Mark 12

Waini rupwa aulindau kapwa hima le, wui mwanji yepe

Mt 21:33-46; Lu 20:9-19

Wosini Jisas mwanji yepe fweleni ya wunu sawe, “Hima fori tau ti ri wosini kupu fo, hi ti waini, o tini ya ri sinda. Wosini ini ti haweini ya ri injinda. Wosini o kupu mwe dahakini uku ti rawaino hungwe laka ti oweno wa tini ya ri ei. Wosini o kupu mwe ni aulini dano hima keke aka hime laka fo ya ri kisi. Ete wosini o waini rupwa ya tau rano hima fwelei tapa tenge tiki ya ri ha. Wosini ko sumbwe foki ya ri i. Dani ini waini mwe ti wano gisi tiki ri himache forini ele waini tau randau hima le tambwa ya ri humbwe, o rupwa ki waro mwe rihi gamwe rini wu rata ki. Wowani o ri himache wu torosini kapwa tapa naha ki ya rini ye. Wosini rini ai humbwewani nimba nimba ya ri i. Wowani himache forini ai humbwewani wunu tambwa ya ai i. Ri iwani wu saini mwa tokwe rini yehuwasini ya rini saweholiya. Ete wowani himache foringa ya ri ai humbwe. Wowani o ri himache wu yeni dinga ya wu wosi. Ete wosiwani himache miyafo ri humbwe'iwani ya wu ta. Wowani fwele wu yewani akini iwani fweleni wu yeni dinga ya wu wosi. Ete wowani funda naha ri ya da. O ri okokonandau ri che mwe naha tombwa. Dani ini jipe naha ti o ri che humbwewani waini tau randau hima le tambwa ya i. Wosini ya ri hambwa, ‘Apa ai che ri mwanji tini o wu mendikonda.’ Wowani ele tau randau hima leto wunjengambwa wu anambwa anambwani ya wu sawe, ‘Dori che to apa ri yapai seke wange o sirinakonda. Ma rini nu yeni dinga ti nu wosi. Wosini apa do rupwa nunjenga nu toro.’ O hinga wu nakoni rini toroni ratasini rini wu yewani ya ri ha. Wosini hima tape rihi ti toroni hoko tokwe ya rini wu rawara.

“O hinga apa ka waini rupwa chele hima mwe ri hinde hinga apa ri wono? Apa ri tani o rupwa we ki kwai tau randau hima ele ni ri yeni dinga wosino. Wosino o tau hima ba fweleni ri hano.”

10 Ete wosini ya ri sawe, “Kunu Gotri chengi tiki kaisiro mwanji ku hambwa nambwe'e? Ete sawero:

‘Ka worumbo ni aka kindau hima leto humbwero ti, apa kipe naha ai saini o aka ni ekikinasinda.
11 Apukolaka to o sumbu wosiwani sukwawani nui miya ki nu heiwani kipe naha.” ’
12 Wowani kale hima laka o mwanji ni wu mendini ete ya wu hambwa, Jisas ka mwanji yepe hinga ti o nunu ni ri hambwasini ri sawero. Wosini sembe enge ti rini wu ani rini toronambusi kinani, mina. Hinde wowani, ele himiyama hurahama ni wu akiro. Wu wofuni rini wu andosini ya wu i.

Rom pe king apukolaka, Sisa, ni takisi ya handau bomo tini Jisas ni wu siliro

Mt 22:15-22; Lu 20:20-26

13 Wosini Farisi hima fwelenga Herot himache fwelenga wunu humbwewani Jisas tambwa ya wu i. Wu ini Jisas ni toro kinani mwanji fwele rini wu gamboni ya rini sawe, 14 “Ondiyakandiyandau hima, nunu mini nu hambwandau. Mini mwanji mwe naha bwandau hima. Hima mwanji ti hinde hinga mini bwandau tini inaka tenge miyafo mi hambwanda nambwe. Gotri mini mekuro numbo numbwa mi sirinandau. Mini hi chele hima ga hi nambwe hima ga funda ete mi okokonandau. Wondani Gotri sumbu kipe ni ele himiyama hurahama wunu ni mwanji mwe naha ki mi ondiyakandiyandau. Mi hambwawani nunu takisi ya ti Rom pe king apukolaka, Sisa, ni nu hano'o, mina? Hinde hinga mi hambwandau?”

15 Wowani Jisas wu gambondau ri inaka ki ya ri hambwa. Wosini ya wunu sawe, “Bwele keke ku ani simiyaneheindau? Ya humokuto fo ma ratawa ani hei.” 16 Wowani ya fo ya wu rata. Ete wowani ya wunu sawe, “Doha'a himamwale ga do hi ga namohi?” Wowani ya wu sawe, “Sisa, Rom pe king apukolaka hi.” 17 Wowani Jisas mwanji ya wunu sawe, “Sisa mwa'ambwe to o ma ai rini ku ha. Gotri mwa'ambwe ti o Gotri ni ma ku ha.” Wowani inaka wuhi ti wu apapanani ya wu hambwanda.

Hima hasini ai saino mwanji tini Jisas ni wu siliro

Mt 22:23-33; Lu 20:27-40

18 Wowani Satiyusi hi uchandau hima fwele Jisas tambwa ya wu ta. Kaleha'a hima wunu ete sawendau, “Hima hasini hinde ai sai kumbwa.” Wosini ya rini wu sawe, 19 “Ondiyakandiyandau hima, Moses kaisiro mwanji ete nunu sawero, ‘Hima fori hasiwani ri humwe ete dani fini che nambwe nawa, o ri analongo rindo o humwe ni hopwesini che rasiwa o haro ri analongo ni sa okula.’ 20 Apa wunu hiparakambwe lembwa tapa'angi hatachi fisi ya da. Wosiwani apwai mwa laka rito humwe ya rata. Wosini dani ini ya ri ha. Rini che nambwe. 21 Wowani rini ga diya rito o humwe ni ya ri ai hopwe. Wosini ya ri ha. Woro fini che nambwe. Wowani ri diya ti o hingambwa ya ai wo. 22 O hingambwa woni ele tapa'angi hatachi fisi analongo tinda ete o humwe numbwa wu hopwero. Wosini wunu tinda che nambwe ya wu ha. Jipe naha ki o humwe okwe ya ti ha. 23 Woro apa'ichai ele haro hima wu ai saino gisi tawa apa o humwe namoi humwe? Mi hambwandau'u? Ele tapa'angi hatachi fisi tinda o tini hopwero to sa.”

24 Wowani Jisas ete ya wunu sawe, “Kunu Gotri chengi ga Gotri kwambu ga ku hambwanda nambwe. O hinga keke mwanji walambe o ku bwanda. 25 Kale haro himiyama hurahama wu ai saino gisi tawa apa ele humwe ni hopwendau sumbu, ele hura lindau sumbu wu humbuno. Wosini Gotri tau okulandau ensel hinga wu dano.

26 “Kale haro hima ai saino sumbu tini Gotri chengi tiki sawendau ti, ku hambwa nambwe'e, kale me cheche foki hi saindawani Gotri to Moses ni sawero mwanji kati? Gotri Moses ni ete sawero, ‘Ani Epuraham Gotri, Aisak Gotri, Jekop Gotri.’ 27 Ele hima himamwale tinga haro, Gotri wuhi mina. Ele hima himamwale tinga ete da ete da, Gotri wuhi. Mwanji kuhi ti ambwatinambwati mwanji hinga.”

Gotri lo mwanji funda ri kipe naha

Mt 22:34-40

28 Wosiwani Gotri lo mwanji hambwandau hima fori ya ta. Ri tani ri mendiwani mwanji tiki au hinga ya wu anayenda. Wondani Jisas mwanji wasa kipe naha tumbwa ya wunu sawenda. O tini ri heisini Jisas ni ya ri ai sili, “Bwele Gotri lo mwanji to ele Gotri lo mwanji ni dikini funda ri kipe naha?” 29 Wowani Jisas mwanji wasa ya rini sawe, “Gotri lo mwanji funda ri kipe naha ti ka hinga: ‘Kunu Isurel hima kupu le, ma ku mendi! Gotri Apukolaka nuhi rindombwa funda naha. 30 Mi Apukolaka Gotri kekembwa ma woni mi sembe tinda ete, mi himamwale tinda ete, mi inaka tinda ete, mi kwambu tinda ete ma rini ha.’ 31 O lo mwanji gumwa ki tandau Gotri lo mwanji kipe naha ti ka hinga: ‘Minjenga mi okokonandau hinga ele biya hima keke o hingambwa ma wo.’ Lo mwanji ba fwele dopi lo mwanji fisi ni dikinda nambwe.”

32 Wowani ka Gotri lo mwanji hambwandau hima to Jisas ni ete ya ri sawe, “Ondiyakandiyandau hima, mwanji mihi kipe. Mwe naha tiki mi sawendau. Gotri rindombwa funda naha. Fori rini hinga da nambwe. 33 Nunu rini numbwa ma nu okokonani nui sembe tinda ete, nui hambwa tinda ete, nui kwambu tinda ete ma rini nu ha. Nunjenga nu okokonandau hinga ele biya hima ni o hingambwa ma nu okokona. Ei, kapi lo mwanji fisi ni nu sirinandau ti, omwe ra'aini tei tiki owesini tinda ete tuni Gotri ni handau sumbu ga Gotri ni angu'omwe handau sumbu fwelenga wunu ni dikindau.”

34 Jisas o hinga rini mendisini ete ya ri hambwa, rindo kipe naha hambwasini mwanji wasa sawero. Ete wosini Jisas ya rini sawe, “Gotri kwambu ti o mini takaisini da.”

Wosiwani hima fwele Jisas ni mwanji fwelenga wu ai wu silikoni ya wu aki.

Jisas, Kurais mwanji tini wunu siliro

Mt 22:41-46; Lu 20:41-44

35 Wosini Jisas ka Gotri aka laka ki dani ele himiyama hurahama ni mwanji ti ya ri sawenda, “Hinde wowani kale Gotri lo mwanji hambwandau hima leto Gotri chengi tiki sawero Kurais ka ni ete wu sawendau, ‘Kurais rini Defit anitafenita fori?’ 36 Woro Gotri Himamwale kipe ti Defit ga dani hambwa ti rini hasiwani mwanji ti ri bwaro,

‘Apukolaka ri Apukolaka ahi ni ete sawe:
“Mini tapa mama ahi tokwe ma liti.
Mi linindawa ichai ele mi miho a toroni seke tako mihi tiki a rawarusiwa wu dano.’”
37 Defit rinjenga Kurais ni, Apukolaka rihi, ri nandau. O hinga nawa Kurais ni ri anitafenita fo hinga apa hinde ri sawe kumbwa.” Ete wowani ele himiyama hurahama ri mwanji ni wu mendikoni ya wu eripe.

Gotri lo mwanji hambwandau hima lei sumbu

Mt 23:1-36; Lu 11:37-54; 20:45-47

38 Wosini Jisas wunu ondiyakandiyani ya ri sawe, “Kunu kale Gotri lo mwanji hambwandau hima leni ma ku hambwafwa'ainda. Wunu nika'ari hime laka tini so'oisini ichi'uchandau tini wu okokonandau. Wunu ele himiyama hurahama apweli tiki wunu wese'a kinani o tini wu okokonandau. 39 Wondani lotu wondau aka tiki wu raruni hi chele hima leto litindau tei wuhi ki wu litindau. Wondani wu ini a laka owesindau tei tiki michi kipe ki wu litindau. 40 Wondani wu ini ele himanguto ni wu gambosini aka wuhi lenga usalikamba wuhi lenga wuhi wu nandau. Wondani wu gamboni Gotri ni huwe laka ete wu uchahambwandau. Kale wui sumbu keke, Gotri mwanji bwano ka gisi jipe naha tawa apa nomo laka foti wu ra sindau.”

Himanguto foti Gotri ni mwa'ambwe haro

Lu 21:1-4

41 Wosini Jisas Gotri aka laka ki ya rawaindau hungwe takai naha ki ya lininda. Wondani ri heiwani ele himiyama hurahama ya naro ti hungwe tiki ya wu rawainda. Wondawani ya miyafo dau hima ele to miyafo naha ya wu rawainda. 42 Ete wondawani ya nambwe himanguto foti tani ya naro pumbwa fisi ya ti rawai. 43 Wowani Jisas ele ri himache ni uchawani rini tambwa wu tawani ya wunu ri sawe, “Mwe naha ki kunu a sawendau. Do himanguto ya tihi ti rawairo ti, o hungwe ki ya ete rawaindaro himako ni ti dikiro. 44 Dele hima hinga wunu tinda ete ya chele. Wondani wui ya fwele hungwe we tiki rawairo. Woroti tini ya heifundau naha. Wofunu ahirahi rani ti akoro ya jipe naha tinda ete ti ra'aini o rawaisinda.”

Copyright information for `KWJ