Luke 17

Kapwa sumbu tito sembe ha sumbu ni walambe wosindau

Mt 18:6-7, 21-22; Mk 9:42

Jisas ri himache leni ya ri sawe, “Himiyama hurahama hichakono simiyanehei sumbu mwe naha ya sukwakonda. Woro hima fori sumbu fo ri wosiwa hima fwele wu hichakowa, ma fiya rini keke wo. E, dele kichapwache forini ri mekuwa kapwa sumbu ki ri hichakowa, o hima miya hinga ti humokuto laka foti kwele rihi ki injisini soluwara ki sa rini rawai. O sumbu hinga rini wosino ti wai hinga, hi tokwe ri raino to kapwa naha. Woro kunu kunjenga hambwafwa'aisini ku da.

“E, mi hiparakambwe forito kapwa sumbu ri wowa, mwanji kwambu tiki ma rini sawe. E, ri wosiro kapwa sumbu gumwa ri siwa, kapwa sumbu rihi ti ma rumbwe. E, gisi funda kumbwa kapwa sumbu ti mini ni tapa'angi hatachi fisi ri wosisini, o gisi kumbwa numbo tapa'angi hatachi fisi ri ai tani ete ri sawewa, ‘Kapwa sumbu mini a wosiro, mi ani ando,’ o hinga ri bwawa kapwa sumbu rihi ma rani rumbwe.”

Sembe handau sumbu

Ele ri Himache le ya rini wu sawe, “Mini ma nunu okulawa Gotri ni sembe nu handau ti omwesika naha sa i.” Wowani wui Apukolaka ya wunu ri sawe, “E, sembe ku haro ti, ka masitet tukoche hinga ku hapo, do me tuko andau ni ete ku sawepo, ‘Mini nanji tinga ete ma gwani saini ini soluwara ki eti,’ wowa o me kui mwanji mendini sirina sindau.

Tau ra himache to tau randau sumbu

“E, kui nindo tiki hima fori ri tau ra himache fori tau tiki nuwe ri tapu tapusini'i, sipisip leni ri aulisini sunduya iwani aka tokwe ri ai tawa, apa ri apukolaka ete rini saweno'o, ‘Ma tamata litini ahirahi a’? Mina. Apa o ete rini sawekonda, ‘Ahirahi ahi ti mi husini nika'ari wamwa mi injisini peleti ki mi tisini ma rata. Wowa metengei ani ani uku sumbwe ani asiwa pwe mini apa bwe a.’ Woro apa ka ri tau ra himache ri mwanji mendini sirinandau keke rini wese'ano umo? Mina. 10 Woroti kunu okwe o hingambwa, e, Gotri ele sumbu hinga tinda ete ku wosi kinani kunu sawero tini ku wosisini, ka hinga ma ku sawe, ‘Nunu tau ra himache kapwacheche, nu ra kinani nunu haro tau tumbwa nu raro.” ’

Jisas tapa'angi tapa'angi sechi okwe aro hima leni kipe ri wosiro

11 Wosini Jisas Jerusalem mapwa tokwe ri indani Sameriya mapwa ga Galili mapwa ga opi ko laka nindo naha ni ya ri inda. 12 Ri ini ko foki ri rarukowani tapa'angi tapa'angi sechi okwe aro hima le tani numbo tiki ya rini wu hei. Wosini apahime ki ete wu etisini, 13 hapa tinga wu uchani ka hinga ya wu sawe: “Nui Apukolaka, Jisas, nunu keke mi woni ma nunu okula!” 14 Wowani wunu ri heini ya wunu ri sawe, “Ma ku ini hima tape kuhi ti puris hima leni ma ku meku.” Ete wowani wu ai jamekoni wu iwani hima tape wuhi le kipe naha ya wu ai sira. 15 Wowani wui nindo ki dau hima fori ri hima tape ni ri ai heiwani kipe naha wowani ya ri ai i. Ri ai indani Gotri hi tini hapa tinga ri uchani ya ri rasainda. 16 Wosini Jisas seke mu tiki ri opulini mwa rihi ti nuwe tokwe ri malisini ya rini wese'a. Kari hima rini Sameriya kipe hima. 17 Wowani Jisas o sumbu ni ri heini ya ri sawe, “Ani ete ani hambwa, ele tapa'angi tapa'angi sechi okwe aro hima le kipe wosiro. Woro kale tapa'angi hatachi opuri'opuri seleki dau? 18 Ele hima i nindo ki ai tani Gotri hi tini rasairo ti, do hima kupu ba foritombwa'a?” 19 Wosini ya rini sawe, “Ma saini ma i. Gotri ni sembe mi haro tombwa kipe ai mini wosiro.”

Gotri aulindau kwambu ti o takonda

Mt 24:23-28, 37-41

20 Gisi foki Farisi hima le ya rini sili, “Hinde gisimbwa Gotri aulindau kwambu tano?” Ete wowani Jisas mwanji wasa ya ai wunu sawe, “Gotri aulindau kwambu tano gisi ti himiyama hurahama wui miya ki hinde apa wu hei kumbwa. 21 Wosini apa ka hinga hinde wu sawe kumbwa, ‘Ma hei, o biya ki o da,’ e, ‘Kari kau ki o da.’ Ma mendi. Gotri aulindau kwambu ti kui nindo ki o da.”

22 Wosini Jisas ri himache leni ya ri ai sawe, “Ichai gisi mwe tawa dori Hima ri Che ri gisi foni ku hei kinani au kunu saindau. Woroti hinde apa ku hei kumbwa. 23 Wondawa apa ka hinga o kunu sawendakonda, ‘Ma ku ini hei, kari kau ki o da,’ e, ‘Ma ku ini hei, ka biya ki o da.’ O hinga wu bwawa apa ku ini wunu sirina kei. 24 Niri tiki kururumbararani hi hinga okukoni ele mapwa hinga tinda ete ya taiyau. Woro dori Hima ri Che ri ai takowa o gisi ki o hingambwa ri dakonda. 25 Woroti metengei naha amwaka omwesika laka ri mendindawa apa dele dau hima le gumwa ti rini sisiwambwa.

26 “Nowa ri daro gisi ki wu wosindaro sumbu hingambwa dori Hima ri Che ai tano gisi ki o hingambwa o wu wosikonda. 27 Nowa ri daro gisi ki, hima le ahirahi ga uku sumbwe lenga wu andani wu anahopwendani wu dawani Nowa sipi tiki ya ri raru. Ete wowani mwa laka ti yeni fwa laka ti taleni ele himiyama hurahama miyafo naha walambe ete ya wunu i. 28 Lot daro gisi okwe o hingambwa. Hima le ahirahi kipe le wu woni uku sumbwe lenga wu andani, mwa'ambwe kipe le ya wuhi ki wu randani, mwa'ambwe wuhi le hima leki ya wungwa wu jindani, ahirahi le wu ki ki tau le wu wondani, e, aka le kindani ya wu da. 29 Wondawani Lot Sotom ko ri hanja'aisini ri indawani o gisi kumbwa ete hi tinga humokuto fo, hi ti, Salifa, tinga niri tiki mwa hinga sikakoni ele himiyama hurahama hinga tinda ete walambe ya ete wunu i. 30 Woro hingambwa dori Hima ri Che tani amwei sirano gisi ki o hingambwa o wosikonda.

31 “Ka gisi ki hima fori aka tenge rihi ki kau ri dawa ri usalikamba le ri aka we ki kwai dawa, apa ri rai ri raruni ri usalikamba le rasira kei. O hingambwa ba hima fori tau ki ri dano ti, apa ri aka tokwe ai i kei. 32 Lot humwe ni sukwaro sumbu ti ma ku hambwa. 33 E, hima fori ri himamwale ni ete ri toronambusiwa, o himamwale rihi humbuno. E, hima fori ri himamwale ni ri ohumbwewa, ri himamwale ti kipe naha tumbwa dano.

34 “O kunu a sawenda: Ka gisi niliki hima fisi tei fokumbwa fi tukuyandawa, Gotri forini ra'aisini forini ya ri hanja'aisikonda. 35 Humwe fisi witi tini fi yemburindawa Gotri humwe foni ra'aisini humwe foni ya ri hanja'aisikonda. 36 [Hima fisi tau ki fi dani tau fi randawa, Gotri hima forini ra'aisini hima forini ya ri hanja'aisikonda.]” 37 Wowani ka mwanji ni wu mendini ya wu sawe, “Apukolaka, ka sumbu hinga so michi ki sukwakondau?” Ete wowani Jisas ya wunu sawe, “Hima dinga tukuyandau michi ki apwekumboni le sikani waundau.”

Copyright information for `KWJ