

11 “E, hima le kunu toroni lotu wondau aka ki kunu wu ra'aini, e, gapiman apukolaka lenga hi chele hima lenga wunu tambwa kunu wu ra'aini miyaningisopo wuhi tiki kunu wu esisiwa, apa ku akini ete ku hambwa kei, ‘Ka bwele mwanji wasa hinga tini nu hambwasini apa nu bwano?’ 12 Do amwa ki ete ku enindawa Gotri Himamwale wunu ku bwano mwanji ti o kunu mekusikonda.”

Ambwatindau ya chele hima mwanji yepe

13 Ele himiyama hurahama i nindo tiki dau hima fori Jisas ni ka hinga ya ri sawe: “Ondiyakandiyandau hima, ai okokona ti ai apwai ni ma sawewa si yapai ya mwa'ambwe le ri humwasini fwele sa ri ani ha.” 14 Wowani Jisas ya rini sawe, “Hinde wowani? Namoto kui mwanji mendini kilindau hima hinga, e, ya mwa'ambwe humwasindau hima hinga ri ani esiro?” 15 Wosini ya wunu ri sawe, “Kunu kipe naha ku hambwafwa'ai! Apa ya mwa'ambwe ti keke ku okokona kei. Hinde wowani, hima fori ya mwa'ambwe miyafo naha dau ti, apa ele ya mwa'ambwe rihi ki ete da ete da himamwale kipe hinde ri toro kumbwa.”

16 Wosini mwanji yepe foti ka hinga ya wunu ri sawe: “Ya mwa'ambwe chele hima fori tau rihi tiki ahirahi miyafo naha nipi nipisindau. 17 Wosiwani ya mwa'ambwe chele hima ori inaka miyafo ka hinga ya ri hambwa, ‘Apa hinde hinga a wosino? Ahirahi ahi le ani oweno ti aka nambwe.’ 18 Wofunu ya ri sawe, ‘Ka hinga a wosino. Ahirahi ahi owendau aka o ni a lendosini aka laka foti a kino. Wosini ele witi ahi, e, ya mwa'ambwe ahi ele o aka laka kumbwa a rawaruno. 19 Wosini ete ya ani hambwa: Ele ya mwa'ambwe ahi le asama miyafo naha dano. Wondawa ahirahi uku sumbwe ahi tunumbwa ani ani, ani eripe'aripendani ya a himati.’ 20 Ete wowani Gotri rini heini ya rini sawe, ‘Mini ambwatinambwati hima! Do niliki ki o mi hakonda. Wowa kale mi ya mwa'ambwe aka fotukumbwa mi wausiro ti namoto apa ra'aikonda?’ 21 Woro ya mwa'ambwe miyafo wunje wu waundau hima le o hingambwa. Wunu Gotri miyaningisopo ki bwarichape hima naha.”

Hima tape keke okokonani inaka miyafo hambwandau sumbu

Mt 6:25-34

22 Wosini Jisas ri himache leni ya ri sawe, “O keke kunu a sawendau, apa himamwale kunu andosino ti keke ku hambwani ete ku sawe kei, ‘Ka bwele ahirahi ni nu ano?’ E, kui hima tape ti keke inaka miyafo ku hambwani apa ete ku sawe kei, ‘Ka bwele nika'ari ni nu sini hima tape nuhi ti nu ichakino?’ 23 E, himamwale ti ahirahi tini dikindau. E, hima tape ti nika'ari tini dikindau. 24 Kale niri pe apwe ni ma ku hambwa. Wunu witi ti wu sindani ahirahi mwe ti wu waunda nambwe. Wunu ahirahi ni oweno aka wuhi nambwe. Woro Gotri to ahirahi ti nimba wunu yakwandau. Woro kunu himiyama hurahama le apwe leni funda ete ku dikisindau. 25 E, kui nindo tiki hima fori inaka tenge miyafo ri hambwani, apa ri inaka ki himamwale rihi tini kamindache ri ai ondiyasiwa gisi gamwe ga ino'o? 26 E, ka sumbu cheche ni ku wosifundau ti nawa, hinde wowani ele sumbu ba fwele keke inaka tenge miyafo ku hambwandau?

27 “Kale wariko ni ma ku hambwa. Wunu tau kwambu wu rani ka'apwe wuhi ti wu wosinda nambwe. Woroti kunu a sawenda. Injelembwa Solomon nika'ari kipe naha leni ri sindaro ti, do wariko hinga tini ri diki nambwe. 28 Ei mwe naha, apa ele fuku tiki saindau ki le icheki hinga wu yekutoni hi tiki wu humbwewa uno, woro kale ki tapa miya hinga ti Gotri to wariko kipe wunu hani nimba wunu ri enependau. O tini ma ku hambwa, Gotri kipe naha o kunu ri enependakonda. Kunu sembe ku haro ti, kui sembe ha sumbu kapwacheche naha! 29 O keke apa inaka tenge miyafo ku hambwani ete ku sawe kei, ahirahi ga uku sumbwe ga bwele ni ku ano. Apa o tini inaka miyafo ku hambwa kei. 30 Do nuwe kipe Gotri ni hambwanda nambwe hima le, wunu ele mwa'ambwe keke tau kwambu wu wo wo wu wakindau. Woro kui Yapai hewen ko tiki dau to rini hambwasindau, kunu okwe ele mwa'ambwe to kunu okulawani ku dau ti. 31 Woro metengei naha ka tini ma wo: Gotri aulindau kwambu ti ma ku wakinehei. Wowa dele mwa'ambwe hinga Gotri o kunu hakonda.

Hewen ko tiki mwa'ambwe kipe ti waundau sumbu

Mt 6:19-21

32 “Kunu dele ai fe che asa che, kunu apa aki kei. Kui Yapai eripe'aripeni aulindau kwambu rihi ti o kunu ri hakonda. 33 Ele usalikamba kuhi ya wungwa ma ku ji. Wosini ele ya heifundau hima leni ma ku ha. O hinga ku wosini simba yinda nambwe ya kowe tini ku wosini hewen ko tiki se yinda nambwe mwa'ambwe kipe tumbwa ma ku wau. Hewen ko tiki ele mwa'ambwe waninda nambwe, hili ya hima le takai tanda nambwe, e, owechehopoche le mwa'ambwe leni anda nambwe. 34 Ele mwa'ambwe kipe kuhi dau ko kumbwa inaka kuhi okwe o ko ki ya da.

Tau ra himache wu otokunano sumbu

35 “Nika'ari ti ku lehepuni faicheri ku injini leti mwalekupu tiki ku dahapisini lamu ti okuni ya ma ku otokuna. 36 Kale hima wui apukolaka humwe hopwe kinani woro ahirahi laka ri asini ri ai tano tini wu nikisindau hinga ma ku otokunasini nikisinda. E, ri tani dawa ti ri yewa, metengei ete wu mendini ya wu tukwakonda. 37 E, wui apukolaka hima ori tani ri heiwa, ri tau ra himache wu tukuya nambwe wu nikisindawa ele tau ra himache sa wu eripe. Mwe naha ki kunu a sawe, apukolaka rinjenga nika'ari ti ri lehepuni faiche ri ri injini leti ti mwalekupu tiki ri dahapisini tei ki wu liti kinani ya wunu ri sawekonda. Wosiwa rinjenga ri saini ahirahi le ya wunu ri tisikonda. 38 Apukolaka nili alase ki'i, kapwa apwe gindau amwa ki ri ai tani ri heiwa ele tau ra himache wu tukuya nambwe wu dau nawa, ele tau ra himache sa wu eripe.

39 “Ka sumbu ni ma ku hambwa: E, yapai chele aka mwanji suwa fori ka hinga ri mendiwa, apa hili ya hima fori ri aka ki hili ya ki tano, wosiwa ri aulindawa apa o hili ya hima ri aka ti hinde ri lembuningisini ri raru kumbwa. 40 Kunu okwe ma ku hambwafwa'aisini ku da. Dori Hima ri Che tano gisi kunu ku hikisandau.”

Tau ra himache kipe ga tau ra himache kapwa ga fi mwanji yepe

Mt 24:45-51

41 Wowani Pita ya sawe, “Apukolaka do mwanji yepe nunu numbwa mi sawendau'u, mina dele hima okwe mi sawendau?” 42 Ete wowani Apukolaka ya wunu sawe, “Hinde na tau aulindau hima forito hambwafwa'aisini ri tau ni norukweni ri randau? Apukolaka rini ni esisiwa ele tau ra himache ni ri aulindani, ahirahi hano amwa ki ri tau ra himache leni ahirahi le norukweni ri handakonda. 43 Wondawa ri Apukolaka ri ai tani ri heiwa, ri tau ra himache o mwanji rini sawesiro hingambwa ri wosindawa, o tau ra himache sa ri eripe. 44 Mwe naha ki kunu a sawendau, ri apukolaka rini esisiwa ele mwa'ambwe rihi hinga tinda ete rindombwa aulino. 45 Woro ori tau ra himache ri inaka ki ete ri hambwawa, ‘Ai apukolaka amahani hinde ta kumbwa,’ wosini ele tau ra himache le, e, tau ra humwe leni wunu ri yendani uku sumbwe kwambu ri andani ya ri ambwatinambwatinda. 46 E, o tau ra himache ri apukolaka gisi foki tano keke ri nikisi nambwe, o sumbu hinga tini ete ri wondawa, ri apukolaka gisi foki ete ri ai tano, woro o gisi hinde ri hambwa kumbwa. Ri apukolaka ai tani ri heini walambe naha ki ete rini yeno, wosini ele hima wui tau ni hambwafwa'aini randa nambwe hima lenga ri kilini rumbwewa wunu ga ri dano.

47 “O tau ra himache ri apukolaka i inaka tini ri hambwasindau, woro rinjenga ri otokunasini apukolaka i inaka tini ri sirina nambwe. O keke apukolaka hapa tinga rini tanambwa sindau. 48 Woro o tau ra himache ri apukolaka i inaka tini ri hikisasini kapwa sumbu hinga fotini ri wowa, o keke ri apukolaka gasa kumbo tiki rini yekondau ti, apa kapwacheche hinga rini tanambwano. Hima fori mwa'ambwe miyafo naha rini haro ti, ele mwa'ambwe chiki hingambwa wasa sa ri ai ha. E, hima fori tau ra kinani tau omwesika naha rini haro ti, o tau chiki hingambwa tau sa ri rawa ahirahi mwe o hingambwa sa sukwa.

Jisas keke ele himiyama hurahama wu huwakonda

Mt 10:34-36

49 “Ani hi okundau tini do nuwe ki a rumbwe ki a taro. Ani ai okokona naha ti do hi metengeimbwa ete okuni lilinandapo kipe naha. 50 Ani amwaka chele uku ni a yakondau. Woro o sumbu hinga ani ki sukwa nambwe ete a dawa, sembe ahi ti nomo naha. 51 Woro ani a taro ti, ku hambwawani do nuwe ki dau au kuhi tini a humbu kinani a taro'o? Mina. O kunu a sawenda: Ani himiyama hurahama leni a huwa kinani a taro. 52 Apa ga ichekai ga okwe, aka fokumbwa hima le tapa'angi hinga wu dano ti, nerimbe fisi ya wu huwakonda. Wosini hima namili hima fisi ni omwemendindawa, hima fisi ga ele hima namili ni ya fi omwemendindakonda. 53 Yapai ri hurahama che ni omwemendiwa, hurahama che ri yapai ni omwemendikonda. Wowa nuwai ti himiyama che ni omwemendiwa, himiyama che ga ti nuwai ni ti omwemendikonda. Wowa tukwahapa saini ti naruhumwe ni ti omwemendiwa, ti naruhumwe ga saini ti tukwahapa ni omwemendikonda.”

Sukwakondau sumbu ni hambwanda sumbu

Mt 16:2-3; Mk 8:11-13

54 Wosini ele himiyama hurahama okwe ya ri sawe, “Hiki ke ti ku heiwani nika raindau mapwa tokwe roni sukwawani metengei ete ya ku saweu, ‘Mwa ti ya yekonda.’ Wowani mwe naha mwa ti ya yeu. 55 E, ausuwa ti uku funda ete gesahasindau michi tokwe sini tandawani ku heini ya ku saweu, ‘Nika ti au naha ya yekonda.’ Wowani mwe naha nika ti au naha ya yeu. 56 Woro kunu nimba gambo hima! Nuwe kipe sumbu ga niri pe sumbu ga ku heini mwe naha ku kilindau. Wo hinde wowani do apa sukwandau sumbu tini ku heini norukweni ku kilinda nambwe?

O mini kotimwokondau hima ga mwanji ti ma ki norukwe

Mt 5:25-26

57 “Hinde wowani kunjenga norukweni ku hambwani sumbu kipe tini ku kilinda nambwe? 58 O mini kotimwono hima ga koti wondau aka ki funda ki indawa, o gisi ki ete numbo alase ki rini ga mwanji ti ma ki wonorukwe. Foki koti mendindau hima ri tambwa mini ra'aiwa, koti mendindau hima ori apungwandai kichandau hima lei tapa tenge tiki mini ri hawa apungwandai kicha hima ele kalapus tiki apa o mini rawarukonda. 59 Mini a sawenda: Wosiwa kalapus aka tiki amahani apa hinde mi sira kumbwa. Wayambwa koti mendindau hima mini siliro ya hinga tinda ete, humokuto yache okwe mi hani mi chikiwambwa.”

Copyright information for `KWJ