Luke 6

Himati gisi ki tau rano tini minambwe nandau sumbu

Mt 12:1-8; Mk 2:23-28

Himati gisi foki Jisas witi rupwa nindo tiki ri raruni ya ri inda. Wondawani ri himache le witi fwele bomo tinga ya wu kwa. Wosini tapa wuhi tiki wu singalewani mwe ti sikawani ya wu anda. Wondawani Farisi hima fwele o tini wu heisini ya wunu sawe, “Ka himati gisi ki minambwe nasindau sumbu ti, hinde wowani ku wosindau?” Ete wowani Jisas mwanji wasa ya wunu sawe, “Ka Defit wosiro sumbu ti Gotri chengi ki kaisiro ti ku hambwa nambwe'e? Ka hinga sawero: Gisi foki rini ga ri himache lenga iche wunu hawani Defit Gotri aka laka we tiki ri raruni Gotri ni angu'omwe hinga haro bereti ti ya ri ruko. Ka bereti hima leni minambwe nasindau, puris hima tombwa ano. Ete wowani Defit asini ele ri himache fweleni ya ri ha. Kunu aha'a sumbu Gotri chengi ki dau ni ku hambwanda nambwe'e?” Wosini ya ri ai wunu sawe, “Hima ri Che dori himati gisi tini ri aulindau.”

Himati gisi ki Jisas tapa kapwa hima forini kipe ri wosiro

Mt 12:9-14; Mk 3:1-6

Himati gisi foki lotu wondau aka tiki ri raruni ele himiyama hurahama ni Gotri mwanji ti ya wunu ri ondiyakandiyanda. O michi ki tapa mama tokwe walambe iro hima fori ya da. Tapa rihi mwe ti dinga ba naha. Wondawani lo mwanji hambwandau hima lenga Farisi hima lenga Jisas ni ya wu misinda, apa himati gisi ki ka hahungo hima ni kipe ri wosikondau'u, mina. Wondani Jisas ni wu kotimwono numbo tini ya wu wakinda. Wowani rini wui inaka ti ri hambwahiro. Wosini tapa dinga ba hima ori ni ya ri sawe, “Mini ma saini hima nindo naha ki eti.” Wowani ri saini ya ri eti. Wosiwani Jisas ya wunu sawe, “Ani kunu a silineheikondau: Himati gisi ki sumbu kipe nu wosino'o, kapwa sumbu tini nu wosino? Hima kipe wu da ki nu okulano'o, hima ni walambe sumbu tini nu wosino?” 10 Ete wosini ele hima ni ri ma'aika'aini ri hei hei ori hima ni ya ri sawe, “Tapa mihi ti ma dachina.” Ete wowani ori hima tapa rihi ti ri dachinawani kipe naha ya ai i. 11 Ete wowani sembe wuhi ti enge omwesika ya wunu a. Wokoni wunjenga ya wu anambwa anambwa, “Jisas ni hinde hinga nu wosino?”

Jisas tapa'angi tapa'angi hatachi fisi Himache rihi leni ri ondiyasiro

Mt 10:1-4; Mk 3:13-19

12 Ka gisi Jisas Gotri ni ri uchahambwa kinani gimba dau mapwa tokwe ya ri i. Wosini Gotri ni ya ri uchahambwanda. Niliki hinga ete ri uchahambwandawani ete lindana. 13 Wowani nika sukwawani ri himache le ri uchawani ya wu ta. Wowani ele ri tapa'angi tapa'angi hatachi fisi himache rihi leni hi wuhi ‘Jisas Himache’ ya wunu ri uchasi. 14 Fori Saimon, Jisas hi ba fonga ai rini uchasi, Pita. Wowani Anduru rini Saimon analongo. Wowani hima fopi Jemis hima pi Jon. Ete wowani fopi Filip hima pi Batolomiyu. 15 Wowani hima fopi Matiyu hima pi Tomas. Wowani fori Jemis, Alafiyas che. Wowani Saimon hi rihi foti Selot. 16 Wowani Jutas, Jemis che. Wowanumbwa Jutas Isukariyot, rini Jisas ni omwemindindau hima le tapa tenge tiki rini haro.

Jisas himiyama hurahama miyafo leni kipe ri wosiro

Mt 4:23-25

17 Wosini Jisas ri Himache lenga wu raini wu ini nuwe wataki kipe foki ya wu eti. Wosini ri heiwani ri himache hinga wa'airo hima miyafo naha, Jutiya mapwa laka kipe hima le, Jerusalem kipe hima le, e, Soluwara takai ki dau Taiya himako ga Saiton himako ga wunu okwe o ki ya wu da. 18 Wu taro ti, ri mwanji ti wu mendindawa hahungo wuhi ti kipe ri wosi ki. Himiyama hurahama fwele himamwale kapwa to walambe sumbu wunu wosindaro ti, Jisas kipe ya ai wunu wosinda. 19 Wondawani himiyama hurahama miyafo tapa wuhi ti rini ni wu toro ki. Hinde wowani, kwambu rini ki sukwani ini ele himiyama hurahama ni kipe ri wosindawani.

Jisas hima eripeno tinga hima ichakano tinga ri sawero

Mt 5:1-12

20 Wosini Jisas ele ri himache leni miya ri hei hei ya ri sawe:

“Bwarichape hima le kunu ma ku eripe. Hinde wowani, Gotri aulindau kwambu ti kuhi.

21 “Apa iche handau hima le, kunu ma ku eripe. Hinde wowani, ichai sembe kuhi ti o kunu talekonda.

“Apa ichakandau hima le, kunu ma ku eripe. Hinde wowani, ichai o ku hingikonda.

22 “Ichai Hima ri Che dori keke hima le kunu saweni minambwe kunu nawa ku indawa, kapwa mwanji ti kunu bwani hi kuhi tini kapwa hi rata ki ka hinga kunu wu uchawa, kunu kapwamiya, wowa kunu ma ku eripe. 23 O sumbu hinga kunu wosino gisi ki, ma ku kipeheki. Hukwa ma ku rani ku eripe'aripe. Hinde wowani, mwa'ambwe wasa hewen ko tiki ku torono ti omwesika laka. Injelembwa wui metele hima Gotri mwanji bwarakarandaro hima leni o hingambwa wu wosindaro.

24 “Woroti, ya mwa'ambwe chele himako, kunu fiya hambwafwa'ai! Hinde wowani, do nuwe ki dau eripe'aripe sumbu tini ku torohiro.

25 “Apa ahirahi ti sembe tupu ki talendau hima le, kunu fiya hambwafwa'ai! Hinde wowani, ichekai iche o ai ku hakonda.

“Apa hingindau hima le, kunu fiya hambwafwa'ai! Hinde wowani, ichai sembe amwaka kunu akoni ku ichakakonda.
26 E, ele hima hinga tinda ete hi kuhi tini wu rasaiwa, fiya hambwafwa'ai! Hinde wowani, injelembwa wui metele hima o hingambwa nimba gamboni Gotri mwanji ni bwarakarandaro hima lei hi ni wu rasaindaro.

Omwemendindau hima le keke wondau sumbu

Mt 5:38-48

27 “Worotini apa ai mwanji ni mendindau hima, kunu, ni a sawendau: Ele kui miho hima le keke ma ku wo. Wosini ele kunu omwemendindau hima leni sumbu kipe ti ma wunu ku wosi. 28 Wondani saya kunu wosindau hima le keke Gotri wunu okula kinani mwanji kipe ti ma wunu ku ha. E, wondani ele kunu saweholiyandaro hima le keke Gotri ni ma ku uchahambwanda. 29 E, hima fori warama tokwe mini yetapewa, warama angi tokwe ma ai rini ha. E, hima fori heiye pe nika'ari tini ri leningini ra'aiwa apa ki pe nika'ari ri ra'aikowa minambwe rini na kei. 30 Hima fori mwa'ambwe keke ri uchawa, o ma rini ha. E, hima fori mwa'ambwe mihi tini ri ra'aiwa apa ai mini ha ki mwanji kwambu tiki rini sawe kei. 31 Sumbu kipe ti ele hima kunu wosiwani ku okokonandau hingambwa, kunu okwe o hingambwa ma wunu wo.

32 “E, kunu keke wondau hima le keke ku wowa, bwele sumbu kipe wasa tini ku torono? Kapwa sumbu wosindau hima le okwe wunu keke wondau hima le keke wu wondau. 33 E, sumbu kipe kunu wosindau hima leni sumbu kipe ku wosiwa, bwele sumbu kipe wasa tini ku torokondau? Kapwa sumbu wosindau hima le okwe o sumbu hingambwa wu wosindau. 34 E, hima ni mwa'ambwe ku hano ti, mwa'ambwe wasa kuhi mwe naha kunu hakonda hima numbwa ku okulawa, apa bwele sumbu wasa kipe tini ku ai torono? Kapwa sumbu wondau hima le okwe wunu kapwa sumbu wondau hima leni mwa'ambwe handau ti, o mwa'ambwe wasa hingambwa ya wu ai torokonda. 35 Woroti kunu ele kui miho hima le keke ma ku wo. Wondani sumbu kipe tini ma wunu ku wosinda. Wosini mwa'ambwe ti ele hima ni ma ku ha, ku hasini apa ete ku hambwa kei, mwa'ambwe wasa kuhi sa ai kunu ha. O hinga ku wosiwa, ichai kunu o kui wasa omwesika naha ku toroni kari kaumbwa naha ki dau Gotri che hinga ku dano. Hinde wowani, rini ni wese'anda nambwe hima le okwe wunu keke ri wondani, kapwa hima le okwe wunu keke ri wondau. 36 Kunu ele hima keke ma ku wo, ka kui Yapai wunu keke ri wondau hingambwa.

Koti mendindau hima hinga kilindau sumbu

Mt 7:1-5

37 “Kunu apa hima leni kili kei. O hinga ku wosiwa Gotri okwe apa hinde kunu kili kumbwa. Wosini kunu apa koti mendindau hima wosindau hinga hima i kapwa sumbu ti ku kili kei. O hinga ku wosiwa Gotri okwe apa kui kapwa sumbu hinde ri kili kumbwa. Kunu ele hima i kapwa sumbu tini ma ku rani ku humbwe, wowa Gotri okwe kui kapwa sumbu ti ri rani ri humbweno. 38 Kunu ele hima ni mwa'ambwe ti ma ku ha, wowa Gotri okwe mwa'ambwe o kunu hakonda. O hinga ku wosiwa ele hima ga kunu wu hambwasini, wunu ga wasa ai wu waro warowa sukwa taleni yekehewa ratani ya ai kunu hakonda. Ele hima ni ku handau chiki hingambwa Gotri okwe o chiki hingambwa wasa o ai kunu ri hakonda.”

39 Wosini Jisas mwanji yepe fotinga ka hinga ya wunu ri sawe, “Miyasa hima fori apa miyasa hima forini torosini numbo rini meku meku fi ino'o? Mina. Apa fini ana'ape wa tiki fi raino. 40 Sukul che ri apa ri tikisa ni hinde diki kumbwa. Ele sukul tau hinga tinda kipe ri rani ri humbusinimbwa ri tikisa hingambwa ya ri sirau.

41 “Hinde wowani mi hiparakambwe miya ki dau kapwa rungo cheche ni mi heindau, woroti minjenga mi hambwa nambwe, kapwa rungo laka foti mi miya tiki dau tini? 42 Hinde wowani mi hiparakambwe ni ka hinga mi saweno, ‘Apwai, ani mi miya ki kapwa rungo cheche foti dau ti a rani a rumbwe'i ki,’ woroti mini mi miya tiki dau kapwa rungo laka foti mi hei nambwe? Mini nimba gambo hima! Metengei mi miya ki dau kapwa rungo laka ti ma rani humbwesini pwe. Wosini norukweni mi hei hei pwe mi hiparakambwe miya ki dau kapwa rungo cheche mi rani mi bwe humbwe.

Me bwaro ti mwe ti kapwa tumbwa wandau

Mt 7:17-20; 12:33-35

43 “Me kipe ti mwe kapwa wanda nambwe. O hingambwa me bwaro ti mwe kipe tini wanda nambwe. 44 Hima le mwe tini wu kilisinimbwa ya wu hambwau, ka me kapwa'a kipe. Hame ti mondo kupu tiki wanda nambwe. E, wate ti gama tiki wanda nambwe. 45 Hima kipe ri inaka kipe rihi ki sumbu kipe naha tumbwa ete sukwandau. Wondawani kapwa hima ri inaka kapwa rihi ki kapwa sumbu tumbwa ete sukwandau. Hima i inaka ki talesindau mwa'ambwe ti takisopo tito amwei bwandau.

Aka kindau numbo fisi

Mt 7:24-27

46 “Hinde wowani ani ni ‘Apukolaka Apukolaka,’ ku ani uchandani, mwanji ahi tini ku sirinanda nambwe? 47 E, hima fori ani tambwa tani, ai mwanji tini ri mendini ri sirinano ti, ori hima hinga ni mwanji yepe tiki kunu a sawekawekonda. 48 Kari hima, hima forito aka kwambu naha tini kindau hinga. Metengei naha worumbo wa tini ri eisini, simeni ti o wa ki ri rawaiwani raini o nuwe ki tiki kai dau humokuto beiye laka tiki raini ya aleku. Wosinumbwa aka ti o tenge tiki ya ri ki. Wosiwani mwa yeni gara omwesika laka taleni o aka ni ekichawani o aka lendo nambwe. Hinde wowani, kari hima aka ti kwambu naha ri kiro. 49 E, ai mwanji tini mendini ri sirinanda nambwe hima ri, rini simeni ti worumbo wa tiki ri rawai nambwe nimba nuwe tenge tiki aka ri kindau hima hinga. Wosiwani mwa laka yeni gara taleni o aka ekichawani metengei ete lendoni raini walambe naha ya ete i.”

Copyright information for `KWJ