Luke 21

Bwarichape humwe foti Gotri ni mwa'ambwe ti haro

Mk 12:41-44

Wosini miya ti ete ri heindawani ya chele hima le wu tani Gotri aka laka ki dau bokis ki ya le ya wu rawainda. Wondawani ete ri heiwani himanguto foti ti tani ya naro fisi numbwa ya ti rawai. Wosiwani Jisas ya sawe, “Mwe naha ki kunu a sawendau, do himanguto ya ti rawairo ti ele hima leni ti dikisini miyafo naha ti rawairo. Hinde wowani, wunu tinda ete ya miyafo wunu ki dawani fwelenumbwa Gotri ni angu'omwe handau hinga wu haro. Woro do humwe tini bwarichape naha ya miyafo tini ki da nambwe. O ya jipeche ahirahi rani ti akoro ti tinda ete ti rawairo.”

Jisas Gotri aka laka lendono tini ri sawero

Mt 24:1-2; Mk 13:1-2

Hima fwele Gotri aka laka ni ka hinga ya wu sawe: “Wunu do Gotri aka laka ni humokuto kipe naha lenga hima le Gotri ni huwandari haro mwa'ambwe kipe lenga ele ki ka'apwe wosisindau.” Wowani Jisas ya wunu sawe, “Apa dele mwa'ambwe ku heindau ti, ichai gisi fo tawa, ele kiheiye dau humokuto hinde apa alekusi kumbwa, tinda ete wu dungwa dungwa wu rumbwe'iwa o raindakonda.”

Jisas nomo miyafo sirano tini ri sawero

Mt 24:3-14; Mk 13:3-13

Ete wowani Jisas ni ya wu ai sili, “Ondiyakandiyandau hima, bwele gisi ki ele sumbu hinga sukwano? Bwele sumbu hinga to metengei wupa hinga sukwawa nu hambwano, ele sumbu ya sukwakonda?” Wowani Jisas ya sawe, “Kunu hambwafwa'ainda, foki hima le o apa kunu gambokonda. Apa hima miyafo wu tani hi ahi ki ka hinga o wu sawekonda: ‘Hima mwe ri ani sa to,’ wosini ka hinga ori sawekonda: ‘Gisi mwe takaihiro.’ Woro apa wui mwanji ku mendini ku sirina kei. Wondani ichai au laka anayekondau mwanji suwa le ku mendini apa ku aki kei. Kale sumbu hinga to metengei o ya sukwakonda. Woro gisi jipe humbuno ti amahani hinde apa sukwa kumbwa.”

10 Wosini ya ri ai sawe, “Hima mu fwele saini hima mu fwelenga o wu anayendakonda. Wondawa king fori ri au anaye himache le saini king ba fo, ri au anaye himache lenga o wu anayekonda. 11 Ete wondawa minawe laka ti nuwe ki o dikonda. Wondawa mapwa fweleki iche miyafo naha wunu handani hahungo omwesika laka o wu wondakonda. Ete wondawa ku akino sumbu anandi lenga sumbu omwesika naha lenga wupa wo sumbu hinga niri ki o sukwakonda.

12 “Woro dele sumbu hinga sukwa nambwe dawa hima le kunu wu toronambusini walambe sumbu fwele o kunu wu wosindakonda. Wondani wui lotu wondau aka we ki kwai kunu kotimwosini kalapus tiki o kunu wu rawarukonda. Wosini wunu hi ahi ni wu rakai ki wu hambwasini apa kunu ra'aini king apukolaka lenga gapiman apukolaka lenga wui miyaningisopo tiki o kunu esikonda. 13 Wosiwa o gisi ki kunu Gotri ni sembe ku haro sumbu ni amwei wunu ku saweno. 14 Woro o gisi sukwa nambwe dawa inaka kuhi kwambu ki ku etisini kunjenga ka hinga ma ku sawe, ‘Ani bwele mwanji wasa wunu a saweno tini inaka tenge miyafo ani hambwa hinga.’ 15 Anjenga ai mwanji ti kui takisopo we ki a rawakwani hambwa kipe ti o kunu ani hakonda. Wowa ai mwanji ti ele kunu omwemendindau hima leni ku bwawa, kui mwanji ti hinde apa wu sawesiya'aini rakai kumbwa.

16 “Kui nuwai yapai, kui hiparakambwe le, kui hima kupu le, e, kui nau le, wunu apa kunu omwemendindau hima lei tapa tenge tiki o kunu wu hakonda. Wowa kui nindo ki dau fweleni o kunu yeni sikonda. 17 Hi ahi ti kunu ga dau keke hima le sembe enge ti o kunu wu andakonda. 18 Woro ka tini ma ku hambwa, kui mwa ki dau mwa nimbi fori hinde apa lekutoni sika kumbwa. 19 Woro kwambu ki ma ete ku etinambusini ku dani himamwale kipe kuhi ti ku ai toro.

Jisas Jerusalem ko walambe ino sumbu ni ri sawero

Mt 24:15-21; Mk 13:14-19

20 E, ichai ku heiwa au anayendau hima le wu tani Jerusalem ko laka ni wu jambaniwa ya ma ku hambwa, ko laka oti walambe ino gisi takaihiro. 21 O gisi ki Jutiya mapwa ki dano hima le wu akini ini kimba ki sa wu rau. Wowa Jerusalem ko laka ki dano hima le o ko laka wu hanja'aisini wu akini mapwa fo tokwe sa wu i. Wondawa ko cheche ki dano hima le apa ko laka tokwe wu ai raru kei. 22 Ka gisi o Gotri kapwa sumbu wasa hakondau gisi. O keke ka Gotri chengi ki dau mwanji hinga tinda mwe naha sukwakondau. 23 Ka gisi ki ele che sembe ga dau humwe le, e, che muku handau humwe le keke fiya kapwa naha! Nomo omwesika naha do nuwe ki sukwakondau. Hinde wowani, Gotri sembe enge a ti ele himiyama hurahama ni o wunu rawakakonda. 24 Hachangipi huwe laka to wunu fweleni kutoni humbukondau. Wui miho le kalapus tiki wunu rawarusini ai wunu ra ra hima ba fwele alase ki o wunu ra'aikonda. Wosiwa ele hima kupu ba fwele au seke Jerusalem ko laka ki wu yitindani i ini hima leni aulindau kwambu wuhi humbuno gisi ki ya wu ambwekonda.

Ichai dori Hima ri Che ai tano

Mt 24:29-31; Mk 13:24-27

25 “Sumbu ba fwele tapwaki nika ki, niliki nika ki, e, isangi leki sukwani wupa wo sumbu hinga ya sirakonda. Ete wondawa ele nuwe mapwa ki dau himiyama hurahama hinga tinda ete soluwara saini yembekina yembekina tani yepunandano ata ni wu mendindani sembe wuhi ti walambe naha wunu indani ya wu akindakonda. 26 Wondani ele himiyama hurahama miyafo nuwe ki sukwano sumbu ni wu hambwandani inaka wuhi ti aki omwesika naha ki wu akindani miya wuhi ti misisiweri ti ya wunu yendakonda. Hinde wowani, ele isangi mwa'ambwe hinga niri tiki dau ti, tinda ete ra'ichi'uchakondau. 27 Ete wosiwambwa hima le wu heiwa, dori Hima ri Che niri wamwa tenge ki ri litisini kwambu omwesika tinga okundau hi omwesika tinga ya ri takonda. 28 Dele sumbu hinga metengei sukwakondawa o gisi naha ki kunu ma ku saini ku etisini mwa kuhi ti niri tokwe ya ma ku mau. Gotri ai kunu ra'aino gisi takaihiro.”

Fik me ti gisi kilindau sumbu ni yepero

Mt 24:32-35; Mk 13:28-31

29 Wosini mwanji yepe foti ya wunu ri ai sawe, “Kunu fik me ga kale biya me ba fwelenga ma ku hei. 30 E, kopika anandi ti sirawani ya ku hambwau, nika tumbwa ya yekonda. 31 Woro o hingambwa kale sumbu sirawa ya ma ku hambwa, Gotri aulindau kwambu tani takaihiro.

32 “Mwe naha ki kunu a sawendau: Apa o gisi ki dano himiyama hurahama le hinde wu ha kumbwa, waya ete wu dawa ele sumbu hinga tinda sirasiwambwa. 33 Do niri ga nuwe ga humbuno, woro mwanji ahi to hinde humbu kumbwa.

Jisas himache le wunu sa wu hambwafwa'ai

34 “Woro kunu hambwafwa'ai. Foki kapwa uku mama ku andani ambwatinambwati sumbu le ku wosindani hima tape ni enepeno mwa'ambwe keke inaka tenge miyafo ku hambwanda ki. E, o sumbu hinga to kunu ichakiwa, apa Apukolaka tano gisi ti metengei ete kunu wakineheikondau, omwe ti bitawa ki funda hikisasini raindau hinga. 35 Ka gisi sukwakondau sumbu ti ele nuwe mapwa ki dau hima hinga tinda ete wunu chikikondau. 36 O keke kunu ete hambwafwa'aindani gisi gisi Gotri ni ma ku uchahambwandawa Gotri kwambu kunu hani kunu okulandawa kale sumbu hinga sukwawa ku ratakosini dori Hima ri Che miyaningisopo ki funda ku eti ki.”

37 Gisi gisi Jisas ele himiyama hurahama ni Gotri aka laka ki ya wunu ri ondiyakandiyanda. Wosini hunduwani ri ini kimba fo, hi ti Olif, o kimba ki ya ri tukuyanda. 38 Wondawani ele himiyama hurahama hinga tinda ete nurumbumbwa wu saini ri mwanji wu mendi kinani Gotri aka laka tokwe ya wu inda.

Copyright information for `KWJ