Luke 24

Jisas ai sairo

Mt 28:1-10; Mk 16:1-8; Jo 20:1-10

Wosini mwaseni saindau gisi, Sande, ki nurumbumbwa ete wu saini matimat tokwe ya wu i. Wu ikoni mwase ele wu otokunasiro kale kuwa kipe tandau mwa'ambwe le funda wu rani ya wu i. Wu ini wu heiwani o humokuto sopu ni ichakisiro humokuto beiye laka oti tukwasinda. Wosiwani wu raruni kwai wu heiwani Apukolaka Jisas hima tape ti da nambwe. Wofunu inaka tenge miyafo wu hambwafuni wu ambwatisini ya wu eninda. Wondani wu heiwani hima fisi wunu ki takaini ya fi eninda, nika'ari fihi ti funda ete hi hinga okuni taiyandau. Wondawani ele humwe wu akini miyaningisopo wuhi ti nuwe tokwe ya wu rakai. Wowani opi hima fisi ya wunu sawe, “Hinde wowani himamwale tinga dau hima ni ku wakini do hima siro michi tiki ku taro? Rini aha'a ki da numbwa. Rini ri ai sairo! Woro kunu ka Galili ko ki ri dani kunu ri sawero mwanji ni ya ma ku ai hambwa. Ka hinga kunu sawero ti: ‘Dori Hima ri Che kapwa sumbu wondau hima lei tapa tenge tiki o rini wu hakonda. Wowa wundo me yapweke tiki o rini wu yekonda. Wosiwa gisi namili iwa ori ai saikonda.” ’

Wowani Jisas imbihumbwa wunu sawero mwanji ni ya wu ai hambwa. Wosini o matimat wu hanja'aisini ya wu ai i. Wu ini ele tapa'angi tapa'angi hatachi funda Himache rihi lenga ele hima ba fwelenga wunu ni ele sumbu wu heiro leni ya wunu sawenda. 10 Kale humwe hi wuhi ti, Makitala pe Mariya, Joana, e, Jemis nuwai Mariya. Woro wunu ga ele humwe ba fwele okwe ri Himache leni o mwanji ni wu sawero. 11 Wowani ele ri Himache ya wu hambwa, dele humwe mwanji leni nimba wu gambondau. Wosini wui mwanji tini mwe naha wu na nambwe. 12 Woro Pita to ri saini namani matimat tokwe ya ri i. Ri ini o humokuto sopu ni ri maruni ri heiwani nika'ari letombwa ya kwai da. Wosini o mwa'ambwe ri heiro ni inaka miyafo ri hambwandani aka lengu tokwe ya ri ai i.

Hima fisi Jisas ni Emeyas indau numbo tiki rini fi heiro

Mk 16:12-13

13 Woro o gisi kumbwa wui nindo tiki hima fisi findo ko cheche foki ya fi i, o ko cheche hi ti, Emeyas. Ka numbo Jerusalem ko laka hanja'aisini Emeyas ko tokwe indau, 11 kilomita ambwe hinga. 14 Numbo ti fi i i ele sumbu hinga sukwaro ni fi anambwa anambwa ya fi inda. 15 Fi i i mwanji ti fi bwa bwa anasili sili fi indawani Jisas fini takai ki sirani fini ga funda ya wu i. 16 Woro fi miya ti ichakisiwani Jisas ni fi hambwa nambwe.

17 Wowani Jisas ya fini sawe, “Bwele mwanji tini bwa bwa ki indau?” Ete ri nawani sembe nomo fi akoni ya fi eti. 18 Wowani hima fori, hi rihi ti Kiliopas, rindo mwanji wasa ti ya rini sawe, “Jerusalem ko ki mi daro ti, mindombwa dele gisi hinga o ko laka ki sukwandaro sumbu ele ni mi hikisandau'u?” 19 O hinga ri sawewani Jisas ya fini sili, “Bwele sumbu tito sukwaro?”

Ete wowani ka hinga ya rini fi sawe: “Ka Nasaret pe hima Jisas ki sukwaro sumbu ni si sawendau. Rini Gotri mwanji bwarakarandaro hima, woro Gotri miyaningisopo tiki, e, himiyama hurahama lei miyaningisopo tiki mwanji ri bwandaro tinga sumbu ri wosindaro tinga ele sumbu ni kwambu omwesika tinga ri wosindaro.
20 Woro nui puris hima laka lenga mekupu hima laka lenga ori hima ni gapiman tapa tenge tiki rini wu owesini rini yeni si ki mwanji ti wu injisiwani me yapweke tiki rini wu yero. 21 Nunu imbihumbwa ka hinga nu hambwandaro: ‘Kari hima to nunu Isurel pe hima lei nomo ni ri rani ri rumbwewa nu lalaunano.’ Woro mwanji fonga o da. O sumbu hinga sukwaro ti, gisi ti apa namili hinga ya inda. 22 Wosiwani apa chumbwa nurumbu nui hima kupu humwe fwele wu tani nunu sawewani nu apapanaro. Ele humwe nurumbumbwa kwandi tinga matimat tokwe wu iro. 23 Wu ini Jisas hima tape dinga ti wu hei nambwe. Wosini wu ai tani ya wu sawe, ‘Nu ini ensel fopini nui miya kumbwa nu heiwani ete nunu sawe, “Jisas himamwale tinga dau.’” 24 Wosiwani nui nindo tiki daro hima fwele saini matimat tokwe wu ini heiwani himiyama le sawero sumbu hingambwa. Woro rini wu hei nambwe.”

25 Wowani Jisas ya fini sawe, “Kini ambwatinambwati naha. Kale Gotri mwanji bwarakarandaro hima le sawero ele mwanji hinga tinda ete sembe ku handa nambwe. Kini inaka kihi ti emendiki naha. 26 Hinde wowani ki hambwa nambwe, mwe naha ka hinga wu sawero ti? E, Kurais amwaka ti ri mendisinimbwa Gotri ki hi omwesika rihi ri torono.” 27 Wosini Moses kairo chengi le, e, ele Gotri mwanji bwarakarandaro hima le kairo chengi le, ele chengi ki ri ambwesini ele Gotri chengi hinga ki rini ni bwaro mwanji mu mwe ti ya wunu ri sawekawe.

28 Woro wu ini o fi indau ko ti ya wu takai. Wowani Jisas ete ri inda ki ya ri wo. 29 Wowani findo rini fi torosisini ya sawe, “Mini sini ga ma da. Nika ti raihiro, ya hundukonda.” Wowani ri heifuni ri raruni fini ga ya ri da. 30 Wosini ahirahi ti wu akoni Jisas fini ga litisini bereti ri rukosini Gotri ni ri wese'asini ri lepikani ya fini ha. 31 O hinga ri wosiwani sembe we pe miya fihi fi ripawani ya rini fi hambwa. Wowani o ki ete ri gainasiwani rini fi ai hei nambwe. 32 Wowani ya fi anambwa anambwa, “Numbo tiki nu tandani nu anambwandawani Gotri chengi pe mwanji mu mwe ti sini ri sawekawendaro ti, ka gisi naha ki sembe sihi ti hi hinga ete saindaro.”

33 O hinga fi bwasini fi saini metengei Jerusalem ko tokwe ya fi ai i. Fi ini fi heiwani ele tapa'angi tapa'angi hatachi funda Himache lenga wui nau fwelenga funda wu wausini 34 ya wu sawenda, “Apukolaka mwe naha ai saisini Saimon mu ki ri sukwaro.” 35 Wowani fini ga ele numbo tiki sukwaro sumbu ga bereti ri lepikandawani rini ni fi hambwaro sumbu ga ya wunu fi sawe.

Himache le Jisas ni heiro

Mt 28:16-20; Mk 16:14-18; Jo 20:19-23

36 O mwanji hinga ni ete wu bwandawani Jisas wui nindo tiki ri sukwani ya ri eti. 37 Wowani rini wu heikoni wu apapanani ya wu aki. Wunu ete wu hambwaro, oti ambusuwa to siraro. 38 Wowani ya wunu ri sawe, “Hinde wowani ku apapanandau? Hinde wowani inaka fisi ku hambwandau? 39 Seke tapa ahi ti ma hei. Ando a dau. Tapa kuhi ma ku ani toromendinehei. Ambusuwa ti do ku ani heindau hinga hima tape tinga hapa tinga da nambwe.” [ 40 O hinga ri bwakoni ri seke tapa ti ya wunu ri meku.] 41 Wowani ya wu eripe'aripe. Woro sembe ti mwe naha wu ha nambwe ete wu wohambwakahambwandawani ya wunu ri sawe, “Hinde, kunu ahirahi fwele doha'a ki dau'u?” 42 Wowani wu turo fwai'omwe tipa foti ya rini wu ha. 43 Wowani oti ni toroni wui miyaningisopo ki ya ri a.

44 Wosini ya wunu ri sawe, “Imbihumbwa kunu ga a dani ka kunu a sawe to: Moses kaisiro Gotri lo mwanji, ele Gotri mwanji bwarakarandaro hima kairo chengi, e, Sam chengi, ele chengi hinga ki sawero mwanji hinga tinda ete mwe mwe naha o sukwakonda.” 45 Wosini Gotri chengi ni wu hambwa kinani inaka wuhi ri wosiwani wulisiwani 46 ya wunu ri sawe, “Gotri chengi ka hinga sawero: Kurais amwaka ri mendisiwa gisi namili iwa matimat tiki ri ai saino. 47 Wosiwa ri hi tukumbwa do nuwe mapwa laka kipe hima leni Gotri mwanji kipe wu bwandawa kapwa sumbu wuhi gumwa wu sisini sembe Gotri ni wu hawambwa Gotri wui kapwa sumbu ti ri rani ri rumbweno. Woro do tau hinga Jerusalem ko tiki metengei wu rasaikonda. 48 Kunu dele sumbu hinga ni ku heini ku mendiro ni amwei o ku sawekonda. 49 Ma mendi. Ka mwa'ambwe Yapai kunu ha ki bwasiro ti, apa kunu tambwa a rumbwewa o sikakonda. Kunu do ko laka ki ma ete ku dawa hewen pe kwambu ti kunu tambwa tani sa kunu yoho.”

Gotri Jisas ni hewen ko tokwe ai rakauro

Mk 16:19-20; Tau 1:9-12

50 Wosini wunu ri ra'aini Betani ko tiki wu ambwesini ri tapa ti ri rasaini Gotri kwambu wu toro kinani mwanji ti ya wunu ha. 51 O sumbu hinga ri wo wo wunu ri andosiwani Gotri hewen ko tokwe ya rini rakau. 52 Wosiwani eripe'aripe omwesika tinga Jerusalem ko tokwe ya wu ai i. 53 Wosini gisi gisi wunu Gotri aka laka tiki Gotri hi tini ya ete wu rasainda.

Copyright information for `KWJ