Luke 5

Jisas Pita ni sawewani fwai'omwe miyafo naha ri raro

Mt 4:18-22; Mk 1:16-20

Gisi gisi Genesaret fwanjuwei hapimwai o ki ri enindawani himiyama hurahama miyafo Gotri mwanji wu mendi kinani wu gina gina tani ya rini wu hawei. Wowani fwanjuwei ki ri ma'aini ri heiwani kanu cheche fisi hapimwai ki ya da. Fwai'omwe tukwa tiki randaro hima ele opi kanu wu hanja'aisini raini tukwa ti ya wu yokonda. Ete wondawani Saimon kanu tiki ri rauni ya ri liti. Wosini Saimon ni ya ri sawe, o kanu ni ekichawa hapimwaiche dikini fwa tiki gamwe i ki. Wosiwani kanu tenge o ki ri litisini Gotri mwanji ti ya wunu ri ondiyakandiyanda.

Ele mwanji wunu sawesinimbwa Saimon ni ya ri sawe, “Kanu ti fwa alase tokwe ma wowa sa i, wosini tukwa le fwa alase ki ma ku rawaisini fwai'omwe ku ra.” Wowani Saimon mwanji wasa ya rini sawe, “Apukolaka, do niliki laka ki tau kwambu naha ki nimba ete nu randaro ti, fwai'omweche fo nu ra nambwe. Woro mi ani sawero mwanji keke tukwa ti fwa ki a rawai.” O hinga wu wosiwani fwai'omwe miyafo naha rawani wu dirima'arimawani tukwa ti leterikoro naha. Ete wosiwani wui nau le kanu fotiki daro hima le wunu okula ki wu uchawani wu tani kanu fisi tiki fwai'omwe ele ya wu rasukwa. Ete wowani o kanu fisi matinani raikoro naha. Wowani Saimon Pita o tini ri heifuni, Jisas seke mu tiki takai ri ombungwesini ya ri sawe, “Apukolaka, ma ani hanja'aisini ma i! Ani kapwa sumbu a wondau hima.” Fwai'omwe miyafo naha wu raro tini ri heini ya ri aki. Ete wowani ele hima rini ga daro okwe ya wu aki. 10 Sepeti che, Jemis hima pi Jon, fini Saimon ga tau funda randau, woro fini okwe ete ya fi apapana. Wowani Jisas Saimon ni ya sawe, “Mini apa aki kei. Ichai himiyama hurahama leni o hingambwa o mi ratakonda.” 11 Ete wowani kanu oti wu ratani wu yenjimbelesini ele mwa'ambwe wuhi wu hanja'aisini rini ni sirinani ya wu i.

Jisas sechi okwe andau hima forini kipe ri wosiro

Mt 8:1-4; Mk 1:40-45

12 Gisi fo Jisas ko laka foki ri dawani sechi okwe ti hima tape lenga rini aro hima fori o ko kumbwa ya ri da. Woro ori hima Jisas ni ri heikoni ri miyaningisopo mu tiki ri opulisini rini ni ri uchani ya sawe, “Apukolaka, sembe mihi au mini saiwa kipe mi ani wosino.” 13 Wowani Jisas tapa rihi ri dachinani rini torosini ya rini sawe, “Sembe ahi ti au ani sainda. Kipe ti ma wosi.” Wokowani metengei ete sechi okwe rihi oti ete humbu. 14 Wosiwani Jisas mwanji kwambu tiki ya rini sawe, “Apa mi ini hima forini sawe kei, minambwe naha. Mi ini hima tape mihi ti puris hima ni ma mekusini Moses sawero hinga angu'omwe mi torosini kipe mini wosiro ti keke Gotri ni ma ha. Wowa hima le wu heini sa wu hambwa, sechi okwe mihi ti humburo.” 15 Jisas o hinga sawero ti mina, mwanji suwa rihi tito ele mapwa hinga ya inda. Wondawani hima miyafo naha ri mwanji tini wu mendi ki, e, hahungo wuhi ti kipe wunu wosi kinani ya wu tanda. 16 Wondawani Jisas gisi miyafo hima da nambwe michi tiki ri ini Gotri ni ya ri uchahambwanda.

Jisas talihapa dinga ba hima forini kipe ri wosiro

Mt 9:1-8; Mk 2:1-12

17 Gisi foki himiyama hurahama leni ri ondiyakandiyandawani Farisi hima lenga, lo mwanji tini hambwandau hima lenga o kumbwa ya wu lininda. Wunu fwele Galili mapwa ki tawani, fwele Jutiya mapwa ki tawani, e, fwele Jerusalem ko ki taro. Jisas Apukolaka i kwambu ki ele hahungondau hima ni kipe ya wunu ri wosinda. 18 Wondawani hima fwele hima forini tei tiki ya rini kichani wu rata. Ori hima talihapa ti funda ete dinga ba naha. Wosini ori hima ni aka we tiki wu rakaruni Jisas mu naha ki wu owe ki. 19 Woro numbo ti wu heiwani o numbo funda ete hima miyafo naha talesindau. Wofunu aka tenge tiki wu rauni aka tenge o ki owero humokuto beiyeche fwele ya wu dungwa. Wosini o hahungo hima tei ki tukuyandaro ti sopu wu wosiro o ki rini wu rawaisini ele himiyama hurahama i nindo naha ki dau Jisas miyaningisopo mu tiki ya rini wu owe. 20 Wosiwani Jisas sembe ha sumbu wuhi tini ri heini ya ri sawe, “Ai nau, kapwa sumbu mihi ti a rani a rumbwehiro.” 21 Ete wowani lo mwanji hambwandau hima lenga Farisi hima lenga wunjenga ka hinga ya wu anambwa anambwanda, “Kari hinde na hima hinga ri dasini Gotri ni ete ri saweholiyandau? Hima minde fori apa kapwa sumbu ti hinde ri rani ri rumbwe kumbwa. O Gotri rindombwa randa tau.” 22 Ete wowani Jisas wui inaka ti ri hambwahiro. Wosini mwanji wasa ka hinga ya wunu ri sawe, “Hinde wowani kale sumbu hinga kui inaka ki ku hambwandau? 23 Woro kapi mwanji fisi ki so mwanji ni a bwano to amwei naha, e, ete a sawewa, ‘Mi kapwa sumbu a rani a rumbwehiro,’ e, ete a sawewa, ‘Mini ma saini i’? 24 Ma ku hambwa, Hima ri Che dori do nuwe ki hima i kapwa sumbu rani rumbwendau kwambu ri torosindau. Woro o tini kipe naha ku hambwa kinani.” Jisas o hinga ri sawesini talihapa dinga ba hima ori ni ya ri sawe, “Mini a sawenda, ma saini mi tukuya topo mi rani mi aka tokwe ma i.” 25 Wokowani metengei ete ele himiyama hurahama i miyaningisopo naha ki ya ri sai. Ri saini ri tukuyaro topo rihi ti ri rani Gotri hi tini ri rasaindani ri aka tokwe ya ri i. 26 Ete wowani ele hima miyafo naha ya wu apapana. Wokoni Gotri ni aki omwesika laka ki wu akindani Gotri hi tini wu rasaini ya wu sawe, “Apa sumbu ba fo naha fotini nu heihiro.”

Jisas Lifai ni ucharo

Mt 9:9-13; Mk 2:13-17

27 O sumbu humbusiwani Jisas ri ini ri heiwani takisi ya torondau hima fori takisi ya torondau aka tiki ya ri lininda. Hi rihi ti Lifai. Wosini Jisas ya rini sawe, “Mini ma tani ani sirina.” 28 Ete wowani ri saini ele mwa'ambwe ri hanja'aisini Jisas ni sirinani ya ri i.

29 Fi ini Lifai aka tiki Jisas keke ahirahi laka foti ya ri wo. Wosiwani takisi ya torondau hima fwele, e, hima ba fwele okwe tani fini ga wu linindani ahirahi ti ya wu anda. 30 Wondawani Farisi hima lenga wui hima kupu fwele Gotri lo mwanji hambwandau hima fwelenga Jisas himache leni mwanji miyafo ki wunu bwani ya wu sawe, “Hinde wowani ahirahi tinga uku sumbwe tinga ele takisi ya torondau hima lenga Gotri lo mwanji hikisandau hima lenga ku andau?” 31 Ete wowani Jisas mwanji wasa ti ya wunu ri sawe, “Hahungo mendinda nambwe hima le dokita tambwa wu inda nambwe. Mina. Hahungo mendindau hima letombwa dokita tambwa wu indau. 32 Ani sumbu kipe wosindau hima leni ani uchawa wu tani sembe wu ha ki a ta nambwe. Mina. Ani kapwa sumbu wosindau hima leni ani uchawa wu tani kapwa sumbu wuhi gumwa wu sini sembe wu ha ki a taro.”

Ahirahi hakindau sumbu

Mt 9:14-17; Mk 2:18-22

33 Wowani Jisas ni ka hinga ya wu sawe: “Jon himache le ahirahi ti duwe miyafo naha wu hakisini Gotri ni wu uchahambwandau. Ete wowani Farisi hima le wui himache o hingambwa. Wondawani mi himache leto ahirahi tinga uku sumbwe tinga ya wu anda.” 34 Wowani Jisas ya wunu sawe, “Apa kui nau fori, kunu ga dau ti, humwe ri hopwekowa ahirahi ti ku hakino'o, mina? 35 Woro dani ini humwe hopweno hima ori ni toroningini ra'aino gisi tawa, o gisi kumbwa ahirahi ti ya wu hakikonda.”

36 Wosini Jisas mwanji yepe foti okwe ka hinga ya wunu ri sawe: “Hima fori nika'ari ako tini kapwacheche ri lefehesini nika'ari simba ni oweni kapanda nambwe. E, hima fori o hinga ri wosino ti, o nika'ari ako naha ni walambe ri wondau, wosiwa nika'ari ako sumbu oti apa nika'ari simba ga opi hingambwa hinde sira kumbwa. 37 E, hima fori waini uku ako ti meme tupu ki wosiro kowe simba ki gutonda nambwe. Ori hima o hinga ri wosiwa, waini uku ako oti meme kupu simba ni matinawa lefehekoni waini uku ako oti nuwe tiki dawehenano. Wowa meme kupu simba okwe lenikino. 38 Hima le waini uku ako ti meme tupu ako ki wosiro kowe kumbwa sa guto. 39 Hima le waini uku hukwe asini rini waini uku ako tini diyahandau. Wosini ri saweu, ‘Waini uku hukwe ti kipe naha.” ’

Copyright information for `KWJ