Luke 4

Saiten Jisas ni simiyaneheiro

Mt 4:1-11; Mk 1:12-13

Gotri Himamwale Jisas ki raini talesiwani Jisas Jotan gara hanja'aisini ya ri ai ta. Wowani Gotri Himamwale rini rumbwewani hima da nambwe michi tiki ya ri i. O hima da nambwe michi tiki ri daro gisi ti 40 hinga. Wondawani Saiten ya rini simiyanehei.

Kale gisi hinga ki Jisas ahirahi a nambwe, o keke iche tinga ya rini ha.
Wowani Saiten ya rini sawe, “E, mini Gotri che nawa, do humokuto ma sawewa bereti hinga sa sira.” Ete wowani Jisas ga mwanji wasa ya rini sawe, “Gotri chengi ete sawero, ‘Bereti to hima lei himamwale hinde apa okula kumbwa.” ’

Wowani Saiten rini rani gimba laka tiki rini rakausini metengei ete do nuwe kipe mwa'ambwe kipe hinga tinda ete ya rini meku. Wosini Saiten ya rini sawe, “Ele wui kwambu hinga tinda ete, e, hi laka wu uchandau mwa'ambwe hinga tinda ete mini numbwa ani hano. Dele mwa'ambwe ani ni hanja'aisiwani a torosindau. Woro hima forini ani ha kinawa o ani hano. E, ani ni mi ombungweni mi lotu wowa, dele mwa'ambwe hinga tinda ete mini numbwa ani hano.” Ete wowani Jisas mwanji wasa ka hinga ya rini sawe, “Gotri chengi ete sawero: ‘Gotri mi Apukolaka numbwa ma lotu wo, wosini ri tau naha numbwa ma randa.” ’

Wowani Saiten Jisas ni ai ra ra Jerusalem ko ki ini Gotri aka laka tuwo kaumbwa naha ki rini rakauni ya ri esi. Wosini ya sawe, “E, mini Gotri che nawa ma chunani rai. 10 Gotri chengi ete sawero:

‘Gotri ri ensel leni sawewa wu tani o mini wu aulindakonda.’
Wosini Gotri chengi ai sawero:

11 ‘Wunu wui tapa tenge tiki mini wu siyausikonda, ete wowa humokuto fu foti hinde mini yeheku kumbwa.” ’
12 Ete wowani Jisas mwanji wasa ya rini sawe, “Gotri mwanji ka hinga o da: ‘Mini apa Apukolaka, mi Gotri, ni simiyanehei kei.” ’

13 Saiten ele sumbu hinga Jisas ni ri simiyafuni rini hanja'aisini ri ini gisi fotini ya ri ai nikisi.

Jisas tau ti metengei naha Galili mapwa ki ri rasairo

Mt 4:12-17; Mk 1:14-15

14 Gotri Himamwale kwambu tiki Jisas Galili mapwa tokwe ya ri ai i. Wowani ri mwanji suwa to ele mapwa hinga tinda ete ya chiki. 15 Jisas ele himiyama hurahama ni wui lotu wo aka tiki wunu ri ondiyakandiyandawani ele himiyama hurahama hi rihi tini ya wu rasainda.

Nasaret pe hima le Jisas ni gumwa siro

Mt 13:53-58; Mk 6:1-6

16 Gisi fo Jisas Nasaret ko ki ya i. O ko ki kichapwache gisi ete ri dani hima laka ri sairo. Woro himati gisi foki gisi gisi ri wosindau hingambwa lotu wondau aka tiki ri rarusini Gotri mwanji ri hambwa ki ya ri eti. 17 Wosiwani Gotri mwanji bwarakarandaro hima ri Aisaiya kairo chengi tini ya rini wu ha. Wowani o chengi ri bwanisini ka hinga kairo tipa tini ya ri waki:

18 “Apukolaka i Himamwale ti ani ki dau. Ani Gotri mwanji ti ele bwarichape hima leni a bwarakara kinani ri ani ondiyasiro. Mwanji ti ka hinga a bwa kinani ri ani rumbwewani a taro: ‘Kunu kalapus tiki ku dau hima le, kalapus ma ku hanja'aisini ya ku i. Wowa kunu ele miyasa hima le, ma ku ai ma'aika'ai.’ Ri ani rumbwewani a taro ti, hima i tako tokwe dasini nomo omwesika randau hima leni ani okulawa lalaunasini wu dawa
19 Apukolaka hima leni ri ai ratano gisi kipe rihi tini a sawehambwa ki a taro.”
20 Jisas chengi ti ri ai benini rini takaini enindau hima ni ri ai hasini ya ri liti. Ete wowani lotu wondau aka we tiki litiro himiyama hurahama le miya wuhi ti rini numbwa ya ete wu misi.

21 Wondawani takisopo haunakoni ya wunu ri sawe, “Do Gotri mwanji ti, ani hambwawani ku mendiro hingambwa apa mwe naha sukwahiro.” 22 Ete wowani hi rihi tini wu rasaindani ele mwanji kipe ri takisopo ki ri bwandau tini inaka miyafo ya wu hambwanda. Wondani ya wu sawe, “Dori hima Josep che. Hinde wowani ka sumbu hinga ri wondau?”

23 Wowani mwanji ti ya wunu ri sawe, “Mwe naha, kunu apa ka mwanji yepe hinga ki ku ani sawekonda, ‘Dokita, minjenga mi hima tape ti kipe ma ai wosi. Kapaneyam ko ki mi wosiro sumbu ti nu mendiro. Woro hingambwa do mi ko minde naha ki o hingambwa ma wo.” ’ 24 Wosini ya ri ai sawe, “Mwe naha ki kunu a sawendau: Gotri mwanji bwarakarandau hima fori ri ko minde naha ki ri bwawani himiyama hurahama le ri mwanji ni wu eripenda nambwe. 25 Mwe naha ki kunu a sawendau: Ilaicha daro gisi ki himanguto miyafo naha Isurel ko ki wu daro. O gisi ki Gotri niri ti sowani mwa ye nambwe asama ti namili, wosini nika ti tapa'angi ini hatachi funda. Wosiwani iche laka gisi ti ele mapwa hinga tinda ete ya ta. 26 Wowani Gotri Ilaicha ni rumbwewani Isurel ko kipe himanguto humwe fo tambwa ri i nambwe. Mina. Saiton mapwa ki dau Sarefat ko kipe himanguto humwe fo tambwa ri iro. 27 Ka Gotri mwanji bwarakarandaro hima ri Ilaisa ri daro gisi ki, Isurel ko ki sechi okwe andaro hima miyafo naha daro. Woro wui nindo tiki hima fori sechi okwe rihi ti kipe rini wosi nambwe. Mina. Siriya ko kipe hima fori Neman tombwa kipe rini wosiro.” Jisas o hinga ya ri sawe.

28 Wowani ele hima o lotu wondau aka we tiki wu daro ti, o mwanji ni wu mendini sembe enge ti ya wunu a. 29 Wokoni wu saini Jisas ni wu saweni ko hoko tokwe ya rini wu ra'ai. Ka ko wuhi o gimba naha ki kau dau. Wosini gimba tumwafu tokwe rini wu ra ra wu ratani o gimba ki rini wu rawai ki. 30 Wokowani wui nindo tiki ri wilini ya ri i.

Jisas hima foriki dau himamwale kapwa ni ri rani ri rumbwero.

Mk 1:21-28

31 Ri ini Galili mapwa laka ki dau Kapaneyam ko ki ya ri rai. Wosini himati gisi ki wiki wiki himiyama hurahama leni ya ri ondiyakandiyanda. 32 Wondani ri mwanji ti wu mendini ya wu apapana. Hinde wowani, mwanji rihi ti kwambu ga dawani. 33 O lotu wondau aka we tiki himamwale kapwa tinga dau hima fori ya kwai da. Rindo hapa tinga uchani ya ri sawe, 34 “A! Nasaret pe Jisas, hinde hinga nunu mi wosi kinani mi taro? Do walambe sumbu nunu mi wosi kinani mi taro'o? Mini ani hambwanda. Mini Gotri hima kipe naha.”

35 Ete wowani Jisas mwanji kwambu tiki ya rini sawe, “Mini ma gainani ori hima mi hanja'aisini ma i.” Ete wowani o himamwale kapwa ori hima ni yeni rumbwewani ele hima i nindo tiki ri yo'ombosileni ri raindawani, o himamwale kapwa rini andosini ya i. Woro ori hima walambe rini i nambwe. 36 Ete wokowani ele hima wu apapanakoni wunjenga ka hinga ya wu anambwa anambwa, “Ka bwele mwanji hinga ri bwaro? Himamwale kapwa ni ri bwaro mwanji rihi ti, kwambu ga dau, hi chele hima to bwaro mwanji hinga. O keke himamwale kapwa le ri mwanji tini wu mendini o hima ni wu hanja'aisini ya akini iu.” 37 Wosiwani Jisas mwanji suwa tito ele mapwa ki dau ko hinga tinda ete ya chiki.

Jisas Pita atako tini kipe ri wosiro

Mt 8:14-15; Mk 1:29-31

38 Jisas saini o lotu wondau aka ri hanja'aisini Saimon aka tiki ri ini ya ri raru. Saimon atako tape hi omwesika tini saindawani ya ti hahungonda. Wowani Jisas tini okula kinani ya rini wu ucha. 39 Ete wowani ri ini ti tukuyandau topowa takai ri etisini tini saindau tape hi o tini ya ri sawe. Wowani o tape hi tini saindaro ti ya humbu. Wokowani metengei ete o humwe saini wui ahirahi ti ya ti wonda.

Jisas himiyama hurahama leni kipe ri wosiro

Mt 8:16-17; Mk 1:32-34

40 Nika ya raikondawani hima le wui hima kupu lei nindo ki hahungo ba fwele mendindau hima leni rini tambwa ya wu rata. Wosiwani ri tapa ti ele himiyama hurahama lei tape tenge tiki funda funda ri owesini ya wunu kipe ri ai ri wosinda. 41 Wondawani himamwale kapwa le himiyama hurahama ele ni andosini funda ya wu inda. Wondani ele himamwale kapwa ka hinga wu uchani wu sawenda, “Mini Gotri Che.” Wowani mwanji kwambu tiki wunu ri saweni mwanji wu bwano ti minambwe ya wunu na. Hinde wowani, wunu wu hambwanda, rini Kurais.

Jisas ko laka fweleki tau rani ichi'uchandaro

Mk 1:35-39

42 Lindanawani nurumbumbwa Jisas ri saini o ko ri hanja'aisini hima da nambwe michi tiki ya ri i. Wondawani ele himiyama hurahama rini waki waki rini tambwa ya wu i. Wosini wunu ri hanja'aisini ri ino keke rini ni wu torosi kinani ya wu wonda. 43 Wowani ya wunu ri sawe, “Ani ele biya ko laka ki dau hima le okwe wunu ni Gotri aulindau kwambu ni sawero mwanji kipe ni a bwa ki ani ino. Hinde wowani, Gotri ani rumbwewani a taro ti, do tau ni ra ki a taro.” 44 Wosini Jutiya lei lotu wondau aka tiki Gotri mwanji ti ya wunu sawenda.

Copyright information for `KWJ