Luke 16

Tau norukweni aulindau hima mwanji yepe

Jisas himache rihi leni mwanji yepe foti ya ri sawe, “Ya chele hima foriki ri tau aulindau hima fori ya da. Gisi fo hima fwele tani ya chele hima ori ni ri tau aulindau hima ni mwanji kwambu tiki ka hinga ya rini sawe: ‘Mi tau aulindau hima ri mi mwa'ambwe le nimba ri ohumbwendau?’ Ete wowani ri tau aulindau hima ori ni ri uchawani ri tawani ya rini sawe, ‘Ka sumbu hinga mi wosiro mwanji a mendiro. Hinde wowani o sumbu hinga mi wosiro? Mi ini ele ya tau ahi mi randaro ti, chengi tiki norukweni mi kaisini o chengi ani tambwa ma rata. Hinde wowani, mini ele ai mwa'ambwe apa mi ai aulinda hinga.’

“Ete wowani tau aulindau hima ori, ri inaka ki ka hinga ya ri hambwanda: ‘Apa hinde hinga a wosino? Ai apukolaka i tau ani aulindau ti, apa ya ri ani humbukonda to. Ani a yakinanimbwa apa nuwe ani eini ya tau a rano. Hima leni ahirahi keke ani anakahawendano ti, ani apa huruhumba. Ori o to, ani hambwa kipe naha fo ani hambwahiro. O sumbu hinga a wosiwa apukolaka tau ani aulindau ti ri ani humbuwa, hima le wui aka tokwe wu ani rakaruno.’ Ete wosini ri apukolaka i mwa'ambwe nimba ra'aindaro hima leni funda funda ri uchawani rini tambwa ya wu ta. Hima fori metengei naha tawani tau aulindau hima ori ya rini sili, ‘Mini ai apukolaka ri mwa'ambwe le nimba geni mi ra'airo?’ Wowani ya ri sawe, ‘100 daram weli ni a ra'airo.’ Ete wowani tau aulindau hima ori ya rini sawe, ‘Ele mwa'ambwe nimba mi ra'airo tini kairo chengi mihi doha'a da. Apa ma litisini 50 daram weli hinga ma kai.’ Wosiwani dani ini hima ba foringa tawani tau aulindau hima ori ya rini sili, ‘Ele mwa'ambwe nimba mi ra'airo le geni?’ Wowani ya ri sawe, ‘100 witi kowe laka lenumbwa a ra'airo.’ Ete wowani ya rini sawe, ‘Ele mwa'ambwe nimba mi ra'airo tini kairo chengi mihi ti doha'a da. Apa 80 witi kowe laka hinga ma kai.’

“Ete wowanumbwa apukolaka ri tau aulindau kapwa hima ori ni hambwafwa'aisini rinjenga ri okularo keke hi rihi ti ya rini rasai. Hinde wowani, do nuwe kipe hima le nuwe pe tau wuhi ti kipe naha wu hambwafwa'aisini wunjenga wu okulandau ti, lindana kipe hima leni wu dikisindau.

“O keke kunu a sawenda: Do nuwe kipe ya mwa'ambwe kuhi ti ele himiyama hurahama ni ma wunu okulawa kui nau hinga sa wu sira. Wowa ichai ele ya mwa'ambwe kunu humbuno gisi ki, ele hima kunu rani aka we wuhi tiki kunu rakarusiwa kipe tumbwa ete ku da ete ku dano.

10 “E, hima fori mwa'ambwe cheche ni norukweni ri auliwa, o mwa'ambwe laka okwe norukweni ri auli sindau. E, hima fori mwa'ambwe cheche forini norukweni ri auli nambwe nawa, mwa'ambwe laka okwe norukweni hinde apa ri auli kumbwa. 11 E, do nuwe kipe ya mwa'ambwe ni norukweni ku aulinda nambwe nawa, apa hewen kipe mwa'ambwe kipe naha ti namoto kunu andowa ku aulinda kumbwa? 12 E, hima ba fwelei mwa'ambwe ni norukweni ku aulinda nambwe nawa, kui mwa'ambwe leni namoto kunu andosiwa ku aulinda kumbwa?

13 “Tau ra hima fori hacha fisi ki tau fisi hinde apa ri ra kumbwa. Apa hacha forini ri okokonani hacha forini sembe amwaka ri ano. Wosini apa hacha fori mwanji tini ri sirinani hacha forini gumwa ri sino. Kunu apa Gotri tau ga ya tau ga ana'ape hinde ku toro kumbwa.”

Gotri lo mwanji ga Gotri aulindau kwambu ga

14 Farisi hima le wunu ya kekembwa wu okokonandau. O keke Jisas ele mwanji hinga ri bwandau ti wu mendini ya rini wu saweholiyanda. 15 Ete wowani ya wunu ri sawe, “Kunu ele sumbu kipe kuhi tini ele hima i miyaningisopo ki amwei ku wo kinani ku okokonandau. Woro Gotri kui inaka ti ri hambwasindau. Ele hima i nindo ki hi chele mwa'ambwe ti, Gotri miyaningisopo ki bwelefo cheche hinga.

16 “Gotri lo mwanji ga Gotri mwanji bwarakarandaro hima kairo chengi lenga wui tau ti wu ra rawani Jon sukwaro gisi ki ya ambwe. Jon sukwaro gisi ki ete ta tani apa okwe Gotri aulindau kwambu ti mwanji kipe ti ele hima ya wu mendindau. Wosini ele hima hinga tinda ete Gotri aulindau kwambu ki wu raru kinani tau kwambu wu randau.

17 “Niri ga nuwe ga humbuno sumbu amwei naha, woro Gotri lo mwanji tini kairo himikiche foti humbuno sumbu ti kwambu naha, hinde apa humbu kumbwa.

Jisas humwe anahopwesini ai humbundau sumbu tini sawero

Mt 5:31-32; 19:9; Mk 10:11-12

18 “Ele hima hinga tinda ete wui humwe wu humbusini humwe anandi ni wu hopwewa, o humwe hopwendau sumbu tini walambe wu wosindau. E, hima fori injelembwa hima forito humburo humwe ni ri ai hopwewa, rini okwe anahopwendau sumbu tini walambe ri wosindau.

Ya chele hima ga Lasaras ga

19 “Injelembwa ya chele hima fori ya da. Gisi gisi rini siyoti kipe naha kipe naha lenumbwa ri so'oindani nika'ari naro tunumbwa ri sindaro. Wondani gisi gisi ahirahi kipe numbwa ete ri andaro. 20 Wondawani ri aka lengenumbo takai ki bwarichape hima fori ya da. Hi rihi ti Lasaras. Okwechenakweche miyafo naha ri tape ki ya da. 21 Wondani rini ori ya chele hima ahirahi andawani ahirahi gomu tei tako ki raindaro tini ri awa sembe rini tale kinani ya ri hambwanda. Wondawani asa le tani o okwe rihi ni tarukwe wuhi ki ya wu beronda.

22 “Dani ini bwarichape hima ori ya ha. Wowani ensel le sikani rini wu kichani hewen ko tokwe wu rakausiwani Epuraham ga ya fi da. Ete wosiwanumbwa ya chele hima ori hawani ya rini wu eini si. 23 Wosiwani himamwale rihi ti ini hi tiki raisini amwaka omwesika laka ki ya ri mendinda. Wondani kau ri mauni ri heiwani Epuraham apahime naha ki Lasaras ga ya fi da. 24 Wowani ya chele hima ori uchani ka hinga ya ri sawe: ‘Ai yapai Epuraham, ani keke mi woni Lasaras ma humbwewa sa ri tani tapa tongo rihi ki ukuche fori ri haiyesini sa ratani tarukwe ahi ki sa ri ani owesiwa tarukwe ahi ti gamweche ri tikiningo hinga a mendi. Do hi ki a dani amwaka omwesika naha ki a mendindau.’

25 “Ete wowani Epuraham ya rini sawe, ‘Ai che, ma ai hambwanehei. Injelembwa himamwale mihi ga nuwe ki mi dani mini mwa'ambwe kipe naha lenumbwa mi ra'aindaro. Wondawani Lasaras mwa'ambwe kapwa naha lenumbwa ri ra'aindaro. Woro keke apa do ko ki rini kipe tumbwa ri dawa, mini amwaka omwesika naha ki mi mendinda. 26 Woro o tombwa mina, nui nuwe tipa ga kui nuwe ga Gotri wa laka foti fikasindau. O keke ka ko ki dau hima le do wa laka ni wu yetikinani kunu tambwa hinde apa wu rachi kumbwa. Wowa o kachi nangi ki ku dau hima le do wa laka hinde apa ku yetikinasini nunu tambwa hinde ku rau kumbwa.’

27 “Ete wowani ya chele hima ori ya sawe, ‘Yapai, o hinga keke mini a silinda, Lasaras ni ma ai rumbwewa ai yapai ko tokwe sa ri ai ini sawehambwa. 28 Ai hiparakambwe le tapa'angi ba o kaka da. Woro Lasaras sa ai ini mwanji kwambu naha ki sa wunu ri sawehambwa. Foki wunu okwe do amwaka laka a mendindau ko ki apa wu tano keke.’

29 “Ete wowani Epuraham ya sawe, ‘Moses kairo Gotri lo mwanji ga Gotri mwanji bwarakarandaro hima lei mwanji ga wunu ki o da. O mwanji ni sa wu mendi.’ 30 Wowani ya chele hima ori ya sawe, ‘Mina, yapai Epuraham. O mwanji keke sembe hinde apa wu ha kumbwa. E, matimat siro hima forito ai saini wunu tambwa iwambwa o tini wu heinimbwa apa sembe wu hano.’ 31 Ete wowani Epuraham ga ya rini sawe, ‘E, Moses kairo Gotri lo mwanji ga Gotri mwanji bwarakarandaro hima lei mwanji ga wu mendi nambwe nawa, hima fori matimat ki ai ri saiwa o sumbu ni wu heini sembe wuhi ti apa hinde wu ha kumbwa.” ’

Copyright information for `KWJ