Luke 22

Jisas ni wu ye kinani Jutas ini mekupu hima laka lenga mwanji wu injiro

Mt 26:1-5, 14-16; Mk 14:1-2, 10-11; Jo 11:45-53

Pasofa wu uchandau bereti hehenandau wo, yis, owe nambwe gisi laka ti ya sukwakonda. Wondawani ele puris hima laka lenga Gotri lo mwanji hambwandau hima ele ga himiyama hurahama miyafo leni wu akindani ya wu anambwa, “Bwele numbo hinga ki Jisas nu yeno?”

O mwanji hinga wu anambwandawani Saiten Jutas sembe ki ya raru, hi rihi foti Isukariyot. Hima mwe ri rini tapa'angi tapa'angi hatachi fisi Jisas Himache fori. Wosiwani ri ini ele puris hima laka lenga, e, Gotri aka laka aulindau hima laka lenga Jisas ni wui tapa tenge ki ri hano mwanji tini ya wu anambwa. Wosiwani wu mendisini wu eripe'aripeni ya rini wu hano mwanji ti o gisi kumbwa ya wu inji. Jutas o ya rini wu hano mwanji ri mendini ri ohounasini Jisas ri toroni wui tapa tenge tiki ri oweno numbo tini ya ri wohambwakahambwanda. Woro ri okokona ti, himiyama hurahama miyafo rini ga da nambwe gisi foki wu ini rini wu toroni inji ki.

Jisas ri himache fopito Pasofa ahirahi fi otokunaro

Mt 26:17-25; Mk 14:12-21; Jo 13:21-30

Wosiwani bereti hehenandau wo, yis, owe nambwe gisi laka ya sukwa. Ka gisi laka ki Pasofa ahirahi keke sipisip che ya wu yekonda. Ete wowani Jisas, Pita hima pi Jon ni ya fini ri sawe, “Ma ki ini Pasofa ahirahi ti ma ki otokunasiwa apa nu tani nu a.” Wowani fini ga ya rini fi sawe, “Mi okokona ti so aka ki si otokunano?” 10 Ete wowani ya fini ri sawe, “Ma ki mendi. Ki ini ko laka ki ki raruni ki heiwa hima fori hachahungwe laka ki uku ti ri tisini ri tani numbo tiki o kini heikonda. Wowa ma rini ki sirinani o aka ri raruro ki ma ki raru. 11 Wosini o aka chele hima mwe ni ya ma ki sawe, ‘Ondiyakandiyandau hima ete mini sawero, “Ai himache lenga Pasofa ahirahi nu ano aka tipa so?’” 12 Wowa kiheiye aka woro heiye tokwe dau aka tipa laka foti o kini ri mekusikonda. O aka tipa we ki kwai litino tei ti, ahirahi ano tei ti wu otokunasinda. Woro o aka tipa ki Pasofa ahirahi ti ma ki otokunanda.” 13 O mwanji hinga fini ri sawewani ya fi i. Fi ini fi heiwani ele sumbu hinga tinda ete Jisas sawero hingambwa ya sukwa. Wosiwani Pasofa ahirahi ti ya fi otokunanda.

Jisas ri himache leni Jisas a haro

Mt 26:26-30; Mk 14:22-26; 1 Ko 11:23-25

14 Gisi mwe tawani Jisas tei tiki ya ri liti. Wosiwani ri Himache le okwe rini ga funda ya wu liti. 15 Wosini ya wunu ri sawe, “Kunu ga do Pasofa ahirahi ani a ki ete a nikisindaro. Pasofa ahirahi nu asini pwe, amwaka ti a bwe mendi. 16 Apa ka hinga kunu a sawenda: Pasofa ahirahi hinde apa ani ai a kumbwa, waya ka sumbu mu mwe ti Gotri aulindau kwambu ti amwei naha sukwano gisi ki chikiwambwa.”

17 Ete wosini kapu ga ri rukoni Gotri ni ri wese'asini ya wunu ri sawe, “Aha'a ma ku toroni kui nindo ki ku humwasini ku a. 18 Ando kunu a sawendau: Apa ambwesini apa'ichekai okwe ka waini uku hinde ani a kumbwa, ete da dani Gotri aulindau kwambu amwei naha sukwano gisi kumbwa.” 19 Wosini bereti ri rukosini Gotri ni ri wese'asini lepikani wunu hasini ya ri sawe, “Doha'a ai hima tape, [kunu okula ki o kunu ani handau. O sumbu hinga ete ku wosindani ani ni ma ku hambwanda.” 20 Wu asini kapu waini uku ti okwe o hingambwa ri wosini ya sawe, “Doha'a kapu waini uku ti, ai fi ni sawero. O fi ki Gotri mwanji ako injikondau, woro kunu okula kinani o a dawehenakonda.] 21 Woro ma hei, miho himako i tapa tenge tiki ani oweno hima ri do tei ki ani ga funda si lilinda. 22 Hima ri Che dori Gotri imbihumbwa rini ondiyasiro numbo tunumbwa ri sirinano, woro miho himako tapa tenge rini oweno hima rini ma fiya rini keke wo.” 23 O hinga ri sawesiwani wunjenga wu anasili anasilindani ya wu sawe, “Namoto apa ka sumbu hinga rini wosikondau?”

Jisas himache le mwanji wu anambwaro, namoto wui apukolaka

24 Wosini ele ri himache le mwanji tiki au hinga wu anayeni ya wu sawe, “Nui nindo ki namoto nui apukolaka?” 25 Wowani ya wunu ri sawe, “Kaleha'a nuwe pe king apukolaka le kwambu chele, wosini hima leni kwambu tiki aulini dawani ele hima ri mwakambe ki rini ni ‘hima keke wo hima naha’ ya wu nandau. 26 Woroti apa o hinga ku wo kei. Mina. E, hima fori kui nindo tiki apukolaka ri dau ti nawa, rini hima wapa hinga sa da. Kui nindo ki hima fori kunu aulini mwanji bwandau hima hinga ri dau nawa, rini wui tau ra himache hinga sa da. 27 Namoto apukolaka, tei tiki linindani ahirahi andau hima to'o, ahirahi tisini hima le tambwa ratandau hima rito? Tei tiki linindani ahirahi andau hima rito apukolaka. Woroti ani kui nindo tiki ahirahi a tisini hima le tambwa ratandau hima hinga a dau.

28 “E, kale simiyanehei sumbu hinga ani ki sukwawani, ku ani andosi nambwe, kunu ani ga ete ku daro. 29 Ai Yapai aulindau kwambu ti ri ani haro. Woro hingambwa aulindau kwambu ti kunu ni o ani hakonda. 30 Wosiwa ani aulindau ko ki tei tiki ku litisini ahirahi ku ani uku sumbwe o ku andakonda. Wosini king apukolaka litindau tei tiki ku litisini tapa'angi tapa'angi hatachi fisi Isurel hima mu leni ku kilikondau.

Jisas ete sawero, Pita gumwa rini sino

Mt 26:31-35; Mk 14:27-31; Jo 13:36-38

31 “Saimon, Saimon, mini ma mendi. Saiten hima le raisi tini yekindau hinga kunu ni ri simiyanehei kinani Gotri ni ri uchawani rini ohounaro. 32 Woroti sembe ha sumbu mihi humbuno keke ani mini ani okula kinani Gotri ni ani uchahambwaro. O keke ichai mi ai kwambu ki mi etiwa, mi hiparakambwe le ma wunu okula.”

33 Wowani Pita ya rini sawe, “Apukolaka, ani mini ga kalapus tokwe si ino ti, e, mini ga ani hano ti ani otokunasindau.” 34 Wowani Jisas mwanji wasa ya rini sawe, “Pita mini a sawendau. Apa do niliki ki apwetoko gi nambwe dawa, numbo namili o ete mi sawekonda, ‘Ani Jisas a hikisandau.” ’

Ya kowe ti, mwa'ambwe warondau kowe ti, e, hachangipi huwe laka, wui mwanji

35 Wosini ya wunu ri sawe, “Imbihumbwa kunu a humbwewani ku iro ti, ya kowe ti, mwa'ambwe warondau kowe ti, seke su ti ku ra ra ku i nambwe. Woro o gisi ki mwa'ambwe fo keke ku heifundaro'o?” Wowani wunu ga ya sawe, “Mina.” 36 Wowani ka hinga ya wunu ri sawe: “Woro apa hima fo ya kowe dawa sa toro. Mwa'ambwe warondau kowe ti okwe o hingambwa. Hachangipi huwe laka heifundau hima ri nika'ari rihi ti wungwa sa jisini hachangipi huwe laka rihi foti sa ra. 37 Hinde wowani, Gotri chengi ete sawero, ‘Kale kapwa hima ga funda rini wu wauro.’ Worotini kunu a sawendau, ka sumbu hingambwa ani ki o sukwakonda. Ei, Gotri chengi ani sawero mwanji hinga tinda ete mwe naha ya sukwakonda.” 38 Wowani ya wu sawe, “Apukolaka ma hei. Nunu hachangipi huwe laka fopi doha'a da.’ Wowani ya wunu ri sawe, “Opi yakito.”

Jisas Gerisemani michi ki Gotri ni uchahambwaro

Mt 26:36-46; Mk 14:32-42

39 Ete wosini hoko tokwe ri raruni ele gisi ki ri wondaro hinga Olif gimba tokwe ya ri i. Wowani ri himache le rini wu sirinani ya wu i. 40 Wu ini o michi ki wu rarusini ya wunu ri sawe, “Simiyanehei sumbu kunu ki sukwano keke Gotri ni ma ku uchahambwanda.” 41 Wosini wunu ri andosini humokuto takehewani sikani ambwendau hinga kwakwa hinga ya ri i. Wosini seke ri ombungwesini Gotri ni ka hinga ya ri uchahambwa: 42 “Yapai, mi okokona nawa do sembe nomo ani ki dau ti ma rani rumbwe'i. Woroti, mini apa ai okokona tunumbwa sirina kei. Mina. Mi okokona tunumbwa ma sirina.”

43 [Ete wowani hewen pe ensel foti sikani sembe rihi ya rini okula. 44 Wowani Jisas nomo naha ri mendikoni kwambu tiki au laka Gotri ni ya ri uchahambwanda. Wondawani huru ti fi hinga nuwe tokwe ya sikanda.]

45 Gotri ni ri uchahambwasini saini ri himache le tambwa ya ri i. Ri ini wunu ri heiwani sembe wuhi ti nomo naha iwani ya wu tukuyanda. 46 Wondawani ya wunu ri sawe, “Hinde wowani ku tukuyandau? Ma saini Gotri ni ma ku uchahambwanda. Foki simiyanehei sumbu kunu ki sukwakonda.”

Jutas Jisas ni miho lei tapa tenge tiki owero

Mt 26:47-56; Mk 14:43-50; Jo 18:3-12

47 Jisas mwanji ete ri bwandawani hima miyafo naha ya wu ta. Jutas, kale tapa'angi tapa'angi hatachi fisi Himache fori, woro rindo ya wunu mwaseni ya ri ta. Ri tani Jisas ni tumwatamwa'a kinani ya rini takai. 48 Wowani Jisas ya rini sawe, “Jutas, Hima ri Che dori ni mi tumwatamwa'asini miho lei tapa tenge tiki rini mi owekondau'u?”

49 Wowani Jisas ri himache le funda rini ga wu daro ti, wu heiwani sumbu fo sukwakondawani ya wu sawe, “Apukolaka, nui gipi huwe ki wunu nu yeno'o?” 50 Ete wu sawekoni wui nindo ki hima forito puris hima i apukolaka ri tau ra himache forini yekoni tapa mama tokwe pe wasamba rihi ni yekutowani ete sika. 51 Wowani Jisas o hinga ri heikoni ya ri sawe, “O sumbu hinga ya ma ete hanja'ai.” Wosini ori hima i wasamba tiki tapa ti ri torowani wasamba rihi ti kipe ya ai rini wosi.

52 Wosini rini toroni inji ki wu taro puris hima laka le, Gotri aka laka aulindau hima laka le, e, hima mekupu laka leni mwanji ti ya wunu ri sawe, “Ku ani toro'inji ki hachangipi huwe lenga me kumbo lenga ku nangini ku taro ti, hili ya hima forini ku toro'inji kinani ku taro'o? 53 Gisi gisi Gotri aka laka we tiki kunu ga ete a dawani tapa kuhi tiki ku ani toro nambwe. Woro apa kui gisi sairo, o keke hundu ti kwambu tito aulindau.”

Pita ete sawero, Jisas ri hikisandau

Mt 26:57-58, 69-75; Mk 14:53-54, 66-72; Jo 18:12-18, 25-27

54 O hinga ri bwasini ri dawani rini wu toro'injini ya wu ra'ai. Wosini puris hima le wui apukolaka aka tiki ya rini wu rakaru. Wondawani Pita wunu ri sirinani ri ini apahime hinga ya ri da. 55 Ele hima aka tini haweini injiro ini we ki hi laka ti wu diyasini ya wu linindani hi ya wu waru'unda. Wondawani Pita okwe ri ini wunu ga ya ri liti. 56 Wosini Pita hi ti ri waru'undawani tau ra humwe foti rini heini miya ti rini dorinasini ya rini sawe, “Do hima Jisas ga daro.” 57 Ete wowani Pita minambwe ri nandau tinga ya ri sawe, “Mina, ani rini a hikisandau.” 58 Da hinga wokoni hima fori ai rini heikoni ya ri sawe, “Mini okwe ri hima kupu fo.” Wowani Pita ya sawe, “Kale che, ani mina.” 59 Ete wowani amwa funda hinga iwani hima foringa ai rini heisini ya ri sawe, “Mwe naha, dori hima okwe rini ga daro. Hinde wowani rini Galili pe hima.” 60 Wowani Pita ya sawe, “Kale che, doha'a mwanji mi bwandau ti ani a hikisandau.” O mwanji hinga ete ri bwandawani apwetoko ti ya gi. 61 Wowani Apukolaka jamekoni Pita ni ya ri hei. Ete wowani Pita imbihumbwa Apukolaka rini sawesiro ka mwanji ni ya ri ai hambwa, “Apa do niliki apwetoko gi nambwe dawa numbo namili ai hi tini mi hamisakonda.” 62 Pita hoko tokwe ai raruni au laka ya ri ichaka.

Jisas ni wu sawehingini rini wu yero

Mt 26:67-68; Mk 14:65

63 Jisas ni heini aulindaro himako rini wu saweholiyani ya rini yenda. 64 Wosini nika'ari sumbu ti miya tiki rini wu injisini rini wu ye ye ya rini wu sawe, “Ma nunu sawe, namoto mini yendau?” 65 Wosini mwanji miyafo naha kapwa tokwe ya rini wu sawenda.

Kanisol hima laka lei mu tiki Jisas ni kotimworo

Mt 26:59-66; Mk 14:55-64; Jo 18:19-24

66 Wondawani nika ti sukwawani Isurel pe mekupu hima laka le, puris hima laka le, e, lo mwanji hambwandau hima laka le tani ya wu wau. Wosiwani Jisas ni ele kanisol hima le wauro aka ki ra'aiwani ya wu sawe, 67 “Ma nunu mi sawe to. Mini Kuraisi'i, mina?” Ete wowani ya wunu ri sawe, “E, kunu a sawewa sembe apa hinde ku ha kumbwa. 68 E, mwanji fwele kunu a siliwa, mwanji wasa ti hinde apa ku ani sawe kumbwa. 69 Woro apa ki ambwesini ete i ini Hima ri Che dori ele kwambu ga dau Gotri tapa mama tokwe ya ri linindakonda.”

70 Wowani wunu tinda ete ya wu sawe, “O hinga ti nawa, mini Gotri che mwe naha'a?” Wowani ya wunu ri sawe, “Kunjenga ete ku sawendau, ori ando.”

71 Wowani ya wu sawe, “Apa mwanji anandi fo nu ai mendi hinga, mina. Ri takisopo tiki ka hinga ete ri sawewani nu mendihiro.”

Copyright information for `KWJ