Luke 23

Jisas ni Pailat apukolaka i miyaningisopo ki wu kotimworo

Mt 27:1-2, 11-14; Mk 15:1-5; Jo 18:28-38

Ete wosini wunu tinda ete wu saini rini wu rani Pailat apukolaka tambwa ya wu ra'ai. Wosini rini wu kotimwokoni ya wu sawe, “Nunu dori hima nu heiwani nui hima kupu lei sembe tini yeni rasaini kapwa numbo ki wunu ri ra'aindau. Wondani takisi ya ti Sisa apukolaka ni nu ha kinani minambwe nunu naro. Wosini rinjenga ya ri sawenda, rini rindombwa Kurais, king apukolaka.” Wowani Pailat ya rini sili, “Mini Juta hima kupu lei king apukolaka'a?” Wowani rini ga Pailat ni mwanji wasa ya ri sawe, “Minjenga o mi sawenda to.” Ete wowani Pailat puris hima laka ga ele himiyama hurahama ga wunu ni ya ri sawe, “Ani dori hima i kapwa sumbu fori a wakini ani hei numbwa.” Ete wowani wunu ga mwanji kwambu ki ka hinga ya wu sawe: “Rini ele Jutiya mapwa hinga tinda ete ri ini ele himiyama hurahama wui sembe ni yeni rasaini au mu sindau. Galili mapwa ki ri ambwesini o sumbu numbwa ri wo wo ri ta tani aha'a.”

Jisas ni Herot mu ki wu kotimworo

Wowani Pailat o mwanji wuhi ni ri mendini ya wunu ri sili, “Dori hima rini Galili kipe hima'a?” Wowani ya wu sawe, Jisas Herot aulindau nuwe tipa kipe. Ete wowani Herot tambwa ya rini ra'ai. Ka gisi Herot okwe Jerusalem ko ki ri daro.

Wowani Herot Jisas ni heini ya ri eripe'aripe. Hinde wowani, ri mwanji suwa numbwa ri mendindani gisi huwe laka hinga rini hei kinani ri nikisindaro. Rini Jisas kwambu chele sumbu fo ri wosiwa ri hei kinani ri okokonandau. O keke Herot mwanji miyafo naha ya rini silineheinda. Wowani Jisas mwanji wasa fori rini bwa nambwe. 10 Wondawani puris hima laka lenga Gotri lo mwanji hambwandau hima laka lenga wu tani takai wu etisini hapa tinga uchani ya rini wu kotimwo. 11 Ete wowani Herot ga ele ri au anaye himache lenga horukwe sumbu rini wu wosi wosi ya rini wu saweholiyanda. Wosini nika'ari kipe naha foti wu ratani rini wu injisini Pailat tambwa rini rumbwewani ya ri ai i. 12 Injelembwa Herot Pailat ga fi ana'omwemendindaro. Woro apa do gisi kumbwa fini nau fi anatororo.

Pailat Jisas ni me yapweke tiki ye kinani sawero

Mt 27:15-26; Mk 15:6-15; Jo 18:39-19:16

13 Wowani Pailat puris hima laka le, mekupu hima laka le, e, ele himiyama hurahama okwe wunu ri uchawani wu tani ya wu wau. 14 Ete wowani ya wunu ri sawe, “Kunu dori hima ani tambwa ku ratasini ete ku sawero, rini himiyama hurahama lei sembe ni ri yeni rasaini kapwa numbo ki wunu ri ra'aindau. Wowani o mwanji ni kui miyaningisopo naha ki do rini a sili. Woro ma mendi. Ani dori hima ni a wakini ku kotimworo kapwa sumbu fo rini ki ani hei numbwa. 15 Herot okwe o hingambwa. Wofunu rini humbwe'iwani nunu tambwa ai taro. Ma mendi, dori hima kapwa sumbu naha fo ri woro ti nawa, apa rini nu yewa ri hano. Woro rini yewa hano kapwa sumbu hinga fo rini ani hei nambwe. 16 Nimba rini a tanambwasini rini ani hanja'aiwa sa ri i.” 17 [Ka gisi ki Pailat ga ele himiyama hurahama ga mwanji fo ka hinga wu injisinda: Pasofa gisi laka ki Pailat kalapus hima forini ri hanja'aiwa wunu tambwa ino.]

18 Wowani ele himiyama hurahama ga wunu ga hapa tinga wu uchani ya wu sawe, “Ori hima ma yewa sa ha, wosini Barapas ni ma hanja'aiwa nunu tambwa sa ta.” 19 Barapas rini ko laka ki gapiman hima laka leni au mu ti ri sisini hima ni yewani haro. O keke kalapus tiki rini wu rawaruro. 20 Woro Pailat Jisas ni ri hanja'aiwa i kinani mwanji fonga ya ai wunu sawe. 21 Ete wowani wu uchani ka hinga ya wu sawe: “Me yapweke tiki ma rini ye! Me yapweke tiki ma rini ye!” 22 Wowani numbo namili ya ai wunu sawe, “Hinde wowani? Dori hima bwele kapwa sumbu foni ri woro? Ani rini nu yewa hano kapwa sumbu fo ri woro ani hei numbwa apa nu yewa ri hano. O keke nimba rini a tanambwasini ani hanja'aiwa sa ri i.” 23 Ete wowani Jisas ni me yapweke tiki ri yewa ha kinani hapa tinga ete ya wu ucha. Wu uchani wu sawero ata ti Pailat mwanji ni yekicharo. 24 Wofunu Pailat wui mwanji numbwa ya ri sirina. 25 Ele himiyama hurahama kalapus tiki daro hima ni wu ai ra'ai kinani rini wu uchawani ori hima ni ri hanja'aisiwani wunu tambwa iro. Kari hima ko laka ki gapiman hima laka leni au ti ri sisini hima ni ri yewani haro. Wosini Pailat Jisas ni wui inaka tini sirinani wui tapa tenge tiki ya ri ha.

Jisas ni me yapweke tiki wu yero

Mt 27:32-44; Mk 15:21-32; Jo 19:17-27

26 Wowani Jisas ni wu ye ki wu ra'aindau numbo ki Sairini ko kipe hima fori, Saimon, rini ni ya wu toro. Saimon rini ri ko cheche ri andosini Jerusalem ko laka tokwe ri raru kinani apambwa taro. Wosini Jisas ri me yapweke ti wamwa'angu tenge rihi tiki wu owesiwani ri kichani Jisas ni sirinani ya ri i.

27 Wondawani himiyama hurahama miyafo naha rini sirinani wu indawani humwe fwele wu ichaka ichaka rini keke hukwa wu ra ra ya wu inda. 28 Ete wowani Jisas jamekoni ele humwe ni ri heini ya wunu sawe, “Kunu Jerusalem kipe humwe, kunu apa ani keke ku ichaka kei. Mina. Kunu keke kunjenga ku ichakandani kui che le keke ma ku ichakanda. 29 Ma mendi, ichai gisi fo sukwawa ka hinga o wu sawekonda,

‘Cherangifarangi ete dau himiyama le, che ra nambwe himiyama le, e, che ni muku handa nambwe himiyama le, wunu sa wu eripe'aripe.’
30 Woro o gisi ki himiyama hurahama le kimba leni ete wu sawekonda, ‘Kunu nui tape tenge tiki ma huwani sika!’ Wosini ele kimba cheche ni o wu sawekonda, ‘Kunu ma huwani sikani nunu yekicha!’ 31 Apa me sumbwe ni o sumbu hinga wu wosikondau ti nawa, rika'airo me ni bwele sumbu hinga wu wosikondau?” Jisas o hinga ya sawe.

32 Wunu kapwa sumbu wondaro hima fisi okwe Jisas ga funda fini wu ye ki ya wu ra'ainda. 33 Wu ini michi foki ya wu raru, o michi mwe hi ti, Hima Mwa Hapa. O michi naha ki me yapweke tiki ya rini wu ye. Wosini o kapwa hima fisi okwe ya wu ye, hima fori Jisas tapa mama tokwe wu yeni forini tapa yanji tokwe ya wu ye. 34 Wosiwani Jisas ya sawe, “Yapai, mini wui kapwa sumbu ma rani rumbwe. Hinde wowani, wunu do wu wosindau sumbu wu hikisandau.” Wosiwani wunu minga ti wu hei hei nika'ari rihi leni hisiwasi ya wu ra'ai. 35 Wondawani ele himiyama hurahama wu etisini ya wu heinda. Ete wondawani mekupu hima laka ele ka hinga ya rini wu saweholiyanda: “Rini hima ba fweleni ri okulandaro. E, rini mwe naha Gotri ondiyasiro hima, Kurais, nawa, rinjenga sa ri ai okula.” 36 Wondawani au anaye hima le okwe rini ni ya wu saweholiyanda. Wosini takai wu tani awani fu indau waini uku ti a kinani rini hasini 37 ka hinga ya rini wu sawe: “E, mini Juta hima kupu lei king apukolaka mwe naha nawa, minjenga ma ai okula.” 38 Himiki foti mwa tuwo rihi tiki kau yesiro ti ka hinga sawe: Dori hima rini Juta hima kupu lei King Apukolaka.

39 Wowani kapi kapwa hima fisi me yapweke tiki wu yero pi, forito Jisas ni ka hinga ya ri saweholiya: “Mini ka Gotri ondiyasiro hima, Kuraisi'i? Wowa minjenga mi okulani, ma ete sini okula.” 40 Wowani angi tokwe enindau hima rito o mwanji ni ri mendini mwanji kwambu naha ki ya rini bwa, “Gotri ni mi akinda nambwe'e? Mini okwe ri randau nomo hingambwa o mi randa. 41 Sini ni wu yewa si hawa o sumbu kipe. Hinde wowani, sini do nomo si randau ti, o kapwa sumbu si woro chiki hingambwa si randau. Woro doriha'a hima to kapwa sumbu fo ri wo nambwe naha.” 42 Wosini ya ri sawe, “Jisas, ichai ko mihi ki mi ai rauwa, ani ni ma hambwa.” 43 Wowani Jisas ya rini sawe, “Mwe naha ki mini a sawendau: Mini apa naha ki ete ani ga ka ko kipe naha ki si dano.”

Jisas hahiro

Mt 27:45-56; Mk 15:33-41; Jo 19:28-30

44 Wosiwani nika ti gondi naha ki ya da. Ete wondawani tapwaki nika ti usungwahawani hundu tombwa sirani ele nuwe mapwa hinga tinda yohosini ete da dawani 3 kilok hinga ya ete i. 45 Wosiwani Gotri aka laka ki yekichinasiro nika'ari laka ti nindo naha ki lefeheni tokwe tokwe ya i.

46 Wokowani Jisas hapa tinga uchani ka hinga ya sawe: “Yapai, ai himamwale ti mi tapa tenge tiki o ani owenda.” O hinga ri sawesini ete ya ri ha.

47 Wowani au anaye hima lei wui apukolaka o sumbu ni ri heikoni, Gotri hi tini ri rasaini ya ri sawe, “Mwe naha, dori hima rini hima kipe naha.”

48 Wondawani ele himiyama hurahama rini ni wu hei kinani wu tani wu wauro ti, ele sumbu hinga sukwawani wu heikoni sembe amwaka wu akoni inaka wuhi ti wu yetupwa yetupwa ya wu ai i.

49 Wondawani Jisas ri nau lenga ele humwe Galili ko ki wu ambwesini rini wu sirinani wu taro humwe lenga wunu tinda ete apahime hinga wu etisini ele sumbu hinga tinda ete sukwandaro ti ya wu heinda.

Jisas hima tape ti humokuto sopu ki wu siro

Mt 27:57-61; Mk 15:42-47; Jo 19:38-42

50 Woro ka gisi ki hima fori ya da, hi rihi ti Josep. Rini Juta hima kupu lei ko laka fo, hi ti Arimatiya, o ko kipe. Rini kanisol hima fo, wosini rini sumbu kipe wosindau hima kipe naha. 51 Woro rini kanisol hima fwele i inaka ga wui sumbu ga kipe ri ohouna nambwe. Rini Gotri aulindau kwambu numbwa ri nikisindau. 52 Woro ori hima to Pailat apukolaka tambwa ri ini Jisas hima tape ni ri ra'aini ri si kinani ya rini sili. 53 Wosini Jisas hima tape ti ri rasikasini nika'ari wamwa foki rini benisini matimat ki ya rini si. Ka matimat o humokuto laka fotini wu goro. Wosini imbihumbwa hima foni o ki wu si nambwe. 54 Ka gisi Furaide, sunduya ki sukwakondau himati gisi keke mwa'ambwe leni otokunandau gisi.

55 Ele humwe Galili ko ki wu ambwesini Jisas ni wu sirinani wu taro humwe le Josep ni sirinani wu ini o matimat ki Jisas hima tape ti Josep hinde na hinga ri siro ti norukweni ya wu ai hei. 56 Wu heisini wui aka lengu tokwe ya wu ai i. Wosini kuwa kipe tandau marasini tinga weli tinga ya wu otokunanda. Wosini himati gisi ki lo mwanji sawero hingambwa ya wu himati.

Copyright information for `KWJ