Luke 19

Sakiyas to wosiro sumbu

Wosini Jisas Jeriko ko ki ri rarusini ya ri inda. Hima fori o ki ya da, hi rihi ti Sakiyas. Rini takisi ya torondau hima le wui apukolaka, rini ya chele hima naha. Woro rini Jisas ni heini hambwa ki, rini hinde na hima, woroti himiyama hurahama miyafo naha wausiwani Sakiyas rini hei ki mina, ya ri simiyanda. Hinde wowani, rini hima fai. Wofunu Jisas ni ri hei kinani rindo mwaseni namani ini fik me foki ya ri rausi. Rini ete ri hambwa, Jisas apa do numbo ki o takonda. Wosiwani Jisas ini o me mu ki ri etisini ri mauni rini heisini ya rini sawe, “Sakiyas, ma sikamaka. Apa mi aka ki a dano.” Ete wowani sembe rihi ti ri eripe'aripeni ri sikani Jisas ri rani ri aka tokwe ya rini ra'ai. Wowani ele hima hinga tinda ete o tini wu heini mwanji kwambu tiki ka hinga ya wu sawe, “Kapwa sumbu wondau hima fori aka ki ri ini ya fi tukuyakonda.” Wosini Sakiyas etisini Apukolaka ni ya ri sawe, “Apukolaka, ma mendi. Apa mwa'ambwe ahi le tinda ete alase ti a huwasini tipa foti bwarichape hima leni ani hano. E, hima forini a gambosini ri mwa'ambwe le a ra'airo ti, numbo opuri'opuri ai rini ani hano.” Wowani Jisas ya rini sawe, “Apa do aka ki dau himiyama hurahama le Gotri ai wunu ra'aihiro. Kari hima okwe rini Epuraham i che. 10 Dori Hima ri Che rini kapwa numbo ki waniro hima leni wunu ri ai rata ki ri taro.”

Tapa'angi tapa'angi tau ra himache ya wu tororo mwanji yepe

11 Ka mwanji wu mendisiwanimbwa mwanji yepe fonga ai ya wunu ri sawe. Hinde wowani, rini Jerusalem ko ti ri takaindawani ya wu hambwanda, apa naha kumbwa ete Gotri aulindau kwambu ti amwei naha o sirakonda. 12 Ya ri sawe, “Hima apukolaka fori ko sumbwe foki ya ri ikonda, wosiwa king apukolaka hinga rini wu esisiwa ichai ri ko tokwe ri ai ta ki. 13 Ri ikoni tau ra himache tapa'angi tapa'angi leni ri uchawani wu tawani ya ti mekumbo tapa'angi mekumbo tapa'angi ya wunu funda funda ri ha'i hatanda. Wosini ya wunu ri sawe, ‘O ya ma ku ra'aini tau ku rani fwelenga ma ku ai torondani a tano gisi ti ku nikisinda.’

14 “Woro ri ko kipe hima le rini omwemendindau. O keke ri isiwani hima fwele wu humbwewani ri gumwa tokwe ya wu i. Wu ini ele hima ni ya wu sawe, ‘Nunu dori hima nui king apukolaka hinga ri etino ti nu diyaha.’

15 “O hinga wu bwaro ti mina, king apukolaka hinga rini esisiwani dani ini ya ri ai ta. Ri ai tani ya ri sawe, ‘Imbihumbwa ele ya ani haro tau ra himache ma wunu uchawa sa wu ta. Wowa ani hambwa, ele funda funda wunu ani haro ya ti ya tau wu rawani geni ai sukwaro.’

16 “Wowani metengei naha hima fori tani ya ri sawe, ‘Apukolaka ya mekumbo tapa'angi mi ani haro ki a ra'aini ya tau a rawani 5 handet kina hinga ai sukwaro.’ 17 Wowani apukolaka ka hinga ya rini sawe, ‘Mini tau ra himache kipe, o tau cheche hinga ni mi hambwafwa'aini mi aulindaro. O hinga keke kwambu ti mini ani hasiwa do tapa'angi tapa'angi ko laka o mi aulikonda.’

18 “Ete wowani tau ra himache foringa ai tani ya ri sawe, ‘Apukolaka, o ya mekumbo tapa'angi mi ani haro ki a ra'aini ya tau a rawani 250 kina hinga sukwaro.’ 19 Wowani apukolaka ya rini sawe, ‘Mini ani ondiyasiwa ko tapa'angi o mi aulikonda.’

20 “Ete wowani tau ra himache foringa ai tani ya rini sawe, ‘Apukolaka ya mekumbo tapa'angi mihi mi ani haro ti aha'a. Nika'ari sumbu ki ani injisini ani owesiro. 21 Hinde wowani, mini ani heiwani mini au hima naha. Hima fori mwa'ambwe foti owesiwani o mi ini mi ratandau, e, hima fo ahirahi ti kisiwani o mi eindau. O keke mini ani akisindau.’

22 “Ete wowani apukolaka tau ra himache ori ni ka hinga ya ri sawe: ‘Mini tau ra himache kapwa naha! O mi sawero mwanji keke mini a kotimwokonda. Ei mwe naha, o mi hambwanda, ani hima kwambu naha, hima fo mwa'ambwe owesiwani o a ra'aindau, e, ahirahi hima fo kisiwani o ani eindau. O hinga'a? 23 Wo hinde wowani ya ahi ti mi ra'aini bengi ki mi owe nambwe? O hinga mi wosipo ani ai a tani ya fwelenga a torokoro.’ 24 Wosini ele rini ga takai enindau hima leni ya wunu ri sawe, ‘O ya mekumbo tapa'angi oti ma leningini ra'aini 5 handet ya dau hima rini ma ku ha!’

25 “Ete wowani ele hima ga ya rini wu sawe, ‘Apukolaka rini ya ti 5 handet kina hinga o rini da.’

26 “Wowani ya ri ai sawe, ‘O kunu a sawenda to. E, hima fori mwa'ambwe fwele rini ga dau ti, mwa'ambwe fwelenga ai rini ani ha sindau. E, hima fori mwa'ambwe miyafo rini ga da nambwe, fisiche naha ri torosindau ti, o mwa'ambwe fisiche ai rini a leningino. 27 Woro ele ai miho wui king apukolaka hinga ani eti kinani wu diyaharo hima ele ma wunu ratasini ai miyaningisopo tiki ma wunu yewa sa wu ha!” ’

Jisas king apukolaka hinga Jerusalem ko ki ri raruro

Mt 21:1-11; Mk 11:1-11; Jo 12:12-19

28 Jisas ele mwanji hinga tinda ri bwasini rindo mwaseni Jerusalem indau numbu ki ya ri i. 29 Ri ini kimba fo hi uchandau ti, Olif, o kimba ki takaisini dau ko fisi Betefasi ko ga Betani ko ga, opi ko ni ri takaisini ri himache fisi ri rumbwewani mwaseni ya fi i. 30 Fi ikowani ya fini ri sawe, “Ma ki ini kari kwakwa ko cheche ki ma ki raru. O ko ki ki raruni akisai dongi che foti kupu tiki wu injisiwani dau ti o ki heikonda. Imbihumbwa hima fori o dongi tenge ki liti nambwe. Woro o tini ma hungoni ki rata. 31 E, hima fori ka hinga kini sawewa: ‘Hinde wowani o dongi ki hungondau?’, ete wowa mwanji wasa ka hinga ma rini ki sawe: ‘Apukolaka tau chele.” ’ 32 Wosini Jisas fini humbwewani fi ini ele fini sawekawero mwa'ambwe hinga tinda ya fi hei. 33 Wosini o akisai dongi ni kupu ti fi hungondawani yapai chele dongi tani ka hinga ya fini sawe: “Hinde wowani o akisai dongi kupu ti ku hungondau?” 34 Ete wowani ya fi sawe, “Apukolaka aha'a dongi ki tau chele.”

35 Ete wosini o dongi fi rani Jisas tambwa ya fi rata. Wosiwani nika'ari wuhi le wu toroni o dongi tenge ki wu yetosiwani Jisas o tenge ki ri rauni ya ri liti. 36 Wosini o dongi tenge ki ri indawani ele himiyama hurahama nika'ari wuhi le wu toroni numbo ki ya wu yeto yeto inda. 37 Wondawani ri tani Olif hi uchandau kimba andosini raindau numbo ti ri takaindawani ele ri himache hinga tinda wu eripendani Gotri hi ti ya wu rasainda. Hinde wowani, wunu Jisas wosiro ele kwambu chele sumbu ambwe sumbu ambwe ni wu heiro tini ya wu hambwanda. 38 Wu uchani ka hinga ya wu sawenda:

“Apukolaka hi ki tandau dori King Apukolaka ni nu eripeni hi rihi ma nu rasai! Hewen ko ki sembe wahapi sumbu sa ete da. Kari kaumbwa naha ki hi omwesika naha sa ete okunda.”
39 Wondawani ele himiyama hurahama lei nindo ki dau Farisi hima fwele Jisas ni ka hinga ya wu sawe: “Ondiyakandiyandau hima mi himache le mwanji kwambu ki ma wunu sawewa sa wu gaina.” 40 Wowani rini ga mwanji wasa ya wunu ri sawe, “E, kunu a sawenda, wunu gainawa apa humokuto leto Gotri hi wu uchani wu rasai sindau.”

Jisas Jerusalem ko keke ichakaro

41 Ri tani Jerusalem ko ti ri takaini o ko laka ni ri heikoni ya ri ichaka. 42 Ri ichakani ya ri sawe, “E, do gisi kumbwa sembe wahapi sumbu ni mi hambwandapo o kipe. Woro apa ka sumbu yanisiwani mi hei numbwa. 43 Ma mendi, ichekai gisi fo tawa, mi miho le tani tinda mini hokoni ulume seni injisini o mini wu misindakonda. 44 Wondani mini ga mini ki dau che mihi lenga walambe naha o kunu ikonda. Apa mini ki dau humokuto beiye ki kiro ele mwa'ambwe ni funda ete wu lendosiwa humokuto foti humokuto foi tenge tiki hinde da kumbwa. Hinde wowani, Gotri mini okula ki taro gisi tini mi hambwa nambwe.”

Jisas Gotri aka laka ki ya tau randau hima leni sawewani wu siraro

Mt 21:12-17; Mk 11:15-19; Jo 2:13-22

45 Wosini ri ini Gotri aka laka we ki ri raruni ele ya tau randau hima leni mwanji kwambu tiki wunu sawendawani sirani ya wu inda. 46 Wosini ka hinga ya wunu ri sawe: “Gotri mwanji ete sawero: ‘Aka ahi ti Gotri ni uchahambwandau aka hinga dano.’ Wosiwani kundo o sumbu hinga ku wowani ani heiwani hili ya hima leto tani yanindau michi hinga.”

47 Jisas gisi gisi ele hima ni Gotri aka laka we ki kwai ya wunu ri ondiyakandiyanda. Ete wondawani puris hima wui hima laka le, Gotri lo mwanji hambwandau hima le, e, himiyama hurahama leni aulindau mekupu hima le, wunu tinda Jisas ni yeno numbo tini ya wu wakinda. 48 Woro ele himiyama hurahama to ri mwanji ni wasamba wu owesini wu mendindawani ele hima laka le rini yeno numbo fo wu wakini wu hei nambwe.

Copyright information for `KWJ